Kontakti

Hamzalija Hojkurić

 • Pomoćnik Općinskog načelnika u Službi za internu reviziju
 • Kancelarija br.: 018
 • Email: hamzalija.hojkuric@opcina-tesanj.ba
 • Telefon: 032 650 022, lokal 153
 • Lokacija: Općina Tešanj

Općina Tešanj

 • Kancelarija br.:
 • Email: optesanj@bih.net.ba
 • Telefon: 032-650-022
 • Lokacija: Trg Alije Izetbegovića 1

Mensur Saletović

 • Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu
 • Kancelarija br.:
 • Email: mensur.saletovic@opcina-tesanj.ba
 • Telefon: 032650108
 • Lokacija: Zgrada civilne zaštite

Azra Muslija

 • Pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i investicije
 • Kancelarija br.: 051
 • Email: azra.muslija@opcina-tesanj.ba
 • Telefon: 032/650-022; Lokal: 143;
 • Lokacija: Općina Tešanj

Amel Karahmet

 • Pomoćnik načelnika za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove
 • Kancelarija br.: 037
 • Email: amel.karahmet@opcina-tesanj.ba
 • Telefon: 032/650-022; Lokal: 117;
 • Lokacija: Općina Tešanj

Nadir Medarić

 • Pomoćnik načelnika za katastar, urbanizam, imovinsko-pravne poslove
 • Kancelarija br.: 014
 • Email: nadir.medaric@opcina-tesanj.ba
 • Telefon: 032650467
 • Lokacija: Općina Tešanj

Mirnes Dedukić

 • Po ovlaštenju Općinskog načelnika za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu
 • Kancelarija br.: 046
 • Email: mirnes.dedukic@opcina-tesanj.ba
 • Telefon: 032650022
 • Lokacija: Općina Tešanj

Općinski pravobranilac

 • Općinski pravobranilac
 • Kancelarija br.: 033
 • Email:
 • Telefon: 032655010
 • Lokacija: Općina Tešanj

Emina Rakić

 • Sanitarno-vodni inspektor
 • Kancelarija br.: 044
 • Email: emina.rakic@opcina-tesanj.ba
 • Telefon: 032-650-503
 • Lokacija: Općina Tešanj

Muhamed Hadžalić

 • Komunalno-cestovni inspektor
 • Kancelarija br.: 041
 • Email: muhamed.hadzalic@opcina-tesanj.ba
 • Telefon: 032-650-503
 • Lokacija: Općina Tešanj

Nurudin Tahirović

 • Građevinsko-urbanistički inspektor
 • Kancelarija br.: 041
 • Email: nurudin.tahirovic@opcina-tesanj.ba
 • Telefon: 032650503
 • Lokacija: Općina Tešanj

Selma Alihodžić

 • Sanitarno-vodni inspektor
 • Kancelarija br.: 044
 • Email: selma.alihodzic@opcina-tesanj.ba
 • Telefon: 032650503
 • Lokacija: Općina Tešanj