Javna preduzeća i ustanove

Javna preduzeća

Općina Tešanj osnivač je tri javna preduzeća:

 1. JP „RAD“ d.d. Tešanj, osnovano radi obavljanja djelatnosti od opšteg interesa koje se tiču proizvodnje, sakupljanja, prečišćavanja i distribucije vode, održavanja kanalizacionog sistema, prikupljanja, odvoza i deponovanja smeća, komunalne higijene i zimske službe.
 2. JP „TOPLANA“ d.d. Tešanj, osnovano radi obavljanja djelatnosti od opšteg interesa u oblasti proizvodnje i distribucije toplotne energije
 3. „TRA“ d.o.o. Tešanj Tešanjska razvojna agencija, osnovana s ciljem da radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice, općine Tešanj kao     „sredine poslovne izvrsnosti u kojoj je ugodno biti građanin, u kojoj je zadovoljstvo biti radnik i u kojoj je poželjno biti poduzetnik-investitor“, kroz privlačenje investicija i unapređenje kvaliteta života građana. Djeluje na ispunjavanju ciljeva sadržanih u Strategiji razvoja općine Tešanj  i     potičemo ekonomski, društveni i okolinski pametan uključiv i održiv razvoj.

Organi upravljanja u javnim preduzećaima su:

 • Skupština,
 • Nadzorni odbor i
 • Uprava preduzreća.

Skupštine javnih preduzeća  razmatraju godišnje izvještaje o poslovanju  i u skladu s odredbama člana 6. Zakona o javnim preduzećima isti dostavljaju Općinskom vijeću Tešanj na usvajanje. Izvještaj o poslovanju obuhvata:

 1. Izvještaj o poslovanju preduzeća,
 2. Finansijski izvještaj,
 3. Izvještaj revizije,
 4. Izvještaj odbora za reviziju,
 5. Izvještaj o radu Nadzornog odbora,
 6. Odluku Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja o poslovanju

Javne ustanove

Općina Tešanj je osnivač osam javnih ustanova, koje djeluju u različitim oblastima. Od kulture, do zdravstva, socijalne zaštite i sporta, raspon djelovanja je dosta širok. U trenutnim okolnostima uloga osnivača nosi i različite finansijske obaveze. Ustanove isto tako u različitom omjeru obavljaju delegirane nadležnosti drugih nivoa vlasti.

Smatramo potrebnim na ovom mjestu osvrnuti se i na raspodjelu nadležnosti osnivača i ustanova. Općina je osnivač osam različitih javnih ustanova. Organi općine su Općinsko vijeće i Općinski načelnik. Ovi organi imaju različite nadležnosti i ovlasti. Javne ustanove kao subjekti imaju propise na osnovu kojih rade, svoje organe upravljanja i rukovođenja upravni odbor i direktora. U ovakvim odnosima vrlo je važno pravilno razumjeti pojedinačne odgovornosti i ovlaštenja, te obaveze koje iz toga proističu. To je pretpostavka postizanja efektivnosti i efikasnosti u radu, postizanja visokog nivoa odgovornosti i mehanizam da se izbjegnu nejasnoće i lutanja.

Članom 14. stav 1. tačka 24. Statuta Općine Tešanj (”Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj:11/07) je definisano da Općinsko vijeće ocjenjuje rad ustanova i kvalitet usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, kulture i sporta, najmanje jedanput godišnje, te osigurava unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama stanovništa i mogućnostima općine.

Članom 30. stav 1. tačka 5. Statuta Općine Tešanj je definisano da Općinski načelnik obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i preduzeća kojima je osnivač Općina, te im daje upute za rad.

Zakon o principima lokalne samouprave, čl. 12., Sl.novine FBiH, br.49/06.

Zakon o javnim ustanovama Sl.list RBiH, br.6/92