Mjesne zajednice

Organizacija mjesne samouprave – pravni okvir u radu mjesnih zajednica

 

Rad mjesne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine uređen je Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH 49/06), Statutom Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 11/07), i drugim pojedinačnim aktima Općine Tešanj.

Mjesna samouprava u jedinici lokalne samouprave ostvaruje se u mjesnoj zajednici kao obaveznom obliku mjesne samouprave koju osniva vijeće, te u gradskim četvrtima i drugim oblicima mjesne samouprave u skladu sa statutom jedinice lokalne samouprave.

Statutom Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 11/07), uređen je način formiranja mjesnih zajednica, organi mjesnih zajednica, konstituisanje organa mjesnih zajednica, i druga pitanja značajna za rad i funkcioniranje mjesne zajednice.

Prema ranije navedenom na području Općine Tešanj egzistira 25 mjesnih zajednica. Organi mjesnih zajednica su Zbor građana, Skupština i Savjet mjesne zajednice a tehničke poslove za potrebe organa obavlja tehnički sekretar (sekretar MZ).

Osnovne podatke o svakoj mjesnoj zajednici možete pogledati u nastavku.

MZ Bobare-Drinčići-Blaževci

MZ Bukva

MZ Dobropolje-Mekiš

MZ Džemilić Planje

MZ Jablanica

MZ Jelah

MZ Jevadžije

MZ Kalošević

MZ Karadaglije

MZ Kraševo

MZ Ljetinić

MZ Medakovo

MZ Miljanovci-Lončari

MZ Mrkotić

MZ Novi Miljanovci

MZ Novo Selo

MZ Oraš Planje

MZ Piljužići

MZ Raduša

MZ Rosulje

MZ Šije

MZ Tešanj

MZ Tešanjka

MZ Trepče

MZ Vukovo

Skupština i Savjet mjesnih zajednica konstituišu se na osnovu rezultata provedenih izbora za Općinsko vijeće na području te mjesne zajednice na prijedlog političkih partija koje participiraju u Općinskom vijeću, a prema izračunu koji je definisan u Statutima mjesnih zajednica.

Rezultati Općinske izborne komisije-OIK su validni za izračun i predstavljaju osnov za provođenje izbornih rezultata te konstituisanje organa mjesne zajednice.

Pregled broja osvojenih glasova i pripadajućih mjesta u organima MZ prema rezultatima lokalnih izbora 2016 godini: mandati 2020-2024


Finansiranje mjesnih zajednica

 

Način finansiranja rada orana mjesnih zajednica za općinu Tešanj dodatno je regulisan Odlukom o načinu i kriterijima raspodjele sredstava za finansiranje rada organa mjesnih zajednica (“Službeni glasnik”6/07), izmjenama i dopunama Odluke o načinu i kriterijima raspodjele sredstava za finansiranje rada organa mjesnih zajednica (“Službeni glasnik”3/11) izmjenama i dopunama odluke i Odlukom Općinskog vijeća o preusmjeravanju dijela sredstava kapitalnih ulaganja br:01-02-1-576/08 od 28.02.2008.godine. Odlukama je definisano da je osnovni kriterij u raspodjeli sredstava broj građana koji žive na prostoru mjesne zajednice, tačnije broj punoljetnih građana koji živi naprostorumjesne zajednice u decembru mjesecu prethodne budžetske godine dobijen iz CIPS-ove baze podataka.

Na osnovu navedenog broja građana određeni su pripadajući koeficijenti koji se množe sa osnovicom čiji je krajnji rezultat mjesečni iznos pripadajućih sredstava za rad organa za svaku MZ.

Takođe i kod Odluke o raspoređivanju sredstava za kapitalna ulaganja osnovni kriterij čini broj građana koji živi na prostoru mjesne zajednice prema evidenciji iz CIPS-ove baze podataka.

Ove dvije odluke nastoje dodatno urediti način finansiranja mjesnih zajednica, nametnuti sistem planskog i programskog pristupa u radu i omogućiti mjesnim zajednicama veću podršku u pripremi i realizaciji određenih projekata.

Potrebno je istaknuti da je većina mjesnih zajednica oslonjena na finansiranje iz budžeta općine i vlastito učešće građana, a da je mali broj mjesnih zajednica koje imaju mogućnost drugih izvora finansiranja (kroz izdavanje prostora u zaku).


Nadzor nad radom mjesnih zajednica

 

Nadzor nad zakonitošću rada organa mjesne zajednice obavlja Općinski načelnik neposredno i preko općinskih službi za upravu. Općinski načelnik je svojim Rješenjem o imenovanju odgovornih lica za zakonitost rada mjesnih zajednica broj: 02-49-2-3996/10 od 01.11.2010. godine prenio ovlasti na pomoćnika Općinskog načelnika u Službi za društvene djelatnosti, komunalne poslove i ekologiju za nadzore iz oblasti Zakonitog djelovanja organa MZ prilikom donošenja akata iz vlastite nadležnosti (Odluke, Zaključci, Ugovori, Sporazumi i sl.), i pomoćnika Općinskog načelnika u Službi za finansije, privredu i inspekcije za nadzor iz oblasti Zakonitog djelovanja organa MZ iz oblasti materijalno finansijstkog poslovanja organa MZ.

Općina je kroz provedenu Zakonsku proceduru angažovala knjigovodstveni servisa “AIDA” za vođenje knjigovodstva za sve mjesne zajednice a u cilje efikasnijeg nadzora nad finansijskim transakcijama čime je povećana finansijska disciplina u radu organa MZ.

Rad mjesnih zajednica je regulisan Zakonima i propisima i to:

  • Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH 49/06),

  • Statutom Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 11/07),

  • Odlukom i izmjenama Odluka o načinu i kriterijima raspodjele sredstava za finansiranje rada organa mjesnih zajednica (“Službeni glasnik”6/07, “Službeni glasnik”3/11 ),

  • Statutom mjesne zajednice koji je usklađen sa Statutom Općine Tešanj,  statut mjesnih zajednica.pdf

  • Poslovnicima o radu Savjeta i Skupštine.  poslovnik skuptine mz.pdf       poslovnik savjeta mz.pdf


Edukacija predsjednika Savjeta i sekretara mjesnih zajednica

 

Služba koja koordinira rad sa mjesnim zajednicama, u cilju pružanja pomoći organima MZ, priprema i realizuje Godišnji Plan edukacije predsjednika Savjeta i sekretara MZ. Isti je razrađen kroz 10 tema a odnose se na svakodnevnu problematiku u radu organa MZ, a prvenstveno na primjenu statutarnih odredbi, poštivanje poslovničkih procedura, poštivanje Zakona o javnim nabavkama, upravljanje mjesnim vodovodom i druge.

Plan edukacije predstavnika mjesnih zajednica pogledajte na:  edukacija_MZ plan edukacije

Kontakti mjesnih zajednica

Članovi savjeta 2020-2024