Obrazovanje

Na području Zeničko-dobojskog kantona oblast predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja regulisana je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakonom o osnovnoj školi i Zakonom o srednjoj školi, te je njima definirana nadležnost Kantona po pitanju osnivanja i upravljanja radom.

IV.1.8.1 Predškolsko obrazovanje

Na području općine Tešanj egzistira 11 privatnih predškolskih ustanova: 1. PU „OBDANIŠTE“, Tešanj; PPU „PALČICA“ , Tešanj; PPU „CVIJETIĆ“ , Tešanj; PPU „EVLAD“ , Tešanj; PPU „NEKTARINE“ , Tešanj; PPU „REVDA“ , Tešanj; PPU „VESELA DRUŽINA“, Tešanj; PPU „KINDER KLUB“ , Tešanj; PU „BLIZANCI“,

Jelah; PPU „SVJETLOST“, Jelah i PPU „DJEČIJI SAN“, Tešanjka.

Devet ustanova je smješteno u privatne objekte, PU „Obdanište“ u prostorije zgrade dječijeg obdaništa koje je ranije namjenski građeno, a PPU „Revda“ se nalazi u objektu Plave džamije. U obdaništima boravi ukupno 479 djece sa prostora cijele općine. Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju u Ze-do kantonu („Sl. novine Zedo kantona“ br.7/10. i 8/12) propisana je obaveza da djeca pred polazak u osnovnu školu pohađaju Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u trajanju od 180 sati za čiju realizaciju su zadužene predškolske

Stranica | 23 ustanove. U periodu od marta do maja 2017. godine program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja pohađalo je ukupno 513 djece. U predškolskim ustanovama na nivou općine Tešanj zaposleno je ukupno 58 radnika od toga 35 sa VSS, 1 sa VŠS i 22 radnika sa SSS. Uslovi rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja su u skladu sa pedagoškim standardima.

Na području općine Tešanj ima 9 osnovnih škola i to: OŠ „HUSO HODŽIĆ“, Tešanj, OŠ „REŠAD KADIĆ“, Tešanj; OŠ „1. MART“, Jelah; OŠ „KULIN BAN“, Tešanjka; OŠ „9. SEPTEMBAR“, Medakovo; OŠ „DŽEMAL BIJEDIĆ“, Miljanovci; OŠ“ABDULVEHAB ILHAMIJA“, Kalošević; OŠ „GAZI FERHAD-BEG“, Jablanica i OŠ „MUSTAFA MULIĆ“, Šije. U školskoj 2016/2017. godini osnovu školu pohađa ukupno 4761 učenik svrstanih u 225 odjeljenja. Osnovna škola „Rešad Kadić“ Tešanj u svom sastavu ima Odjeljenje muzičke škole koje pohađa 81 učenik sa prostora općina: Tešanj, Doboj Jug i Usora. Učenici su svrstani u 7 odjeljenja od I do VI razreda.

Na području općine Tešanj za potrebe srednjeg obrazovanja osnovane su i djeluju tri srednje škole : Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj, Srednja tehnička škola Tešanj i Mješovita srednja škola Tešanj.