Služba civilne zaštite

Pomoćnik Općinskog načelnika:

Mensur Saletović

Tel. 00 387 32 650 108
Fax: 00 387 32 650 157
E-mail: mensur.saletovic@opcina-tesanj.ba

Rođen 23.05.1964. godine u Zavidovićima, gdje završava osnovnu i Srednju tehničku školu.
Višu tehničku školu, odsjek Zaštite, smjer Civilna zaštita završio u Novom Sadu i stekao zvanje inžinjera civilne zaštite. Fakultet političkih nauka, odsjek Odbrana i sigurnost završio u Sarajevu.
Položio sljedeće stručne ispite:
– Stručni ispit za rad u organima uprave;
– Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara;
– Stručni ispit za odgovorno lice u agencijama za zaštitu ljudi i imovine.
Od 1988 do 2009. godine radio u IP Krivaja Zavidovići na poslovima šef Službe preventive.
01.12.2009. godine imenovan na dužnost pomoćnika Općinskog načelnika u Službi civilne zaštite Općine Tešanj.
Oženjen, otac jednog djeteta.