Inspekcije

Građevinsko-urbanistički inspektor

Nurudin Tahirović, dipl. ing. građevine

-Vrši nadzor nad izdatim urbanističkim saglasnostima i odobrenjima za građenje, suzbijanje bespravne gradnje i poduzimanje zakonskih mjera sa istim.

-Nadzor nad građenjem, rekonstrukcijom, sanacijom, upotrebom, održavanjem i uklanjanjem građevina.

-Vrši nadzor nad fizički dotrajalim objektima i uklanjanje istih.

-Vrši nadzor nad izvođenjem radova po odobrenom projektu,vrši kontrolu sudionika u građenju (izvođača, nadzora, investitora i sl).

-Vrši preduzimanje preventivnih, upravnih i kaznenih mjera u vezi sa obavljenim pregledima i priprema periodične izvještaje iz oblasti nadzora.

-Uestvuje u radu radnih timova i grupa te obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

Telefon : 032-650-503 ili 032-650-022 lokal 120

Fax: 032 650 – 416

E-mail: nurudin.tahirovic@opcina-tesanj.ba

Muhamed Hadžalić

-Vrši nadzor nad izvršavanjem zakona, odluka i drugih propisa kojima se reguliše komunalni red na području općine, održavanje čistoće i čuvanja javnih površina.

-Zabranjuje upotrebu neispravnog komunalnog objekta, uređaja ili naprave, naređuje uklanjanje predmeta, objekata i uređaja koji su postavljeni bez odobrenja ili suprotno odobrenju.

-Vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona o vodama i propisa donesenih na osnovu ovog zakona koji su stavljeni u nadležnost općina.

-Vrši preduzimanje preventivnih, upravnih i kaznenih mjera u vezi sa obavljenim pregledima i priprema periodične izvještaje iz oblasti nadzora.

-Uestvuje u radu radnih timova i grupa te obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

Telefon : 032-650-503 ili 032-650-022 lokal 120

Fax: 032 650 – 416

E-mail: muhamed.hadzalic@opcina-tesanj.ba

 

Emina Rakić

-Vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa koji uređuju oblast sanitarne, higijenske i protivepidemijske zaštite zdravlja ljudi.

-Vrši inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, saglasno posebnim propisima iz ove oblasti.

-Vrši nadzor nad sprečavanjem i suzbijanjem zaraznih bolesti, nadzor nad ekshumacijom i prenosom umrlih osoba, nadzor nad snabdijevanjem vodom za piće.

-Vrši preduzimanje preventivnih, upravnih i kaznenih mjera u vezi sa obavljenim pregledima i priprema periodične izvještaje iz oblasti nadzora.

-Učestvuje u radu radnih timova i grupa te obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

Telefon : 032-650-503 ili 032-650-022 lokal 132

Fax: 032 650 – 220

E-mail: emina.rakic@opcina-tesanj.ba

 

Poslovi i zadaci inspektora:

Neposredno vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, izriče upravne i kaznene mjere te preduzima druge propisane mjere za koje je ovlašten.

Prati stanje u oblastima u kojima vrši inspekcijski nadzor i o utvrđenom stanju izvještava rukovodioca Službe i Općinskog načelnika, te daje preporuke i prijedloge za donošenje podzakonskih propisa u oblastima u kojima vrši inspekcijski nadzor.

-Sarađuje sa inspekcijama viših nivoa vlasti.

-Obavlja stručne poslova iz svog djelokruga i poslove koje mu u zadatak da rukovodioc Službe i Općinski načelnik.

Rukovodilac općinske inspekcije:

Pomoćnik Općinskog načelnika, Amel Karahmet dipl.ecc

Telefon : 032 650 547 ili 032-650-022 lokal 117

Fax: 032 650 – 220

E-mail: amel.karahmet@opcina-tesanj.ba

Radno vrijeme inspektora:

Rad sa strankama, svakim danom od 7,30 do 9,00 i od 15,00 do 16,00 sati

Podnošenje prijava o nezakonitostima, svakodnevno:

-putem obrasca Zahjev za inspekcijsku kontrolu

(nalazi se kod inspektora, portira, na info pultu, Opć. uredima, MZ-ima, kao i na web stranici)

-može se podnijeti na svim mjestima preuzimanja Zahtjeva i putem maila

-građani i pravna lica ukoliko žele obavijestiti općinsku inspekciju o nezakonitom i neprimjerenom ponašanju na području općine Tešanj, mogu se obratiti sa prijavom Telefonskim pozivom ili SMS porukom na broj 032-650-800 uz zagarantovanu anonimnost.