Uprava

 

VIZIJA OPĆINE TEŠANJ I MISIJE LOKALNE UPRAVE

Na osnovu člana 13. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04) i člana 80. i 82. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04 i 8/04), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 16. sjednici održanoj 27.02.2006. godine donijelo je

R E Z O L U C I J U o izmjeni i dopuni VIZIJE OPĆINE TEŠANJ I MISIJE LOKALNE UPRAVE

VIZIJA RAZVOJA TEŠNJA

Tešanj 2010. – sredina ekološke svijesti, čistoće i reda.

Ostvarenju ove Vizije će voditi općinska uprava zajedno sa poduzetnicima, nevladinim organizacijama i svim građanima, sa jasnim planovima na godišnjem nivou, koji će definirati pojedinačne ciljeve, aktivnosti, nosioce, i sredstva za ostvarenje vizije.

MISIJA LOKALNE UPRAVE TEŠNJA

Prihvatajući pokretačku i integrativnu ulogu u ostvarenju vizije razvoja Tešnja, općinska uprava će unaprijediti svoj rad i resurse tako da bude:

· PRVENSTVENO U SLUŽBI GRAÐANA, rješavanja njihovih problema i prihvatanja njihovih inicijativa. To, prije svega, znači:

· Unapređenje EFIKASNOSTI, kako u pogledu bržih, kvalitetnijih, dostupnijih i jeftinijih usluga sa decentraliziranom organizacijom i pojednostavljenim procedurama prilagođenim građanima, tako i u pogledu bolje riješenih infrastrukturnih i komunalnih problema na cijeloj teritoriji općine,

· Unapređenje TRANSPARENTNOSTI, postizanjem pune javnosti rada, odgovornosti i kontrole od strane građana,

· Maksimalno UČEŠĆE građana u odlučivanju o svim bitnim pitanjima iz nadležnosti općinske uprave i razvoja Tešnja.

· ISTINSKI PARTNER PODUZETNICIMA I NJIHOVIM UDRUŽENJIMA:

· stvaranjem podsticajnog privrednog
ambijenta i uslova za lokalni ekonomski razvoj,
· maksimalnim uključivanjem poduzetnika u planiranje i ostvarivanje razvoja Tešnja,
· pružanjem brzih, kvalitetnih i transparentnih usluga poduzetnicima i potencijalnim investitorima iz svoje nadležnosti,
· pružanjem podrške i pomoći u ostvarivanju njihovih interesa kod viših organa vlasti.

· VAŽAN ČINILAC IZGRADNJE CIVILNOG DRUŠTVA:

· stvaranjem ambijenta i uslova za razvoj građanskih inicijativa i rad nevladinih organizacija,
· rješavanjem problema mladih i njihovim maksimalnim uključivanjem u sve aspekte društvenog života Tešnja.

U ostvarivanju svoje misije, općinska uprava će, svojim radom i odgovornošću, predstavljati primjer za sve druge. To podrazumijeva novi sistem vrijednosti u kojem će:

– VIJEĆNICI U OPĆINSKOM VIJEĆU:

– biti prvenstveno predstavnici građana koji su ih birali i njihovih interesa, i u tom smislu imati stalnu komunikaciju sa njima,
– imati konstruktivan i tolerantan pristup u svom radu,
– biti savjesni i odgovorni u svom radu,
– biti samoinicijativni kad je to neophodno,
– posvećeni dobrobiti svih građana i ostvarenju Vizije razvoja Tešnja.
– poštivati principe i standarde ponašanja utvrđene Kodeksom ponašanja vijećnika.

– SVI ZAPOSLENI U OPĆINSKOJ UPRAVI:

– biti stručni, efikasni i odgovorni u poslovima koje obavljaju,
– imati dobre organizacijske sposobnosti,
– biti uredni, ažurni, sistematični i disciplinovani,
– samoinicijativni i kreativni,
– komunikativni i otvoreni za saradnju,
– imati zavidan nivo opće kulture,
– uvažavani od pretpostavljenih i od građana,
– motivisani za rad i sa željom za stručnim usavršavanjem.