Zapisnik sa 26. sjednice Vijeća

 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su bili dostupni na web stranici Općine:                                                               http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice                                                                   Sjednica Općinskog vijeća je emitovana u programu TV “Smart” Tešanj u terminima – subota, 02.03.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 03.03.2019.godine u 14,00 sati.

Ad. A

Općinsko vijeće je  sa 18 glasova “ZA”,  bez glasova “PROTIV” i 4 glasa  “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 25. sjednice  Općinskog  vijeća  Tešanj.

Dnevni red

Predsjedavajući vijeća je prije rasprave o dnevnom redu  napomenuo

 • da je u Sazivu 26.sjednice promakla tehnička greška u nazivu 8.tačke dnevnog reda Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj – gdje umjesto riječi “za I polugodište 2019.godine”, treba da stoji “za period januar-decembar 2018.godine”, o čemu su vijećnici već obaviješteni,
 • da je na sjednici Kolegija usaglašen dnevni red za 26.sjednicu sa 9.tačaka ali da je na istoj sjednici usvojen zaključak da se u Dnevni red 26.sjednice Općinskog vijeća Tešanj pod tačkom 1. uvrsti Izjašnjavanje o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 195/2 k.o. Rosulje neposrednom pogodbom

Na prijedlog Kluba vijećnika SDP pauza u radu Vijeća trajala od 13,15 do 13,25 sati.

Na prijedlog Predsjedavajućeg  Općinsko vijeće je sa 13 glasova “ZA”, 3 glasa “PROTIV” i 7 glasova  “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Da se u Dnevni red 26.sjednice Općinskog vijeća Tešanj pod tačkom 1. uvrsti Izjašnjavanje o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put  i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 195/2 k.o. Rosulje neposrednom pogodbom.

Općinsko vijeće sa 9 glasova “ZA”,  13  glasova “PROTIV” bez  glasova  “UZDRŽAN”  nije usvojilo  prijedlog vijećnika Alić Hajrudina u ime Kluba vijećnika SBiH, da se sa dnevnog reda skine 9.tačka  Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi.

Općinsko vijeće je sa 15 glasa “ZA”,  6  glasova “PROTIV” i 1 glasom  “UZDRŽAN” usvojilo  sljedeći

dnevni red:

 1. Izjašnjavanje o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put  i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 195/2 k.o. Rosulje neposrednom pogodbom,
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije,
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju plana kapitalnih investicija za 2019.godinu,
 3. Prijedlog Odluke kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja sportsko rekreacionog centra u Orašje Planjama, općina Tešanj,
 4. Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u Bukvi na korištenje firmi “MADI” d.o.o. Tešanj,
 5. Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja i raspisivanje Javnog konkursa za parcelu broj 5/35 u Poslovnoj zoni Bukva,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 1128/18 k.o. Miljanovci Donji neposrednom pogodbom,
 7. Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi,
 1. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj i bezbjednosti  učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za  period januar-decembar 2018.godine,
 2. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2018.godinu.

Ad. 1

Izjašnjavanje o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put  i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 195/2 k.o. Rosulje neposrednom pogodbom.

Općinsko vijeće je sa 13  glasova “ZA”, 3  glasa “PROTIV” 7 glasova   “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put  označenog kao k.p. broj: 195/2 k.o. Rosulje.

Općinsko vijeće je sa 13  glasova “ZA”, 3  glasa “PROTIV” 7 glasova   “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 195/2 k.o. Rosulje neposrednom pogodbom

 

Ad.2

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije.

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Munevera, Hasanbašić Senad, Jupić Mirano i pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23  glasa “ZA”,  bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije.

 

 

Ad. 3

Općinski načelnik dodatno uz prezentaciju obrazložio Prijedlog Odluke o usvajanju plana kapitalnih investicija za 2019.godinu. uz napomenu da je zbog ukazane potrebe uložio dva Amandmana.

Amandman 1. glasi:

 1. Mijenja se Naziv projekta prijedloga Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija, odjeljak Liste kapitalnih investicija A) Mjesne zajednice, stavka   MZ Jelah – umjesto „Izgradnja trotoara u ulici Muse Ćazima Ćatića”  mijenja se u “Nastavak izgradnje novog  puta”.
 2. Mijenja se Naziv projekta prijedloga Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija, odjeljak Liste kapitalnih investicija A) Mjesne zajednice, stavka   MZ Jelah – umjesto „Asfaltiranje ul. Teslićka- II faza”  mijenja se u “Asfaltiranje puteva u Mračaju-Potočani (NC 304 i NC 300)”

Amandman 2. glasi: Mijenja se Naziv projekta prijedloga Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija, odjeljak Liste kapitalnih investicija A) Mjesne zajednice, stavka  18.  MZ Ljetinić – umjesto „Uređenje sportskog poligona”  mijenja se u “Asfaltiranje puta Čamdžići Ljeskovac”.

O Amandmanima Općinskog načelnika nije bilo izjašnjavanja oni  postaju sastavni dio Odluke.

U raspravi učestvovali vijećnici: Pilav Elvir, Huskić Kasim, Hasanbašić Senad, Alić Hajrudin, Solo Fahir, Alić Munevera, Hrnjić Muris, Piro Amir i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23  glasa “ZA”,  bez  glasova “PROTIV”  i “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o usvajanju plana kapitalnih investicija za 2019.godinu.

 

Ad. 4

Pomoćnik Načelnika Medarić Nadir dodatno obrazložio Prijedlog Odluke kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja sportsko rekreacionog centra u Orašje Planjama, općina Tešanj,

Bez rasprave, Općinsko vijeće  je  sa 21 glasom “ZA”,  bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN”,   usvojilo  sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja sportsko rekreacionog centra u Orašje Planjama, općina Tešanj.

(Vijećnici Deljkić Nermin i Solo Fahir nisu glasali)

Ad. 5

Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u Bukvi na korištenje firmi “MADI” d.o.o. Tešanj.

 Bez rasprave, Općinsko vijeće  je jednoglasno sa 17 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 5 glasova  “UZDRŽAN”,   usvojilo  sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u Bukvi na korištenje firmi “MADI” d.o.o. Tešanj.

(Vijećnik Deljkić Nermin nije glasao).

Ad. 6

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 22 glasa  “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja i raspisivanje Javnog konkursa za parcelu broj 5/35 u Poslovnoj zoni Bukva.

(Vijećnik Deljkić Nermin nije glasao).

 

Ad. 7

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa  “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK   

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 1128/18 k.o. Miljanovci Donji neposrednom pogodbom.

(Vijećnik Deljkić Nermin nije glasao)

 

Ad.8

Općinski načelnik je dodatno obrazložio Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Hrnjić Muris, Alić Hajrudin, Solo Fahir, Huskić Kasim, Kotorić Esmir, Kurtić Amir, Deljkić Nermin, Piro Amir i Subašić Senad.

Nakon pauze u radu Vijeća koja je trajala od 15,46 do 16,00 sati, vijećnik Piro Amir u ime Kluba vijećnika SBB i  A SDA je saopštio da predlože zaključak da od ovog momenta prestane finansiranje političkih stranaka iz Budžeta općine Tešanj uz obrazloženje da time žele izaći u susret  građanima, privrednicima, socijalnim kategorijama i ostalim, da nebi dolazilo do novih nameta. Napomenuo je da se time dobiva cca od 81.000 i  kad se tome doda po jedan vijećnički paušal dolazi se do cca oko 100.000 što je pola od komunalne naknade. Zamolio da se vijeće izjasni o ovom prijedlogu zaključka.

O ovom prijedlogu zaključka je diskutovao vijećnik Pašić Danijel i Piro Amir.

Predsjedavajući vijeća je konstatovao da se ovaj prijedlog zaključka ne odnosi direktno na prijedlog Odluke te da po odredbama Poslovnika ovaj prijedlog treba da se podnese u formi inicijative.  

Na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće je sa 12 glasova  “ZA”, 7 glasova “PROTIV” i 4 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

 1. Općinsko vijeće usvajaOdluku o komunalnim naknadama u formi nacrta i upućuje istu u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
 2. Pozivaju se svi zainteresovani da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije iznesu tokom javne rasprave, kako bi bile uzete u obzir kod formiranja prijedloga Odluke.
 3. Istovremeno Općinsko vijeće Tešanj i Općinski načelnik iskazuju namjeru i opredjeljenje općine Tešanj da ukupni prihodi po osnovu Odluke o komunalnim naknadama budu na približno istom nivou kao u prethodnim godinama po osnovu naknade za rentu, kako je i planirano u budžetu općine Tešanj za 2019.godinu. Pri tome je potrebno voditi računa i o pojedinačnim finansijskim opterećenjima svih obveznika, te je potrebno do razmatranja prijedloga odluke pripremiti kompletan pregled svih obveznika.

Na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće je sa 12 glasova  “ZA”, 7 glasova “PROTIV” i 4 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi i upućuje na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Vijećnici: Piro Amir, Hrnjić Muris, Hodžić Sedina i Jupić Mirano u 16,20 sati napustili sjednicu.

Ad.9

Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj i bezbjednosti  učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za  period januar-decembar 2018.godine.

Predsjedavajući vijeća je konstatovao da je komandir Policijske uprave Tešanj uredno pozvan na sjednicu ali da zbog protokolarnih obaveza povodom 1.marta u Ministarstvu odbrane nije u mogućnosti da se odazove pozivu.

U raspravi o Informaciji o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj i bezbjednosti  učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za  period januar-decembar 2018.godine raspravljali vijećnici: Kurdić Adem, Hasanbašić Senad i Pašić Danijel.

 

Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”,  bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj i bezbjednosti  učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za  period januar-decembar 2018.godine.

 

(Vijećnici: Deljkić Nermin, Pašić Danijel, Galijašević Hasan i Pilav Elvir nisu glasali).

Predsjedavajući Vijeća je napomenuo da vijećnici mogu svoja pitanja dostaviti u pismenoj formi kako bi Komandir Policijske uprave odgovorio na ista.   

 

 

Ad.10

Predsjednik Općinskog suda Tešanj dodatno obrazložio Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2018.godinu.

O Informaciji diskutovao vijećnik Kurtić Amir.

 

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”,  bez glasova “PROTIV” i  “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2018.godinu.

 

Vijećnici: Turkeš Kenan i Pezer Fahrudin nisu glasali).

 

 

Ad. B

 

VIJEĆNIČKA PITANJA

 

Vijećnik Huskić Kasim je zamolio da se o njegovoj vijećničkoj inicijativu za čišćenje i uređenje puteva prema koti Vrtače-Kicelj izjašnjavaju na narednoj sjednici.

Vijećnik Huskić Kasim je postavio vijećničku inicijativu za izjednačavanje dječijeg dodatka na prostoru FBiH.

Vijećnik Huskić Kasim je postavio vijećničku inicijativu – Zabrana rada kladionica na prostoru općine Tešanj od obrazovnih, zdravstvenih i vjerskih objekata na udaljenosti od 500,00 m.

Vijećnik Galijašević Hasan je konstatovao da nije dobio odgovor na vijećničku inicijativu za vraćanje spomen ploče Huseina Huse Hodžića na sportsku dvoranu u okviru kompleksa „Musala“.

Predsjedavajući vijeća je odgovorio da se može odložiti do naredne sjednice.

Vijećnik Galijašević Hasan je podnio vijećničku inicijativu: „Za postavljanje zaštitne mreže na dijelu ceste od katoličke crkve prema Domu kulture.“

Vijećnik Klepić Šemsudin  je dostavio vijećničku inicijativu da nadležna Općinska služba postavi fizičke prepreke tkzv, ležeće policajce na lokalnom putu u Novim Miljanovcima kod područne O.Š. „Džemal Bijedić“.

Vijećnice Alić Munevere u ime Kluba vijećnika S BiH Tešanj je postavila vijećničku inicijativu: Da se na dnevni red sljedeće sjednice Općinskog vijeća uvrsti tačka dnevnog reda: Odluka o izmjeni Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj.

Vijećnik Galijašević Hasan je postavio vijećničko pitanje:„Ko je zadužen za održavanje putne dionice na dijelu između kružnog toka pa do centra grada? Da li su poduzete mjere, ako nisu da li se planiraju, zbog loše izvedenih radova prilikom presvlačenja asfalta na toj dionici?“

Vijećnik Deljkić Nermin  je postavio vijećnič

ko pitanje: „Zašto toliko godina poslije rata još uvije nemamo hotel u Tešnju?“

Vijećnik Deljkić Nermin  je postavio vijećničko pitanje: „Zašto poznato tešanjsko izletište Kiseljak poznato i u bivšoj državi nema bolji sjaj?“

Vijećnik Deljkić Nermin  je postavio vijećničko pitanje: „Zašto europski Tešanj preko 20 godina nakon rata nije zanovio i nema JU Obdanište?

Vijećnik Hasanbašić Senad je postavio vijećničko pitanje: „Obzirom da je MZ Trepče sa prethodnim direktorom JU Dom zdravlja Tešanj dogovorila angažovanje ljekara u ambulanti Trepče tri puta sedmično i za isto obezbijedila sve dogovorene preduslove, zašto Dom zdravlja ovaj dogovor još uvijek nije realizovao?“

Vijećnik Kurdić Adem je postavio vijećničko pitanje: U čijem vlasništvu su parcele broj: 809 k.o. Kalošević, 807 k.o. Kalošević, 896/1 k.o. Bobare i 896/2 k.o. Bobare, koja je dunumaža i koji je status pomenutih parcela?

Vijećnik Pilav Elvir je postavio vijećničko pitanje: „Zbog čega je poništen Oglas, raspisan 9.februara 2019.godine, koji se odnosi na poziciju Diplomirani edukator-rehabilitator u Centru za rani rast i razvoj?“

Nakon toga,  predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad dvadesetšeste  sjednice Općinskog vijeća Tešanj u  17:00 h.

 

 

 

Zapisnik sačinila:  

Sajda Klepić                          

PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.