Općinske službe

Općinske službe za upravu vrše upravne, stručne i druge poslove u okviru prava i dužnosti Općine u oblastima za koje su obrazovane izuzev poslova koji su ustavom i zakonom stavljeni u nadležnost drugih organa.


Općinski načelnik utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi u skladu sa zakonom.


U ostvarivanju poslova uprave i samouprave utvrđenih zakonom, općinske službe za upravu u okviru svoje nadležnosti prate stanje u oblastima za koje su obrazovane, a naročito provođenje utvrđene politike, izvršenju i obezbjeđenju izvršenja zakona, drugih propisa i općih akata, prate stanje i pokreću inicijative za rješavanje pitanja u oblastima za koje su obrazovane, rješavaju u upravnim stvarima, vrše upravni nadzor i druge upravne poslove, pripremaju propise i vrše stručne i druge poslove za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika.


ORGANIZACIJA OPĆINSKE UPRAVE
Za vršenje upravnih i stručnih poslova kao i drugih poslova Općine Tešanj osnivaju se službe za upravu kao i stručne, tehničke i druge zajedničke ili samostalne službe i druga tijela, i to:


 1. Rukovodstvo za kvalitet

 2. Služba za društvene djelatnosti i investicije, koju čine tri odjeljenja:

  – Odjeljenje za društvene djelatnosti

  – Odjeljenje za investicije

  – Odjeljenje za zajedničke poslove

  3. Služba za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove, koju čine četiri odjeljenja:

  – Odjeljenje za finansije

  – Odjeljenje za privredu

  – Odjeljenje za komunalne poslove

  – Odjeljenje za inspekcijske poslove

  4. Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove, koju čine tri odjeljenja:

  – Odjeljenje za geodetske poslove i katastar

  – Odjeljenje za imovinsko-pravne poslove

  – Odjeljenje za urbanizam i prostorno planiranje

  5. Služba civilne zaštite, koju čine tri odjeljenja:


              – Odjeljenje za civilnu zaštitu


  – Odjeljenje zaštite od požara i vatrogastva – profesionalna vatrogasna jedinica

  – Odjeljenje za održavanje

  6. Služba za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu, koju čine tri odjeljenja:

  – Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu

  – Odjeljenje opće uprave

  – Stručni odjel Općine


Rukovodstvo za kvalitet vrši poslove, odnosno Predstavnik rukovodstva za kvalitet (PRK) obavlja sljedeće poslove


 • učestvuje u svim aktivnostima u vezi sistema upravljanja kvalitetom,

 • vrši izradu, vodi projekte i reviziju dokumentacije QMS,

 • provodi interne audite i podnosi izvještaj,

 • provodi korektivne i preventivne mjere,

 • podnosi izvještaj o zadovoljstvo uposlenih i zadovoljstvu korisnika usluga,

 • podnosi godišnji izvještaj o ocjeni sistema kvaliteta.


Služba za društvene djelatnosti i investicije kroz odjeljenja vrše sljedeće poslove:


 1. Odjeljenje za društvene djelatnosti


 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata nadležnih organa i


institucija BiH, Federacije, Kantona i Općine iz oblasti društvenih djelatnosti,


 • koordinira i vrši nadzor nad radom MZ-a i predlaže potrebne mjere Općinskom načelniku,

 • obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova kojima je osnivač Općina, te im daje upute za rad,

 • rješava u upravnim stvarima u oblasti društvenih djelatnosti,

 • vrši saradnju sa udruženjima građana i fondacijama,

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti brige o djeci,

 • provođenje postupka općinskih stipendija,

 • poslove iz oblasti obrazovanja, odgoja, kulture, kulturno-historijski spomenika, fizičke kulture, sporta, zdravstva, i provodi utvrđenu politiku u tim oblastima iz nadležnosti općine,

 • vrši popis i vodi evidenciju o raseljenim licima i izbjeglicama,

 • vodi aktivnosti na izradi projekata za kandidovanje vanjskim izvorima finansiranja

 • uspostavlja kontakte i saradnju sa potencijalnim izvorima finansiranja (domaći, vanjski, EU


fondovi, NV fondovi i dr.) prati javne pozive u ovoj oblasti te kandiduje projekte,


 • vrši i druge poslove iz društvenih djelatnosti.

2. Odjeljenje za investicije


 • priprema programa izrade projektne dokumentacije i izgradnje infrastrukture i drugih objekata,

 • planira i priprema dugoročnu projekciju kapitalnih projekata,

 • realizacija projekata infrastrukture (liste kapitalnih projekata),

 • vrši praćenje realizacije dugoročnih projekata,

 • projekat WATSAN,

 • kandiduje programe ka višim institucijama vlasti i potencijalnim donatorima i kreditorima,

 • uspostavlja kontakte i saradnju sa potencijalnim izvorima finansiranja (domaći, vanjski, EU fondovi, NV fondovi i dr.) prati javne pozive u ovoj oblasti te kandiduje projekte,


 • obrađuje aplikacije koje otvaraju mogućnost korištenja sredstava namijenjenih poboljšanju infrastrukture i ekološke zaštite,

 • vrši koordinaciju sa odabranim nadzornim organom na realizaciji projekata u nadležnosti Općine,

 • kreira i ažurira bazu podataka za potrebe planiranja razvoja pravi izvještaje o realizaciji istih, vrši i druge poslove iz oblasti investiranja.

3. Odjeljenje za zajedničke poslove


 • vrši snabdijevanje sa kancelarijskim, potrošnim i drugim materijalima,

 • vrši fizičko obezbjeđenje objekta,

 • uspostava veza sa spoljnim saradnicima,

 • vrši dostavu pošte,

 • vrši i druge pomoćno-tehničke poslove.
Služba za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove kroz odjeljenja vrši sljedeće poslove:


 1. Odjeljenje za finansije


 • planira i priprema dugoročnu projekciju budžeta,

 • izrada i izvršavanje budžeta Općine, privremenog finansiranja i rebalansa,

 • finansijsko izvještavanje i vođenje finansijskih evidencija,

 • fakturisanje i praćenje naplate po fakturama i drugim potraživanjima,

 • praćenje ostvarenja i ubiranja javnih prihoda uz predlaganje mjera za poboljšanje i uvećanje,

 • praćenje namjenskog trošenja sredstava budžeta,

 • izrada godišnjeg obračuna/završnog računa,

 • obavlja poslove blagajne, likvidature, obračuna plata i naknada, obračun poreza i doprinosa, vodi knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda budžeta (analitika i sintetika),

 • prati tokove finansijskih sredstava po osnovu evidencije općinske imovine,

 • vodi posebne evidencije o dugovanju i potraživanju,

 • vodi evidenciju o stanju aktivnih sredstava depozitnih računa,

 • organizuje godišnji popis sredstava i usaglašavanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim.      2. Odjeljenje za privredu


 • vođenje upravnih postupaka u oblasti privrede (odobrenja za rad: obrt, trgovina, ugostiteljstvo, prijevoz, proizvodnja, usluge) i vođenje službenih evidencija,

 • vođenje upravnih postupaka u oblasti vodoprivrede,

 • poslovi u oblasti izdavanja radnih knjižica,

 • obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih preduzeća kojima je osnivač Općina, te im daje upute za rad,

 • unapređenje odnosa između javnog i privatnog sektora (stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta),

 • predlaže mjere podsticanja razvoja poduzetništva i podrške privrednim aktivnostima,

 • prezentacija potencijalnim investitorima za podsticaje otvaranja novih radnih mjesta,

 • izrada ekonomskih analiza u oblasti privrede i poslovi statistike,

 • razvoj poljoprivrede i podsticaja u saradnji sa poljoprivrednim proizvođačima,

 • korištenje poljoprivrednih resursa (registar proizvođača, zemljišta, kultura i stočnog fonda),

 • uspostavlja kontakte i saradnju sa potencijalnim izvorima finansiranja (domaći, vanjski, EU fondovi, NV fondovi i dr.) prati javne pozive u ovoj oblasti te kandiduje projekte,


 • razvoj turističkih resursa Općine.


3. Odjeljenje za komunalne poslove


 • rješava o upravnim stvarima u putnoj i komunalnoj oblasti,

 • razrez i ubiranje naknada za korištenje građevinskog zemljišta,

 • priprema programa mjera za poboljšanje kvaliteta komunalnih usluga,

 • zaštita i očuvanje čovjekove okoline (ugroženost i unapređenje zaštite),

 • održavanje putnih i komunalnih objekata i uređaja,

 • uspostavlja kontakte i saradnju sa potencijalnim izvorima finansiranja (domaći, vanjski, EU fondovi, NV fondovi i dr.) prati javne pozive u ovoj oblasti te kandiduje projekte,


 • vrši uređenje i regulisanje putne mreže i saobraćaja na području Općine,

 • obilježavanje ulica, trgova i zgrada.

4. Odjeljenje za inspekcijske poslove


 • vrši inspekcijske preglede iz nadležnosti općinskih inspekcija koje su organizovane u sastavu Odjeljenja,

 • poduzima upravne i druge mjere u obavljanju inspekcijskog nadzora,

 • donosi programe i planove obavljanja inspekcijskog nadzora,

 • vodi evidenciju o obavljanju inspekcijskog nadzora, o inspektorima i službenim iskaznicama,

 • podnosi izvještaj o svom radu rukovodiocu Službe i Općinskom načelniku,

 • vodi Registar prekršajne evidencije,

 • obavlja i druge upravne i stručne poslove odredene federalnim, kantonalnim i općinskim propisima.
Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove kroz odjeljenja vrši sljedeće poslove:


 1. Odjeljenje za geodetske poslove i katastar


 • održavanje premjera i katastra zemljišta,

 • utvrđivanje i snimanje nastalih promjena na zemljištu i objektima koji su od uticaja na podatke katastra zemljišta,


 • provođenje utvrđenih promjena u bazi podataka katastra zemljišta korištenjem softvera katastar,

 • vrši izdavanje podataka iz katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja,

 • izdaje uvjerenja iz oblasti katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja,

 • izrađuje programe i izvještaje iz oblasti katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja,

 • daje stručno mišljenje iz oblasti katastra zemljišta i katastra kounalnih uređaja u postupcima drugih organa i službi,

 • vrši i druge poslove iz oblasti geodezije,

 • vodi zbirnu tehničku evidenciju nadzemnih i podzemnih komunalnih uređaja,

 • vrši i druge poslove iz oblasti katastra.


       2. Odjeljenje za imovinsko-pravne poslove


 • najsloženije upravno rješavanje u oblasti imovinsko pravnih odnosa na nekretninama a naročito u postupcima preuzimanja i dodjele građevinskog zemljišta, postupcima eksproprijacije i uzurpacije državnog zemljišta,

 • provodi sve radnje u upravnom postupku privatizacije, nacionalizacije, denacionalizacije, povrat napuštene imovine,

 • priprema rješenja iz oblasti katastra nekretnina,

 • privremeno korištenje javnih površina,

 • izdaje uvjerenja iz evidencija koje se vode u odjeljenju,

 • izrađuje programe i izvještaje iz imovinsko-pravne oblasti

 • vrši i druge poslove iz oblasti imovinsko pravne problematike.


 3. Odjeljenje za urbanizam i prostorno planiranje


 • izrada godišnjih i drugih programa i aktivnosti u oblasti urbanizma prostornog planiranja i građevinarstva,


 • vrši izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje i upotrebu objekata koji se grade na teritoriji općine,


 • vrši poslove upravnog rješavanja iz svoje nadležnosti,

 • vrši davanje stručnog mišljenja na planske akte,

 • vrši druge poslove iz oblasti urbanizma,

 • provodi propise iz oblasti prostornog uređenja,

 • prati stanje u oblasti prostornog planiranja te predlaže mjere za uklanjanje uočenih nedostataka,


 • rješava o upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,


 • vrši druge poslove iz oblasti prostornog planiranja.
Služba civilne zaštite u okviru svog djelokruga vrši sljedeće poslove:


1. Odjeljenje za civilnu zaštitu


 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine,

 • učestvuje u izradi i predlaže općinskom načelniku procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za područje općine,

 • priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini,

 • učestvuje u izradi i predlaže općinskom načelniku plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini,

 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,

 • organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini,

 • vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno- tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,

 • vrši osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje,

 • vodi propisane evidencije,

 • priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima.

2. Odjeljenje zaštite od požara i vatrogastva – profesionalna vatrogasna jedinica


 • preduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području općine,


 • obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organizovanje profesionalne vatrogasna jedince općine,


 • učestvuje u izradi Procjene i Plan zaštite od požara općine i osigurava njegovu realizaciju u saradnji sa službama za upravu Općine,

 • planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice iz tačke 2. i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva,


 • pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima,

 • ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jedinice,

 • ostvaruje saradnju sa profesionalnim vatrogasnim jedinicama susjednih općina u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastva,

 • vrši i druge poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva koji su zakonom, kantonalnim propisom i odlukom Općinskog vijeća i drugim propisima stavljeni u njenu nadležnost.

3. Odjeljenje za održavanje


 • vrši obezbjeđenje organa sa potrošnim i drugim materijalima,

 • održavanje čistoće,

 • vrši i druge pomoćno-tehničke poslove.Služba za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu kroz odjeljenja vrši slijedeće poslove:


 1. Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu


 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti boračko-invalidske zaštite, provodi utvrđenu politiku i prati stanje u toj oblasti,


 • rješava o upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,


 • stara se o socijalno statusnim pitanjima porodica šehida, palih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca i članova njihovih porodica,


 • obavlja finansijsko-materijalne poslove iz oblasti boračke i invalidske zaštite u okviru federalnih, kantonalnih i općinskih propisa,


 • vodi evidenciju i obavlja poslove za zaštitu boraca NOR-a, vojnih invalida i članova njihovih porodica,


 • izrađuje planove i programe rada u oblasti boračko-invalidske zaštite,

 • pruža pravnu i drugu stručnu pomoć članovima porodica šehida, palih boraca i ratnih vojnih invalida,


 • koordinira sa humanitarnim organizacijama čiji se djelokrug veže za službu,

 • rješava pojedinačne zahtjeve socijalnih potreba građana: jednokratne pomoći, stambeno zbrinjavanje, prehrambeni paketi


 • vrši i druge poslove iz oblasti boračko-invalidske zaštite u skladu sa zakonom.

2. Odjeljenje opće uprave


 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti opće uprave,

 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja na osnovu tih evidencija,

 • provodi propise iz oblasti kancelarijskog poslovanja,

 • vrši poslove pisarnice i arhive,

 • poslove ovjere potpisa, prepisa i rukopisa,

 • poslove pravne pomoći,

 • radi na primjeni zakona i propisa iz oblasti matičnih evidencija,

 • prati i izvršava zakone i druge propise u matičnoj oblasti, postupa po zahtjevima građana za naknadne upise činjenica iz matičnih knjiga,

 • rješavanje upravnih stvari u prvostepenom postupku iz oblasti građanskih prava,

 • organizira i vodi poslove matičara, vođenje matičnih knjiga, evidencije državljana,

 • organizira i koordinira rad mjesnih ureda, jedinstvene prijemne kancelarije i poslove šalter sale.

3. Stručni Odjel Općine


 • učestvuje u pripremanju i organizovanju sjednica Vijeća i njegovih radnih tijela,

 • učestvuje u pripremanju programa i planova rada Vijeća i njegovih radnih tijela,

 • vrši snimanje sjednica Vijeća, vođenja evidencije i pripreme Službenog glasnika Općine,

 • administriranje i održavanje informacionog sistema Općine,

 • planiranje, realizacija i održavanje baza podataka za općinske organe uprave,

 • poslovi planiranja i izrade aplikacija, informacionih sistema i tehnologija,

 • planiranje i projektovanje informacionih sistema i baza podataka i automatska obrada podataka,


 • projektovanje, izrada, administriranje i održavanje Internet stranice Općine,

 • backup – elektronsko arhiviranje podataka,

 • poslovi informisanja (internog i javnog), odnosi sa javnošću i medijima,

 • medijsko praćenje protokolarnih događaja iz rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

 • uređenje publikacija i drugih informativnih sadržaja iz domena rada Općine,

 • prati i primjenjuje propise iz oblasti radnih odnosa,

 • ostvaruje saradnju sa Agencijom za državnu službu, zavodima, fondovima, i drugim organima čija je djelatnost vezana za radne odnose,

 • vrši stručne i administrativne poslove za potrebe prvostepene i drugostepene disciplinske komisije,

 • predlaže program edukacije uposlenih unutar organa uprave, prati realizaciju i izvještava o istom, prati razvoj uposlenih i planira potrebne edukacije,

 • vrši i druge poslove iz nadležnosti Vijeća i Općinskog načelnika.
 RUKOVOĐENJE OPĆINSKIM SLUŽBAMA


Općinski načelnik obavlja poslove u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Zeničko-dobojskog kantona, Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, Statutom Općine Tešanj i drugim propisima.


Za rukovođenje općinskim službama Općinski načelnik ovlašćuje pomoćnike Općinskog načelnika.