Služba za internu reviziju

Pomoćnik Općinskog načelnika:

Hamzalija Hojkurić

Rukovodilac interne revizije

Tel. 00 387 32 650 547
Fax. 00 387 32 650 416
E-mail: hamzalija.hojkuric@opcina-tesanj.ba

Rođen 1. februara 1962. godine u Raduši, općina Tešanj. Nakon završene Gimnazije u Tešnju na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu stekao zvanje diplomiranog ekonomiste (Finansije i Računovodstvo). Učesnik u odbrambenom ratu na BiH od marta 92. do februara 96. godine.

Do postavljenja na mjesto rukovodioca Službe za internu reviziju, radio:

– od 1996, Općina Tešanj, Služba za privredu, poslovi tržišnog inspektora

– od 1998, Općina Tešanj, Pomoćnik Načelnika za urbanizam, razvoj i inspekcije, poslovi rukovodioca Službe

– od 2001, ZE-DO Kanton, Ministarstvo trgovine i turizma, poslovi tržišnog inspektora

– od 2003, ZE-DO Kanton, Uprava za inspekcije, poslovi tržišnog inspektora

– od 2005, Općina Tešanj, Pomoćnik Načelnika za privredu, finansije i investicije, poslovi rukovodioca Službe

– od 2011, Općina Tešanj, Pomoćnik Načelnika za privredu, finansije i inspekcije, poslovi rukovodioca Službe

– od 2022. Općina Tešanj, Pomoćnik Načelnika za internu reviziju, poslovi Rukovodioca interne revizije

Položio Stručni upravni ispit u Federalnom ministarstvu pravde i Ispit za internog revizora u Federalnom ministarstvu finansija.

Osim formalnog obrazovanja, pohađao je niz različitih edukacija u području rukovodnih i menadžerskih vještina, upravljanja projektnim ciklusom, upravljanja lokalnim razvojem i dr. Izradio je nekoliko stručnih radova koje je predstavio na konferenciji u Novom Sadu 27. X 2005. „Jačanje participacije građana i nevladinog sektora u procesu kreiranja i donošenja općinskog budžeta“, zatim, na konferenciji u Sarajevo 29. IX 2011. „Zaduživanje jedinica lokalne samouprave – Municipalne obveznice“ i dr.