Zapisnik sa 39. sjednice Vijeća

Ad. A

Zapisnik sa 38. sjednice Općinskog vijeća Tešanj

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 18 glasova “ZA”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 38. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

Dnevni red

U raspravi učestvovali: vijećnici Vedran Kaser, Munevera Alić i Općinski načelnik.

Vijećnik Kaser Vedran je predložio da se tačka 9, PrijedlogOdluke o gubitku statusa Javnog dobra – put, pretvori u nacrt i uputi u javnu raspravu.

Vijećnica Munevera Alić je predložila da se tačka 7, Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcelu broj: 5/30 u Poslovnoj zoni Bukva, skine sa dnevnog reda.

Općinski načelnik je sa dnevnog reda povukao tačku 9, PrijedlogOdluke o gubitku statusa Javnog dobra – put.

Pauza u radu vijeća trajala je od 14:14 do 14:26 sati radi kratkog sastanka Kolegija Vijeća na kojem je odlučeno o prijedlogu vijećnice Alić Munevere. Kolegij je odlučio da tačka 7 Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcelu broj: 5/30 u Poslovnoj zoni Bukva ostane na dnevnom redu.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”, usvojilo sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Poslovna zona Glinište” Općina Tešanj,

 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2016. Godini,

 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama,

 4. Prijedlog Odluke o kupovini i prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Jelahu,

 5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina radi oblikovanja parcela u Rosuljama,

 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj: 5/4 i 5/26 u Poslovnoj zoni Bukva,

 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcelu broj: 5/30 u Poslovnoj zoni Bukva,

 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj: 325/55 i 325/56 na Krndiji,

 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za monitoring nad realizacijom Strategije razvoja Općine Tešanj,

 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za budžet i člana Statutarne komisije Općinskog vijeća Tešanj,

 11. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,

 12. Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj za 2015.godinu,

 13. Informacija o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica u 2015. Godinu.

Jedan vijećnik nije glasao.

Ad. 1

Pomoćnik Načelnika Medarić Nadir je dodatno obrazložio Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Poslovna zona Glinište” Općina Tešanj.

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Poslovna zona Glinište” Općina Tešanj i upućuje na javnu raspravu.

Ad. 2

Pomoćnik Načelnika Hamzalija Hojkurić je iznio obrazloženje Prijedloga Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2016. godini.

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Munevera, Halilović Fadil, Pilav Osman, Unkić Emir, Kaser Vedran, Subašić Senad i pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija.

Vijećnica Alić Munevera je predložila da se ispoštuje Zaključak Općinskog vijeća i da se u Program uvrsti tov svinja.

Vijećnik Pilav Osman je predložio da se pokuša naći način da se kadrovski ojača poljoprivredna služba koja bi okupljala ciljane grupe poljoprivrednih proizvođača, i usmjeravala ih da zajedno a ne da pojedinačno apliciraju na poticaje prema višim nivoima vlasti kako bi iste lakše ostvarili, a posebno za proizvodnju koja nije obuhvaćena našim Budžetom.

Vijećnik Halilović Fadil je predložio sljedeće zaključke:

-Podsticaj za mlade poljoprivredne proizvođače (fizička lica-obrtnici) u visini od 30% da odobreni podsticaj iz tačke 1. može ostvariti podnosilac zahtjeva, odnosno nosilac poljoprivrednog gazdinstva ako je starosti do 35 godina i nalazi se na evidenciji nezaposlenih lica zavoda za zapošljavanje.

-Da proizvodnja povrća za otkup: kornišona, paprika, paradajza, krompira, mrkve, luka i dr. uz kriterije koje podnosilac zahtijeva mora ispuniti za dobivanje naknade definisanih u tačkama od 1.4 kriterija da visina podsticaja za proizvodnju povrća iznosi 0,20 KM/kg ili visina podsticaja može biti i manja zavisi od broja odobrenih zahtjeva, ali obzirom na broj potpisanih ugovora (100 i više), nikako manja od visine 0,15 KM/kg.

Pomoćnik Načelnika Hamzalija Hojkurić je odgovorio na pitanja vijećnika i dodatno obraložio Prijedlog Odluke.

Pauza u radu vijeća trajala je od 15:05 do 15:14 sati.

Nakon toga, Klub vijećnika SBB se izjasnio da povlači prijedloge zaključaka.

Općinsko vijeće se nije izjašnjavalo ni o prijedlozima zaključaka vijećnice Alić Munevere i vijećnika Pilav Osmana.

Općinsko vijeće je sa 15 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 6 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2016. godini.

Ad. 3

Pomoćnik Načelnika Muslija Azra je dodatno obrazložila Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama.

Ad. 4

Pomoćnik Načelnika Medarić Nadir je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o kupovini i prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Jelahu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Kaser Vedran, Unkić Emir, Subašić Senad, Halilović Fadil, Huskić Kasim, Hadžan Zaim, Općinski načelnik, Pomoćnik Načelnika Medarić Nadir i Općinski pravobranilac Brkić Arijana.

Vijećnik Kaser Vedran je predložio zaključke koji glase:

 1. Da se za svaku prodaju zemljišta pribavi mišljenje Općinskog pravobranioca.

 2. Da se uz odluku dostavlja nalaz sudskog vještaka za predmetnu parcelu.

Općinski načelnik je sa svojim saradnicima odgovorio na pitanja uz dodatna obrazloženja naglasivši da se mišljenje Pravobranioca pribavlja u toku postupka i da se to navodi u obrazloženju prijedloga odluke, da se nalaz vještaka pribavlja po službenoj dužnosti, i da se uvid u predmet može izvršiti u Službi.

Općinsko vijeće se nije izjašnjavalo o prijedlozima zaključaka vijećnika Kaser Vedrana.

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o kupovini i prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Jelahu.

Jedan vijećnik nije glasao.

Ad. 5

Pomoćnik načelnika Medarić Nadir je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina radi oblikovanja parcela u Rosuljama.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina radi oblikovanja parcela u Rosuljama.

Ad. 6

Pomoćnik načelnika Medarić Nadir je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj: 5/4 i 5/26 u Poslovnoj zoni Bukva, Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj: 5/4 i 5/26 u Poslovnoj zoni Bukva i Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj: 325/55 i 325/56 na Krndiji.

U raspravi učestvovali vijećnici: Halilović Fadil i Kurdić Adem.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj: 5/4 i 5/26 u Poslovnoj zoni Bukva.

Ad. 7

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, 2 glasa “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj: 5/4 i 5/26 u Poslovnoj zoni Bukva.

Ad. 8

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj: 325/55 i 325/56 na Krndiji.

Ad. 9

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za monitoring nad realizacijom Strategije razvoja Općine Tešanj.

Vijećnik Omerbašić Fahrudin na sjednici prisutan od 16:00 sati.

Ad. 10

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Munevera, Kaser Vedran i Lihić Adnan.

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za budžet Općinskog vijeća Tešanj

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Statutarne komisije Općinskog vijeća Tešanj

Vijećnik Unkić Mirza napustio sjednicu u 16:15 sati.

Ad. 11

Pomoćnik Načelnika Omerbašić Sabahudin je dodatno obrazložio Informaciju o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu

U raspravi učestvovali vijećnici: Unkić Emir, Omerbašić Fahrudin, Halilović Fadil, Lihić Adnan, Pomoćnik Načelnika Omerbašić Sabahudin i Općinski načelnik.

Vijećnik Unkić Emir je predložio sljedeći zaključak: Apeluje se na Vladu ZDK da prioritet u izmirenju obaveza prema budžetskim korisnicima, nakon plaće, budu pripadnici boračkih populacija.

Vijećnik Lihić Adnan je predložio da se prijedlog zaključka vijećnika Unkić Emira preformuliše u smislu da se daje podrška resornom ministarstvu i da prepoznajemo napore koje su uložili u predhodnom periodu da bi izmirili zaostala dugovanja.

Pauza u radu vijeća trajala je od 16:34 do 16:45 sati radi usaglašavanja zajedničkog prijedloga zaključaka vijećnika Unkić Emira i Lihić Adnan.

Nakon pauze, naprijedlog vijećnika Unkić Emira i Lihić Adnana, Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV”, “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Očekuje se od Vlade Zeničko-dobojskog Kantona i resornog Ministarstva da nastave u kontinuitetu pravovremeno izvršavanje obaveza prema boračkim populacijama.

Na prijedlog vijećnika Omerbašić Fahrudina, Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV”, “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće Tešanj poziva institucije, boračka udruženja i sve koji mogu dati doprinos da uzmu učešće u izradi novog zakona o pravima boraca koji je u pripremi sa ciljem da dobijemo pravedan i što bolji zakon.

Vijećnik Halilović Fadil je odustao od prijedloga zaključka koji glasi: Da Općinsko vijeće uputi dopis resornom ministarstvu za boračka pitanja ZE-DO kantona, zašto nije došlo do potpisivanja ugovora za stipendiranje studenata u ZE-DO kantonu kao i traženje mišljenja šta je sa zaostalim uplatama.

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu.

Ad. 12

U raspravi o ovoj tački dnevnog reda –Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj za 2015.godinu učestvovali vijećnici: Unkić Emir, Alić Munevera, Halilović Fadil, Lihić Adnan i direktor Zavoda za zapošljavanje BIRO Tešanj g-din Berberović Muharem.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj za 2015.godinu.

Ad. 13

Pomoćnik Načelnika Muslija Azra je dodatno obrazložila Informacija o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica u 2015. godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Kršić Boban, Unkić Emir, Kaser Vedran,Starčević Miralem, Huskić Kasim, Piro Amir. Alić Munevera, Pilav Osman, Halilović Fadil, Subašić Senad, Joldić Velid, Hrvić Vahdet, Lihić Adnan i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 14 glasova “ZA”, 4 glasa “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica u 2015. godinu.

Vijećnik Hadžan Zaim napustio sjednicu u 17:38 sati.

Ad.B

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Vijećnik Amir Piro je postavio sljedeća vijećnička pitanja:

 1. Ko je odgovoran za zbrinjavanje pasa lutalica na području općine Tešanj i da li će biti nadoknađena materijalna šteta vlasnicima stada kojima su psi lutalice ubili više ovaca? Veterinari su pregledali i policija je izvršila uviđaj.

 2. Da li Općinski načelnik sa službom može unaprijediti saradnju između Općine Tešanj i odgovornog lica nadležnog za praćenje rada razvoja poljoprivredne proizvodnje Općine Tešanj?

Općinski načelnik je zamolio vijećnike: Kada dajete ovakvo pitanje da to ne bude vijećničko pitanje nego da budete konkretni da objasnite da li postoji konkretna pritužba na rad bilo kojeg uposlenika općine, u čemu se ona ogleda, šta možemo uraditi ..Ja sam spreman da poduzmem sve aktivnosti prema bilo kojem zaposlenom, oni moraju biti profesionalni, imati profesionalan odnos prema svim strankama, prema svim oblicima te saradnje. To važi i za njih i za mene, jer mi smo u suštini servis građana općine Tešanj.

 1. Postoji li mogućnost da Općina Tešanj u saradnji sa MZ Karadaglije inicira postavljanje kanalizacionih cijevi u dijelu MZ od kuće vl. Edina Begunića do kuće vl.Senaida Spahića?

Općinski načelnik odgovorio: Ponavljaju se neka pitanja u pogledu otpadnih voda iz stambenih objekata. Po važećim propisima otpadne vode se ne mogu izvoditi u površinske kanale. Dakle kako izlazi iz vijećničkog pitanje, onda bi bilo logično da kažemo da šaljemo inspekciju zato što nema septičke jame i kažnjavamo nekog. U pravilu ucjevljenje površinskih kanala nije rješenje. Dakle to su dva mehanizma koja mi imamo na snazi. Gdje god da se desi da se eventualno ucijevi neki površinski kanal to proizvodi neki novi ili treći problem jer se ta voda ponovo ispušta u nekoj drugoj lokaciji kod neke druge kuće nekog drugog građanina tako da ovakve stvari treba usmjeravati na projektovanje kanalizacione mreža ili na kažnjavanje za ispuštanja fekalnih voda mimo septičkih jama.

 1. Da li Općina planira postaviti nastrešnice na autobuskim stajalištima na lokalnom putu Medakovo-Trepče odnosno na dijelu puta Zlatići-Medakovo? Općinski načelnik je odgovorio (odgovor iza vijećničkog pitanja vijećnika Halilović Fadila).

Vijećnik Halilović Fadil je postavio sljedeće vijećničko pitanje:

Da li su Općinski načelnik ili nadležna služba Općine Tešanj upoznati da se za vrijeme školske godine u MZ Šije od strane prevozničke firme „Kantić Turistik“ vrši javni prevoz učenika na potezu: Balići-škola raskrsnica-Kozara Kruške-Bor i dalje Medakovo-Tešanj? Na gore navedenim pravcima potrebno je ugraditi autobusne nastrešnice po uzoru nastrešnica ugrađenih pored Magistralnog puta M-17 (četiri nastrešnice).

Općinski načenik je odgovorio na pitanja za Trepče-Zlatiće i Šije: Mi godišnje napravimo oko sedam autobuskih stajališta sa nastrešnicama i desetak popravimo (sanacija šteta i svega ostalog) i radili smo prema prioritetima magistralni, regionalni putevi pa smo lagano počeli ulaziti u mjesne zajednice. Spomenute su i neke druge stvari da postoji neka autobuska linija… ali provjerićemo u daljoj komunikaciji sa vijećnicima. Raspored prioriteta prvih sedam biće utvrđen shodno broju korisnika tih stajališta. To neće biti dovoljno prema očekivanjima. Mogli bi postaviti pedesetak da imamo sredstva za ovu namjenu, jer bi bilo potrebe, ali mislim da ćemo postići da ovo stanje poboljšamo.

Vijećnik Halilović Fadil je postavio i sljedeće vijećničko pitanje: Da li Općinski načelnik, kao nosilac izvršne vlasti općine Tešanj, putem lokalne vlasti ili nadležne općinske službe raspolaže podatkom o stanju putne mreže u MZ Kalošević odnosno o stanju lokalnog puta u zaseoku Kneževići, koji koristi 15 (petnaest) domaćinstava, radi se o makadamskom putu dužine oko 1000 m. Od toga 300 m se proteže kroz naseljeni dio a ostatak kroz nenaseljeni dio zaseoka?

Općinski načelnik je odgovorio da što se tiče održavanja makadamskih puteva u svim mjesnim zajednicama je pri kraju postupak za odabir izvođača i nismo još krenuli u ona temeljita posipanja makadamskih puteva zbog perioda sezona kiša, jer se to pokazalo u dosadašnjem vremenu. Očekujemo da ćemo u skorijem vremenu, naredni mjesec i po u sve mjesne zajednice slati dodatne nasipne materijale za sanaciju puteva, nakon prestanka zimskog perioda. To se odnosi i na Mjesnu zajednicu Kalošević prema prioritetima koje će oni kao mjesna zajednica imati.

Vijećnik Vedran Kaser postavio je sljedeća vijećnička pitanja:

 1. Zašto je očišćeno samo 100 metara korita Radušice u MZ Rosulje ako je pribavljena saglasnost vlasnika zemljišta za 750 metara? Po nalazu općinskog geometra kolika je površina korita rijeke Radušice uzurpirano u MZ Rosulje?

 2. Da li je regulacionim planom Tešanjka potvrđena stočna pijaca u užem dijelu naseljenog mjesta Tešanjka?

 3. Kada će biti imenovan novi predsjednik Savjeta MZ Tešanjka s obzirom da je ostavka podnešena još prošle godine?

Vijećnik Emir Unkić je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Koji su efekti prodaje općinskog zemljišta po pitanju otvaranja firmi i broja novouposlenih radnika, u mandatnom periodu 2012-2016.godina? U obrazloženju navedeno: Molim da mi se dostave; nazivi prodatih parcela, ime firme/pojedinca koja je kupila parcelu i broj novouposlenih koji su rezultat prodaje parcele.“

Vijećnik Boban Kršić je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Zašto se veliki broj objekata na području Mjesne zajednice Tešanj radio bez ikakvog znanja i obavještenja prema organima Mjesne zajednice.. kao npr: Asfaltiranje Mehinagića prolaza, Šehagića prolaza, asfaltiranje Sirano-Bijela zemlja, Vodovod Joldići? Nije bilo obavještenja niti o početku niti o završetku radova.“

Vijećnik Starčević Miralem je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Da li je tačno da Općina Tešanj nije odobrila Zahtjev LD „Kiseljak“ Tešanj za novčana sredstva za veliku proljetnu EKO akciju?“

Vijećnik Unkić Mirza je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Da li je Općina Tešanj predvidjela u 2016.godini sanaciju Spomen obilježja u Jelahu, tačnije osvježivanje slova?“

Vijećnik Lihić Adnan je zamolio odgovor na sljedeće pitanje: Da li je bilo inicijativa da se sa određenim mjesnim zajednicama kroz razgovore i sastanke usaglase izmjene prioriteta kapitalnih projekata i realizacije određenih projekata, zbog nekih određenih okolnosti, pribavljanja neke dokumentacije, zbog većeg učešća građana itd. Ako je bilo… zamolio je da se takva aktivnost obavi i sa predstavnicima organa Mjesene zajednice Karadaglije sa fokusom na naseljeno mjesto Koprivci ukoliko su tačne informacije koje ima a i javnost je upoznata da se jedan dio lokalne ceste asfaltira sa veoma velikim učešćem građana.

Općinski načelnik odgovorio: Imao sam sastanak sa uposlenicima organa uprave i prestavnicima svih mjesnih zajednica. Predstavili smo Lisu kapitalnih projekata. Slušali njihova razmišljanja, imaju li problema, kada će biti spremni… Prva grupa tendera će biti uskoro objavljena. Postoje MZ koje su rekle da pružati podršku tamo gdje se sakupi više novca. Nije u svim MZ takav kriterij, neki pokušavaju teritorijalno rasporediti zbog veličine, neki zbog drugih stvari. Jesam razgovorao sa MZ Karadaglije gdje ima sakupljenog novca, da li su građani obezijedili učešće. Na koji način se može ići u realizaciju to će zavisiti od povratnih informacija koje će pružiti. Nisu se svi mogli izjasniti koliko će učešće građani moći sakupiti, trenutno rade na terenu, obilaze od kuće do kuće. Neki su se već javili da imaju obezbijeđena sredstva, neki su već na početku rekli da računaju da će moći obezbijediti dodatno učešće. Mi ćemo vrlo brzo pristupiti ugovaranju tih poslova koji su planirani za ovu kalendarsku godinu.

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad tridesetdevete sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 18:34 sati.

 

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.