Sastanak sa predstavnicima MZ Džemilić Planje i MZ Oraš Planje

Općinski načelnik sa saradnicima, je na osnovu zajedničkog zahtjeva mjesnih zajednica Džemilić i Orašje Planje organizovao radni sastanak sa predstavnicima organa ove dvije MZ. Na sastanku se razgovaralo se o dosadašnjoj saradnji i posljedicama elementarne nepogode koja je zahvatila prostor ovih MZ, realizaciji kapitalnih projekata, sanaciji mosta na granici dvije MZ te problemima sa kojima se organi MZ susreću, Dogovoreni su konkretni zaključci koji će omogućiti bržu sanaciju šteta uzrokovanih tokom elementarne nepogode. Kada je u pitanju gradnja mosta na Planjskoj rijeci, organi MZ su informisani da je Općina uradila projektnu dokumentaciju i aplicirala projekat jednoj od međunarodnih organizacija te da je izvijesno da će ista sufinansirati gradnju mosta. Predstavnici MZ upoznati sa kandidaturom područne škole Planje za toplifikaciju i izvjesnosti realizacije ovog projekta. Od organa MZ je zatraženo aktivno uključivanje u proces prikupljanja potrebnih saglasnosti kako bi lakše i brže došli do odobrenja za gradnju. Realizacija projekta se očekuje početkom sledeće godine.

Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima MZ na dolasku, izdvojenom vremenu i nesebičnom zalaganju koje za cilj ima razvoj sredina koje oni predstavljaju.