Zapisnik sa 36. sjednice općinskog vijeća Tešanj

gosp. Ðogić Hajrudin, Planćić Ibrahim i Sejdinović Semir, predstavnik CCI Banja Luka, gosp. Alikadić Hasan direktor JP “Šumarstvo”, predstavnik Udruženja mladih “CORMIT” iz Tešnja, prof. Hamidović Muhamed dekan Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i Općinski načelnik sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Novinari Durkalić Senad dopisnik «Jutarnjih novina» i predstavnici NTV «AMNA» Tešanj.

Tonski zapis i Zapisnik vodi Ibrahimkadić Zahir.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća, gosp. Huskić Suad sa sekretarom Vijeća, gosp. Ćeman Smajom.

Nakon prozivke vijećnika od strane sekretara Vijeća, predsjedavajući Vijeća je

konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje svih 25 vijećnika, otvorio 36. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime, pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Nakon toga, pristupilo se razmatranju predtačaka dnevnog reda:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 35. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,

B) VIJEĆNIČKA PITANJA.

Ad. A
Bez primjedbi, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
Usvaja se Zapisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća Tešanj, održane dana 29.01.2004. godine.

Ad. B
Odgovori na postavljena vijećnička pitanja:

– vijećnik Smailbegović Benjamin (povrat naplaćenih sredstava od pretvorbe poljoprivrednog u građevinsko zemljište) – zadovoljan odgovorom, a pošto se radi o malim sredstvima, predlaže zaključak Vijeću: Da Općinski načelnik sa svojim saradnicima nađe načina da kontaktira kantonalne službe u koje se slivaju ova sredstva, i da o tome izvijesti Vijeće na nekoj od narednih sjednica.

Nakon toga, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće zadužuje Općinskog načelnika da kontaktira kantonalne službe u koje se slivaju sredstva od pretvorbe poljoprivrednog u građevinsko zemljište i da o tome izvijesti Vijeće na nekoj od narednih sjednica.

VIJEĆNIČKA PITANJA

– vijećnik Orlović Rašid je u ime Kluba vijećnika SDA predložio inicijativu – da se do kraja marta ove godine imenuju upravni odbori u Domu zdravlja i Općoj bolnici Tešanj.

– vijećnik Brkić Salih je saopštio kako se više građana obratilo u vezi problema javne rasvjete u gradu i drugih javnih površina (dio puta Tešanj – industrijska zona u Bukvi, dio ulice prema Kosovcu, Gradina itd.) koja je van funkcije, pa traži odgovor da li je do toga došlo iz tehničkih razloga ili je u pitanju ušteda?

– vijećnik Smailbegović Jasmin je podsjetio na odluke Vijeća u vezi režima

saobraćaja u Titovoj ulici (od apoteke do Gornje čaršije), da je posljednja (važeća) odluka – dozvoljeno privremeno zaustavljanje, koja se apsolutno ne provodi, pa pita Općinskog načelnika: Zašto se ta Odluka ne provodi? Ukoliko je nemoguće provesti tu Odluku, predlaže Vijeću da je preispita i donese neku drugu odluku, koja bi se provodila.

– vijećnik Smailbegović Benjamin je podsjetio da je ranije postavio vijećničko pitanje

vezano za privatizaciju hotela u Tešnju (odgovoreno da iz tog tendera ništa nije ispoštovano), pa predlaže Vijeću zaključak: Da Općinsko vijeće zahtijeva od Agencije za privatizaciju da raskine ugovor sa sadašnjim kupcem hotela u Tešnju i da se ponovo organizuje njegova prodaja, jer ima zainteresovanih novih kupaca a grad je bez hotela.

Nakon toga, u vezi inicijative vijećnika Orlović Rašida, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće zahtijeva da se do kraja marta ove godine imenuju upravni odbori u Domu zdravlja i Općoj bolnici Tešanj.

Prije glasanja o inicijativi vijećnika Smailbegović Benjamina (hotel), vijećnik Cerovac Mustafa je pojasnio da se moraju poštovati zakonska rješenja koja regulišu tu oblast, pa predlaže da se sagleda stanje, jer Vijeće ne može tražiti poništavanje ugovora.

Vijećnik Smailbegović Benjamin je ponovo pomenuo da je već dobio odgovor kako nije učinjeno ništa, i da nije pravnik, odnosno da se pronađe adekvatna terminologija u vezi njegovog prijedloga.

Predsjedavajući Vijeća je predložio da to bude inicijativa za razmatranje pitanja privatizacije hotela i potrebi daljeg aktiviranja na tom problemu.

Nakon toga, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvata se inicijativa za razmatranje pitanja privatizacije hotela u Tešnju i potrebi daljeg aktiviranja na tom problemu.

Obzirom da vijećničkih pitanja nije bilo, predsjedavajući Vijeća je predložio dnevni

red iz saziva, na koji nije bilo primjedbi.

Nakon toga, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno usvojilo slijedeći

DNEVNI RED

Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju projekta Revizije plana, revitalizacije i regeneracije Stare čaršije,
Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu,
Prijedlog Odluke o izradi Programa ekološke zaštite na području općine Tešanj,
Prijedlog Odluke o politici raspodjele budžetskih sredstava za kapitalne projekte,
Prijedlog Odluke o ustupanju stručnih i terenskih poslova iz oblasti šumarstva,
Prijedlog Odluke o uslovima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,
Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području općine Tešanj,
Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta,
Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa,
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za pitanja mladih,

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za ravnopravnost polova,

12. Izvještaj o potraživanju budžetskih sredstava plasiranih u kreditiranje privrede.

Ad. 1

Vijećnik Brkić Muhamed je predložio da se ova tačka skine sa dnevnog reda, jer po njemu, sadržaj Odluke i njen sam naziv nisu u skladu, podsjetio (citirao) na ranije zaključke Vijeća vezane za ovu problematiku, te konstatovao da se ovaj materijal mora bolje pripremiti za neku od narednih sjednica Vijeća.

U ime predlagača, g-đa Jabandžić Ermina je ukratko pojasnila radnje koje su prethodile ovoj Odluci, tvrdeći da je ona u potpunosti u skladu sa Zakonom i da nema razloga za njeno skidanje s dnevnog reda.

Vijećnik Brkić Muhamed je saopštio da odustaje od svog ranijeg prijedloga.

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je sa 24 glasa “ZA” i 1 glas “uzdržan” donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Odluka o usvajanju i provođenju projekta Revizije plana, revitalizacije

i regeneracije Stare čaršije, kao u prijedlogu.

Ad. 2

U ime predlagača, gosp. Srkalović Elmir je ukratko obrazložio Nacrt Odluke, uz napomenu da će klubovima vijećnika biti dostavljen prečišćen i vidno označen tekst radi poređenja sa odredbama ranije Odluke, nakon čega je otvorena rasprava:

– vijećnik Orlović Rašid je u ime Kluba vijećnika SDA kazao kako su na Klubu imali zaključak da se ova Odluka vrati nadležnoj Službi, kako bi se napravio integralni tekst, ali da će, nakon izlaganja gosp. Srkalović Elmira, ovu Odluku prihvatiti, uz molbu da u cilju provođenja uspješne javne rasprave, nadležna Služba do javne rasprave pripremi integralni tekst, kako bi građani imali cjelovit uvid i mogli uzeti aktivno učešće.

– vijećnik Dizdarević Ahmet je uputio opću primjedbu na sve odluke (akte) koje dolaze na Vijeće, da ih odgovarajuće komisije Vijeća prethodno ne razmatraju (što, po njemu, treba stajati i u preambuli akta), pa je predložio da ubuduće svaka odluka, prije dolaska na Vijeće, bude razmotrena od strane odgovarajuće komisije Vijeća.

– vijećnik Brkić Muhamed je zatražio od predsjedavajućeg Vijeća da insistira na dosljednom poštovanju Poslovnika (obavezan izlazak iza govornice) i složio se sa sugestijom da prilikom izmjene nekog akta mora biti priložen i sadržaj ranijeg akta, kao i s prijedlogom da sve akte prethodno trebaju razmatrati komisije Vijeća, uz napomenu da se nigdje u Odluci ne pominju industrijske otpadne vode (naročito otpad prerađenih ulja – 1 litar motornog ulja može zagaditi 1 milion litara vode), te predložio da se razmotriti mogućnost regulisanja pitanja rada motornih vozila kod zaustavljanja i parkiranja.

Bez rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasano donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i

sanitarnom minimumu, uz iznesene primjedbe i sugestije vijećnika, i upućuje na javnu raspravu.

Ad. 3

Općinski načelnik je ukratko pojasnio prijedlog Odluke, uz konstataciju da su pristigli amandmani od strane vijećnika Brkić Muhameda prihvatljivi, te vijećnike upoznao sa namjerom da uskoro održi zajednički sastanak sa predstavnicima susjednih općina u cilju zajedničkog rješavanja pitanja otpadnih voda (postoji mogućnost da se za ovakav projekat dobiju značajna sredstva od Evropske Unije), nakon čega je otvorena rasprava:.

– vijećnik Brkić Muhamed se zahvalio Općinskom načelniku na uvodnoj napomeni, da mu je drago što je problem ekologije ozbiljno prihvaćen od strane političkih stranaka i mjesnih sredina, pomenuo da je ideja o zaštiti rijeke Usore stara 40-45 godina, naglasio da je zaštita zraka, zemlje i vode preduslov za bilo kavu drugu aktivnost (ekologija je po njemu prvi prioritet ispred svih ostalih kapitalnih projekata), te predložio da se u njegovom amandmanu datum 30.09.2004. godine izmjeni u 30.06.2004. godine.

– vijećnik Orlović Rašid je u ime Kluba vijećnika SDA saopštio da prihvataju Odluku i izmjene u članu 6. a da su ostali amandmani već sadržani u predloženoj Odluci.

– predsjedavajući Vijeća je podsjetio da je predlagač prihvatio amandmane u cijelosti i da nema potrebe da se o njima vrši posebno izjašnjavanje.

Nakon toga, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasano donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Odluka o izradi Programa ekološke zaštite na području općine Tešanj,

s tim da se u članu 6. umjesto datuma 30.04.2004. godine, da se upišu riječi “do 30.06.2004. godine”.

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća je pozdravio prof. Hamidović Muhameda ( prije par minuta se priključio radu Vijeća) i upoznao ga da je Vijeće već usvojilo Odluku zbog koje je prof. Hamidović došao u Tešanj. Prof. Hamidović se Vijeću zahvalio na prihvatanju Odluke i kazao kako se nada da će Vijeće dati svoj doprinos u njenoj primjeni.

Ad. 4

Općinski načelnik je kazao da je na Kolegiju Vijeća razmatrana i ova politika kao i budući kapitalni projekti, da je rang-lista ostavljena za narednu sjednicu zbog mogućih sredstava iz Kantona, te predložio da se danas usvoje predloženi Kriteriji, nakon čega je otvorena rasprava:

– vijećnik Dizdarević Ahmet je u ime Kluba vijećnika SDP-a kazao da ova Odluka nije prošla odgovarajuću proceduru u skladu s Poslovnikom (član 91. h – ekonomski efekti), a zatim predložio da predlagač iznese konkretan primjer bodovanja (kako bi bodovanje bilo jasnije) i da Vijeće donese zaključak kako bi Općinski načelnik raspisao javni poziv za kandidiranje kapitalnih projekata.

– Općinski načelnik je pojasnio da je javni poziv već objavljen i da prijedlozi sa

terena već pristižu, te pozvao gosp. Korajlić Seada da iznese primjer bodovanja, što je i urađeno.

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasano donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Odluka o politici raspodjele budžetskih sredstava za kapitalne projekte, kao u prijedlogu.

Ad. 5

Direktor JP “Šumarstvo” Tešanj, gosp. Alikadić Hasan, je ukratko iznio pojedinosti vezane za ovu tačku dnevnog reda, nakon čega je otvorena rasprava:

– vijećnik Smailbegović Benjamin je kazao da je prošle sedmice bio u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva i da je čuo podatak kako je šumarstvo u Tešnju najorganizovanija jedinica u BiH, te ukazao na važnost problema koji zahtijeva maksimalnu ozbiljnost, te podsjetio u kakvom su stanju bile šume kada je njima gazdovala “Borija” Teslić.

– vijećnik Orlović Rašid je u ime Kluba vijećnika SDA je kazao kako podržavaju ovu Odluku i predložio da se Vijeće i Općinski načelnik maksimalno založe, kako bi Odjeljenje Uprave za šumarstvo ostalo na prostoru općine Tešanj, u formi zaključka Vijeća.

– vijećnik Smailbegović Jasmin je u ime Kluba vijećnika SDP-a saopštio da podržavaju ovu Odluku, da daju maksimalnu podršku direktoru i uposlenicima ovog preduzeća, te da se Odjeljenje Tešanj ne veže za Odjeljenje u Maglaju, a u slučaju da bude samo jedno Odjeljenje, da ono ostane na području općine Tešanj.

– vijećnik Krkalić Mehmed je u ime Kluba vijećnika SBiH kazao da podržavaju ovu Odluku i predlažu da Vijeće donese zajednički zaključak kojim se traži da sjedište Odjeljenje) ostane u Tešnju.

Pauza u radu Vijeća trajala je od 11,15 do 11,34 sati.

U nastavku sjednice, sekretar Vijeća je pročitao tekst usaglašenog zaključka.

Bez rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Odluka o ustupanju stručnih i terenskih poslova iz oblasti šumarstva, koji se odnose na šume i šumsko zemljište u vlasništvu građana na području općine Tešanj, JP “Šumarstvo” Tešanj.

2. Općinsko vijeće Tešanj traži od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i

vodoprivredu ZE-DO kantona, Vlade ZE-DO kantona, Skupštine ZE-DO kantona da sjedište Odjeljenja Kantonalne uprave za šumarstvo obavezno bude na prostoru općine Tešanj.

Ad. 6

U raspravi po ovoj tački dnevnog reda učestvovali su:

– vijećnik Smailbegović Jasmin je u ime Kluba vijećnika SDP-a saopštio da će,

obzirom da su ranije podnijeli nekoliko amandmana koje Zakonodavno-pravna komisija nije uvažila, i da se na osnovu matematičkih pokazatelja vidi da će ova Odluka destimulirati izgradnju na području općine Tešanj, Klub vijećnika SDP-a prilikom izjašnjavanja o ovoj Odluci ostati “uzdržan”.

– vijećnik Salkanović Nusret je kazao kako je evidentno da je ova Odluka

proizašla iz Zakona i da, vremenski gledano, ona treba da se donese, pa će je Klub vijećnika SDA podržati, i da predlažu:

1. da je potrebno da Općinski načelnik sagleda održivost Odluke o komunalnoj taksi i njenom preklapanju sa ovom Odlukom, u pogledu opterećenja za poslovne subjekte,

2. da je potrebno sagledati dosadašnju cijenu urbanističke i građevinske dozvole.

– Općinski načelnik je odgovorio vijećniku Salkanoviću, da će Općinski načelnik

pristupiti sagledavanju svih izrečenih primjedbi u smislu podržavanja privrednih subjekata za otvaranje novih proizvodnih pogona, kako bi općina Tašanj i dalje ostala zanimljiva ulagačima.

Nakon toga, Općinsko vijeće Tešanj je sa 15 glasova “ZA” i 8 glasova “uzdržan” (24 vijećnika u sali) donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Odluka o uslovima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u

državnom vlasništvu, kao u prijedlogu.

2. Općinsko vijeće traži od Općinskog načelnika da sagleda održivost Odluke o

komunalnoj taksi.

3. Općinsko vijeće traži od Općinskog načelnika da sagleda dosadašnje cijene

urbanističke i građevinske dozvole i izjasni se o tome.

Ad. 7

U raspravi po ovoj tački dnevnog reda učestvovali su:

– vijećnik Smailbegović Jasmin je u ime Kluba vijećnika SDP-a predložio da se u članu 3. iznos od 600,00 KM promjeni (smanji) na 400,00 KM .

– vijećnik Salkanović Nusret je u ime Kluba vijećnika SDA podržao smanjenje

predloženo od strane vijećnika Smailbegović Jasmina, jer je to neophodno a da će se iduće godine moći donijeti realnija odluka.

– gosp. Srkalović Elmir je u ime predlagača kazao da se ova Odluka donosi na

period od 12 mjeseci, da je iznos od 600,00 KM najminimalniji (sličan iznos je i u ostalim općinama), ali da se slaže da se taj iznos za ovu godinu smanji na 400,00 KM.

Nakon toga, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Odluka o visini prosječne konačne građevinske cijene na području
općine Tešanj, s tim da se u članu 3. iznos od 600,00 KM smanji na 400,00 KM.

Ad. 8

Bez rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Odluka o raspisivanju javnog konkursa o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta, kao u prijedlogu.

Ad. 9

Vijećnik Orlović Rašid je predložio da se ubuduće pored imena i prezimena kandidata (člana) komisije obavezno navedu i osnovni biografski podaci, kako bi se znalo o kome se radi.

Bez rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa,

kao u prijedlogu.

2. Općinsko vijeće zadužuje Općinskog načelnika da se ubuduće, pored imena i prezimena članova komisija, obavezno navedu i osnovni biografski podaci.

Ad. 10

Predsjednik Udruženja mladih “CORMIT” Tešanj, g-đica Ðogaz Munevera je zatražila da se pojasne kriteriji za odabir članova predložene Komisije kao i posljedice koje će nastati, jer prethodno nije bilo kontakta sa udruženjima mladih koja egzistiraju na području općine Tešanj.

Predsjedavajući Vijeća je pojasnio da je došlo do izmjena u Poslovniku o radu Općinskog vijeća (Komisija za pitanja mladih kao nova komisija u Vijeću), da su sve parlamentarne političke stranke dostavile svoje kandidate, nakon čega je na Kolegiju Vijeća usuglašen ovaj prijedlog, što ne isključuje buduću saradnju pomenute Komisije sa svim udruženjima mladih na području općine Tešanj.

Bez rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je sa 23 glasa “ZA” i 1 glas “uzdržan” donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Rješenje o imenovanju Komisije za pitanja mladih, kao u prijedlogu.

Ad. 11

Bez rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Rješenje o imenovanju Komisije za ravnopravnost polova, kao u prijedlogu.

Ad. 12

Vijećnik Smailbegović Jasmin je u ime Kluba vijećnika SDP-a predložio da Općinski načelnik sa saradnicima sagleda mogućnosti i pokrene aktivnosti za povrat ovih kreditnih sredstava.

Općinski načelnik je pojasnio da je Općinsko vijeće na svojoj 34. sjednici zauzelo stav da se pristupi naplati potraživanja, da je u vezi s tim održao jedan sastanak sa direktorima svih preduzeća koja su korisnici tih kreditnih sredstava, ali, pošto nije bilo konkretnih rezultata i dogovora na tom sastanku, izvršeno je utuživanje svih subjektata (dužnika).

Vijećnik Smailbegović Jasmin je saopštio da odustaje od svog ranije izrečenog prijedloga.

Bez rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvata se Izvještaj o potraživanju budžetskih sredstava plasiranih u kreditiranje privrede, kao u prijedlogu.

Vijećnik Orlović Rašid (u ime kluba vijećnika SDA), Općinski načelnik i predsjedavajući Vijeća su građanima općine Tešanj i prisutnim vijećnicima i gostima čestitali predstojeći praznik (1. mart – Dan nezavisnosti BiH) i pozvali ih da danas u 13,00 sati prisustvuju svečanom uručenju Certifikata ISO 9001:2000 Općini Tešanj.

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se zahvalio prisutnim i zaključio rad 36. sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 11,55 sati.

ZAPISNIČAR:

Zahir Ibrahimkadić

SEKRETAR OV-a PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Smajo Ćeman, dipl. pravnik Suad Huskić, prof.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:______________/04.

Datum: 28.02.2004. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

O V D J E

= = = = = =

PREDMET: Odgovor na postavljeno vijećničko pitanje,

traži se.-

Na 36. sjednici Općinskog vijeća Tešanj vijećnik Brkić Salih je postavio slijedeće vijećničko pitanje:

Da li je nefunkcionisanje javne rasvjete u gradu i drugim javnim površinama (dio puta Tešanj – industrijska zona u Bukvi, dio ulice prema Kosovcu, Gradina itd.) nastalo iz tehničkih razloga ili je u pitanju ušteda?

Molimo da odgovor na vijećničko pitanje dostavite Općinskom vijeću u roku od sedam dana.

DOSTAVLJENO: SEKRETAR VIJEĆA

1. Naslovu,

2. Općinsko vijeće, ________________________

3. a/a Smajo Ćeman, dipl. pravnik

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:______________/04.

Datum: 28.02.2004. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

O V D J E

= = = = = =

PREDMET: Odgovor na postavljeno vijećničko pitanje,

traži se.-

Na 36. sjednici Općinskog vijeća Tešanj vijećnik Smailbegović Jasmin je postavio slijedeće vijećničko pitanje:

Zašto se Odluka Vijeća u vezi režima saobraćaja u Titovoj ulici (od apoteke do

Gornje čaršije – dozvoljeno privremeno zaustavljanje) ne provodi?

Molimo da odgovor na vijećničko pitanje dostavite Općinskom vijeću u roku od sedam dana.

DOSTAVLJENO: SEKRETAR VIJEĆA

1. Naslovu,

2. Općinsko vijeće, ________________________

3. a/a Smajo Ćeman, dipl. pravnik

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-31-1-569/04.

Datum: 28.02.2004. godine

Na osnovu člana 46. 63. 68. i 73. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH(«Službene novine FBiH», broj: 25/03) i člana 13. Statuta Općine Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj: 1/2003), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 36. sjednici održanoj dana 28.02.2004. godine, donosi

ODLUKU
O USLOVIMA I NAČINU DODJELE GRAÐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U
DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

I – Opće odredbe

Član 1.

Odlukom određuje se prostorni obuhvat građevinskog zemljišta Općine Tešanj, propisuju uslovi i način dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje trajnih građevina, postupak i kriteriji za utvrđivanje prava prvenstva na javnom konkursu za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, dodjele neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja neposrednom pogodbom, naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta kod izgradnje, dogradnje i nadziđivanja objekata i naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, način i rokovi plaćanja naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta.

Član 2.

Ovom Odlukom se utvrđuje gradsko građevinsko zemljište i ostalo građevinsko zemljište za područje Općine Tešanj.

U smislu ove Odluke:

– gradskim građevinskim zemljištem smatra se izgrađeno ili neizgrađeno zemljište u gradu Tešnju i naseljima gradskog karaktera koja su obuhvaćena Urbanističkim planom, Urbanističkim redom i Regulacionim planovima, koji su doneseni za pojedina naselja na području Općine Tešanj.

– ostalim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje je Prostornim planom Općine Tešanj-(građevinski reoni) predviđeno za izgradnju objekata u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju.

Bliži opis i grafički prikaz prostornog obuhvata gradskog građevinskog zemljišta u državnoj i privatnoj svojini, kao i prostorni obuhvat ostalog građevinskog zemljišta, utvrđen je Odlukom o provođenju prostornog plana Općine Tešanj («Sl.glasnik Općine Tešanj», broj: 2/2000 i 6/03) koja sadrži i popis katastarskih parcela ovog prostornog obuhvata.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na gradsko građevinsko zemljište, primjenjuje se i na ostalo građevinsko zemljište u skladu sa Zakonom o građevinskom zemljištu Federacije

BiH («Službene novine FBiH», broj: 25/03) (u daljem tekstu: Zakona ) i ovom Odlukom.

Član 3.

Ova Odluka će se dostaviti Zemljišnoj knjizi suda u Tešnju i Katastru na provođenje.

II – DODJELA NEIZGRAÐENOG GRADSKOG GRAÐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Član 4.

Općinsko vijeće dodjeljuje neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u državnom vlasništvu fizičkim ili pravnim licima na korištenje radi izgradnje trajnih građevina (u daljem tekstu: pravo korištenja radi građenja) u skladu sa planovima prostornog uređenja.

Član 5.

Gradsko građevinsko zemljište u državnom vlasništvu se dodjeljuje:

a) na osnovu javnog konkursa,

b) neposrednom pogodbom u skladu sa Zakonom.

A. Dodjela neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na osnovu javnog konkursa

Član 6.

Na osnovu javnog konkursa, gradsko građevinsko zemljište se dodjeljuje fizičkim i pravnim licima u skladu sa odredbama Zakona i ove Odluke:

– fizičkim licima za izgradnju porodičnih stambenih zgrada,

– fizičkim i pravnim licima za izgradnju poslovnih, proizvodnih, stambeno-poslovnih, stambenih i drugih objekata u vlasništvu ili namijenjenih za tržište.

Postupak i kriteriji za određivanje prava prvenstva na javnom konkursu za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu

a) Postupak za određivanje prava prvenstva

Član 7.

Odluku o raspisivanju javnog konkursa radi dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu donosi Općinsko vijeće.

Zemljište za koje se raspisuje javni konkurs i uslove korištenja zemljišta iz stava 1. ovog člana definisat će općinski organ uprave nadležan za poslove iz oblasti prostornog uređenja.

Prijedlog Odluke za Općinsko vijeće priprema općinski organ uprave nadležan za imovinsko pravne poslove, a nakon što organ iz stava 2. ovog člana definiše zemljište i uslove korištenja.

Član 8.

Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu raspisuje Općinski Načelnik, a isti će pripremiti općinski organ uprave nadležan za imovinsko pravne poslove.

Član 9.

Javni konkurs se objavljuje u javnim sredstvima informisanja ( jedan od dnevnih listova) u roku od 5 dana od dana objavljivanja odluke o raspisivanju javnog konkursa u “Službenom glasniku općine Tešanj”.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Član 10.

Tekst javnog konkursa sadrži slijedeće podatke:

– naziv i sjedište organa koji raspisuje javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,

– osnovne podatke o neizgrađenom gradskom građevinskom zemljištu koje se dodjeljuje putem javnog konkursa(lokacija, K.O., broj k.č., površina i naziv parcele)

– visinu početne naknade za zemljište,

– podatke o vrsti objekta koji se u skladu sa odgovarajućim dokumentima prostornog uređenja mogu graditi na zemljištu koje je predmet dodjele,

– dokumentaciju za dokazivanje činjenica na osnovu kojih se utvrđuje prednost,

– sjedište (adresa) organa kome se dostavljaju prijave na javni konkurs,

– dan otvaranja prijava na konkurs,

– naznaku da je učesnik konkursa koji bude izabran kao najpovoljniji ponuđač obavezan platiti naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta čija će visina biti utvrđena rješenjem o urbanističkoj saglasnosti, odnosno da naknadi Općini Tešanj ovaj iznos ukoliko je ona izvršila finansijsko ulaganje u uređenje predmetnog zemljišta ili je to uređenje izvršilo drugo pravno lice,

– obavezu dostavljanja ugovora o zajedničkoj izgradnji ukoliko je zainteresovano više lica za gradnju zajedničkog objekta na jednoj parceli, (ugovor mora biti zaključen u skladu sa Zakonom).

– dokaz o nekorištenju tuđe imovine u skladu sa članom 46. Zakona.

– obavezu dostavljanja programa zapošljavanja za gradnju proizvodnih objekata.

Komisija za provođenje javnog konkursa

Član 11.

Javni konkurs provodi Komisija za provođenje javnog konkursa koju imenuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog Načelnika, ( u daljem tekstu Komisija).

Komisija za provođenja javnog konkursa ima četiri člana ( predsjednik i tri člana) koji imaju zamjenike. Za članove Komisije i njihove zamjenike mogu se imenovati lica koja posjeduju stručnu spremu: dipl. pravnik, dipl. ing. geodezije, dipl. ing. građevine ili dipl. ing. arhitekture i dipl. ekonomista.

Članovi Komisije ne mogu biti lica koja rukovode radom općinskih službi za upravu (šefovi Službi).

Administrativno tehničke poslove za potrebe Komisije obavljat će općinski organ uprave nadležan za imovinsko pravne poslove.

Komisija vodi zapisnik o svome radu prilikom otvaranja i razmatranja prijava.

Komisija iz stava 1. ovog člana odgovorna je za svoj rad Općinskom Vijeću.

Mandat Komisije traje dvije godine.

Podnošenje prijava na javni konkurs

Član 12.

Pravo prijave na javni konkurs imaju fizička i pravna lica shodno odredbama Zakona i ove Odluke.

Član 13.

Prijava na konkurs se podnosi sa svim podacima potrebnim za učešće što podrazumijeva da je učesnik dužan priložiti kompletnu dokumentaciju kojom se dokazuju činjenice na osnovu kojih se utvrđuje lista prvenstva.

Član 14.

Prijave se podnose Komisiji u zatvorenoj koverti sa naznakom «ne otvaraj» neposredno općinskom organu uprave nadležnom za imovinsko pravne poslove ili preporučeno poštanskom pošiljkom.

Ako se prijava dostavlja lično (neposredno) općinskom organu uprave nadležnom za imovinsko pravno poslove izdat će se potvrda o prijemu sa naznakom datuma prijema na konkurs.

Prijave se čuvaju neotvorene od strane općinskog organa uprave nadležnog za imovinsko pravne poslove sve do isteka roka zatvaranja javnog konkursa, a nakon čega se iste dostavljaju Komisiji za provođenje javnog konkursa.

Postupak otvaranja i razmatranja prijava

Član 15.

Komisija prije otvaranja koverte utvrđuje blagovremenost podnesene prijave. Otvaranje prijava vrši se javno.

Nakon otvaranja koverte Komisija provjerava potpunost i ispravnost prijave.

Ako prijava ispunjava navedene formalne uslove, Komisija na osnovu priloženih dokaza utvrđuje redoslijed prvenstva svih učesnika u konkursu prema kriterijima predviđenim ovom Odlukom.

Prijava koja je dostavljena nakon isteka roka u kojem je konkurs otvoren i prijava koja ne sadrži kompletnu dokumentaciju predviđenu konkursom neće se ni razmatrati i vratit će se podnosiocu prijave.

Konkursna Komisija neće ni uzeti na razmatranje prijave za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta uz koje nisu priloženi dokazi da podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991. godine ne koristi imovinu za koju je podnesen zahtjev za povrat shodno Zakonu o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima FBIH(»Službene novine FBIH», broj:11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01 i 56/01) i Zakonu o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana FBIH («Službene novine FBIH», broj: 11/98, 29/98, 27/99 i 43/99, 31/01, 56/01 i 15/02).

Kao dokaz za utvrđivanje činjenica iz prethodnog stava prilažu se potvrde od nadležnog općinskog organa uprave koji vodi postupak za povrat napuštene privatne imovine ili stana.

Član 16.

Komisija će dostaviti zaključak o rezultatima javnog konkursa svim učesnicima javnog konkursa u roku od 8 dana po zaključenju konkursa.

Učesnici javnog konkursa mogu u roku od 8 dana od dana prijema zaključka o rezultatima javnog konkursa izjaviti prigovor Općinskom vijeću, putem Komisije.

Nakon isteka roka od 8 dana od dana podnošenja prigovora Komisija dostavlja zaključak o rezultatima javnog konkursa sa prigovorima učesnika javnog konkursa i sa obrazloženim prijedlogom po prigovorima Općinskom vijeću radi donošenja odluke o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja.

Član 17.

Prijedlog odluke o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja pripremit će Komisija koja je provodila javni konkurs.

Prije donošenja odluke o dodjeli građevinskog zemljišta Općinsko vijeće će pribaviti mišljenje javnog pravobranioca kojim se potvrđuje da je predložena dodjela u skladu sa važećim zakonom, te da su procedure koje predviđa ovaj zakon i ova Odluka ispoštovane u cjelosti.

Nakon potpuno provedene procedure Komisija će dostaviti općinskom organu uprave nadležnom za imovinsko pravne poslove svu dokumentaciju koja je nastala u tom postupku radi arhiviranja.

Član 18.

Ukoliko učesnik javnog konkursa sa utvrđene liste prvenstva odustane od utvrđenog prava na dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta ili mu se u skladu sa Zakonom rješenjem općinskog organa uprave nadležnog za imovinsko pravne poslove utvrdi gubitak prava korištenja zemljišta radi građenja, pravo na dodjelu zemljišta ima slijedeći učesnik javnog konkursa sa utvrđene liste prvenstva koji zbog ograničenog broja građevinskih parcela koje su predmet dodjele putem konkursa, nije ostvario pravo na dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta.

Za slučajeve navedene u stavu 1. ovog člana prijedlog odluke o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja pripremit će općinski organ uprave nadležan za imovinsko pravne poslove i dostavit će Općinskom vijeću na odlučivanje.

b. Kriteriji za određivanje prava prvenstva na javnom konkursu za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu radi građenja

1. Kriteriji za određivanje prava prvenstva fizičkih lica za izgradnju porodične stambene zgrade

Član 19.

Prema kriterijima iz ovog člana prioritetno se boduju fizička lica koja prvi puta rješavaju stambeno pitanje.

Ne smatraju se licima koja prvi puta rješavaju stambeno pitanje lica koja su otuđila stan ili kuću u vlasništvu.

Ovom Odlukom propisuju se slijedeći kriteriji:

Stambene potrebe učesnika konkursa,

– za lice koje živi kao podstanar – 20 bodova.

– za lice koje živi kod roditelja – 10 bodova.

2. Broj članova porodičnog domaćinstva,

– za svakog člana porodičnog domaćinstva koji živi i stanuje sa učesnikom konkursa- 3 boda.

3. Novčana primanja po članu porodičnog domaćinstva,

– iznos primanja od 100,00 KM ili manje po članu porodičnog domaćinstva -15 bodova.

– iznos primanja od 100,00 KM do 200,00 KM po članu porodičnog domaćinstva -10 bodova.

– iznos primanja od 200,00 KM i više po članu porodičnog domaćinstva – 5 bodova.

Invalidna lica sa trajnim oštećenjima,

Lice koje je ratni ili vojni invalid ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva sa tjelesnim oštećenjem, boduju se kako slijedi:

– lice sa tjelesnim oštećenjem od 80% do 100% – 50 bodova.

– lice sa tjelesnim oštećenjem od 60% do 80% – 40 bodova.

– lice sa tjelesnim oštećenjem od 20% do 60% – 30 bodova.

Invalidi rada i druga invalidna lica koja ne spadaju u kategorije iz prethodnog stava, boduju se s 10 bodova manje u odnosu na broj bodova koji pripada licima iz prethodnog stava s istim procentom tjelesnog oštećenja.

Vojnim i civilnim invalidom rata određene kategorije iz ovog člana smatraju se lica kojim se priznaje to svojstvo na osnovu posebnog zakona.

Pripadnici oružanih snaga FBiH,

– za svaki navršen mjesec proveden u oružanim snagama -2 boda.

– za svaki navršen mjesec proveden u toku rata po osnovu radne obaveze -0,50 bodova.

Lice kome je u toku rata poginuo hranilac ili član porodičnog domaćinstva.

-lice kome je u toku rata poginuo hranilac porodičnog domaćinstva – 50 bodova,

-lice kome je u toku rata poginuo član porodičnog domaćinstva – 30 bodova,

Članovima porodičnog domaćinstva smatraju se: bračni drug, djeca (rođena u braka ili van braka, usvojena, pastorčad) bračni drugovi djece, roditelji bračnih drugova (otac, majka, očuh, maćeha, usvojilac), braća i sestre, unučad bez roditelja.

Član 20.

Ukoliko se za jednu građevinsku parcelu utvrdi da više lica ima isti broj bodova, pravo prvenstva će imati onaj učesnik koji je ostvario najviše bodova po osnovu stambenih potreba učesnika konkursa iz člana 19. tačka 1. ove Odluke.

Član 21.

Dokumentacija koja služi kao dokaz za ispunjavanje kriterija iz ove Odluke, je slijedeća:

1. Uvjerenje da nije posjedovao kuću ili stan do momenta prijave na konkurs.

2. Kućna lista.

3. Uvjerenje o novčanim primanjima članova domaćinstva.

4. Uvjerenje o dokazivanju o statusu i procentu invaliditeta ili porodice poginulog borca.

5. Uvjerenje o periodu pripadnosti oružanim snagama ili radnoj obavezi.

6. Uvjerenje da je u toku rata poginuo hranilac ili član porodičnog domaćinstva.

7. Uvjerenje da podnosilac prijave ili član domaćinstva ne koristi tuđu imovinu u smislu

člana 46. Zakona.

8. Za proizvodne objekte program zapošljavanja.

2. Kriteriji za određivanje prava prvenstva fizičkih i pravnih lica za izgradnju proizvodnih, poslovnih, stambeno poslovnih, stambenih i drugih objekata u vlasništvo ili namijenjenih za tržište

Član 22.

1.1. Kriteriji za određivanje prava prvenstva fizičkih i pravnih lica za izgradnju poslovnih, stambeno poslovnih, stambenih i drugih objekata u vlasništvo ili namijenjenih za tržište

Prednost za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih, stambeno-poslovnih, stambenih i drugih objekata u vlasništvu ili namijenjenih tržištu, imaju fizička ili pravna lica koja ponude najveću naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište u odnosu na početnu naknadu naznačenu u javnom konkursu.

Ne može se prihvatiti niti jedna prijava na javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, ukoliko ponuđeni iznos u prijavi nije veći od iznosa početne naknade u javnom konkursu, a što se odnosi na sve učesnike javnog konkursa bez obzira za koju namjenu se zemljište dodjeljuje u članu 22. ove Odluke, izuzev slučaja navedenog u stavu 4. tačke 2.2. ovog člana.

2.2. Kriteriji za određivanje prava prvenstva fizičkih i pravnih lica za izgradnju

proizvodnih objekata

Prednost za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje proizvodnih objekata imaju fizička ili pravna lica koja ponude najveću naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište u odnosu na početnu naknadu naznačenu u konkursu i bolji program u pogledu zapošljavanja većeg broja lica.

Ukoliko za istu građevinsku parcelu namijenjenu radi izgradnje proizvodnih objekata dva ili više lica ponude istu visinu naknade i različite programe u pogledu broja radnih mjesta prvenstvo će imati ono fizičko ili pravno lice koje ponudi bolji program u pogledu zapošljavanja većeg broja lica u odnosu na ponude drugih učesnika u konkursu.

Ukoliko se na konkurs prijave pravna ili fizička lica na koja se ne mogu primijeniti kriteriji iz tačke 2.2. stava 1.i 2.ovog člana Komisija će u odnosu na sve prispjele ponude odabrati fizičko ili pravno lice koje u svom programu zapošljavanja nudi najveći broj radnih mjesta i visinu naknade u iznosu od najmanje 80 % u odnosu na najveću ponuđenu naknadu, s tim da utvrđeni iznos ne može biti manji od početne cijene navedene u javnom konkursu.

Ukoliko se na konkurs prijave pravna ili fizička lica radi izgradnje proizvodnog pogona u kojem bi bilo zaposleno 50 i više lica isti će imati prednost u odnosu na sve ostale ponude, a za dodijeljeno građevinsko zemljište platiti će naknadu umanjenu za 50% u odnosu na početnu cijenu navedenu u javnom konkursu.

B. Dodjela neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja neposrednom pogodbom

Član 23.

Neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište dodjeljuje se neposrednom pogodbom na korištenje radi izgradnje objekata u smislu člana 45. stav 2. tačke I , II I III Zakona, samo za:

– vojne objekte i objekte za službene potrebe državnih organa (nije moguća dodjela u cilju stambene izgradnje),

– objekte za potrebe stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava,

– objekte komunalne infrastrukture.

Član 24.

Ovom Odlukom u skladu sa Zakonom propisuje se mogućnost dodjele gradskog građevinskog zemljišta državne svojine neposrednom pogodbom i u slijedećim slučajevima:

Ranijim vlasnicima u postupku naknade gdje se građevinsko zemljište dodjeljuje kao zamjena za eksproprisano i izuzeto građevinsko zemljište pri sprovođenju Programa uređenja građevinskog zemljišta,

Ranijim vlasnicima radi izgradnje građevina po osnovu ostvarenog prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja,

Ranijem vlasniku neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta koji nije mogao na svom zemljištu ostvariti izgradnju porodične stambene zgrade na osnovu važeće planske dokumentacije, po njegovom zahtjevu može se dodijeliti druga građevinska parcela,

Ranijem vlasniku koji ima više od polovine površine građevinske parcele u svom vlasništvu može se dodijeliti preostali dio iste građevinske parcele.

Graditelju, odnosno njegovom pravnom slijedniku, koji je izgradio zgradu na građevinskom zemljištu u državnoj svojini bez prava korištenja zemljišta radi građenja, za koju se može naknadno izdati odobrenje za građenje po odredbama Zakona o prostornom uređenju, kao i vlasniku ili korisniku građevinske parcele kojoj je urbanističkim planom, planom parcelacije ili urbanističkim uslovima promijenjen oblik i površina radi redovne upotrebe objekta.

Član 25.

Rješenja o dodjeli neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na korištenje putem neposredne pogodbe donosi Općinsko vijeće.

Prijedlog odluke o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta iz stava 1. ovog člana priprema općinski organ uprave nadležan za imovinsko pravne poslove, a po zahtjevu zainteresovanog fizičkog ili pravnog lica.

III – NAKNADE ZA DODIJELJENO GRADSKO GRAÐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Član 26.

Za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje radi građenja, plaća se naknada.

Visina naknade za sve načine dodjela neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta državne svojine radi izgradnje trajnih građevina određuje se prema visini naknade za pogodnosti u zavisnosti od pripadnosti određenoj zoni građevinskog zemljišta.

Naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje obuhvata:

plaćenu naknadu namijenjenu za preuzeto zemljište,
i naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture koje mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnina-renta.
Visina naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje utvrđuje se rješenjem o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja.

Član 27.

Gradsko građevinsko zemljište prema pogodnostima iz stava 3. tačka 2. ove Odluke

iz prethodnog člana dijeli se na četiri zone.

Zone se utvrđuju na osnovu položaja zemljišta, stepena opremljenosti zemljišta komunalnim objektima i instalacijama, saobraćajne povezanosti, vrste i kapaciteta objekata za svakodnevno i periodično snabdijevanje, stepena pokrivenosti objektima za zdravstvenu zaštitu, školstvo, kulturu i dječiju zaštitu, prirodnih i ekoloških uslova korištenja zemljišta.

Član 28.

Građevinsko zemljište u smislu ove Odluke, dijeli se na zone, kako slijedi:

II ZONA

Drugom zonom smatra se zemljište obuhvaćeno Planom revitalizacije «Stare čaršije» Tešanj.

III ZONA

Trećom zonom smatra se zemljište obuhvaćeno Regulacionim planom Centralnog dijela Tešanj i Regulacionim planom Centar Jelah.

IV ZONA

Četvrtom zonom smatra se zemljište obuhvaćeno Urbanističkim planom Tešanj, Regulacionim planom «Jugozapad» Tešanj, Urbanističkim redom Jelah, građevinskim reonom Tešanjka i površinom posebne namjene predviđene za turističko-rekreativni kompleks «Kiseljak».

V ZONA

Petom zonom smatra se ostalo građevinsko zemljište koje je obuhvaćeno građevinskim reonima utvrđenim Odlukom o provođenju Prostornog plana Općine Tešanj ( «Sl.glasnik Općine Tešanj»,broj: 2/2000) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju prostornog plana Općine Tešanj («Sl.glasnik Općine Tešanj», broj: 6/2003).

Član 29.

Kao osnovica za izračunavanje naknade za prirodne pogodnosti i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture, tj. osnovica za rentu služi prosječna konačna građevinska cijena m2 korisne stambene površine na području Općine Tešanj iz prethodne godine.

Prosječnu konačnu građevinsku cijenu iz prethodnog stava utvrđuje odlukom Općinsko vijeće svake godine, a najkasnije do 31. marta tekuće godine.

Visina rente po 1 m2 korisne površine građevine koja će se graditi na dodijeljenom građevinskom zemljištu se utvrđuje primjenom fiksnog procenta koji je propisan Zakonom (Za II zonu procenat 5%, za III zonu procenat 4%, za IV zonu procenat 3%, za V zonu procent 2%) na prosječnu konačnu građevinsku cijenu 1 m2 stambenog prostora iz prethodne godine.

Član 30.

Visina rente za gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini kod dogradnje i nadziđivanja i kod izgradnje pomoćnih objekata utvrđuju se rješenjem o odobrenju za građenje, zavisno od zone u kojoj se izvode navedeni radovi, a na način kako je predviđeno u članu 29. ove Odluke.

IV – NAKNADE ZA UREÐENJE GRADSKOG GRAÐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Član 31.

Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta obuhvata stvarne troškove pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta kao što je predviđeno prostorno planskom

dokumentacijom.

Naknadu iz stava 1. ovog člana plaća investitor građevine koja se gradi na tom zemljištu prema jedinici površine objekta za čiju izgradnju se izdaje urbanistička saglasnost, saglasno programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta.

Visina naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta se utvrđuje rješenjem o urbanističkoj saglasnosti.

Ako je dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište koje nije uređeno korisnik tog zemljišta dužan je izvršiti uređenje na cijeloj površini zemljišta saglasno uslovima iz urbanističke saglasnosti, te u tom slučaju nije dužan plaćati naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.

Za slučajeve u kojima je korisnik zemljišta dužan da uredi gradsko građevinsko zemljište općinski organ uprave nadležan za prostorno uređenje će zaključiti ugovor sa korisnikom i obavezati istog da uredi zemljište u skladu sa urbanističkom saglasnošću.

Član 32.

Ukoliko nije donesen program uređenja gradskog građevinskog zemljišta, visina naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po jedinici mjere će se obračunavati po jedinici površine objekta za čiju izgradnju se izdaje urbanistička saglasnost i određuje se tako što se kao polazna osnova uzima iznos od prosječne cijene m2 izgrađenog prostora na osnovu odluke Općinskog vijeća o visini prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine, prema zonama, kako slijedi:

-poslovni objekti:

II zona ………………………….. 2,5%

III zona …………………………. 2,0%

IV zona …………………………. 1,5 %

V zona …………………………. 1,0%

-stambeni objekti:

II zona…………………………… 2,0 %

III zona…………………………… 1,5%

IV zona ………………………….. 1,0%

V zona………………………….… 0,50%

Član 33.

Za pomoćne i gospodarske objekte utvrđuju se visina naknade za uređenje građevinskog zemljišta u iznosu od 50% naknade za stambene objekte iz člana 32. u zavisnosti od zone u kojoj se objekat gradi.

Član 34.

Smatra se da je uređeno građevinsko zemljište u smislu člana 31. i 32. ove Odluke, ako je ispunjen minimum uređenja građevinskog zemljišta u smislu člana 52. Zakona o prostornom uređenju («Sl. novine FBIH», broj: 52/02).

V – NAKNADA ZA KORIŠTENJE GRADSKOG GRAÐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Član 35.

Ovom odlukom utvrđuju se osnovi i mjerila na osnovu kojih se utvrđuje visina naknade

za korištenje gradskog građevinskog zemljišta u zavisnosti od pogodnosti koje određeno zemljište pruža korisniku kao i način i rokovi plaćanja naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta.

Član 36.

Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta određuje se prema jedinici površine zemljišta (m2), odnosno prema jedinici izgrađene korisne površine u iznosu od 0,01%.

Kao osnovica za izračunavanje naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta služi prosječna konačna građevinska cijena iz prethodne godine m2 korisne stambene površine na području Općine Tešanj. Prosječnu konačnu građevinsku cijenu utvrđuje Općinsko vijeće svojom odlukom, a najkasnije do 31. marta tekuće godine.

Obračunata visina naknade na način utvrđen u stavu 1.i 2. ovog člana je mjesečna naknada.

Član 37.

Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta plaća se i za izgrađeno i neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište.

Naknada za korištenje izgrađenog gradskog građevinsko zemljišta obračunava se na korisnu površinu izgrađenog objekta.

Naknada za korištenje neizgrađenog gradskog zemljišta za površinu parcela za koje nije određena kultura i klasa prema evidenciji katastra zemljišta.

Član 38.

Visina naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta po jedinici mjere određuje se u zavisnosti od toga da li se prostor koristi za poslovnu, proizvodnu ili stambenu namjenu, kolektivno stanovanje i plaća se naknada:

-Za poslovne prostore-objekte na način utvrđen članom 36. ove Odluke.

-Za proizvodne prostore-objekte na način utvrđen članom 36. ove Odluke umanjena za- 20%.

-Za stambene prostore-objekte na način utvrđen članom 36. ove Odluke umanjena za – 50%.

-Za kolektivno stanovanje(etažni vlasnici) na način utvrđen članom 36. ove Odluke umanjena za – 30%.

Član 39.

Naknada za korištenje građevinskog zemljišta ne plaća se na zemljištu i objektima koji se koriste za:

– pomoćne objekte (drvarnice, garaže, ljetne kuhinje i gospodarski objekti),

– parkove i rasadnike, javne površine, zaštitne zone vodozahvata,

– sportska igrališta i objekte,

– objekte predškolskog i školskog obrazovanja, kulture i zdravstva,

– vjerske objekte,

– objekte čiji su vlasnici korisnici socijalne pomoći,

– za zemljište koje se koristi za poljoprivrednu djelatnost u skladu sa utvrđenom kulturom i klasom prema evidenciji u katastru zemljišta,

Vlasnici nedovršenih i neuseljenih objekata oslobađaju se plaćanja naknade propisane članom 37. ove Odluke na rok od četiri godine od dana izdavanja odobrenja za građenje.

Nakon proteka roka iz prethodnog stava vlasnici takvih objekata su dužni plaćati naknadu za korištenje građevinskog zemljišta bez obzira da li je objekat nedovršen ili neuseljen.

Pod nedovršenim objektom u smislu ovog člana smatra se objekat koji ne obezbjeđuje osnovne uslove potrebne za stanovanje, odnosno osnovne uslove za rad.

Član 40.

Rješenje o određivanju naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta donosi općinski organ uprave nadležan za komunalne poslove.

Obračun visine naknade vrši se jednom godišnje, a naknada se plaća godišnje, obaveza plaćanja za tekuću godinu je do 31.12. tekuće godine.

U slučaju neplaćanja naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, svoja potraživanja općina ostvaruje u postupku pred nadležnim sudom.

Donošenje rješenja vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku, a žalba se podnosi drugostepenoj komisiji Općinskog vijeća, čija je odluka konačna.

Član 41.

Obveznici naknade iz prethodnog člana su vlasnici ili nosioci prava raspolaganja na stambenom, poslovnom, proizvodnom ili sličnom prostoru, odnosno fizička i druga pravna lica koja su korisnici gradskog građevinskog zemljišta.

Obveznik naknade utvrđuje se na osnovu podataka iz urbanističke ili građevinske dokumentacije, katastra, odnosno zemljišnih knjiga ili uviđaja na licu mjesta.

Član 42.

Evidenciju obveznika naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta uspostavit će općinski organ uprave nadležan za komunalne poslove i sadrži najmanje slijedeće podatke:

– opći podaci o obvezniku naknade,

– broj katastarske čestice i površinu,

– ukupna površina stambenog prostora,

– ukupna površina poslovnog prostora,

– ukupna površina proizvodnog prostora,

– iznos naknade za plaćanje.

Član 43.

Sredstva koja se ostvaruju iz naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje, naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta su namjenska i mogu se koristiti se za troškove naknade ranijim vlasnicima preuzetog zemljišta, za troškove uređenja zemljišta i troškove izrade prostorno planske dokumentacije.

VI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44.

Postupci koji su pokrenuti po zahtjevu za dodjelu građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu radi građenja prije stupanja na snagu ove Odluke biće okončani u skladu sa odredbama Zakona o građevinskom zemljištu («Sl. list SRBIH»,broj: 34/86, 1/90, i 29/90 i «Sl. listi RBIH», broj: 3/93 i 13/94) ukoliko je prvostepeno rješenje o dodjeli zemljišta doneseno prije stupanja na snagu Zakona i ove Odluke.

Ukoliko se prvostepeno rješenje o dodjeli neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta iz prethodnog stava poništi u drugostepenom postupku ili upravnom sporu novi postupak će

biti pokrenut u skladu sa odredbama Zakona i ove Odluke.

Član 45.

Zakupodavni odnosi koji su nastali izgradnjom privremenih objekta na državnom zemljištu do stupanja na snagu ovog Zakona i ove Odluke uredit će se naknadno posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Član 46.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju da važe odluke koje su u suprotnosti sa Zakonom i ovom Odlukom.

Član 47.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Tešanj».

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Služba za prostorno uređenje, razvoj Suad Huskić, prof.

i inspekcijske poslove,

3. Služba za geodetske, imovinsko

pravne poslove i katastar,

4. Općinski pravobranilac,

5. Općinsko vijeće,

6. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj : 01-31-6-562/04.

Datum: 28.02.2004. godine

Na osnovu člana 66. Zakona o građevinskom zemljištu (“Službene novine FBiH”, broj: 25/03) i člana 13. Statuta Općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj” broj: 1/03), Općinsko vijeće Općine Tešanj na svojoj 36. sjednici održanoj, dana 28.02.2004. godine, donosi

O D L U K U
o visini prosječne konačne građevinske cijene

na području Općine Tešanj

Član 1.

Ovom odlukom se određuje visina prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine m2 korisne stambene površine na području Općine Tešanj.

Član 2.

Prosječnu konačnu građevinsku cijenu utvrđuje odlukom Općinsko vijeće svake godine, a najkasnije do 31. marta tekuće godine.

Član 3.

Prosječna konačna građevinska cijena iz prethodne godine na području Općine Tešanj iznosi 400,00 KM.

Član 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odluke koje su u suprotnosti sa ovom Odlukom.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Općine Tešanj”.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Služba za prostorno uređenje, razvoj Huskić Suad, prof.

i inspekcijske poslove,

3. Služba za geodetske, imovinsko

pravne poslove i katastar,

4. Općinsko pravobranilaštvo,

5. Općinsko vijeće,

6. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-31-1-568/04.

Datum: 28.02.2004. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. i 46. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu (“Službene novine FBIH”, broj: 25/03) i člana 13. Statuta Općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj: 1/03), na svojoj 36. sjednici, održanoj dana 28.02.2004. godine, donosi

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA

Član 1.

Odobrava se raspisivanje javnog konkursa u svrhu dodjele gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja i to dvije građevinske parcele na lokalitetu “Stambeni niz Krndija” u Tešnju, označene kao:

– k.č.br: 390/6 zv. “Gradilište” površine 245 m2 upisana u PL 274 za K.O. Tešanj I upisano kao posjed DR.SV. Skupština Opštine Tešanj, a kojoj prema podacima starog premjera odgovara parcela označena kao k.č.br: 283/4 upisano u z.k.ul. 7835 za K.O. Tešanj, državna svojina sa pravom raspolaganja Općine Tešanj.

– k.č.br: 390/7 zv. “Gradilište” površine 250 m2 upisana u PL 274 za K.O. Tešanj I upisano kao posjed DR.SV. Skupština Opštine Tešanj, a kojoj prema podacima starog premjera odgovara parcela označena kao k.č.br: 283/5 upisano u z.k.ul. 7835 za K.O. Tešanj, državna svojina sa pravom raspolaganja Općine Tešanj.

Član 2.

Prema uslovima za korištenje građevinskog zemljišta na lokalitetu “Stambeni niz Krndija”, na

osnovu Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju idejnog urbanističkog projekta (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj: 5/03) predviđena je izgradnja 2 objekta stambeno-poslovne namjene u horizontalnim gabaritima 7,50×10,00 m, vertikalnih gabarita, prizemlje, sprat i potkrovlje pokrivenih viševodnom krovnom konstrukcijom sa tegolom kao krovnim pokrivačem, a objekti se grade zid uz zid.

Član 3.

Sastavni dio ove Odluke čini kopija katastarskog plana sa parcelama koje su predmet dodjele.

Član 4.

Konkurs će se raspisati u roku od 5 dana od dana objavljivanja ove Odluke u “Službenom glasniku Općine Tešanj” i objaviti će se u sredstvima javnog informiranja.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Općine Tešanj”.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Služba za geodetske, imovinsko Huskić Suad, prof.

pravne poslove i katastar,

3. Služba za prostorno uređenje, razvoj

i inspekcijske poslove,

4. Općinsko pravobranilaštvo,

5. Općinsko vijeće,

6. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-26-2-562/04.

Datum: 28.02.2004. godine

Na osnovu člana 27. stav 3. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene

novine FBiH», broj: 18/97 i 26/02) i člana 31. Statuta Općine Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj», broj 1/99 i 7/99), Općinsko vijeće na svojoj 36. sjednici održanoj dana 28.02. 2004. godine, donosi

O D L U K U

o ustupanju stručnih i terenskih poslova iz oblasti šumarstva,

a koji se odnose na šume i šumska zemljišta u vlasništvu

građana na području općine Tešanj Javnom preduzeću

«Šumarstvo» Tešanj

Član 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Tešanj ustupa stručne i terenske poslove iz oblasti šumarstva a koji se odnose na šume i šumska zemljišta u vlasništvu građana na području općine Tešanj Javnom preduzeću «Šumarstvo» Tešanj.

Član 2.

Poslovi iz člana 1. ove Odluke podrazumijevaju:

– Doznaku, primanje i premjeravanje, izdavanje otpremnog iskaza, planiranje šumsko uzgojnih radova te čuvanje i zaštitu šuma.

Član 3.

JP «Šumarstvo» Tešanj će obavljati poslove iz člana 2. ove Odluke do zaživljavanja

Kantonalne uprave za šumarstvo, kada će pomenute poslove gospodarenja šumama i šumskim zemljištem preuzeti Kantonalna uprava za šumarstvo.

Član 4.

Sva prava i obaveze koje proizlaze iz ove odluke biće regulisani posebnim ugovorom koji će se sačiniti između načelnika općine Tešanj i javnog preduzeća «Šumarstvo» Tešanj.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Tešanj».

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Služba za finansije i ekonomiju, Suad Huskić, prof.

3. JP “Šumarstvo” Tešanj,

4. Općinsko vijeće,

5. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-2-598/04.

Datum: 28.02.2004. godine

Na osnovu člana 13. Statuta Općine Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj», broj:

1/03), Općinsko vijeće na svojoj 36. sjednici održanoj dana 28.02.2004. godine, donosi

O D L U K U
o politici raspodjele budžetskih sredstava za kapitalne projekte

Član 1.

Raspodjela budžetskih sredstava za kapitalne projekte vrši se na osnovu kriterija

rangiranja projekata kapitalnih ulaganja na području općine Tešanj, koji su sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

Kriteriji raspodjele budžetskih sredstava namijenjenih za kapitalne projekte temelje se

na principima pravednosti, analizi dosadašnjih ulaganja, te detaljnom pregledu stanja u ovoj oblasti.

Član 3.

Na osnovu kriterija iz člana 1. ove Odluke, Općinski načelnik će objaviti javni poziv putem sredstava lokalnog informisanja, mjesnih sredina kao i putem web site Općine Tešanj, kojim će pozvati sve zainteresovane sredine i institucije za prijavu projekata koje imaju potrebu realizirati.

Član 4.
Na osnovu prijavljenih projekata i kriterija iz člana 1. ove Odluke, Općinski načelnik

će sačiniti listu prioritetnih projekata i dostaviti je Općinskom vijeću na verifikaciju.

Član 5.
Revizija liste projekata vrši se svake godine, prije usvajanja budžeta za narednu

godinu, po proceduri iz člana 3. i 4. ove Odluke.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Tešanj», a primjenjuje se od 01. januara 2004. godine.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Služba za finansije i ekonomiju, Suad Huskić, prof.

3. Sead Korajlić, pomoćnik

4. Općinsko vijeće,

5. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-1-597/04.

Datum: 28.02.2004. godine

Na osnovu člana 13. Statuta Općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj: 1/03),

Općinsko vijeće na svojoj 36. sjednici održanoj dana 28.02.2004. godine, donosi

O D L U K U
o izradi Programa ekološke zaštite na području općine Tešanj

Član 1.

Ovom Odlukom pristupa se izradi Programa ekološke zaštite na području općine Tešanj koji

će do 15.04.2004. godine sačiniti radna grupa formirana od strane Općinskog načelnika.

Član 2.

Program će sadržavati prijedlog kratkoročnih (hitnih) i dugoročnih mjera ekološke zaštite na

području općine Tešanj (zaštita od zagađenosti vode, zemlje i zraka).

Član 3.

Radna grupa dužna je razmotriti i ekološke projekte sa liste prijedloga kapitalnih ulaganja u infrastrukturu, te, ukoliko su adekvatni ciljevima Programa, uvrstiti ih.

Član 4.

U toku izrade Programa radna grupa kontaktirat će KP “Rad”, JP “Toplana”, JP “Šumarstvo”,

nadležno ministarstvo Zeničko-dobojskog kantona i sve relevantne faktore koji mogu doprinijeti kvalitetu njegove izrade i realizacije.

Član 5.

Budžetska sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i druga izdvojena u ove svrhe raspoređivat će se u skladu sa ovim Programom i kriterijima rangiranja prioriteta.

Član 6.

Općinski načelnik će sačinjen Program ponuditi Općinskom vijeću na usvajanje – verifikaciju do 30.06.2004. godine, zajedno sa prijedlogom rasporeda budžetskih sredstava iz člana 4. Odluke.

Član 7.

Prilikom usvajanja Budžeta za svaku narednu godinu Općinski načelnik će, u skladu sa

članom 5. i 6. ove Odluke, ponuditi Općinskom vijeću prijedloge realizacije dijela prioriteta iz ovog Programa.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku

Općine Tešanj”.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Služba za finansije i ekonomiju, Suad Huskić, prof.

3. Služba za prostorno uređenje, razvoj

i inspekcijske poslove,

4. Sead Korajlić, pomoćnik Općinskog načelnika,

5. Općinsko vijeće,

6. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO -DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-1-591/04

Datum: 28.02.2004 godine

Na osnovu člana 81. Zakona o prostornom uređenju ( » Službene novine FBiH »,

broj: 52/02) člana 4. Odluke o utvrđivanju nadležnosti u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja, izdavanja urbanističke saglasnosti i nadzora (»Službene novine ZE-DO kantona«, broj: 1/03) i člana 13. Statuta Općine Tešanj (»Službeni glasnik Općine Tešanj», broj: 1/03), Općinsko vijeće na svojoj 36. sjednici održanoj dana 28.02.2004 godine, donosi

O D L U K U

o usvajanju i provođenju projekta Revizije plana, revitalizacije i regeneracije Stare čaršije (iz 1987.g.) integralnog dijela Starog grada Tešanj i sa proširenjima granica stare historijske jezgre (iz 2002.god.)

1. OPĆE ODREDBE

Usvaja se projekt Revizije plana revitalizacije Stare čaršije i Starog grada

Tešnja a u okviru usvojenih novih granica, izrađen od strane Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu.

Za realizaciju Revizije plana revitalizacije i regeneracije Stare čaršije i Starog grada Tešanj utvrđuju se uslovi,način i postupak provođenja Plana sa svim planiranim sadržajima datim u Prijedlogu Plana i Studiji » Vrijednosti stare tešanjske čaršije ».

2. Obaveznost Plana

Polazeći od značaja predmetnog kompleksa sa njegovih kulturnih tradicijskih i

ostalih osobina, a shodno i posljednjoj Odluci o zaštiti i kategorizaciji kulturno-historijskog naslijeđa i preporuka o provođenju zaštite ( Anex 8. Dejtonskog mirovnog ugovora Općine Tešanj je dužna utvrditi obaveznost čuvanja svoje kulturne baštine putem ovoga planskog dokumenta).

Na osnovu izrađenog projekta » Vrijednosti stare tešanjske čaršije » i Prijedloga Odluke sa obrazloženjem Odluke o pristupanju » Proširenja granica stare historijske jezgre grada Tešnja i Reviziji postojećeg regulacionog plana u ovoj zoni », održanoj na 22.sjednici Općinskog vijeća Tešanj, potrebno je držati se opširnih Uputa iz Studije i Tehničkog opisa o načinu provođenja i implementacije cijelog Projekta ( str.35 i str.36 ) i utvrđuju se obaveze koje ovom Odlukom tretiraju slijedeće:

– Nadležnosti Općinskog vijeća i Načelnika općine Tešanj,

– Obaveze Službe za prostorno uređenje, razvoj i inspekcijske poslove (trenutna nadležnost koja tretira ovu problematiku za manje gradove iz oblasti naslijeđa),

– Nadležnost Centra za kulturu Grada Tešnja i potrebe za konačno formiranje Stručne asocijacije ili Udruženja za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa

(» ATP» ), a u saradnji sa budućom (obavezom) stručnom Komisijom za praćenje

implementacije Projekta regeneracije, kao i izravnog učešća autorskog tima

( Nosioci izrade ovoga Plana) i

– Obaveza Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar općine,

– Da donose usaglašene punopravne odluke, sugestije, preporuke građanima, recenzije-revizije i ostale prijedloge koji se prosleđuju u konačnosti Centru za naslijeđe B i H i menadžmentu Općine.

3. Provođenje Plana

a) Provođenje ovoga Plana vrši se putem urbanističke saglasnosti koju izdaje općinski organ nadležan za poslove prostronog uređenja.

b) Zbog specifičnosti i karaktera samog projekta u prostornom obuhvatu uređuju se na način da je potrebno formirati „Asocijaciju prijatelja tešanjskog kraja” koja će imati adekvatan volonterski stručni tim (specijalisti iz oblasti kulturno-historijskog naslijeđa) kako bi djelotvorno i stručno vodila politiku zaštite naslijeđa.

c) Do formiranja Stručna komisija iz prethodnog stava, u prelaznom periodu, za rukovodioca provođenja planskih dokumenata, treba biti imenovano certificirano lice iz oblasti kulturno-historijskog naslijeđa u okviru Službe za prostorno uređenje, razvoj i inspekcijske poslove uz konsultacije sa autorskim timom i mišljenjem institucija formiranih po Dejtonskom sporazumu (Anex 8).

d) Služba Općine je dužna, da po bilo kom zahtjevu građana, koji su zainteresovani za bilo kakvu intervenciju u okviru granica Plana, da iznese svoj stav, uslove i mogućnosti udovoljena zahtjevu gdje popratni dio mišljenja i okvirni elementi o mikroelementima plastike grada iz Studije u potlpunosti definiraju uslove (strana 36 stav 4. tačka 3. ),

e) Nadoknada za obavljanje poslova Stručne komisije, autorskog rada Nosioca izrade Plana, kao i troškovi iz Odluke o uslovima i načinima dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu idu na račun podnosioca zahtjeva.

f) Potencijalni projektanti autori izrade projekta po uputstvima Plana i pomenute Studije trebaju imati certifikat za radove iz oblasti kulturno-historijskog naslijeđa, kako bi mogli validno i ravnopravno participirati u realizaciji kompleksa, a predloženi projekti trebaju biti urađeni u adekvatnom mjerilu sa elementima koji su regulisani Zakonom o građenju FBiH („Sl.novine FbiH“, broj: 56/02 uz dopune).

g) Cijeli kompleks koji je predmet usvajanja potrebno bi bilo predložiti Nacionalnoj komisiji za spomenike BiH za upis na listu : „Jedinstveni integralni spomenik kao dio naslijeđa grada Tešnja „.

h) Služba za prostorno uređenje razvoj i inspekcijske poslove ima posebnu obavezu da objekte u zaštitnom pojasu ( zona B ) tretira na isti način kao objekte u zoni A. u procesu izdavanja budućih saaglasnosti.

Urbanističko-tehnički uslovi – tekstualni dio

• Urbanistička saglasnost za regulisanje statusa postojećeg objekta ili izgradnja/dogradnja novoga izdaje se na osnovu ovoga Plana za svaki objekat i sadržaj za koji se planira izgradnja i ona sadrži:

– Izvod iz Regulacionog plana sa svim elementima predviđenim za objekat koji se planira za izgradnju, a navedeni u Studiji i Tehničkom opisu,

– namjenu objekata i položaj u odnosu na susjedne objekte ili granicu susjednih

građevinskih parcela,odnosno mrežu linija za iskolčenje. Uz svaki objekat naznačava se pripadajuće građevinsko zemljište,

– katastarska parcela (izvod),

– uslove za oblikovanje objekata sa utvrđenim orjentacionim gabaritom (tlocrt,visina i drugo),

– uslove o proporciji i mjerilu mikroelemenata objekta,

– propisane saglasnosti komunalnih radnih organizacija za priključak komunalne infrastrukture,

– druge propisane saglasnosti nadležnih organa za privredu (namjena poslovnih prostora),općinske inspekcije i drugih organa, koje su utvrđene zakonskim propisima,

Izvod iz zapisnika Stručne komisije:

– uslove u odnosu na ulični kulturološki kod za pripadajući objekt

– uslove o vrsti materijala

– uslove u odnosu na interpretaciju grafičkih priloga (Elevacija-Fasade)

– urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata koji se sastoje od grafičkog i tekstualnog dijela.

Urbanistička saglasnost se izdaje za cijelu građevinsku parcelu utvrđenu ovim Planom,ili dio građevinske parcele koja svojom izgradnjom predstavlja ambijentalnu cjelinu.

Urbanistička saglasnost se izdaje sa karakterom stalnog trajanja. Izuzetno se može dati sa karakterom privremenog trajanja i to za sadržaje i objekte propisane ovim Planom.

• Urbanističko-tehnički uslovi – grafički dio

Grafičkim dijelom utvrđuje se:

-građevinska i regulaciona linija,

-položaj objekata sa dimenzijama i udaljenošću od susjednih objekata,

-nivelacione kote poda prizemlja objekata u odnosu na okolni prostor sa

orjentacionim nivelacionim elementima karakterističnih tačaka,

-spratnost objekata,

-način priključivanja na saobraćajnicu sa osnovnim nivelacionim i

regulacionim elementima,

-mjesto i način priključivanja na mrežu komunalne infrastrukture,

-mjesto i način izmještanja komunanalne infrastrukture ako se ukaže

potreba,

-uređenje građevinskog zemljišta,

-objekti koji se ruše,

-površina za garažiranje i parkiranje vozila,

-položaj svih pratećih sadržaja i objekata ukoliko su predviđeni

ovim Planom,

-osnovne elemente uređenja slobodnih površina i njihove namjene u

granicama parcele,

-granica dodjele zemljišta.

Za navedene uslove izraditi će se posebni obrazac radi jednostrane upotrebe i izdati svakom zainteresovanom.

Svi postojeći objekti koji ulaze u kategoriju objekata za koje se ne može izdati

urbanistička saglasnost imaju se porušiti odnosno ukloniti sa terena do roka koje odredi nadležni općinski organ u Tešnju, a najkasnije za pet godina od dana usvajanja ovoga Plana.

Općinski organ nadležan za poslove urbanizma dužan je da odbije sve zahtjeve za

izdavanje urbanističke saglasnosti koje nisu u skladu sa ovim Planom.

i) Izgradnja objekata, vršenje građevinskih i drugih radova odobrava se ako je prethodno Stručna komisija utvrdila da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom i ovim Planom. Da su ispunjeni svi uslovi potvrđuje se izdavanjem odobrenja za građenje. Odobrenje za građenje izdaje općinski organ nadležan za poslove urbanizma na način i postupak utvrđen Zakonom o prostornom uređenju.

j) U toku provođenja Plana ne mogu se vršiti izmjene Plana bez uvida i suglasnosti Stručne komisije, kao što su namjena površina, osnovne saobraćajnice, smanjenje širine saobraćajnica i smanjenje kapaciteta infrastrukturne mreže, odnosno ne može se mijenjati osnovna koncepcija Plana zaštite ambijentalne cjeline. Mogu se vršiti manja odstupanja u odnosu na horizontalne i vertikalne gabarite objekata i njihovu niveletu za koju treba prethodno da da saglasnost nosilac izrade Plana i u odnosu na vlasničke odnose.

k) Donošenje Plana vrši se na način i postupak utvrđen Zakonom o prostornom uređenju.

l) Izmjene i dopune Plana vrše se po postupku za donošenje Plana, a najmanje za pet (5) godina od donošenja istog.

4. Numerički pokazatelji u obuhvatu Revizije plana i regulacija

4.1. Prostor površine 24,94 ha čini područje obuhvata Revizije plana revitalizacije i regeneracije Stare čaršije i Starog grada Tešanj sa proširenjem granica stare historijske jezgre.

– Postojeća historijska zona obuhvata 2,73 ha.

– Zaštićena zona “ A “ ………………. 8,61 ha

– Zaštićena zona “ B “ ………………. 16,33 ha

Ukupno pod zaštitom ……………… 24,94 ha

Od toga na Gradinu spada………. 0,78 ha ili netto površine 6,296 m2

Podgradinskog kompleksa ………. 2,37 ha

————————————————————————-

Detaljna granica ovog područja utvrđena je u odnosu na grafičkim prilozima od karte označene 1. do karte označene brojem 11.a., a u skladu sa Odlukom o pristupanju proširenja granica stare historijske jezgre grada Tešnja I Reviziji postojećeg regulacionog plana u ovoj zoni, donesenoj na 22. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 18.10.2002 godine.

4.2.Regulacione linije

Regulacionom linijom u ovom Planu utvrđuju se pojedinačne vlasničke građevinske

parcele i nivelete u odnosu na javnu saobraćajnu površinu namjenjenu pješaku ili nekom drugom vidu saobraćaja.

Ovim regulacionim planom utvrđuju se regulacione linije samo za nove objekte unutar

Zone A. i za njihove pripadajuće građevinske parcele pojedinih objekata ili grupa objekata.

Napomena: Potrebno je izvršiti naknadna mjerenja zbog nepreciznosti postojećih geodetskih karata.

4.3. Građevinske linije

Građevinskom linijom utvrđuju se granične linije i novih objekata u odnosu na javnu površinu, ulicu i njenu regulacionu liniju od koje mora biti odvojen zbog funkcionalnih,estetskih i zaštitnih razloga.

Ovim Planom utvrđuju se građevinske linije i novih objekata u odnosu na ulicu i postojeće objekte i to za linije iskolčenja prizemja objekata.

4.4. Spratnost objekata

Gabaritne visine objekata koje se nalaze u obuhvatu Plana, date su na grafičkim

prilozima, karte označene brojevima od 11.a. – 11.o., a gabaritne visine objekata iz tkz. Kontakt

zone stručno mišljenje će dati Stručna komisija iz čl.1.2. ove Odluke (provođenje plana ), a na

osnovu smjernica iz Studije koja je sastavni dio Plana.

4.5. Nivelacioni elementi kulturno-historijskog i ambijentalnog karaktera

Osnovnom postavkom saobraćajnica i rješenjem nivelete istih, kao i praćenjem nivelete

terena, ovim Planom su dati orijentacioni nivelacioni elementi uređenja terena oko objekata

(grafički prilozi od broja 14. – 15.c.).

U postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i rješavanja svake mikrolokacije detaljno

će se definisati nivelacioni elementi, uz uslov poštivanja Planom definisane nivelacije mreže

saobraćajnica.

4.6. Uslovi korištenja zemljišta na zaštitnim infrastrukturnim

pojasevima i zaštitnim područjima

U zaštitnim zonama na području koje obuhvata ovaj Plan, ne mogu se graditi ili vršiti radovi suprotni svrsi zbog koje je uspostavljen Projekt zaštite i njegov zaštitni pojas (Zona B.).

Ukoliko takvi objekti postoje na njih se primjenjuje režim zabrane građenja ili se radi projekt rekonstrukcije i prilagođavanja.

Uporedo sa izgradnjom ulice izgrađuju se i pločnici uz prethodno položenu cjelokupnu infrastrukturu, zasađuju nasadi i drugi elementi predviđeni uz saobraćajnicu ili druge javne površine,ukoliko planom nije drukčije riješeno.

4.7. Uslovi za uređivanje fasada,postavljanje ograda,privremeno

zauzimanje zemljišta,postavljanje stubova i reklamnih panoa

i elemenata urbanog mobilijara

Uslovi za uređivanje fasada, podzida, ograda, utvrđuju se urbanističko-tehničkim uslovima, a na osnovu smjernica datih u Studiji i Odlukom.

Na području ovog Plana i na građevinskom zemljištu utvrđenom ovim Planom zabranjeno je podzanje ograde od bodljikave žice. Postojeće ograde od bodljikave žice i živica imaju se ukloniti u roku koji odredi nadležni organ općine Tešanj.

Ograde uz ulicu se moraju redovno održavati. Vrata i kapije uličnih ograda ne smiju se otvarati prema ulici,odnosno na pločnik van građevinske linije. Postojeće ulične kapije i ograde koje svojom veličinom,oblikom,vrstom materijala i estetskim izgledima narušavaju i štete cjelokupnom izgledu ulica i objekata ili nisu izgrađena na regulacionoj liniji moraju se na zahtjev organa nadležnih za gradnju ukloniti odnosno zamijeniti uz saglasnost (o izgledu i materijali) od strane Stručne komisije.

Za izgradnju, popravljanje i bojenje ograda uz ulicu mora se prethodno pribaviti odobrenje od organa nadležnog za poslove urbanizma, po istom postupku kao i gore.

Postavljanje oglasnih stubova,reklamnih panoa i drugih elemenata urbanog mobilijara (klupe, žardinjere, rasvjeta, korpe i sl.) planirati u svemu prema smjernicama datim u Studiji, Planu i na osnovu pribavljenog mišljenja Stručne komisije

5. Zaštita od elementarnih nepogoda

5.1. Zaštita od zemljotresa

Područje koje obrađuje ovaj Plan pripada seizmičkom intenzitetu od 7°MCS.

Prilikom projektovanja, obnavljanja i izgradnje novih objekata neophodna je primjena zakonskih propisa o gradnji na seizmičkim područjima.

Takođe je potrebno adaptirati i rekonstruisati postojeće objekte koji nisu građeni prema

seizmičkim uslovima.

Konstruktivni zahvati na objektima trebaju biti nevidljivi i izvedeni na način da ne uništavaju njegovu historijsku, tradicijsku i ambijentalnu vrijednost. Materijalizacija zahvata treba biti usklađena autentičnim materijalima i znantno kompatabilna sa istim.

Saobraćajna koncepcija reg.rješenja je takva da omogućava lak pristup svim objektima.

Objekti su odvojeni za min.1/3 svoje visine od glavnih saobraćajnica.

Visoke podzemne vode i oborinske vode je potrebno svesti u odgovarajući sistem Kanalizacije, a sve prema grafičkim prilozima datim u kartama označenim brojevima 18. i 19.

5.2. Zaštita od požara većih razmjera

Da bi se otklonile opasnosti od požara potrebno je u potpunosti sprovoditi zakonske mjere zaštite i to:

a) urbanističko-građevinske mjere,

b) mjere zaštite od požara elektroenergetskih postrojenja, uređaja i instalacija,

c) zaštitu uređaja i objekata od eksplozije,

d) zaštita objekata uređajima za automatsko gašenje požara,

e) obezbjediti sistem veza i način dojave požara,kao i postupak gašenja požara i

sadejstvo vatrogasnih jedinica.

5.3. Uslovi za uređenje zelenih površina

Uređenje zelenih površina izvodi se u sklopu svake pojedinačne lokacije,na osnovu urbanističko-tehničkih uslova, a u skladu sa zadatim smjernicama u Planu, Studiji i ovoj Odluci i u odnosu na dendrološki usklađen odabir novog rastinja.

a) uslovi za podizanje zelenila individualnih parcela

Ozelenjavanje individualnog prostora nužno je pomoći i usmjeriti putem savjeta i uputstava na licu mjesta prilikom izgradnje objekata.

Neophodno je da se individualni prostor usmjeri na podizanje stabala voćki patuljastih i klasičnih formi,te grmova bobičavog i jagodičastog ploda,kao i prikladnih vrsta ukrasnih grmova i šibljaka, čije se osobine podudaraju sa postojećom vegetacijom i datim ekološkim karakteristikama ovog područja.

b) Uslovi za podizanje zelenila u okviru Gradine

Zelene površine u okviru kompleksa Gradine obraditi na način dat u smjernicama Studije ( str.28 – 32. ).

koristiti biljni materijal visoke dekorativnosti.

6. Odnos prema postojećim objektima

6.1. Zaštita ambijenta

Postojeći objekti u okviru granica Plana koji po svojoj namjeni, materijalizaciji i arhitektonskim elementima nisu u skladu sa namjenom, materijalizacijom i arhitektonskim elementima određenim Planom, Studijom i ovom Odlukom,ne mogu se

dograđivati,ali se mogu vršiti zahvati u cilju preventivne zaštite ne mijenjajući postojeći gabarit (tekuće održavanje).

Ako su postojeći objekti takvog karaktera da njihova rekonstrukcija ili izmiještanje zahtijeva velika materijalna sredstva, mogu se privremeno zadržati pod uslovom da svoju djelatnost usklade, u određenom roku, sa okolinom i sa rezultatima Studije-Programa zaštite da je ne zagađuje i ne ometaju osnovnu funkciju na okolnom prostoru.

Postojeći objekti koji su ovim Regulacionim planom planirani za rušenje ne mogu se dograđivati,nadograđivati, niti se na njima mogu vršiti konstruktivne adaptacije, ali se mogu vršiti radovi redovnog održavanja objekta.

Postojeći bespravno ili neregulirano izgrađeni objekti su objekti koji su bez odobrenja izgrađeni, rekonstruisani, nadograđeni, dograđeni ili započeti (betonirani temelji) se trebaju ukloniti.

Regulisanje statusa ovih objekata izvršit će se na način kako je ucrtano na kartama na

jedan na slijedećih načina:

– izradu projekta preuređenja

– usvajanjem Komisije za ovaj prostor

– ucrtavanjem u kartografski dokument

6.2. Djelatnosti i uslovi pod kojima se pojedine djelatnosti

mogu obavljati u Planom predviđenom poslovnom ili

privrednom prostoru

Sadržaji urbane opreme planiraju se u okviru poslovnih i stambeno-poslovnih objekata.

Osnovne djelatnosti koje se planiraju u stambenoposlovnim objektima su usluge, trgovina, administracije, staro zanatstvo, i slično.

Na prostoru ovog regulacionog plana ne može se odobriti poslovna djelatnost kojom se stvara buka,vibracija,dim,prašina,neugodni mirisi,para,ili koja na bilo koji drugi način zagađuje životnu sredinu,odnosno ometa osnovnu funkciju stanovanja,kao i Planom definiranu zonu pod zaštitu kzlturno-historijskog naslijeđa.

U postojećim objektima koji ne zadovoljavaju uslove iz prethodnog stava zatečene djelatnosti koje nisu u skladu sa odredbama ove Odluke moraju se uskladiti u roku kojeg odredi nadležni općinski organ, a najkasnije od pet (5) godina od dana donošenja ove Odluke.

7. Prelazne odredbe

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Općine Tešanj “.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o usvajanju i sprovođenju

Plana revitalizacije i regeneracije stare čaršije u Tešnju donesene 27. februara 1987. godine.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Služba za prostorno uređenje, razvoj Huskić Suad, prof.

i inspekcijske poslove,

3. Služba za geodetske, imovinsko

pravne poslove i katastar,

4. Općinsko vijeće,

5. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-31-8-599/04.

Datum: 28.02.2004. godine

Na osnovu člana 46. Zakona o građevinskom zemljištu (“Službene novine FBIH”, broj: 25/03), člana 11. Odluke o uslovima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i člana 13. Statuta Općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj” broj: 1/03), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 36. sjednici održanoj dana 28.02.2004. godine, donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju Komisije za

provođenje javnog konkursa

Član 1.

Ovim Rješenjem formira se Komisija za provođenje javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i sastoji se od četiri člana koji imaju zamjenike (u daljem tekstu: Komisija). U Komisiju se imenuju lica koja imaju stručnu spremu: dipl. pravnik, dipl. ing. geodezije, dipl. ing. građevine ili dipl. ing. arhitekture i dipl. ekonomista.

Član 2.

U Komisiju se imenuju:

1. za predsjednika Muslija Azra,

2. za zamjenika predsjednika Begić Alma,

3. za člana Bećarević Enes,

4. za zamjenika člana Mahmutović Senad,

5. za člana Bošnjak Himzo,

6. za zamjenika člana Jabandžić Ermina,

7. za člana Brkić Muhamed,

8. za zamjenika člana Alićehajić Sedad.

Član 3.

Poslovi i zadaci Komisije regulišu se Odlukom o uslovima i načinu dodjele zemljišta u državnom vlasništvu.

Komisija za svoj rad odgovara Općinskom vijeću.

Mandat Komisije je dvije godine.

Član 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Općine Tešanj”.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Služba za geodetske, imovinsko Suad Huskić, prof.

pravne poslove i katastar,

3. Članovima Komisije 1-8,

4. Općinsko pravobranilaštvo,

5. Općinsko vijeće,

6. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-1-583/04.

Datum: 28.02.2004. godine

Na osnovu člana 13. Statuta Općine Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj: 1/03) i člana 21 Poslovnika o radu Općinskog vijeća («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj: 1/03 i 1/04), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 36. sjednici održanoj dana 28.02.2004. godine, donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za pitanja mladih

I
Imenuje se Komisija za pitanja mladih u sastavu:

1. Skulić Denis, predsjednik,

2. Bedak Adis, član

3. Ibrić Kemal, član,

4. Ćeman Fatima, član.

II
Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je:

– predlaže programe kreativnog angažovanja mladih u oblasti kulture, edukacije, sportskih

aktivnosti,

– ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama koja se bave pitanjima mladih,

– ostvaruje saradnju sa organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih na

profesionalnoj osnovi,

– vrši i druge poslove određene ovim Poslovnikom i drugim aktom Vijeća.

III
Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Tešanj».

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Imenovanim 1-4, Suad Huskić, prof.

3. Općinsko vijeće,

4. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-1-584/04.

Datum: 28.02.2004. godine

Na osnovu člana 13. Statuta Općine Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj: 1/03) i člana 21 Poslovnika o radu Općinskog vijeća («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj: 1/03 i 1/04), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 36. sjednici održanoj dana 28.02.2004. godine, donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za ravnopravnost polova

I
Imenuje se Komisija za ravnopravnost polova u sastavu:

1. Subašić Nura, predsjednik,

2. Mešić Šerifa, član,

3. Nuhbegović Milena, član,

4. Saračević Hajra, član.

II
Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je:

– prati zastupljenost žena u strukturi organa vlasti i upravljačkim institucijama gdje je Općina

osnivač, te predlaže preduzimanje određenih aktivnosti,

– prati stanje ostvarenja prava žena – majki u smislu zdravstvene i socijalne zaštite i predlaže

nadležnim organima određena rješenja,

– predlaže mjere i aktivnosti u cilju ostvarivanja i unapređenja ravnopravnosti polova,

– ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom ravnopravnosti

polova,

– ostvaruje saradnju sa organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima ravnopravnosti

polova,

– vrši druge poslove iz svog djelokruga.

III
Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Tešanj».

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Imenovanim 1-4, Suad Huskić, prof.

3. Općinsko vijeće,

4. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-_________/04.

Datum: 28.02.2004. godine

Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 36. sjednici održanoj dana 28.02.2004. godine,

razmatrajući prijedlog vijećnika Smailbegović Benjamina , donosi

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće zadužuje Općinskog načelnika da kontaktira kantonalne službe u koje se slivaju sredstva od pretvorbe poljoprivrednog u građevinsko zemljište i da o tome izvijesti Vijeće na nekoj od narednih sjednica.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Služba za finansije i ekonomiju, Suad Huskić, prof.

3. Općinsko vijeće,

4. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-_________/04.

Datum: 28.02.2004. godine

Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 36. sjednici održanoj dana 28.02.2004. godine,

razmatrajući inicijativu Kluba vijećnika SDA , donosi

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće zahtijeva da se do kraja marta ove godine imenuju upravni odbori u Domu zdravlja i Općoj bolnici Tešanj.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Služba za opću upravu i Suad Huskić, prof.

društvene djelatnosti,

3. Općinsko vijeće,

4. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-_________/04.

Datum: 28.02.2004. godine

Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 36. sjednici održanoj dana 28.02.2004. godine,

razmatrajući inicijativu vijećnika Smailbegović Benjamina , donosi

ZAKLJUČAK

Prihvata se inicijativa za razmatranje pitanja privatizacije hotela u Tešnju i

potrebi daljeg aktiviranja na tom problemu.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Služba za finansije i ekonomiju, Suad Huskić, prof.

3. Općinsko vijeće,

4. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-_________/04.

Datum: 28.02.2004. godine

Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 36. sjednici održanoj dana 28.02.2004. godine,

razmatrajući Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i

sanitarnom minimumu, donosi

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i

sanitarnom minimumu, uz iznesene primjedbe i sugestije vijećnika, i upućuje na javnu raspravu.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Služba za prostorno uređenje, razvoj Suad Huskić, prof.

i inspekcijske poslove,

3. Općinsko vijeće,

4. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-_________/04.

Datum: 28.02.2004. godine

Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 36. sjednici održanoj dana 28.02.2004. godine, razmatrajući prijedlog

Odluke o ustupanju stručnih i terenskih poslova iz oblasti šumarstva, donosi

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće Tešanj traži od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZE-DO

kantona, Vlade ZE-DO kantona, Skupštine ZE-DO kantona da sjedište Odjeljenja Kantonalne uprave za šumarstvo obavezno bude na prostoru općine Tešanj.

O b r a z l o ž e nj e

– Općina Tešanj je jedna od najnaseljenijih općina u Bosni i Hercegovini sa oko 6.000 hektara šuma, gdje su prisutni mnogi problemi.

– Za općinu Tešanj su prirodno vezane općine Usora i Doboj Jug, čija je površina ranije bila u sastavu općine Tešanj, a sami šumarski stručnjaci su dobro upoznati sa problemima iz oblasti šumarstva u navedenim općinama, tako da sama saradnja praktično nikada nije ni prekidana.

– Na području općine Tešanj ima oko 3.000 vlasnika privatnih šuma od čega najmanje 10 % vlasnika ima potrebu za uslugom ili savjetom šumarskih stručnjaka.

– Same usluge i savjeti su izraženi poslije rata iz razloga što su privatne šume uništene i devastirane, te ih je potrebno obnoviti i kultivisati i na tom planu su već postignuti zapaženi rezultati, te bi se načinila pogreška, da se šumarski stručnjaci udalje od vlasnika šuma, tako što bi se, eventualno, njihovo sjedište preselilo u Maglaj.

– Općina Tešanj ima sedam diplomiranih inžinjera šumarstva i njihovo angažovanje je neophodno na rješavanju problema iz oblasti šumarstva, lovstva, ekologije i drugih oblasti za koje su oni stručni, a što ne bi mogli iskazati, ukoliko bi se formiralo jedinstveno odjeljenje uprave sa sjedištem u Maglaju, iz razloga što određeni broj ne bi bio angažovan.

– Takođe je poznato da će se zaposleni u Upravi finansirati sredstvima koja će izdvajati svi privredni

subjekti u iznosu od 0,1 % ukupnog prihoda, a sama Općina u tome participira u velikom iznosu, kao i to da Općina Tešanj po pitanju smještajnih kapaciteta može ponuditi adekvatne prostorije za smještaj Odjeljenja kantonalne uprave u Tešnju.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Predsjedavajući Općinskog vijeća, Suad Huskić, prof.

3. Ministarstvo za poljoprivredu,

šumarstvo i vodoprivredu ZE-DO kantona,

4. Vlada ZE-DO kantona,

5. Skupština ZE-DO kantona

6. Služba za finansije i ekonomiju,

7. Općinsko vijeće,

8. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-_________/04.

Datum: 28.02.2004. godine

Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 36. sjednici održanoj dana 28.02.2004. godine,

razmatrajući prijedlog Odluke o uslovima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u

državnom vlasništvu, donosi

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće traži od Općinskog načelnika da sagleda održivost Odluke o

komunalnoj taksi.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Služba za finansije i ekonomiju, Suad Huskić, prof.

3. Općinsko vijeće,

4. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-_________/04.

Datum: 28.02.2004. godine

Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 36. sjednici održanoj dana 28.02.2004. godine,

razmatrajući prijedlog Odluke o uslovima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u

državnom vlasništvu, donosi

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće traži od Općinskog načelnika da sagleda dosadašnje cijene

urbanističke i građevinske dozvole i izjasni se o tome.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Služba za prostorno uređenje, razvoj

i inspekcijske poslove, Suad Huskić, prof.

3. Općinsko vijeće,

4. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-_________/04.

Datum: 28.02.2004. godine

Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 36. sjednici održanoj dana 28.02.2004. godine,

razmatrajući prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa, donosi

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće zadužuje Općinskog načelnika da se ubuduće, pored imena i prezimena članova komisija, obavezno navedu i osnovni biografski podaci.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Službe 1-6, Suad Huskić, prof.

3. Općinsko vijeće,

4. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-14-7-48-2/04.

Datum: 28.02.2004. godine

Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 36. sjednici održanoj dana 28.02.2004. godine,

razmatrajući Izvještaj o potraživanju budžetskih sredstava plasiranih u kreditiranje privrede, donosi

ZAKLJUČAK

Prihvata se Izvještaj o potraživanju budžetskih sredstava plasiranih u kreditiranje privrede, kao u prijedlogu.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Služba za finansije i ekonomiju, Suad Huskić, prof.

3. Općinsko vijeće,

4. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Komisija za rangiranje projekata kapitalnih ulaganja

KRITERIJI RANGIRANJA PROJEKATA

Projekat: ____________________________________________________________________________________

Vrijednost (KM): _____________________________________________________________________________

Karakteristike (bitni elementi): __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________­

___________________________________________________________________________________________­

Red br

KRITERIJ TEŽINA – bodovna osnova
FAKTOR
UKUPNO BODOVA (a x b = c)

a
b
c

1
Broj korisnika
1 2 3
1 2 3
*

2
Cijena po korisniku
1 2 3
1 2 3

3
Da li je projekat prihvaćen od lokalne sredine i kako ga ista tretira?
Neophodan
3 4
3 4

Potreban
1 2
1

4
Koji je nivo značaja projekta?
Lokalni
1
2

Općinski
2
1 2

Regionalni
3
1 2

Širi
4
1 2

5
Da li su stvorene pretpostavke za realizaciju projekta?
Dokumentacija
1
1 2

Dozvole
1
1 2

Imov. Odnosi
1
1 2

6
Nude li lokalni korisnici vlastito učešće?
DA
3 4
2 3 4 5

NE
1 2
1

7
Postoje li spoljni donatori projekta?
DA
6 8 10
1

Nisu potrebni
5
1

NE
1
0

8
Da li projekat čuva energiju, prirodnu okolicu i resurse?
DA
2
2

Srednje
1
2

9
Da li projekat omogućava ekonomsku korist?
Značajno
2
3

Srednje
2
2

Slabo
1
1

10
Da li bi realizacija projekta pospješila druge projekte?
DA
2
2

NE
1
0

11
Dosadašnja ulaganja u sredinu u kojoj se kandiduje predmetni projekat.
Vlastita
2
2

Općinska
1
0

12
Socijalna slika sredine u kojoj se projekat realizira.
Dobra
1
0

Loša
2
2

UKUPNO:

BONUS:

U slučaju da projekat sufinansira šira društvena zajednica (Kanton, Federacija, Država BiH ili donator) bodovnom saldu dodaje se onoliko poena koliko procentualno učestvuje spoljni sufinansijer. Na primjer: Ako Kanton pomaže realizaciju sa 20% dodaje se 20 bodova.
U slučaju da se projekat finansira sa 30 i više procenata sredstvima donatora ili viših nivoa vlasti ne podliježe rangiranju, ali Općinski načelnik prije odluke o tome treba informirati Općinsko vijeće.
Započeti projekti trebaju biti dovršeni u 2004.godini, u suprotnom podliježu rangiranju.
Posebno definirani prioriteti, za koje postoji, ili bude donesena, Odluka Općinskog vijeća o prioritetnom interesu, ne podliježu rangiranju.

RANGIRANJE IZVRŠILI:

Komisija za rangiranje projekata kapitalnih ulaganja
1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

4. _____________________________