Zapisnik sa 38. sjednice Vijeća

Ad. A

Zapisnik sa 37. sjednice Općinskog vijeća Tešanj

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 37. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

Dnevni red

Predsjedavajući Vijeća je napomenuo da je Kolegij vijeća održao telefonski sastanak i usvojio dnevni red koji je vijećnicima dostavljen pred početak sjednice. Naglasio je da je došlo do izmjene redoslijeda tačaka tako da je Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2016. godinu tačka broj 1. a poslije ostale, redoslijedom onako kako su i ranije bile.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, usvojilo sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2016. godinu,

 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP “Poslovna zona Bukva”,

 3. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni RP Turističko-rekreacione zone “Kiseljak” Tešanj,

 4. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nekretnine Javnoj ustanovi “Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama” Zeničko-dobojskog kantona,

 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama,

 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Raduši putem licitacije,

 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama i naknadama,

 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj,

 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opisu granica, označavanju naseljenih mjesta te numerisanju objekata u naseljenim mjestima na području općine Tešanj,

 10. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2015. godinu,

 11. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2015.godinu,

 12. Informacija o razvoju i iskorištavanju turističkih potencijala uključujući i rad turističke zajednice Zeničko- dobojskog kantona (ured Tešanj) za 2015.godinu.

Ad. 1

Općinski načelnik je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2016. godinu.

Na ovaj prijedlog pristigli su amandmani Općinskog načelnika i Kluba vijećnika SDP.

Amandman Općinskog načelnika glasi:

U prilogu Odluke tabela A) Mjesne zajednice dopunjuje se na slijedeći način: Uvrštava se pod rednim brojem 30, za MZ Raduša projekat Vodovod Raduša sa planiranim iznosom od 125.000 KM u koloni Namjenska sredstva (vodne).

U prilogu Odluke tabela B) Projekti od općeg interesa dopunjuje se na slijedeći način: Uvrštava se pod rednim brojem 6 projekat od općeg značaja pod nazivom Inicijalna sredstva za podršku uređenju pješačkih staza i prelaza na M4 i M17 sa iznosom od 10.000 u koloni Lokalni budžet izvorno i viši nivoi vlasti 100.000 KM.

Amandmani Kluba vijećnika SDP glase:

 • ” U Listi kapitalnih projekata A) Mjesne zajednice, briše se stavka 25. Izgradnja mosta kod JP Rad dd Tešanj prema Kotlanicama i prebacuje u Listu kapitalnih projekata B) Projekti od općeg interesa kao stavka 6.”

 • “U Listi kapitalnih projekata C) Projekti solidarnosti, umanjuju se stavke 1. Trasiranje novih puteva i 2. Obaveze po zaključcima Vijeća za po 5.000,00 KM. Iznos 10.000,00 KM se prebacuje na Listu kapitalnih projekata B) Projekti od općeg interesa kao stavka 7. Inicijalna sredstva za pješačku stazu na Magistralnom putu M4 u MZ Kraševo i Tešanjka.”

U raspravi o učestvovali vijećnici: Unkić Emir, Alić Munevera, Salkić Aida, Huskić Kasim, Halilović Fadil, Kaser Vedran, Ajanović Ekrem, Lihić Adnan, Joldić Velid, Unkić Mirza, Dujsić Amir i Općinski načelnik.

Pauza u radu Vijeća tajala je od 12:15 do 14:28 sati.

Amadman Općinskog načelnika je postao sastavni dio Odluke, a Klub vijećnika SDP je odustao od svojih Amandmana.

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2016. godinu

Općinski načelnik je napustio sjednicu u 14:40 sati.

Ad. 2

Pomoćnik Načelnika Nadir Medarić je dodatno obrazložio prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama RP “Poslovna zona Bukva”.

U raspravi učestvovali vijećnici: Hadžan Zaim, Omerbašić Fahrudin i Halilović Fadil.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP “Poslovna zona Bukva”.

Ad. 3

Pomoćnik Načelnika Nadir Medarić je dodatno obrazložio prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni RP Turističko-rekreacione zone “Kiseljak” Tešanj.

U raspravi učestvovali vijećnici: Kaser Vedran, Ajanović Ekrem, Halilović Fadil i Huskić Kasim.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni RP Turističko-rekreacione zone “Kiseljak” Tešanj.

Ad. 4

Pomoćnik načelnika Muslija Azra je dodatno obrazložila prijedlog Odluke o davanju na korištenje nekretnine Javnoj ustanovi “Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama” Zeničko-dobojskog kantona.

U raspravi učestvovali vijećnici: Unkić Emir i Galijašević Bernadeta.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se prijedlog Odluke o davanju na korištenje nekretnine Javnoj ustanovi “Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama” Zeničko-dobojskog kantona.

Ad. 5

Pomoćnik načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama.

Na ovaj prijedlog Klub vijećnika SDP je uložio Amandman koji glasi: U članu 2. dodaje se novi stav (4) koji glasi: U navedenoj ulici brzina kretanja motornih vozila ograničava se na 30/h.“

U raspravi učestvovali vijećnici: Piro Amir, Kršić Boban, Joldić Velid, Kaser Vedran, Dujsić Amir, Hrvić Vahdet, Halilović Fadil i Ajanović Ekrem.

O amandmanu Kluba vijećnika SDP nije bilo izjašnjavanja.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama.

Ad. 6

Bez rasprave Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Raduši putem licitacije.

Ad. 7

Pomoćnik Načelnika Sabahudin Omerbašić je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama i naknadama

U raspravi učestvovao vijećnik Halilović Fadil koji je u svojoj diskusiji predložio sljedeći zaključak: „U Tarifniku broj 1. Mijenja se tačka 10 i dodaje nova tačka 18 koja glasi: 18. Zahtjev za promjenu prezimena (ličnog imena) nakon razvoda braka taksa (KM) 10, briše se navedni tekst, treba upisati: „Izjava o uzimanju prezimena poslije prestanka braka 10.“ (Općinsko vijeće se nije izjašnjavalo o predloženom zaključku).

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama i naknadama.

Ad. 8

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj.

Ad. 9

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opisu granica, označavanju naseljenih mjesta te numerisanju objekata u naseljenim mjestima na području općine Tešanj.

Ad. 10

Predstavnik Općinskog suda u Tešnju Bajraktarević Zijad je dodatno obrazložio Informaciju o radu Općinskog suda Tešanj za 2015.godinu.

U raspravi učestvovao vijećnik Lihić Adnan.

Na prijedlog Kluba vijećnika SDA, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Da Općinsko vijeće ubuduće dobija samo one informacije koje će govoriti o trendovima na području općine Tešanj a koji se mogu sagledati na temelju podataka i činjenica o radu Općinskog suda u Tešnju.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2015.godinu.

Ad. 11

Komandir Policijske stanice Tešanj Katica Jusuf je dodatno obrazložio Informaciju o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2015.godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Kurdić Adem, Starčević Miralem, Piro Amir, Kršić Boban, Halilović Fadil, Ajanović Ekrem, Subašić Senad, Alić Munevera, Huskić Kasim, Unkić Emir, i Komandir Policijske stanice Katica Jusuf.

Pauza u radu vijeća trajala je od 16:31 sati do 16:38 sati.

(Vijećnik Hadžan Zaim napustio sjednicu u 16:50 sati).

Na prijedlog Kluba vijećnika SDA, Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, 2 glasa “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Sugerišemo MUP ZDK i višim nivoima vlasti veću podršku u materijalno-tehničkim sredstvima, te kadrovsko proširenje i osposobljavanje policijske stanice Tešanj, kako bi se stanje bezbjednosti podiglo na veći nivo.

Općinsko vijeće je sa 13 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, 10 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2015.godinu.

(Vijećnici Jašić Haris i Piro Amir napustili sjednicu u 16:59 sati).

Ad. 12

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Informaciju o razvoju i iskorištavanju turističkih potencijala uključujući i rad turističke zajednice Zeničko- dobojskog kantona (ured Tešanj) za 2015.godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Salkić Aida, Unkić Emir, Alić Munevera i Halilović Fadil.

Na prijedlog Kluba vijećnika SDA, Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 4 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Da se Informacija dopuni sljedećim podacima: Kolika su ulaganja bila od strane Turističke zajednice u općinu Tešanj u 2015.godini i Plan rada Turističke zajednice u 2016.godini i kolika su planirana sredstva ulaganja.

Općinsko vijeće je sa 12 glasova “ZA”, 2 glasa “PROTIV”, 6 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o razvoju i iskorištavanju turističkih potencijala uključujući i rad turističke zajednice Zeničko- dobojskog kantona (ured Tešanj) za 2015.godinu.

Ad.B

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Vijećnik Boban Kršić se izjasnio da nije zadovoljan odgovorom na vijećničko pitanje o nezadovoljstvu građana uslugama JP Toplana. Postavio je dodatno pitanje u vezi objekta tkz Klubana koje glasi:

Šta će JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ kao vlasnik zemljišta na kojem se nalazi objekat tkz Klubana poduzeti i koje su to mjere u skladu sa zakonskim propisima?

Vijećnik Vedran Kaserse izjasnio da nije zadovoljan odgovorom na vijećničko pitanje (Sa kim Načelnik komunicira, s obzirom da organi mjesne zajednice ne funkcionišu?) i postavio dodatno koje glasi: :Kada Općinski načelnik planira riješiti problem predsjednika savjeta u MZ Kraševo?

Vijećnik Vedran Kaser postavio je i dva nova vijećnička pitanja:

 1. Šta je komunalni inspektor poduzeo po prijavama koje se odnose na odlaganje smeća ispred lokacije gdje je bio dom kulture u Jelahu i kada će biti uklonjeno smeće koje se nalazi na pomenutoj lokaciji?

 2. U kojoj je mjeri Općina Tešanj implementirala Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine? Postoje li neke zakonske obaveze, koje općina Tešanj nije ispoštovala, ako nije iz kojih razloga Zakon nije u potpunosti implementiran? Na koji način i u kom vremenskom periodu Općina Tešanj namjerava ispuniti svoje obaveze propisane Zakonom o mladima FBiH?

Vijećnik Emir Unkić je postavio sljedeća vijećnička pitanja:

 1. Da li Općinski načelnik Tešanj planira obaviti razgovor sa prevoznicima sa područja općine Tešanj kako bi se cijene đačkih karti smanjile?

 2. Šta Općinski načelnik planira poduzeti kako bi se spriječilo narušavanje međuljudskih odnosa, prouzrokovanih samovoljom pojedinaca u MZ Kalošević?

Vijećnik Miralem Starčević je postavio sljedeće vijećničko pitanje: Da li je Općinski načelnik i menadžment JZU Bolnica Tešanj upoznati sa nedavnim navodno neodgovornim ponašanjem ljekara JZU Bolnica Tešanj, na odjelu hirurgije, koji nije htio na vrijeme pružiti adekvatnu pomoć pacijentu?

Vijećnica Alić Munevera se izjasnila da nije zadovoljna odgovorom na vijećničko pitanje koje glasi: Da li je na prostoru općine Tešanj bilo prodaje državne imovine, ako jeste koje su to parcele, kome su prodane i po kojem pravnom osnovu? Obnavlja pitanje i moli odgovor.

Vijećnik Mirza Unkić je postavio sljedeće vijećničko pitanje:

 1. Da li je napravljen i odobren projekat kanalizacione mreže Kalošević – Jelah, ako jeste kada se planira započeti sa radovima na izgradnji navedenog dijela kanalizacione mreže?

 2. Koliko je podneseno prijava po osnovu nelegalnog deponovanja otpada na području općine Tešanj u 2014. I 2015.godini?

Vijećnik Adem Kurdić je postavio vijećničko pitanje koje glasi: Koji je trenutni status parcele broj 837 k.o. Kalošević površine 33 dunuma? Ko je vlasnik i da li postoje poslovne aktivnosti na toj parceli?

Vijećnik Fadil Halilović se izjasnio da nije zadovoljan odgovorom na pitanje u vezi postavljanja saobraćajnog znaka na putnom pravcu „Medakovo-Šije“ na ulazu u naseljena mjesta MZ Medakovo i MZ Šije jer je dobio odgovor Općinskog načelnika da će se ispitati odluka o postavljanju znaka.

Postavio je dopunsko pitanje koje glasi: Prošlo je više od 60 dana, a stanje na terenu govori da nema znaka o ograničenju osovinskog opterećenja i dužine vozila kao i obećanja o postupanju. I dalje prijevozničke kompanije ulaze u put iz koga „niti naprijed niti nazad“ i to najmanje dva puta u sedmici. S tim u vezi zamoljava se Općinski načelnik da izvrši ugradnju potrebnog znaka i postupe u skladu sa Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća (čl.11, stav 1 Statuta općine Tešanj.

Vijećnik Halilović Fadil se izjasnio da nije zadovoljan ni odgovorom na vijećničko pitanja u vezi vršenja nadzora provođenja „Odluke o vodozaštitnim zonama i zaštitnim mjerama“ izvorišta „Studenac“ Tešanj i vodovoda „Ponikva“ u MZ Šije, ni odgovorom na pitanje u vezi nadoknade zv. Bijeli hljeb.

Vijećnik Mirza Unkić je na 36.sjednici postavio vijećničku inicijativu koja glasi „Da se uputi zahtjev prema Uredu za reviziju budžeta F BiH, o reviziji poslovanja Općine Tešanj za period 2013.godina, 2014.godina i 2015.godina, koju Općinsko vijeće nakon drugog izjašnjavanja sa 7 glasova „ZA“, 10 glasova „PROTIV“ i 2 glasa „UZDRŽAN“ nije prihvatilo.

(Prvo izjašnjavanje poništeno – 8 glasova „ZA“, 10 glasova „PROTIV“ i 3 glasa „UZDRŽAN“, jer je utvrđeno da su u tom izjašnjavanju ubrojeni i glasovi vijećnika Ajanović Ekrema i Halilović Fadila koji su ranije napustili sjednicu, a nisu kod tehničkog sekretara razdužili uređaje za glasanje).

Vijećnik Velid Joldić je postavio vijećničko pitanje: Da li su općinske službe i ustanove upoznate da

– Lozančić Nenad živi u objektu (Ulica – od AS posluge na čaršiji prema Krndiji) koji je totalno neuslovan i mislim da na onoj lokaciji gdje se nalazi je dosta ružno za vizuelni izgled i okolinu posebno zbog pripadnosti urbanom području grada. Za ovu osobu status ostvarenja prihoda po bilo kom osnovu i funkcionisanja za mene nepoznat, ali prema usmenim informacijama i mojom predpostavkom da nije riješen.

– Na području MZ Novo Selo (u dijelu Barići- Trnovca) žive dva brata Kadušić (Smaje) Alen i Admir. Stanje za osnovne uslove za život su izuzetno loši (nemaju riješeno ni osnovno obrazovanje, nemaju zaposlenje, nemaju priključak na vodovod ….)

Vijećnik Velid Joldić je postavio i vijećničku inicijativu koja glasi: Molim Načelnika, da putem službi, ustanova, udruženja i sl. (u skladu sa mogućnostima) iznađe način za poboljšanje i normalnije funkcionisanje osnovnih elementarnih uslova za život Lozančić Nenada iz Tešnja i Kadušić (Smaje) Alena i Admira iz Novog Sela, po bilo kom osnovu a u cilju funkcionisanja tih lica.

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad tridesetosme sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 17:44 sati.

 

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.