Savjet za lokalni ekonomski razvoj (SLER)

Poslovnik SLER

Javno-privatni dijalog (JPD) je proces koji podrazumjeva komunikaciju između građana, privrede i organizacija civilnog društva s jedne strane, i države, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ostalih institucija s druge, u vezi sa poslovima od javnog interesa, a prije svega u vezi sa sadržinom propisa i načinom njihove primjene.

JPD predstavlja jedan od ključnih preduslova za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i celokupan održivi razvoj općine Tešanj. Uspostavljanje i vođenje JPD-a predstavlja sastavni dio funkcionisanja lokalne samouprave. U cilju uspostavljanja što kvalitetnijeg dijaloga, općina je osnovala Savjet za lokalni ekonomski razvoj (SLER), koji čine predstavnici privatnog, civilnog i javnog sektora, uključujući predstavnike lokalne samouprave.

Prvi saziv SLER-a imenovan je 29.08.2014. godine na period od 2 godine a brojao je 15 članova, 7 predstavnika javnog, 7 predstavnika privatnog sektora i 1 predstavnika nevladinog sektora. U sazivu SLER-a su zastupljeni sektori: metaloprerađivački, drvoprerađivački, tekstilno- kožarski, prehrambeni, uslužni i sektor malih obrta.

Novi saziv SLER-a imenovan je od strane Općinskog načelnika, 27.07.2017. godine.

Osnovne aktivnosti SLER-a su :

  • Redovno međusobno informisanje javnog i privatnog sektora,
  • Razmatranje značajnih razvojnih pitanja i pitanja unapređenja poslovnog okruženja,
  • Predlaganje mjera za razvoj zajednice i unapređenje općinske poslovne klime i konkurentnosti,
  • Rasprava o mjerama i inicijativama privrednog sektora koje se tiču viših razina vlasti,
  • Razmatranje inicijativa za partnerske projekte i njihove implementacije

Koordinator rada SLER-a i nositelj stručnih aktivnosti na izradi prijedloga akata iz nadležnosti SLER-a je Agencija za razvoj općine Tešanj (TRA).

 

Rješenje o imenovanju Savjeta za lokalni ekonomski razvoj (SLER)

Spisak članova SLER-a općine Tešanj

 

Zapisnik sa 13. sjednice SLER-a možete pogledati ovdje

Zapisnik sa 12. sjednice SLER-a možete pogledati ovdje

Zapisnik sa 11. sjednice SLER-a možete pogledati ovdje

Zapisnik sa 10. sjednice SLER-a možete pogledati ovdje

Zapisnik sa 9. sjednice SLER-a možete pogledati ovdje

Zapisnik sa 8. sjednice SLER-a možete pogledati ovdje

Zapisnik sa 7. sjednice SLER-a možete pogledati ovdje

Zapisnik sa 6. sjednice SLER-a možete pogledati ovdje

Zapisnik sa 5. sjednice SLER-a možete pogledati ovdje

Zapisnik sa .4. sjednice SLER-a možete pogledati ovdje

Zapisnik sa 3. sjednice SLER-a možete pogledati ovdje

Zapisnik sa 2. sjednice SLER-a možete pogledati ovdje

Zapisnik sa 1. sjednice SLER-a možete pogledati ovdje


Izvještaji o radu SLER-a

Godišnji izvještaj o radu SLER-a za 2019. godinu možete pogledati ovdje

Godišnji izvještaj o radu SLER-a za 2018. godinu možete pogledati ovdje

Godišnji izvještaj o radu SLER-a za 2017. godinu možete pogledati ovdje