Služba za finansije, privredu, komunalne i inspekcijeske poslove

Pomoćnik Općinskog načelnika:

Hamzalija Hojkurić

Tel. 00 387 32 650 547
Fax. 00 387 32 650 220
E-mail: hamzalija.hojkuric@opcina-tesanj.ba

Rođen 1. februara 1962. godine u Raduši, Tešanj. Školovao se u Tešnju, a na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu stekao zvanje dipl. ecc. Do postavljenja na mjesto rukovodioca Službe radio u Ministarstvu za trgovinu i turizam i Upravi za inspekcije Vlade Ze-do kantona na poslovima inspekcijskog nadzora. Od 1998. godine dva mandata vodio

Opširnije: Služba za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove