Uputstvo

Podnosioci prijava koji apliciraju za sredstva ovog Projekta prijave dostavljaju u formi koju propisuju ove Smjernice, uključujući i sve tražene priloge.

Poslovnu ideju kojom se vrši prijava potrebno je pretočiti u poslovni plan/prijavni obrazac čiji format  je sastavni dio Smjernica.

Evaluacija prijava se vrši u dva koraka, pri čemu je prvi korak administrativna provjera prijava kako bi se utvrdilo da li prijava  zadovoljava uslove i kriterije Grant sheme, i on je eliminatoran, dok se u drugom koraku ocijenjuje kvalitet prijave.

Obrazac prijave

Kako popuniti obrazac?

Šta je podržano programom?

 • subvencioniranje troškova registracije djelatnosti, jednokratno;
 • subvencioniranje dijela bruto plaće za maksimalno dva novouposlena po prijavi
 • subvenciniranje dijela troškova uređenja i opremanja poslovnog prostora ;
 • subvencioniranje dijela troškova nabavke opreme, mašina, alata i/ili repromaterijala.

Odobrena sredstva za refundaciju po jednom korisniku ne mogu biti veća od 10.000,00 KM.

 

Svaka prijava treba da se sastoji od sljedećeih obaveznih dokumenta:

 1. Obrazac prijave/poslovni plan u zadatom formatu (uključuje obrazac budžeta);
 2. CIPS prijava prebivališta;
 3. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje (BIRO) ili Porezne uprave da je podnosilac prijave evidentiran kao nezaposlena osoba (ukoliko je primjenjljivo, odnosno ukoliko se u prijavnom obrazcu navede da je osoba nezaposlena).
 4. Uvjerenje poreske uprave da podnosilac prijave nije bio poreski obveznik kao vlasnik registrovane djelatnosti.
 5. Izjava da osoba nije koristila sredstva podrške od strane Općine Tešanj.
 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa i nesudjelovanju u koruptivnim radnjama.
 7. Dokumentacija koja dokazuje da je aplikant pripadnik Romske populacije i/ili invalidna osoba (ukoliko je primjenjljivo)

Dokumenta pod rednim brojem 1, 5 i 6, potrebo je dostaviti u već pripremljenom formatu koji je sastavni dio ovih Smjernica. Obrasci trebaju biti pravilno popunjeni što podrazumijeva da su popunjena sva polja, da su jasna i čitka. Obrasci se mogu popuniti elektronski ili rukom.

Za dokumente pod rednim brojem 2, 3, 4 i 7 nije predviđen unaprijed pripremljen format. Ovi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji i odnose na dan raspisivanja javnog poziva.

Način podnošenja prijave

Popunjen obrazac prijave s pratećom dokumentacijom, pripremljen u skladu s uputama iz ovih Smjernica, mora biti kompletan da bi bio uzet u razmatranje. Prijave koje nisu kompletno popunjene i koje ne sadrže zahtjevanu dokumentaciju bit će odbačene i neće biti predmet razmatranje Komisije za izbor korisnika Grant sheme.

Aplikanti koji apliciraju za podršku u kreiranju novog start up-a prijavu mora predati pod šifrom prema originalnom obrazcu prijave.

Uz prijavni obrazac u posebnoj zatvorenoj koverti dostaviti svu ostalu dokumentaciju koja upućuje na identitet podnosioca prijava (prilozi  koji su određeni u ovim smjernicama“3.2. Obavezni dokumenti” od tačke 2. do 7.)

Prijavni obrazac i mala koverta se dostavljaju u drugoj zatvorenoj koverti lično u Prijemnu kancelariju Općine Tešanj (kancelarija br. 7), općinskim uredima Jelah i Tešanjka ili  poštom na adresu:

OPĆINA TEŠANJ

Trg Alije Izetbegovića br. 1

74260 Tešanj

s naznakom:

Ne otvarati – Za javni konkurs za odabir korisnika Grant sheme “Podrška razvoju start up ideje mladih – novi start up”.