Zapisnik sa 25. sjednice Vijeća

 

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 23 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 25. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom.

U materijalima za 25. sjednicu dostavljena je Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 24 sjednici Općinskog vijeća.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su bili dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice Sjednica Općinskog vijeća je emitovana u programu TV “Smart” Tešanj u terminima – subota, 02.02.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 03.02.2019.godine u 14,00 sati.

 

Ad. A

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 6 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

 

Dnevni red

 

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

dnevni red:

 1. Prijedlog Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja,
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu rasporeda budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata,
 3. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja za 2018. godinu,
 4. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj za 2018.godini,
 5. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2018. godinu,
 6. Izvještaj Općinskog načelnika za 2018. godinu,
 7. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2018. godinu,
 8. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2018. godini
 9. Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u Bukvi na korištenje firmi “MADI” d.o.o. Tešanj,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,
 11. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javno dobro-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta k.p. broj 1802/3, na lokalitetu zv.Ravne.

 

Ad. 1

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja.

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, 1 glasom “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja.

 

 

Ad.2

O Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu rasporeda budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata, diskutovao vijećnik Huskić Kasim.

 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu rasporeda budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata.

 

 

 

Ad. 3

Općinski načelnik dodatno uz prezentaciju obrazložio Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja za 2018. godinu.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Huskić Kasim, Deljkić Nermin, Alić Hajrudin, Solo Fahir i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja za 2018. godinu.

 

 

Ad. 4

Općinski načelnik dodatno uz prezentaciju obrazložio Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj za 2018.godinu.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Solo Fahir, Kurtić Amir, Hasanbašić Senad, Hodžić Enes, Deljkić Nermin i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj za 2018.godinu.

 

Pauza u radu Vijeća trajala od 14,29 do 14,48 sati.

 

Ad. 5

Općinski pravobranilac Brkić Arijana dodatno obrazložila Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2018. godinu.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Hajrudin, Solo Fahir i Općinski pravobranilac.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2018. godinu.

 

 

Ad. 6

Općinski Načelnik dodatno obrazložio Izvještaj Općinskog načelnika za 2018. godinu.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Jupić Mirano, Kurdić Adem, Deljkić Nermin i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, 1 glasom “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj Općinskog načelnika za 2018. godinu.

 

 

Ad. 7

U raspravi o Izvještaju o radu Općinskog vijeća za 2018.godinu učestvovali vijećnici: Pašić Danijel, Kurtić Amir, Hrnjić Muris, Alić Hajrudin, Piro Amir, Solo Fahir, Senad Subašić, Jašić Haris, Huskić Kasim.

 

Nakon toga, Općinsko vijeće je sa 8 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 15 glasova “UZDRŽAN” nije usvojilo prijedlog zaključka vijećnika Pašić Danijela da se u izvještaje o radu Općinskog vijeća u budućnosti u izvještajnom dijelu koji govori o podnošenju vijećnićkih pitanja. Inicijativa i amandmana uvrsti tabela sa navedenim imenima svih 25 vijećnika sa navedenim brojem postavljenih pitanja, podnesenim inicijativama i uloženim amandmanima.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvata se prijedlog vijećnika Kurtić Amira koji glasi:

Kao sastavni dio izvještaja o radu Općinskog vijeća biće dostavljeni i izvještaji za rad komisija koje imenuje Vijeće i to:

 1. Općinska izborna komisija i
 2. Komisija za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu.“

 

 

Općinsko vijeće je sa 14 glasa “ZA”, 10 glasova “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2018.godinu.

 

 

 

Ad.8

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija dodatno obrazložio Informaciju o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2018. godini.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Kotorić Esmir, Alić Hajrudin i Jašić Haris.

 

 

Općinsko vijeće je sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2018. godini.

 

 

Ad.9

Nakon što je Predsjedavajući vijeća konstatovao da se prelazi na 9.tačku dnevnog reda Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u Bukvi na korištenje firmi “MADI” d.o.o. Tešanj, predsjednik Kluba vijećnika SBiH Alić Hajrudin je zamolio pauzu, kako bi pokušali usaglasiti stavove s obzirom da se o ovom prijedlogu raspravljalo na Kolegiju Vijeća.

 

U vrijeme pauza u radu Vijeća, koja je trajala od 16,39 do 17,10 sati, održan je kratki sastanak Kolegija Vijeća.

 

Nakon pauze Općinski načelnik je na osnovu čl. 54. Stav 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj sa dnevnog reda povukao Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u Bukvi na korištenje firmi “MADI” d.o.o. Tešanj.

 

 

Ad.10

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, 7 glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem.

 

 

Ad.11

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javno dobro-put k.p. broj 1802/3, na lokalitetu zv.Ravne.

 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta k.p. broj 1802/3, na lokalitetu zv.Ravne.

 

 

 

 

 

 

Ad. B

 

VIJEĆNIČKA PITANJA

Vijećnik Hasan Galijašević je podnio sljedeću vijećničku inicijativu za vraćanje spomen ploče Huseina Huse Hodžića na sportsku dvoranu u okviru kompleksa „Musala“.

 

Vijećnik Kasim Huskić je podnio vijećničku inicijativu za čišćenje i uređenje puteva prema koti Vrtače-Kicelj.

Vijećnik Hodžić Enes se osvrnuo na odgovor na vijećničko pitanje, u vezi usvojene inicijative, dokle se došlo sa poduzimanjem neophodnih radnji u cilju sanacije ili rušenja objekta u privatnom ili društvenom vlasništvu, u kojem je navedeno navodno da su dva su dva objekta srušena a dva da su u pripremi za prinudno izvršenje s obzirom da vlasnici nisu voljni sami to učiniti .. formom je zadovoljan a suštinom nije..jer za ta dva rješenja za sanaciju-rušenje je navedeno da su izdata 2017.godine – U Pravilniku u kom se reguliše ta problematika se navodi da će se to obaviti u roku pod uslovima koje odredi općina po posebnim aktima svojim, a naša općina nema takvih odluka koja preciziraju tu dinamiku dok Kantonalni koje je on naveo u prvobitnoj inicijativi nalaže da se za takve ovjekte za koje se utvrdi da su opasni za život i zdravlje ljudi moraju srušiti u roku od 15 dana, kazao je da mi kasnimo za ovim jer je u odgovoru navedeno da se rade tek pripreme..zna da je to veoma osjetljivo pitanje ali bi volio da se to ubrza..

 

Vijećnik Hodžić Enes je podnio vijećničku inicijativu za donošenje Rezolucije OV Tešanj povodom napada na Vedrana Kasera i općinu Tešanj vezano za status i sudbinu hrvata na području općine Tešanj.

 

Vijećnik Hrnjić Muris je podnio vijećničku inicijativu da se u ulici Braće Pobrić od broja 24 do boja 46 izvrši izmještanje tri stuba za rasvjetu koji smetaju prolaznike.

 

Vijećnik Hrnjić Muris je postavio vijećničko pitanje u ime grupe građana iz ulici Meše Selimovića a u vezi zahtjeva za hitno rješavanje vodotoka-bujičnog potoka u istoj ulici, na koji im je odgovoreno, i zamolio da se odgovori dokle je to došlo?

Općinski načenik je odgovorio da je bila inicijativa građana ali da i mimo toga želi sve informisati o tome. Konstatovao je da je već u nekoliko navrata bila situacija da na ulazu iz ulice Meše Selimović propust na regionalnom putu bude začepljen a to je kod škole Huso Hodžić, da je to onda uzročno posljednično pravilo neke nove probleme, i nakon posljednje situacije koja je bila prošle godine u ljeto, pristupilo se detaljnoj analizi, naručeno je od projektanske kuće da detaljno snimi čitavu trasu, ima projektno rješenje, urađene su prve hitne mjere koje su bile u nadležnosti Općine a u okviru aktivnosti koje treba poduzimati za naredni period jeste promjena profila cijevi propusta na Regionalnom putu. Ta aktivnost je već kandidovana, i nada se da će do nje doći. Riječ je o cijevima koje se nalaze ispod Regionalnog puta pa se nastavlja jedan šaht toplovone sijevi, pa onda nalizacione cijevi itd, detaljno je sagledano, definisane su mjere, nada se da će direktor prihvatiti taj projekat da se više ne hoda u čizmama i ne kupi blato iz parka ispred škole Huso Hodžić.

 

Vijećnik Jašić Haris je zamolio da diskusiju o odgovorima na vijećnička pitanja koja je postavio na 24.sjednici odgodi za narednu sjednicu, s obzirom da je odgovor dostavljen pred početak sjednice, te postavio nova vijećnička pitanja:

 1. „Da li su na datum izgradnje mosta u Jelahu odnosno završetka radova uticale izmjene projekta i načina same konstrukcije? Zbog čega je došlo do izmjene projekta, u kojoj fazi i na čiju je prijedlog pokrenuta izmjena projekta?“
 2. „U čijem su vlasništvu i da li posjeduju urbanističke i građevinske dozvole bilbordi koji se nalaze na sljedećim lokacijama:
 • Bilbord na raskrsnici kod elektro distribucije u Tešnju.
 • Bilbord kod kružnog toka.
 • Bilbord na Krndiji preko puta benziske pumpe Hifa.
 • Bilbord na Krndiji kod znaka ulazak u naseljeno mjesto Tešanj iz pravca Jelaha.
 • Bilbordi u industrijskoj zoni Vila sa obje strane puta – ulaz u novu zonu.

Da li su bilbordi u vlasništu fizičkih ili pravnih lica? Molim odgovor za svaki pojedinačno.

Kolko na godišnjem nivou općina ima prihoda od svakog pojedinačno po osnovu koncesije?“

 

Vijećnik Hasanbašić Senad je postavio vijećničko pitanje u vezi ružnih neformalnih komentara među građanima koji su bili posljednjih dana na terenu i društvenim mrežama, kako načelnik lokalne privrednike (pojedine) nagovara da ne povećaju plaće svojim uposlenim, te zamolio Općinskog načelnika da odmah odgovori da li je to istina.

Općinski načelnik je odgovorio da se nadao da je njegov stav došao do većeg broja ljudi, i on je pročitao takvu vijest, riječ je o čistoj laži koja je iznesena, i potvori na njega lično, na poziciju Načelnika i na ljude koji se spominju u toj informaciji. Tamo se spominju direktori dva poslovna subjekta, da je već rekao javno i na Radio Anteni da sa njima nije imao nikakvih kontakata dva mjeseca i da nikada sa njima niti sa drugima nije razgovarao na tu temu o smanjenju plata, jer to izlazi iz moralnih i osnovnih logičnih principa. Rekao je to pred svima i stoji iza ovih riječi i da ih na bilo koji način može dokazati. Na kraju je pozvao sve poslodavce koji su u mogućnosti da poboljšavaju standarde i uslove rada, to podrazumijeva odnose prema svim zaposlenim, kvalitativne okolnosti u kojim rade kao i cijenu za koju rade.

 

 

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad dvadesetpete sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 17:25 h.

 

 

 

Zapisnik sačinila:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.