Zapisnik sa 22. sjednice Vijeća

 

 

 

Ad. A

U raspravi o Zapisniku sa 21 sjednice učestvovali vijećnici Kase Vedran, Solo Fahir i Predsjedavajući Vijeća..

Općinsko vijeće je sa 12 glasova “ZA”, 5 glasova “PROTIV” i 4 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

 

Dnevni red

 

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

dnevni red:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2018.godine,
 2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2019. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2018/2019. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta „Princes“ u Oraš Planjama,
 5. Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Bunar PEB 1“ općina Tešanj,
 6. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 195/2 k.o. Rosulje neposrednom pogodbom,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p.broj: 5/33 k.o. Novo Selo neposrednom pogodbom,
 8. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj:84/3 k.o. Tešanj I, radi oblikovanja parcele,
 9. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj:84/1 k.o. Tešanj I, radi oblikovanja parcele,
 10. Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom u periodu 01/02.08.2018.godine,
 11. Izvještaj Komisije za primjenu Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj,
 12. Informacija o završetku školske 2017/2018. godine i upisu učenika u školsku 2018/2019. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

 

 

Ad. 1

Pomoćnik Načelnika Hamzalija Hojkurić je dodatno obrazložio Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2018.godine.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Kurtić Amir, Kaser Vedran, Alić Hajrudin, Solo Fahir i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, 1 glasom “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2018.godine.

 

 

Ad.2

Pomoćnik Načelnika Hamzalija Hojkurić je dodatno obrazložio Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2019. godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Deljkić Nermin, Huskić Kasim, Hodžić Enes, Mahmutović Edin, Alić Hajrudin, Hrnjić Muris, Kaser Vedran, Klepić Šemsudin, Kurtić Amir,Hasanbašić Senad i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2019.godinu I upućuje na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

 

Pauza u radu Vijeća trajala od 15,35 do 15,45 sati (Održan sastanak Kolegija).

 

 

Ad. 3

Pomoćnik Načelnika Muslija Azra dodatno obrazložila Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2018/2019.godinu.

 

Na ovaj prijedlog pristigao je Amandman vijećnika Pašić Danijela u ime Kluba vijećnika SDP koji glasi: “Da se na kraju člana 8. Odluke briše 350,00 KM a piše 400,00 KM”.

 

Općinski načenik je odgovorio i odgovor je dostavljen vijećnicima pred početak sjednice.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Pašić Danijel, Kotorić Esmir, Jupić Mirano, Deljkić Nermin, Hrnjić Muris, Solo Fahir, Kaser Vedran, Huskić Kasim, Alić Hajrudin, Kurtić Amir, Subašić Senad i Općinski načelnik.

Na prijedlog vijećnika Kotorić Esmira u ime Kluba vijećnika SDA, Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

Da se u Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) za narednu akademsku 2019/2020. godinu uvrsti i dio teksta:

Korisnici stipendija Općine Tešanj bi trebali ostati na teritoriju i prebivalištu BiH jedan izvjestan peiod nakon završetka studija i pokušati pronaći radni angažman u našoj državi.

Administracija da detaljnije razmotri ovaj prijedlog, vremenske odrednice i pripremi prijedlog za narednu godinu.”

 

 

Na prijedlog vijećnika Pašić Danijela u ime Kluba vijećnika SDP, Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

Zadužuje se Općinski načelnik da se posebno evidentiraju studenti sa prosječnim primanjima članova domaćinstava između 350 i 450 KM, te da se nakon završetka postupka sagleda mogućnost njihovog stipendiranja.

Adekvatnom formulacijom uključiti zaključak u javni poziv, bez preuzimanja obaveza.

 

 

 

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2018/2019. godinu,

 

 

Ad.4

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta „Princes“ u Oraš Planjama.

 

 

Ad. 5

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija dodatno obrazložio Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Bunar PEB 1“ općina Tešanj.

 

U raspravi učestvovao vijećnik Klepić Šemsudin.

 

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Bunar PEB 1“ općina Tešanj.

 

 

Pauza u radu Vijeća trajala od 16,50 do 17,05 sati.

 

Ad. 6

Stručni saradnik za imovinsko pravne poslove Alma Begić-Hondo je dodatno obrazložila Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put, Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 195/2 k.o. Rosulje neposrednom pogodbom i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p.broj: 5/33 k.o. Novo Selo neposrednom pogodbom.

 

U raspravi učestvovali vijećnik Piro Amir i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Odlaže se izjašnjavanje o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put i Prijedlogu Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 195/2 k.o. Rosulje neposrednom pogodbom, radi daljeg proučavanja.

Do naredne sjednice pribaviti mišljenje vlasnika susjednih parcela o Prijedlogu Odluke i informaciju o utvrđivanju prava služnosti.

 

 

Ad. 7

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p.broj: 5/33 k.o. Novo Selo neposrednom pogodbom.

 

Ad. 8

Stručni saradnik za imovinsko pravne poslove Alma Begić-Hondo je dodatno obrazložila Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put označenog kao k.p. broj:84/3 k.o. Tešanj I, Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj:84/3 k.o. Tešanj I, radi oblikovanja parcele, Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj:84/1 k.o. Tešanj I, radi oblikovanja parcele.

 

U raspravi učestvovali vijećnici Solo Fahir, Hasanbašić Senad i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put označenog kao k.p. broj:84/3 k.o. Tešanj I.

 

 

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj:84/3 k.o. Tešanj I, radi oblikovanja parcele.

 

 

 

Ad.9

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put označenog kao k.p. broj:84/1 k.o. Tešanj I.

 

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj:84/1 k.o. Tešanj I, radi oblikovanja parcele.

 

Ad.10

Pomoćnik Načelnika Saletović Mensur dodatno obrazložio Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom u periodu 01/02.08.2018.godine.

 

U raspravi učestvovao vijećnik Kurdić Adem.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom u periodu 01/02.08.2018.godine,

 

 

Ad.11

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj Komisije za primjenu Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj sa predloženim Zaključkom koji glasi: Vijećnik Vahdet Hrvić je prekršio član 12. stav 2. Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj zbog čega mu se izriče kazna – ukor.

 

 

Ad.12

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o završetku školske 2017/2018. godine i upisu učenika u školsku 2018/2019. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

 

Ad. B

VIJEĆNIČKE INICIJATIVE

Vijećnik Hasanbašić Senad je postavio vijećničku inicijativu koja glasi: „U cilju pojačanja mjera sigurnosti svih učesnika u saobraćaju u Medakovu na raskrsnici regionalnog i lokalnog puta za Trepče kod pekare i trgovine preko puta Skole predlaže:

 1. Hitnu intervenciju: Da Načelnik općine od policijske uprave traži hitnu intervenciju policijskih snaga u smislu da svakog radnog dana u vremenu od 06,30 do 07,00 regulišu saobraćaj na pomenutoj lokaciji.
 2. Dugoročno rješenje: Da Načelnik odmah formira stručnu ekipu odgovarajućih lica koja će za širi prostor navedene lokacije predložiti tehničke i druge mjere sigurnosti, uključeno i građevinske.

– Za potrebne zahvate po nalazu stručne ekipe odmah pokrenuti postupak projektovanja,

– U Budžetu za narednu godinu, a u saradnji sa institucijama Kantona (u čijoj nadležnosti je

regionalni put), planirati realizaciju potrebnih sadržaja (koje je utvrdila stručna ekipa)“.

 

Vijećnik Huskić Kasim je postavio vijećničku inicijativu: „Za provodenje eksproprijacije zemljišta koje je potrebno za izgradnju sportskorekreacionog centra na dijelu k.č. 294/1 i 906 KO Orasje planje, ukupne površine 6850 m2, u korist općine Tesanj, te da isto upiše u zemnljišne knjige nadležnog suda.

 

Vijećnik Jupić Mirano je postavio vijećničku inicijativu koja se odnosi na izgradnju dječijeg parka na području naše općine. U obrazloženju je naveo sljedeće: Postovani, obracam Vam se vijećničkom inicijativom za izgradnjom parka za djecu, koji bi po svome sadržaju, kao i urbanističkom riješenju zadovoljio sve standarde i potrebe kako djece, tako i roditelja za ovim segmentom našeg života. Poznato Vam je da na području naše općine postoje, lokacije gdje bi se mogao izgraditi ovakav kompleks, koji bi pored dječijih potreba za igrom i razvojem, zadovoljio potrebe sigurnosti, parkin mijesta kao i objekta otvorenog i zatvorenog sadržaja za djecu ali i roditeije.

 

 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA

 

Vijećnik Huskić Kasim je postavio dva vijećnička pitanja:

 1. Da li Ministarstvo obrazovanja ZE-DO kantona obezbjeđuje troškove prevoza učenicima udaljenih od škole više od 5 km? U slučaju da obezbjeđuje sredstva zašto se na području općine Tešanj to ne primjenjuje? Obrazloženje Rasplažemo saznajem da neke općine sa našeg kantona (Zavidovići, Maglaj i dr.) koriste te pogodnosti.

 

 1. Da li se naplaćuje puna cijena za mjesečnu kartu učenicima koji obavljaju praktičnu nastavu van školskog objekta? Obraloženje Učenici srednjeg obrazovanja iz trećih i četvrtih razreda koji dva dana u toku radne sedmice obavljaju praktičnu nastavu u nekim firmama i taj dan ne koriste autobuski prevoz imamo saznanja da im cijena prevoza nije imanjena za mjesećne karte.

 

Vijećnik Jašić Haris je postavio vijećničko pitanje: „Šta je sa izgradnjom hladnjače u Mekišu koja je obećana prije 5 godina?“

 

Vijećnik Solo Fahir je postavio vijećničko pitanje: „Zašto Općinski načelnik neće da razriješi dužnosti Kurdić Adema predsjednika MZ Bobare-Drinčići-Blaževci i time učestvuje u produbljenju krize kao i kršenju odluka savjeta MZ?“

 

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad dvadesetdruge sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 17,47 sati.

 

 

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.