Zapisnik sa 24. sjednice Vijeća

 

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 20 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 24. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom.

U materijalima za 24. sjednicu dostavljena je Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 23 sjednici Općinskog vijeća.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice Sjednica Općinskog vijeća je emitovana u programu TV “Smart” Tešanj u terminima – subota, 29.12.2018.godine u 21,00 sat i nedjelja, 30.12.2018.godine u 14,00 sati.

 

Ad. A

Općinsko vijeće je sa 13 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 7 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

 

Dnevni red

U raspravi o Dnevnom redu učestvovali vijećnici: Kurtić Amir, Hrnjić Muris, Solo Fahir, i Općinski načelnik.

 

 

Vijećnik Hrnjić Muris je konstatovao da je na sjednici Kolegija usvojen dnevni red i pitao zašto je 12.tačka Prijedlog Odluke o davanju zemljišta u Bukvi na korištenje firmi “MADI” d.o.o. Tešanj skinuta sa dnevnog reda.

 

Općinski načelnik je odgovorio da je na sjednici Kolegija prezentovano da za 6. i 12. tačku nisu bili spremni materijali, da su za 6.tačku stigli ali da ni do četvrtka nisu imali spremne materijale za 12.tačku.

Nakon, toga, na prijedlog vijećnika Kurtić Amira u ime Kluba vijećnika SDA, Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, 3 glasa “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 1. tačka, Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisija Općinskog vijeća Tešanj, skida se Dnevnog reda 24.sjednice Općinskog vijeća Tešanj, radi dorade.

 

 

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, 2 glasa “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

dnevni red:

 1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2019. godinu,
 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2019. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište “Bunar PEB – 1”,
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Metodologiju za formiranje cijena vodnih usluga,
 5. Informacija o rješavanju statusa vodne i kanalizacione infrastrukture Općine Tešanj,
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije,
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama,
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem,
 9. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Tešanj,
 10. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2019.godinu.

 

Ad. 1

Na prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2019.godine amandmane su uložili Općinski načelnik Klub vijećnika SBB.

Amandman Općinskog načelnika je tehničke prirode koji glasi: “Prilikom nadogradnje dokumenta i dodavanja u tabelarni pregled zaglavlja na svakoj stranici načinjene su dvije tehničke pogreške koje je potrebno ispraviti kako slijedi:

 1. U dijelu “Rashodi i izdaci sa povratom sredstava finansiranja”, u zaglavlju na stranama od 6-14 stoji “2017.godinu/e”, tekst se na svim mjestima mijenja tako da stoji “2018.godinu/e.
 2. U sintetikama dokumenta (zbirne stavke) iz zaglavlja su povučeni radni brojevi kao dio istih (tako su uvećane kolone prihoda za ukupno 10, odnosno 16 KM, a kolone rashoda za 48, odnosno za 104 KM) te se iste trebaju izbrisati tako da ostaju isti iznosi kao na analitičkim stavkama. Sve analitičke stavke ostaju iste. Konačni iznosi Budžeta ostaju kao i u obrazloženju dokumenta, 20.075.000 KM u 2018.godini i 19.475.000 KM u 2019.godini i na strani prihoda i na strani rashoda.

 

Amandman koji su podnjeli Klub vijećnika SBB i Klub vijećnika ASDA za povećanje ekonomskog koda 614181 grant socijalna zaštita I pomoći, uvećanje sa 360.000 na 370.000 KM (10.000 KM), umanjenje ekonomskog koda 613976 sa 50.000 na 40.000 KM (10.000 KM) je zakasnio, odnosno nije dostavljen u propisanom roku (dostavljen 26.12.2018.godine u 11 sati i 46 minuta).

Općinski Načelnik je dodatno obrazložio Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2019.godinu.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Piro Amir,Pilav Elvir, Huskić Kasim, Solo Fahir, Hodžić Enes, Jašić Haris i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2019. godinu.

 

 

Ad.2

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2019. godinu,

 

 

Ad. 3

OPrijedlogu Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište “Bunar PEB – 1” diskutovao vijećnik Klepić Šemsudin.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište “Bunar PEB-1”.

 

Ad. 4

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Metodologiju za formiranje cijena vodnih usluga.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Kotorić Esmir, Hrnjić Muris, Alić Munevera, Huskić Kasim i Općinski načelnik.

Pauza u radu Vijeća trajala od 14,23 do 14,40 sati.

 

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, 3 glasa “PROTIV” i 3 glasa “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Metodologiju za formiranje cijena vodnih usluga,

 

 

Ad. 5

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija dodatno obrazložio Informaciju o rješavanju statusa vodne i kanalizacione infrastrukture Općine Tešanj.

 

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o rješavanju statusa vodne i kanalizacione infrastrukture Općine Tešanj uz predložene zaključke:

 1. Općinsko vijeće Tešanj smatra da je najprihvatljivije rješenje statusa vodne i kanalizacione infrastrukture po modelu knjiženja cjelokupne javne vodne i kanalizacione infrastrukture na Općinu uz davanje iste u zakup Preduzeću uključujući i trenutnu vodnu infrastrukturu u kapitalu preduzeća.
 2. Općinski načelnik i Uprava preduzeća će poduzeti konkretne aktivnosti na implementaciji prethodnog zaključka i shodno potrebama uključivati ili informisati Općinsko vijeće Tešanj.

 

 

Ad. 6

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za 

dodjelu koncesije.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Piro Amir, Alić Hajrudin, Solo Fahir, Hasanbašić Senad,, Huskić Kasim, Hrnjić Muris, Kurtić Amir i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije.

Pauza u radu Vijeća trajala od 15,35 do 15,50 sati.

 

 

Ad. 7

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama.

 

 

Ad.8

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o usvajanju Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem.

 

 

Ad.9

Na Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Tešanj Klub vijećnika SDA je podnio Amandman koji glasi: dodaje se novi

Član 5 koji glasi: “Ugovor se može raskinuti ranije zbog potreba Općine”, i

Član 6 koji glasi: “Oni koji imaju neizvršene obaveze prema Općini ili su bili loši upravitelji iznajmljenim zemljištem ne mogu biti učesnici u davanju ponude”. Postojeći članovi od pet pa na dalje se uvećavaju za dva.

 

U raspravi su učestvovali vijećnici: Kurtić Amir, Hrnjić Muris, Hrvić Vahdet, Pilav Elvir i Općinski načelnik.

 

Vijećnik Kurtić Amir je s obzirom da je Amandman Kluba vijećnika SDA zakasnio, odnosno nije dostavljen u propisanom roku predložio dva zaključka koji su bili predloženi Amandmanima.

 

Vijećnik Hrnjić Muris je postavio tehničko pitanje da li je moguće da se odluka mijenja zaključcima.

 

Nakon toga, Općinski načelnik je konstatovao da se slaže sa Amandmanima Kluba vijećnika SDA, te ako je prihvatljivo ovi Amandmani mogu biti podneseni od Općinskog načelnika te priložio Amandmane u pismenoj formi, što je Općinsko vijeće prihvatilo.

 

 

Uz Amandman Općinskog načelnika, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Tešanj.

 

 

 

Ad.10

Na Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2019.godinu Klub vijećnika SDP je uložio Amandmane

 

Amandman 1 glasi:

Program rada OV Tešanj, u dijelu II Sadržaj programa A) Period januar – mart, na kraju se dodaje stavka:

 1. Informacija o finansijskoj reviziji poslovanja i usklađenost sa pratećim odlukama organa MZ Bobare-Drinčići_Blaževci za period (2012-2018) godina.

 

Amandman 2 glasi:

Program rada OV Tešanj, u dijelu II-Sadržaj programa B) Period april – juni. Na kraju se dodaje stavka 27. (28.) Informacija o sprovedenoj analizi Odluke o proglašavanju nevladinih organizacija od posebnog interesa u općini Tešanj.

 

 

Vijećnik Hrnjić Muris je konstatovao da, iz dosadašnjeg iskustva na građanskom satu smatra da ima potrebe za dopunom Odluke o Građanskom satu sa vijećnicima.

 

Predsjedavajući Vijeća je dodatno obrazložio Prijedlog programa i konstatovao da se prihvataju Amandmani Kluba vijećnika SDP kao i prijedlog vijećnika Hrnjić Murisa.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2019.godinu.

 

 

 

 

Ad. B

 

VIJEĆNIČKA PITANJA

 

Vijećnik Piro Amir je je u vezi svog pitanje koje postavio na prošloj sjednici koje glasi „Zbog kojeg razloga već duži vremenski period ne radi ulična rasvjeta na potezu Jevadžije-Raduša-škola?, konstatovao da ima primjedbu na odgovor, a njegovo pitanje se odnosi na koordinatora za rad sa mjesnim zajednicama, koji bi trebao da stupi u kontakt sa mjesnom zajednicom Raduša, pa makar da svaka treća sijalica gori.

Vijećnik Jašić Haris je postavio sljedeće vijećničko pitanje:

 1. „Koliko je projekata koja javna ustanova napisala i aplicirala u proteklih pet godina, a da nisu finansirani iz Budžeta općine? Koliko je istih odobreno kojoj ustanovi i u kojem iznosu pojedinačno, te od strane koga su finansirani? Koliko je svaka od ustanova koristila externe konsultante po pitanju pisanja projekata i da li je po istom osnovu uspostavila saradnju sa TRA D.o.o. Tešanj?“
 2. „Koliko je pravosnažnih rješenja na općini Tešanj za rušenje nelegalno izgrađenih građevinskih objekata (stambeni, poslovni objekti, pozide itd.) i koji su to objekti? Molim spisak svih navedenih rješenja, sa naznakom da li su realizovani ili nisu i zašto?“

Vijećnik Pilav Elvir je postavio dva vijećnička pitanja:

 1. „Ko je zadužen za održavanje puta obilaznica „MOST-RASTOKE“, da li su Načelnik i Općinske službe upoznati o katastrofalnom stanju pomenutog puta?

Općinski načelnik je odgovorio da se prije početka zimske sezone po tom pitanju obratio Kantonalnoj direkciji za ceste, da općina nije nadležna, da je upoznat sa stanjem pomenutog puta, da se nekoliko puta intervenisalo i da će se dostaviti odgovor Kantonalne direkcije za cesta na uvid.

 1. Da li će radovi na mostu u Jelahu biti završeni u predviđenom roku?“

Općinski načelnik je odgovorio da su potpisani svi ugovori, na terenu se vidi da su završeni stubovi i temelji na obalama, trenutno se odvija proces proizvodnje gotovih betonskih elemenata koji će se složiti na lokaciji…tako da ce se ovi zimski dani koristiti maksimalno sve dok je vanjska temperatura maksimalno do minus pet može se raditi…jedan dio njih je već gotov s tim da će samo postavljanje zavisiti i od nivoa vode. Zadovoljan je da su prihvatili da se svi radovi ne moraju odvijati na licu mjesta nego će gotove elemente postavljati na samu konstrukciju.

Vijećnik Klepić Šemsudin je postavio četiri vijećnička pitanja:

 1. „Ovim putem tražim informaciju šta su do sada nadležni uradili po prijavama u vezi zagađivanja bunara Bukovac u Miljanovcima, šta se planira uraditi sa tačno navedenim rokom do kada, kako bi se ovo riješilo i zaštitilo izvorište ?“
 2. „Kada se planira izraditi Elaborat i donijeti odluka o zonama sanitarne zaštite za izvorište Bukovac u Miljanovcima i koji je problem ukoliko ima, zašto to do sada nije urađeno?

Općinski načelnik je odgovorio da je urađen eleborat, da je odluka o zonama sanitarne zaštite upućena prema Kantonalnom ministarstvu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, općina je pripremila nacrt odluke, provela javnu raspravu, da ta procedura neče ići baš brzo zato što to obuhvata i zonu druge općine, općine Usora.

 1. Na osnovu zahtjeva većeg broja građana koji gravitiraju na području Tepe – Hrvatinovići, a koji su izvršili sve ugovorene obaveze za priključenje na vodovodnu mrežu, postavlja pitanje: kada mogu očekivati priključak?“
 2. Također, na navedenom projektu stari korisnici koji se nalaze i spojeni su neposredno prije pumpne stanice kod zgrade bivšeg Biroa na Tepetu imaju značajnih problema jer im nestaje vode prilikom svakog paljenja i aktivacije pumpi u punpnoj stanici. Jeste li u toku ovog problema, šta i kada se planira poduzeti kako bi se riješili ovi problemi?“

Općinski načelnik odgovorio da je ovih dana bio sastanak sa direktorom komunalnog i saradnicima na temu vodovoda Tepe – Hrvatinovići, da je danas do podne trebala biti završena upotrebna dovola, takav je bio plan, i očekuje da će za nekih 7-10 dana biti puštena voda za nove korisnike. Za stare ima informaciju da opada pritisak kod onih kod kojih nije završena rekonstrukcija tog sistema, i planirano je dodatno podešavanje pumpi da one rade u noćnim satima kada pune neke nove rezervoare, kad manje smeta. Planirana je rekonstrukcija jer ti ljudi ni do sada nisu imali kvalitet tog pritiska i uslove za isporuku. Tehnički direktor je pokazivao mjerenje. Na kraju Općinski načelnik je dodao da očekuje da će ovo uskoro biti riješeno.

Vijećnik Hožić Enes postavio je vijećničko pitanje u vezi inicijative sa 12.sjednice, dokle se došlo sa poduzimanjem neophodnih radnji u cilju sanacije ili rušenja objekta u privatnom ili društvenom vlasništvu, koji svojim dotrajalim stanjem, predstavljaju opasnost za živote građana ili njihovu imovinu?

Vijećnik Solo Fahir je postavio vijećničko pitanje da se što hitnije rijei problem sa semaforima na platonskom mostu u Jelahu.

Općinski načelnik odgovorio da regulacija saobraćaja podpada pod ovo održavanje, a da je do njega došla informacija da je to najčešće u pitanju ne poštivanje saobraćajne signalizacije, i neki su tražili da zamoli policiju da interveniše, mada smatra da je moguće da se desi i neki tehnički problem.

 

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad dvadesetčetvrte sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 16:18 h.

 

 

 

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.