OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Nadležnosti Štaba

 

Općinski štab CZ je stručno-operativni organ ovlašten za vršenje poslova koji su mu Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i članom 84. i 88. Zakona od zaštiti požara i vatrogastvu stavljeni u nadležnost.

U periodu kada ne postoje prirodne i1i druge nesreće Općinski štab CZ svoje funkcije ostvaruje povremeno, prema potrebi i to onda kada razmatra stanje priprema, organizovanost, opremljenost i osposobljenost za zaštitu i spašavanje svih nosilaca zaštite i spašavanja na području Općine i predlaže mjere za dogradnju, sistema zaštite i spašavanja i kada djeluje preventivno, u cilju sprečavanja nastajanja prirodne ili druge nesreće i učestvuje u vježbama i drugim vidovima obučavanja i osposobljavanja.

 

U obavljanju funkcije u zaštiti i spašavanju Općinski štab CZ vrši slijedeće poslove:

1. odlučuje o upotrebi snaga i sredstava civilne zaštite na zaštiti i spašavanju ugroženih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara i te snage raspoređuje na ona područja koja su ugrožena;

2. naređuje provođenje odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja i određuje snage i sredstva koje će provoditi te mjere;

3. usmjerava, koordinira i rukovodi akcijama zaštite i spašavanja svih učesnika angažiranih na zaštiti i spašavanju na svom području;

4. naređuje štabovima mjesnog područja, štabovima pravnih lica u kojima su ti štabovi osnovani i službama zaštite i spašavanja koje formira Općina da učestvuju u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju na određenom području;

5. naređuje angažiranje snaga i sredstava civilne zaštite na pružanju pomoći drugim općinama;

6. izvršava naredbe upućene od Kantonalnog štaba civilne zaštite, na preduzimanju mjera i

aktivnosti na zaštiti i spašavanju;

7. rješava sva pitanja koja se u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju pojave u vezi sa angažiranjem snaga i sredstava civilne zaštite i provođenja mjera zaštite i spašavanja i samozaštite građana.

Pored navedenog obavlja i sljedeće poslove:

1. predlaže proglašenje stanja prirodne i druge nesreće Općinskom načelniku,

2. predlaže Općinskom načelniku mjere za prevazilaženje stanja nastalih usljed prirodnih ili druge nesreće,

3. razmatra materijale i informacije iz oblasti zaštite i spašavanja koje priprema Služba civilne zaštite, nadležne općinske službe drugi općinski organi uprave, u oblasti zaštite i spašavanja,

4. podnosi godišnji izvještaj o radu Općinskom načelniku,

5. donosi godišnji program aktivnosti na provođenju vlastitih priprema za uspješno vršenje operativne funkcije iz svoje nadležnosti (pripreme, obuka i osposobljavanje),

6. donosi odluku o visini i uslovima za naknadu članovima štaba za rad u štabu iz sredstava koja su osigurana za rad štaba CZ,

7. daje mišljenje na prijedlog godišnjeg Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje,

8. daje mišljenje na prijedlog Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća Općine i 9. obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

 

Popuna Štaba CZ:

 1. Suad Huskić, komandant Štaba (Općinski načelnik)

 2. Mensur Saletović, načelnik Štaba (Općina Tešanj)

 3. Hamzalija Hojkurić (Općina Tešanj)

 4. Emira Đonlagić (Crveni križ Tešanj)

 5. Damir dr. Alić (Dom zdravlja Tešanj)

 6. Enver Bešo (Policijska stanica Tešanj)

 7. Adnan Lihić (JP Rad Tešanj)

 8. Edin Hotić (Veterinarska stanica d.o.o Tešanj)

 9. Sabahudin Omerbašić (Općina Tešanj)

 10. Haris Hodžić (Općina Tešanj)
 11. Hasan Ćeman (Općina Tešanj)

 12. Bahrudin Nočić (Općina Tešanj)