Nadležnosti i organizacija Službe CZ

Upravne, stručne i druge poslove zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine obavlja služba civilne zaštite općine, koja ima status općinske službe za upravu.

 

Služba civilne zaštite općine, u oblasti zaštite i spašavanja, obavlja slijedeće poslove:

 1. organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine;

 2. preduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području općine;

 3. obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje profesionalne vatrogasne jedinice općine i grada i predlaže i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uslova potrebnih za efikasan rad i funkcioniranje te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje saradnju sa kantonalnom upravom civilne zaštite;definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i dragih nesreća općine;

 4. izrađuje procjenu ugroženosti na području općine, plan zaštite i spašavanja i plan zaštite od požara;

 5. priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine;

 6. planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice;

 7. prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite;

 8. organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite;

 9. organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini;

 10. pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo, a posebne aktivnosti provodi kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana dobrovoljna vatrogasna jedinica radi osposobljavanja te jedinice za efikasno učešće u gašenju požara;

 11. ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osposobljavanja tih jedinica za efikasno gašenje požara i mogućeg učešća tih jedinica na gašenju požara van objekata i prostora pravnog lica na području općine

 12. organizira općinski operativni centar civilne zaštite i obezbjeđuje njegov rad;

 13. vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite, osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke;

 14. priprema propise iz područja zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine;

 15. ostvaruje saradnju sa službama civilne zaštite susjednih općina u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastvo

 16. vodi propisane evidencije i obavlja druge poslove zaštite i spašavanja, u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima.

 KONTAKTI:

tel: 032 650 108

tel/fax: 032 650 157

e-mail: cz@opcina-tesanj.ba

 

HITNI POZIVI:

Profesionalna vatrogasna jedinica: 123, 032 650 720

Operativni centar civilne zaštite 121, 032 650 439

 

 

NADLEŽNOSTI PROFESIONALNE VATROGASNE JEDINICE

 

PROFESIONALNA VATROGASNA JEDINICA u oblasti zaštite i spašavanja, obavlja slijedeće poslove:

 1. gase požar i spašavaju ljude i materijalna dobra ugrožena požarom i eksplozijom na otvorenom prostoru, šumske poare, poare na građevinama i materijalnim dobrima svih vlasnika i korisnika gdje se god požar pojavi;

 2. pruaju tehničku pomoć u spašavanju ljudi u nezgodama izazvanim u saobraćaju (cestovni, željeznički, zračni, pomorski, jezerski i riječni), poplavama, spašavanju sa visina i drugim akcidentnim situacijama i nesrećama u kojima vatrogasna jedinica može pomoći u spašavanju ugroenih ljudi i materijalnih dobara;

 3. učestvuju u provođenju određenih preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija koje se odrede u planu zaštite od požara općine, grada i kantona, a koje mogu provoditi profesionalne vatrogasne jedinice;

 4. pružaju odgovarajuću pomoć u spašavanju ljudi i materijalnih dobara kod postojanja stanja prirodne i druge nesreće,

 5. provode preventivne, edukativne i promotivne aktivnosti u oblasti zaštite od požara.