Općinske službe

Općinske službe za upravu vrše upravne, stručne i druge poslove u okviru prava i dužnosti Općine u oblastima za koje su obrazovane izuzev poslova koji su ustavom i zakonom stavljeni u nadležnost drugih organa.

Općinski načelnik utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi u skladu sa zakonom.

U ostvarivanju poslova uprave i samouprave utvrđenih zakonom, općinske službe za upravu u okviru svoje nadležnosti prate stanje u oblastima za koje su obrazovane, a naročito provođenje utvrđene politike, izvršenju i obezbjeđenju izvršenja zakona, drugih propisa i općih akata, prate stanje i pokreću inicijative za rješavanje pitanja u oblastima za koje su obrazovane, rješavaju u upravnim stvarima, vrše upravni nadzor i druge upravne poslove, pripremaju propise i vrše stručne i druge poslove za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika.

ORGANIZACIJA OPĆINSKE UPRAVE

Za vršenje upravnih i stručnih poslova kao i drugih poslova Općine Tešanj osnivaju se službe za upravu kao i stručne, tehničke i druge zajedničke ili samostalne službe i druga tijela, i to:

 1. Služba za društvene djelatnosti i investicije, koju čine tri odjeljenja
 2. Služba za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove, koju čine četiri odjeljenja
 3. Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove, koju čine tri odjeljenja
 4. Služba civilne zaštite, koju čine tri odjeljenja
 5. Služba za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu, koju čine tri odjeljenja
 6. Služba za internu reviziju

 

Služba za društvene djelatnosti i investicije

kroz odjeljenja vrše sljedeće poslove:

 1. Odjeljenje za društvene djelatnosti
 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata nadležnih organa i institucija BiH, Federacije, Kantona i Općine iz oblasti društvenih djelatnosti,
 • koordinira i vrši nadzor nad radom MZ-a i predlaže potrebne mjere Općinskom načelniku,
 • obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova kojima je osnivač Općina, te im daje upute za rad,
 • rješava u upravnim stvarima u oblasti društvenih djelatnosti,
 • vrši saradnju sa udruženjima građana i fondacijama,
 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti brige o djeci,
 • provođenje postupka općinskih stipendija,
 • poslove iz oblasti obrazovanja, odgoja, kulture, kulturno-historijski spomenika, fizičke kulture, sporta, zdravstva, i provodi utvrđenu politiku u tim oblastima iz nadležnosti općine,
 • vrši popis i vodi evidenciju o raseljenim licima i izbjeglicama,
 • vodi aktivnosti na izradi projekata za kandidovanje vanjskim izvorima finansiranja
 • uspostavlja kontakte i saradnju sa potencijalnim izvorima finansiranja (domaći, vanjski, EU fondovi, NV fondovi i dr.) prati javne pozive u ovoj oblasti te kandiduje projekte,
 • vrši i druge poslove iz društvenih djelatnosti.
 1. Odjeljenje za investicije
 • priprema programa izrade projektne dokumentacije i izgradnje infrastrukture i drugih objekata,
 • planira i priprema dugoročnu projekciju kapitalnih projekata,
 • realizacija projekata infrastrukture (liste kapitalnih projekata),
 • vrši praćenje realizacije dugoročnih projekata,
 • projekat WATSAN,
 • kandiduje programe ka višim institucijama vlasti i potencijalnim donatorima i kreditorima,
 • uspostavlja kontakte i saradnju sa potencijalnim izvorima finansiranja (domaći, vanjski, EU fondovi, NV fondovi i dr.) prati javne pozive u ovoj oblasti te kandiduje projekte,
 • obrađuje aplikacije koje otvaraju mogućnost korištenja sredstava namijenjenih poboljšanju infrastrukture i ekološke zaštite,
 • vrši koordinaciju sa odabranim nadzornim organom na realizaciji projekata u nadležnosti Općine,
 • kreira i ažurira bazu podataka za potrebe planiranja razvoja pravi izvještaje o realizaciji istih, vrši i druge poslove iz oblasti investiranja.
 1. Odjeljenje za zajedničke poslove
 • vrši snabdijevanje sa kancelarijskim, potrošnim i drugim materijalima,
 • vrši fizičko obezbjeđenje objekta,
 • uspostava veza sa spoljnim saradnicima,
 • vrši dostavu pošte,
 • vrši i druge pomoćno-tehničke poslove.

 

Služba za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove

kroz odjeljenja vrši sljedeće poslove:

 1. Odjeljenje za finansije
 • planira i priprema dugoročnu projekciju budžeta,
 • izrada i izvršavanje budžeta Općine, privremenog finansiranja i rebalansa,
 • finansijsko izvještavanje i vođenje finansijskih evidencija,
 • fakturisanje i praćenje naplate po fakturama i drugim potraživanjima,
 • praćenje ostvarenja i ubiranja javnih prihoda uz predlaganje mjera za poboljšanje i uvećanje,
 • praćenje namjenskog trošenja sredstava budžeta,
 • izrada godišnjeg obračuna/završnog računa,
 • obavlja poslove blagajne, likvidature, obračuna plata i naknada, obračun poreza i doprinosa, vodi knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda budžeta (analitika i sintetika),
 • prati tokove finansijskih sredstava po osnovu evidencije općinske imovine,
 • vodi posebne evidencije o dugovanju i potraživanju,
 • vodi evidenciju o stanju aktivnih sredstava depozitnih računa,
 • organizuje godišnji popis sredstava i usaglašavanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim.
 1. Odjeljenje za privredu
 • vođenje upravnih postupaka u oblasti privrede (odobrenja za rad: obrt, trgovina, ugostiteljstvo, prijevoz, proizvodnja, usluge) i vođenje službenih evidencija,
 • vođenje upravnih postupaka u oblasti vodoprivrede,
 • poslovi u oblasti izdavanja radnih knjižica,
 • obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih preduzeća kojima je osnivač Općina, te im daje upute za rad,
 • unapređenje odnosa između javnog i privatnog sektora (stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta),
 • predlaže mjere podsticanja razvoja poduzetništva i podrške privrednim aktivnostima,
 • prezentacija potencijalnim investitorima za podsticaje otvaranja novih radnih mjesta,
 • izrada ekonomskih analiza u oblasti privrede i poslovi statistike,
 • razvoj poljoprivrede i podsticaja u saradnji sa poljoprivrednim proizvođačima,
 • korištenje poljoprivrednih resursa (registar proizvođača, zemljišta, kultura i stočnog fonda),
 • uspostavlja kontakte i saradnju sa potencijalnim izvorima finansiranja (domaći, vanjski, EU fondovi, NV fondovi i dr.) prati javne pozive u ovoj oblasti te kandiduje projekte,
 • razvoj turističkih resursa Općine.
 1. Odjeljenje za komunalne poslove
 • rješava o upravnim stvarima u putnoj i komunalnoj oblasti,
 • razrez i ubiranje naknada za korištenje građevinskog zemljišta,
 • priprema programa mjera za poboljšanje kvaliteta komunalnih usluga,
 • zaštita i očuvanje čovjekove okoline (ugroženost i unapređenje zaštite),
 • održavanje putnih i komunalnih objekata i uređaja,
 • uspostavlja kontakte i saradnju sa potencijalnim izvorima finansiranja (domaći, vanjski, EU fondovi, NV fondovi i dr.) prati javne pozive u ovoj oblasti te kandiduje projekte,
 • vrši uređenje i regulisanje putne mreže i saobraćaja na području Općine,
 • obilježavanje ulica, trgova i zgrada.
 1. Odjeljenje za inspekcijske poslove
 • vrši inspekcijske preglede iz nadležnosti općinskih inspekcija koje su organizovane u sastavu Odjeljenja,
 • poduzima upravne i druge mjere u obavljanju inspekcijskog nadzora,
 • donosi programe i planove obavljanja inspekcijskog nadzora,
 • vodi evidenciju o obavljanju inspekcijskog nadzora, o inspektorima i službenim iskaznicama,
 • podnosi izvještaj o svom radu rukovodiocu Službe i Općinskom načelniku,
 • vodi Registar prekršajne evidencije,
 • obavlja i druge upravne i stručne poslove odredene federalnim, kantonalnim i općinskim propisima.

 

Služba za internu reviziju

Služba za internu reviziju vrši poslove:

 • identifikovanja, procjene i upravljanja rizikom,
 • usaglašenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, uputstvima za rad, internim aktima i ugovorima,
 • tačnosti, pouzdanosti i potpunosti finansijskih i drugih poslovnih informacija,
 • efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti poslovanja,
 • zaštiti sredstava i informacija, i
 • davanja preporuka za poboljšanje sistema interne finansijke kontrole.

Interna revizija je aktivost na unapređenju rada, u cilju poboljšanja upravljanja i rukovođenja u Općini. Zadatak interne revizije je da vrši preglede u oblastima gdje postoje najviši rizici, da provjeri usaglašenost poslovanja sa propisima i tačnost finansijskih informacija, da zaštiti sredstva i imovinu Općine i da obavezu odgovornom licu da prati provedbu datih preporuka za poboljšanje kontrolnih aktivnosti.

Služba za internu reviziju je samostalna organizaciona jedinica i funkcionalno nezavisna što podrazumjeva da revizori ne mogu biti uključeni u izvršavanje drugih poslova, osim savjetodavnih usluga vezanih za provođenje revizije. Izvještaj o radu dostavlja Načelniku i Centralnoj harmonizacijskoj jedinici FBiH.

 

Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove

kroz odjeljenja vrši sljedeće poslove:

 1. Odjeljenje za geodetske poslove i katastar
 • održavanje premjera i katastra zemljišta,
 • utvrđivanje i snimanje nastalih promjena na zemljištu i objektima koji su od uticaja na podatke katastra zemljišta,
 • provođenje utvrđenih promjena u bazi podataka katastra zemljišta korištenjem softvera katastar,
 • vrši izdavanje podataka iz katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja,
 • izdaje uvjerenja iz oblasti katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja,
 • izrađuje programe i izvještaje iz oblasti katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja,
 • daje stručno mišljenje iz oblasti katastra zemljišta i katastra kounalnih uređaja u postupcima drugih organa i službi,
 • vrši i druge poslove iz oblasti geodezije,
 • vodi zbirnu tehničku evidenciju nadzemnih i podzemnih komunalnih uređaja,
 • vrši i druge poslove iz oblasti katastra.
 1.      Odjeljenje za imovinsko-pravne poslove
 • najsloženije upravno rješavanje u oblasti imovinsko pravnih odnosa na nekretninama a naročito u postupcima preuzimanja i dodjele građevinskog zemljišta, postupcima eksproprijacije i uzurpacije državnog zemljišta,
 • provodi sve radnje u upravnom postupku privatizacije, nacionalizacije, denacionalizacije, povrat napuštene imovine,
 • priprema rješenja iz oblasti katastra nekretnina,
 • privremeno korištenje javnih površina,
 • izdaje uvjerenja iz evidencija koje se vode u odjeljenju,
 • izrađuje programe i izvještaje iz imovinsko-pravne oblasti
 • vrši i druge poslove iz oblasti imovinsko pravne problematike.
 1. Odjeljenje za urbanizam i prostorno planiranje
 • izrada godišnjih i drugih programa i aktivnosti u oblasti urbanizma prostornog planiranja i građevinarstva,
 • vrši izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje i upotrebu objekata koji se grade na teritoriji općine,
 • vrši poslove upravnog rješavanja iz svoje nadležnosti,
 • vrši davanje stručnog mišljenja na planske akte,
 • vrši druge poslove iz oblasti urbanizma,
 • provodi propise iz oblasti prostornog uređenja,
 • prati stanje u oblasti prostornog planiranja te predlaže mjere za uklanjanje uočenih nedostataka,
 • rješava o upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
 • vrši druge poslove iz oblasti prostornog planiranja.

 

Služba civilne zaštite

u okviru svog djelokruga vrši sljedeće poslove:

 1. Odjeljenje za civilnu zaštitu
 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine,
 • učestvuje u izradi i predlaže općinskom načelniku procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za područje općine,
 • priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini,
 • učestvuje u izradi i predlaže općinskom načelniku plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini,
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
 • organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini,
 • vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno- tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,
 • vrši osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje,
 • vodi propisane evidencije,
 • priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima.
 1. Odjeljenje zaštite od požara i vatrogastva – profesionalna vatrogasna jedinica
 • preduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području općine,
 • obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organizovanje profesionalne vatrogasna jedince općine,
 • učestvuje u izradi Procjene i Plan zaštite od požara općine i osigurava njegovu realizaciju u saradnji sa službama za upravu Općine,
 • planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice iz tačke 2. i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva,
 • pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima,
 • ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jedinice,
 • ostvaruje saradnju sa profesionalnim vatrogasnim jedinicama susjednih općina u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastva,
 • vrši i druge poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva koji su zakonom, kantonalnim propisom i odlukom Općinskog vijeća i drugim propisima stavljeni u njenu nadležnost.
 1. Odjeljenje za održavanje
 • vrši obezbjeđenje organa sa potrošnim i drugim materijalima,
 • održavanje čistoće,
 • vrši i druge pomoćno-tehničke poslove.

 

Služba za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu

kroz odjeljenja vrši slijedeće poslove:

 1. Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu
 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti boračko-invalidske zaštite, provodi utvrđenu politiku i prati stanje u toj oblasti,
 • rješava o upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
 • stara se o socijalno statusnim pitanjima porodica šehida, palih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca i članova njihovih porodica,
 • obavlja finansijsko-materijalne poslove iz oblasti boračke i invalidske zaštite u okviru federalnih, kantonalnih i općinskih propisa,
 • vodi evidenciju i obavlja poslove za zaštitu boraca NOR-a, vojnih invalida i članova njihovih porodica,
 • izrađuje planove i programe rada u oblasti boračko-invalidske zaštite,
 • pruža pravnu i drugu stručnu pomoć članovima porodica šehida, palih boraca i ratnih vojnih invalida,
 • koordinira sa humanitarnim organizacijama čiji se djelokrug veže za službu,
 • rješava pojedinačne zahtjeve socijalnih potreba građana: jednokratne pomoći, stambeno zbrinjavanje, prehrambeni paketi
 • vrši i druge poslove iz oblasti boračko-invalidske zaštite u skladu sa zakonom.
 1. Odjeljenje opće uprave
 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti opće uprave,
 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja na osnovu tih evidencija,
 • provodi propise iz oblasti kancelarijskog poslovanja,
 • vrši poslove pisarnice i arhive,
 • poslove ovjere potpisa, prepisa i rukopisa,
 • poslove pravne pomoći,
 • radi na primjeni zakona i propisa iz oblasti matičnih evidencija,
 • prati i izvršava zakone i druge propise u matičnoj oblasti, postupa po zahtjevima građana za naknadne upise činjenica iz matičnih knjiga,
 • rješavanje upravnih stvari u prvostepenom postupku iz oblasti građanskih prava,
 • organizira i vodi poslove matičara, vođenje matičnih knjiga, evidencije državljana,
 • organizira i koordinira rad mjesnih ureda, jedinstvene prijemne kancelarije i poslove šalter sale.
 1. Stručni Odjel Općine
 • učestvuje u pripremanju i organizovanju sjednica Vijeća i njegovih radnih tijela,
 • učestvuje u pripremanju programa i planova rada Vijeća i njegovih radnih tijela,
 • vrši snimanje sjednica Vijeća, vođenja evidencije i pripreme Službenog glasnika Općine,
 • administriranje i održavanje informacionog sistema Općine,
 • planiranje, realizacija i održavanje baza podataka za općinske organe uprave,
 • poslovi planiranja i izrade aplikacija, informacionih sistema i tehnologija,
 • planiranje i projektovanje informacionih sistema i baza podataka i automatska obrada podataka,
 • projektovanje, izrada, administriranje i održavanje Internet stranice Općine,
 • backup – elektronsko arhiviranje podataka,
 • poslovi informisanja (internog i javnog), odnosi sa javnošću i medijima,
 • medijsko praćenje protokolarnih događaja iz rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • uređenje publikacija i drugih informativnih sadržaja iz domena rada Općine,
 • prati i primjenjuje propise iz oblasti radnih odnosa,
 • ostvaruje saradnju sa Agencijom za državnu službu, zavodima, fondovima, i drugim organima čija je djelatnost vezana za radne odnose,
 • vrši stručne i administrativne poslove za potrebe prvostepene i drugostepene disciplinske komisije,
 • predlaže program edukacije uposlenih unutar organa uprave, prati realizaciju i izvještava o istom, prati razvoj uposlenih i planira potrebne edukacije,
 • vrši i druge poslove iz nadležnosti Vijeća i Općinskog načelnika.

 RUKOVOĐENJE OPĆINSKIM SLUŽBAMA

Općinski načelnik obavlja poslove u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Zeničko-dobojskog kantona, Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, Statutom Općine Tešanj i drugim propisima.

Za rukovođenje općinskim službama Općinski načelnik ovlašćuje pomoćnike Općinskog načelnika.