Zapisnik sa 23. sjednice Vijeća

 

 

Predsjedavajući se prisutnima obratio kratkim govorom o priznanju izvrsnosti koje je Općini Tešanj dodijeljeno za postignute rezultate u učešću u MEG projektu, uputio čestitke svim koji su učestvovali i uputio zahvalnost vladi Švicarske koja finansira i UNDP koji implementira ovaj projekat.

 

Nakon toga, napomenuo je da je u pripremi prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2019.godinu, i zamolio vijećnike, klubove, sve zainteresovane građane i institucije da dostave svoje prijedloge do 10.12.2018.godine kako bi na narednoj sjednici Kolegij sve sistematizovao u prijedlog koji će distribuirati uz ostale materijale za decembarsku sjednicu Općinskog vijeća.

 

Predsjedavajući je prenio zahvalnost predstavnika Trećeg korpusa Armije R BiH, vijećnicima koji su po njihovom pozivu posjetili Centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima, a povodom obilježavanja 26.godišnjice formiranja 3. korpusa A BiH.

 

U materijalima za 23.sjednicu dostavljene su: Informacija o efektima Odluke o javnom redu i miru (Zaključak sa 21.sjednice), Informacija po Zaključku sa 22 sjednice (odgođeno izjašnjavanje) koje se odnosi na Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 195/2 k.o. Rosulje neposrednom pogodbom i Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 22. sjednici Općinskog vijeća.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice Sjednica Općinskog vijeća je emitovana u programu TV “Smart” Tešanj uterminima – subota, 01.12.2018.godine u 21,00 sat i nedjelja, 02.12.2018.godine u 14,00 sati.

 

Ad. A

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 6 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

 

Dnevni red

U raspravi o Dnevnom redu učestvovali vijećnici: Iašić Haris, Solo Fahir, Huskić Kasim, Alić Hajrudin, Subašić Senad, i Općinski načelnik.

 

Nakon, toga, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvata se prijedlog vijećnika Jašić Harisa, u ime Kluba vijećnika BPS SH da se Informacija o efektima Odluke o javnom redu i miru (Zaključak sa 21.sjednice) uvrsti u dnevni red kao 12. tačka.

 

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

dnevni red:

 1. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2040,
 2. Nacrt Zoning plana “Poslovna zona Ljetinić” Tešanj,
 3. Nacrt Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja,
 4. Prijedlog Odluke o raspuštanju organa Mjesne zajednice Bobare, Drinčići, Blaževci i imenovanju povjerenika,
 5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. broj:1117/3 k.o. Novo Selo radi oblikovanja parcele,
 6. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Cerovcu radi oblikovanja parcele, k.p. broj: 1222/2 k.o. Jevadžije,
 7. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Cerovcu radi oblikovanja parcele, k.p. broj: 1222/3 k.o. Jevadžije,
 8. Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj,
 9. Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa
 10. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2018.godinu,
 11. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj – položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama,
 12. Informacija o efektima Odluke o javnom redu i miru (Zaključak sa 21.sjednice)

 

Ad. 1

Općinski Načelnik je na Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2030 uputio Amandman kojim se mijenja naziv Odluke i treba da glasi Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2040, Član 1 se mijenja i treba da glasi: Pristupa se izradi Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2040 (u daljem tekstu Plan), Član 2. se mijenja i treba da glasi: Plan se donosi na period od dvadeset (20) godina i Član 6. Stav 2 se mijenja i treba da glasi: III FAZA – Donošenje Plana čiji je sastavni dio Odluka o provođenju Prostornog plana općine Tešanj za period od 2020. do 2040. godine. Amandman Općinskog načelnika postaje sastavnio dio Odluke.

 

Pomoćnik Načelnika Nadir Medarić je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2040.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Hrnjić Muris, Deljkić Nermin, Kurtić Amir, Alić Hajrudin, Solo Fahir, Huskić Kasim, Alić Munevera i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj za period

2020-2040.

 

Ad.2

Pomoćnik Načelnika Nadir Medarić i predstavnik Instituta za građevinarstvo “IG” Banjaluka, g-din Marko Kondić su uz prezentaciju dodatno obrazložili Nacrt Zoning plana “Poslovna zona Ljetinić” Tešanj.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Hajrudin, Hrnjić Muris, Huskić Kasim, Kotorić Esmir i Pašić Danijel.

 

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt Zoning plana ”Poslovne zone Ljetinić”, općina Tešanj (u daljem tekstu Plan).

Nacrt Plana se upućuje na javnu raspravu koja će trajati 30 dana računajući od dana donošenja ovog Zaključka.

Nosilac aktivnosti na pripremanju, organizovanju i provođenju javne rasprave na Nacrt Plana je Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove općine Tešanj.

Istekom roka za Javnu raspravu nosilac pripreme Plana će sa nosiocem izrade Plana sumirati dostavljene primjedbe i prijedloge i konačan Prijedlog dostaviti Vijeću općine Tešanj na usvajanje.

 

Pauza u radu Vijeća trajala od 15,22 do 15,30 sati.

 

Ad. 3

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Nacrt Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja.

 

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja.

 

 

 

Ad. 4

Pomoćnik Načelnika Muslija Azra dodatno obrazložila Prijedlog Odluke o raspuštanju organa Mjesne zajednice Bobare, Drinčići, Blaževci i imenovanju povjerenika.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Pilav Elvir, Piro Amir, Huskić Kasim, Solo Fahir, Kurtić Amir, Alić Munevera, Hrnjić Muris, Deljkić Nermin, Kurdić Adem, Subašić Senad, Alić Hajrudin, Hodžić Enes i Općinski načelnik.

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće je sa 21 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

 1. Općinsko vijeće Tešanj, nakon rasprave je stava da trenutni odnosi i funkcionisanje organa MZ Bobare-Drinčići-Blaževci nije na željenom nivou, te s toga uvođenjem povjereništva želi dati priliku za novi početak. Prema tome, Općinsko vijeće smatra da u MZ Bobare-Drinčići-Blaževci postoje članovi koji su odgovorno radili svoj posao.
 2. Zadužuje se Općinski načelnik da angažuje exsternu provjeru finansijskog poslovanja od 2012.godine u MZ, što uključuje i prateće odluke organa MZ i dostavi Općinskom vijeću maksimalno u roku od 90 dana od konstituisanja organa.

 

 

Općinsko vijeće je sa 18 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o raspuštanju organa Mjesne zajednice Bobare, Drinčići, Blaževci i imenovanju povjerenika.

 

Pauza u radu Vijeća trajala od 16,50 do 17,05 sati.

 

Ad. 5

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put označenog kao k.č. broj:1117/3 k.o. Novo Selo.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. broj:1117/3 k.o. Novo Selo radi oblikovanja parcele,

 

 

Ad. 6

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put k.p. broj: 1222/2 k.o. Jevadžije.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Cerovcu radi oblikovanja parcele, k.p. broj: 1222/2 k.o. Jevadžije.

 

Ad. 7

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put k.p. broj: 1222/3 k.o. Jevadžije.

Općinsko vijeće je sa 21 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Cerovcu radi oblikovanja parcele, k.p. broj: 1222/3 k.o. Jevadžije,

 

(Dva vijećnika nisu glasala).

Ad.8

Pomoćnik načelnika Hojkurić Hamzalija dodatno obrazložio Informaciju o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Piro Amir, Huskić Kasim, Alić Hajrudin, Jašić Haris, Hasanbašić Senad i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj.

 

 

Ad.9

Pomoćnik Načelnika Medarić Nadir dodatno obrazložio Informaciju o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa

 

U okviru ove tačke vijećnik Subašić Senad je postavio vijećničko pitanja koje je proisteklo sa sastanka na „Građanskom satu sa vijećnicima“ sa građaninom Kadušić Fahrudinom, a u vezi izražene sumnje u pravni osnov za razmjenu nekretnina za potrebe izgradnje saobraćajnice i sportske dvorane u Jelahu, na koje su odgovorili Općinski pravobranilac i Općinski načelnik.

U raspravi su učestvovali vijećnici: Hrnjić Muris, Deljkić Nermin i Alić Hajrudin.

 

Vijećnik Kurtić Amir je u svojoj diskusiji postavio pitanje u vezi bilborda koje imamo na našem području (kod Hife i kružnom toku prema Medakovu), da li imaju dozvole i da li se plaćaju? Ako nemaju zašto ih ne uklonimo? Šta je sa prihodima od iznajmljivanja rasvjetnih stubova? Iako to nije nekretnina volio bi da imaju informaciju i o tome.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa.

 

Ad.10

U raspravi o Informaciji o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2018.godinu učestvovali vijećnik Deljkić Nermin i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2018.godinu,

 

Ad.11

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj – položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama.

 

Ad. 12

Općinski načelni dodatno obrazložio Informacija o efektima Odluke o javnom redu i miru (Zaključak sa 21.sjednice).

U raspravi učestvovali vijećnici Hašić Haris, Munevera Alić, Hrnjić Muris, Alić Hajrudin, Subašić Senad, i Općinski načelnik.

Vijećnik Jašić Haris je u ime Kluba vijećnika BPS SH predložio zaključak kojim se zadužuje Općinski načelnik da shodno Zakonima o zaštiti od buke i Odluke o javnom redu i miru najdalje do 15.03.2019.godine Općinskom vijeću dostavi poseban izvještaj o poduzetim mjerama i njihovim rezultatima sa nivoa lokalne uprave, i da dopisom odgovarajuće sadržine podsjeti nadležne institucije ZDK na zaključke Općinskog vijeća koji se odnose na njihove nadležnosti u implementaciji zakona koji tretiraju buku (komesara policije ZDK, komandira i načelnika PU Tešanji Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove).

 

Na prijedlog vijećnika Jašić Harisa u ime Kluba vijećnika BPS SH,

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 4 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

Da Predsjedavajući Općinskog vijeća, predlagač i Općinski načelnik pripreme dopis koji će se uputiti institucijama koje vrše nadzor nad provođenjem Zakona o javnom redu i miru i Zakona o zaštiti od buke.

 

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o efektima Odluke o javnom redu i miru (Zaključak sa 21.sjednice).

 

 

 

Ad. B

VIJEĆNIČKE INICIJATIVE

 

Vijećnik Huskić Kasim se izjasnio da zadovoljan dostavljenim odgovorom ali zbog provođenja procedure zamolio da se Vijeće izjasni.

 

Nakon toga, Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se inicijativa vijećnika Huskić Kasim-a: „Za provođenje eksproprijacija zemljišta koje je potrebno za izgradnju sportskorekreacionog centra na dijelu k.č. 294/1 i 906 KO Orasje planje, ukupne površine 6850 m2, u korist općine Tesanj, te isto upiše u zemnljišne knjige nadležnog suda.“

 

 

 

Klub vijećnika SBB i A SDA Tešanj su podnijeli vijećničku inicjativu da se kroz odluku o pristupanju izradi prostornog plana Općine Tešanj za perdio 2020-2030 uzme u razmatranje nastavak gradnje ceste Alpiny bromy- Cerovac.

 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA

 

Vijećnik Hrnjić Muris je postavio dva vijećnička pitanja:

 1. „Kada se planira raspisivanje javnog konkursa u JKP „Rad“ Tešanj za direktorske pozicije koji obnašaju funkcije v.d.direktora još od marta 2018.godine?“
 2. „Da li su tačne špekulacije uposlenika JKP „Rad“ Tešanj da postoji sudska presuda za neisplaćivanje adekvatnog toplog obroka i u slučaju isplate da li se može ugroziti likvidnost samo preduzeća?

Ako su navodi tačni da li se zna krivac za navedene propuste i hoće li na neki način biti sankcionisan?“

 

Vijećnik Piro Amir je postavio dva vijećnička pitanja:

 1. Da li Grupacija AS planira graditi hladnjaču za otkup voća i povrća na lokalitetu MZ Dobropolje-Mekiš? Ako planira hladnjaču, kada se mogu očekivati radovi na istoj, jer znamo da smo pod tim uvjetima dali zemljište. Općinski načelnik je odgovorio da je na ovo vijećničko pitanje već odgovoreno i ukoliko ima primjedbi na isti da se Vijeće o tome očituje.
 2. Zbog kojeg razloga već duži vremenski period ne radi ulična rasvjeta na potezu Jevadžije-Raduša-škola? Općinski načelnik je odgovorio da je u primjeni Odluka o rasvjeti koja definiše ko se brine o održavanju. Pošto se radi o rasvjeti koja pripada MZ Raduša to će se s njima provjeriti.

 

Vijećnik Hasanbašić Senad je postavio dva vijećnička pitanja:

 1. Kada se planira organizovati završni sastanak Građevinskog odbora vodovoda Medakovo-Trepče sa nadležnom općinskom službom? Općinski načelnik je odgovorio: Da tamo imama samo ješ jedan neriješen problem a radi se o grupi građana (20-24 ljudi) koji učestvuju u projektu a nemaju građevinske dozvole. Kada smo kretali u ovaj projekat tada nije bio na snazi Zakon o komunalnoj djelatnosti koji kaže da se za svaki priključak mora imati građevinska dozvola. Nada se da će se i to uskoro riješiti..da će se onda moći kompletirati finansijski izvještaj i da će se održati taj sastanak.
 2. Da li je vraćen prostor MZ Šije koji je bio namijenjen za Općinski ured, koji nikada nije stavljen u funkciju? Općinski načelnik je odgovorio da je svima poznato da se Odlukom Općinsko vijeća taj prostor prestao koristit kao ured. I koliko zna ne koristi se… nije siguran da li je formalno nešto navedeno provjeriće se i dati odgovor na narednoj sjednici.

 

Vijećnička pitanja koja su proistekla sa sastanka u okviru „Građanskog sata“ sa građaninom Kadušić Fahrudinom postavili su:

 

 1. Vijećnik Subašić Senad: U kom je statusu zahtjev za urbanističku saglasnost firme „Farex“ u okviru Regulacionog plana Centar-Tešanj?
 2. Vijećnik Hrnjić Muris: Da se dostave svi zapisnici sa sastanka između direktora Farex-a i Općinskog načelnika, a u vezi parkinga za hotel u Tešnju.

 

Općinski načelnik je na ova pitanja dao opširniji odgovor:

„Od 2012.godine do danas Općinski načelnik Suad Huskić je sa Fahrudinom Kadušićem imao 45 sastanaka u različitim sastavima. U periodu od 2007.godine 33 tačke su se dodirivale sa temom Musala i Hotel, 10 kupovina i prodaja zemljišta je prošlo nije sve direkto vezano, kupac-prodavac, ali imalo je veze sa implementacijom Regulacionog plana Musala i Hotel. Od ukupno 18 urbanističkih i građevinskih od 2012.godine 9 se odnosi na Hotel. U istom periodu od 2015.godine do danas smo imali tužbu Farex za sredstva koja je uložio u uređenje parkinga na Musali. 02.12.2016.godine Općinski sud je presudio u korist Općine da nema nikakvih obaveza. 07.06. je to potvrdio Kantonalni sud.

U istom tom periodu na gradnji Hotela u Tešnju imali smo 5 inspekcijskih pregleda koji su nekad uticali nekad na zahtjev Načelnika u pogledu prostora koji se uređuje, pa i ulaska u općinski prostor gdje se špicao kamen.

Prije toga 2 takva pregleda bila su na Musali. U posljednjih 10 godina osim svega ovog imali smo jedan proces koji je bio izgradnja i rušenje nelegalnog objekta kod Policijske stanice Tešanj koji je trajao 3 godine.

I sad na kraju svega toga imamo situaciju:

 • nezavršen Urbanističkog projekta Tešanj-Centar za objekat koji je kupljen kao Hotel. Nije kupljen kao skladište, garaža, stambeni objeka.. U Kupoprodajnom ugovoru piše – Hotel,
 • nezavršen Regulacioni plan Musala, parking i
 • sada imamo pitanje za urbanističku dozvolu.

U konkretnom slučaju riječ je o urbanističkoj dozvoli koja se tiče objekta pored Doma kulture, pored Spomen obilježja. I Prvi puta kada smo dobili tu urbanističku dozvolu, poznato je da smo pokrenuli izmjenu Urbanističkog projekta Tešanj-Centar, zbog toga što u našem urbanističkom projektu, u ranijem periodu, ta zgrada nije obuhvaćena i nije definisana njena spratnost, a posebno nije definisano pitanje kontakta te zgrade sa Spomen obilježjem. Prošli smo to. Bili smo učesnici u tom procesu i mislim da smo prošle godine završili izradu novog Urbanističkog projekta.

Prema tome, pozivanje na stari zahtjev se ne može tako tretirati. Da bi došlo do urbanističke dozvole mora doći i do promjene vlasničkih odnosa, potrebno je tamo još vršiti kupoprodaju i ne može se dobiti dozvola za rad dok se ne riješe i vlasnički odnosi. Koliko znam pokrenut je zahtjev za kupovinu te površine, siguran sam da bez obzira na sve ovo..nema zapreke što se tiče općinske uprave i Načelnika ni za jednog investitora, premda on i ne bio uvije korektan, premda on i gazio neke zakonske norme koje su ovdje propisane. Mi nemamo pravo da osporimo nečiji zahtjev.Da li moramo prodati neko zemljište, i hoćemo li, to je odluka Vijeća i Načelnika kada dođe do te faze. Da li ćemo u ovom slučaju prodati zemljište to će biti odluka Vijeća i Načelnika, koja treba biti pred vama (vijećnicima). Pri tome nadam se da ćete uzeti u obzir sve okolnosti kada budete u prilici da odlučujete o tome. Što se mene tiče nemam nikakav lični animozitet prema bilo kom investitoru.

Ovo sada nije pitanje za predstavnički organ. Kada budete imali priliku moćićete da se izjasnite o tome. Zasad građanin koji smatra da smo ga oštetili u upravnom postupku ima načina kako se može žaliti, ima drugostepeni organ, i zaista ne vidim nikakav razlog da neko ne iskoristi svoje pravo da se žali na ili na ćutanje administracije ili da se žali na nelegalan ili nezakonit rad organa Općinske administracije pa i mene kao Načelnika pojedinačno“, odgovorio je Općinski načelnik.

 

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad dvadesettreće sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 19,42 sati.

 

 

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.