Planiranje

Planiranje podrazumijeva izradu trogodišnjeg (srednjoročnog) i godišnjeg plana organa Uprave, te izradu Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja općine Tešanj.

Smjernice sa akcionim planom Strategije razvoja za 2024-2026. godina

Odluka Vijeća o usvajanju Godišnjeg plana za 2024. godinu

Godišnji plan rada Općine Tešanj za 2024. godinu

Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja općine Tešanj 2023-2025. godina

Trogodišnji plan Općine Tešanj 2024-2026. godina

Godišnji plan Općine Tešanj za 2023. godinu