Zapisnik sa 20. (tematske) sjednice Vijeća

 

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač općina Tešanj za 2017. godinu:
 2. 1.JP “Rad” Tešanj
 3. 2.JP “Toplana” Tešanj,
 4. 3.Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo
 5. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2017. godinu:  
 6. 1.JU Opća Biblioteka Tešanj,
 7. 2.JU Centar za socijalni rad Tešanj,
 8. 3.JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,  
 9. 4.JZU Opća bolnica Tešanj,
 10. 5.JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,  
 11. 6.JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,
 12. 7.JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,
 13. 8.JU Muzej Tešanj.
 14. 1.Realizirati zaključak Vijeća iz 2014. godine (povećanje kapitala za objekte koji su predati Rad-u na upravljanje);
 15. 2.Smanjenje gubitaka vode u sistemu u narednih pet godina, za 1 % godišnje, uz implementaciju ciljeva iz Strategije za obezbjeđene novih količina;
 16. 3.Nastaviti aktivnost na realizaciji zaključka, koji je djelimično realiziran, o povećanju broja korisnika odvoza otpada besplatnom podjelom posuda za otpad nabavljenih iz sredstava Federalnog ministarstva okoliša i turizma, povećanjem broja korisnika za minimalno novih 1200 korisnika;
 17. 4.Povećati količinu recikliranog otpada na 1% od ukupno prikupljenih količina, ili cca 75 t.
  1. 1.Kao trajan proces dostići minimalno stepen naplate od 81% uz ulaganje dodatnih napora na povećanju procenta naplate potraživanja,
  2. 2.U cilju povećanja broja korisnika toplotne energije Uprava preduzeća će pripremiti prijedlog mjera koje trebaju stimulisati povećanje broja priključaka. Prijedlog mjera predložiti osnivaču.
  3. 3.Preduzeće će pripremiti plan novih investicija kojima bi se poboljšali rezultati rada preduzeća i broj korisnika, analizirajući različite modele finansiranja (kredit, JPP, javni pozivi…)
  4. 1.U toku 2018. godine aktivnost Agencije bit će usmjerena na iznalaženje povoljnih izvora finansiranja (donatorskih ili kreditnih), a za potrebe realizacije projekta Izgradnje prečistača otpadnih voda.
  5. 2.Agencija će nastaviti redovne aktivnosti pripreme i implementacije projekata za potrebe realizacije strateških ciljeva Općine Tešanj, javnih preduzeća i javnih ustanova,
  6. 3.U narednom periodu osnivač očekuje viši stepen finansiranja Agencije iz vlastitog rada.

                      

Ad. 1

Općinski načelnik Huskić Suad i pomoćnik Općinskog načelnika Hojkurić Hamzalija dodatno obrazložili Informaciju o radu i poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač općina Tešanj za 2017. godinu, JP “Rad” Tešanj, JP “Toplana” Tešanj i Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo.

U raspravi učestvovali vijećnici: Deljkić Nermin, Kurdić Adem, Kurtić Amir, Alić Hajrudin, Kaser Vedran, Huskić Kasim, Hrnjić Muris, Solo Fahir i Alić Munevera.

            Direktori JP „Rad“ Lihić Adnan i JP „Toplana“ Asim Bašalić dodatno obrazložili svoje izvještaje o radu i poslovanju, te odgovorili na pitanja postavljena u toku diskusije vijećnika.

Pauza u radu Vijeća trajala od 18,07 do 18,17 sati.

           

Općinsko vijeće je sa 22 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće Tešanj će materijale o radu Javnih preduzeća i Javnih ustanova kojima je osnivač razmatrati u formi informacije o radu za 2017.godinu, a Kolegij Općinskog vijeća će zajedno sa Općinskim načelnikom pripremiti analizu sistema informacija i izvještavanja o radu JP i JU.

Na prijedlog vijećnika Kaser Vedrana,Općinsko vijeće je sa 22 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći  

Z A K LJ U Č A K

Da u listu prioriteta JKP Rad Tešanj, kao jedan od prioriteta uđe etapna zamjena azbestnih cijevi koje se nalaze u vodovodnom sistemu.

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 6 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o poslovanju JP “Rad” d.d. Tešanj za 2017.godinu sa predloženim zaključcima i smjernicama za 2018.godinu:

Na prijedlog vijećnika Kaser Vedrana, Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, 0 glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Da se krene u izmjenu i dopunu Odluke o daljinskom zagrijavanju Tešnja i uvjetima za isporuku i preuzimanje toplinske energije.

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o poslovanju JP „Toplana“ d.d. Tešanj za 2017.godinu sa predloženim zaključcima i smjernicama za 2018.godinu:

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” 6 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o poslovanju JP „TRA“ Agencije za razvoj Općine Tešanj za 2017.godine uz predložene zaključke i smjernice za 2018.godinu:

Ad. 2

Pomoćnik Načelnika Azra Muslija je dodatno obazložila Informaciju o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2017. godinu.

Nakon toga otvorena je rasprava, ali u ostavljenom vremenskom periodu koje je Predsjedavajući odredio nije bilo prijavljenih vijećnika zbor čega je raspravu zatvorio i prešao na izjašnjavanje o ovoj tački dnevnog reda.

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, bez glasova PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informaciju o radu i poslovanju JU Opća biblioteka Tešanj za 2017.godinu uz predloženi zaključak:

          JU Opća biblioteka Tešanj će nastaviti sa aktivnostima afirmacije knjige i čitanja, uz sagledavanje bibliotečke djelatnosti na području općine i uskladiti aktivnosti sa školskim bibliotekama i zahtjevima čitalaca.

Općinsko vijeće je sa 15 glasa “ZA”, bez glasova PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informaciju o radu i poslovanju JU Centar za socijalni rad Tešanj za 2017.godinu uz sljedeći predloženi zaključak:

          JU Centar za socijalni rad Tešanj će uz kvalitetno pružanje usluga nastaviti raditi na pripremi za poboljšanje prostornih uslova rada Centra.

Općinsko vijeće je sa 15 glasa “ZA”, bez glasova PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informaciju o radu i poslovanju JZU Apoteka „Tefarm“ Tešanj za 2017.godinu, uz sljedeći predloženi zaključak u Informaciji: JZU Apoteka „Tefarm“ Tešanj će nastaviti sa stabilnim poslovanjem na postojećim lokacijama (depoi).

 

Pauza u radu Vijeća, na prijedlog Kluba vijećnika SDP trajala od 18,25 do 18,35 sati.

Općinsko vijeće je sa 14 glasa “ZA”, bez glasova PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informaciju o radu i poslovanju JZU Opća Bolnica Tešanj za 2017.godinuuz predloženi zaključak:

          JZU Opća Bolnica Tešanj očekuje da nastavi provoditi aktivnosti na prevenciji i sprečavanju svakog oblika nepotizma ili korupcije, uz potrebnu pažnju na realizaciji Plana i Programa ekonomske stabilizacije Opće bolnice Tešanj. „

Općinsko vijeće je sa 13 glasa “ZA”, bez glasova “ PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informaciju o radu i poslovanju JZU Dom zdravlja „Izudin Mulabećirović Izo“ Tešanj za 2017.godinuuz predloženi zaključak:

          „JZU Dom zdravlja će nastaviti provoditi aktivnosti na prevenciji i sprečavanju svakog oblika nepotizma ili korupcije, te raditi na stalnom unapređenju kvalitete pruženih zdravstvenih usluga i nastaviti sa daljim aktivnostima na infrastrukturnom razvoju.“

Općinsko vijeće je sa 13 glasova “ZA”, bez glasova PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informaciju o radu i poslovanju JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj za 2017.godinu uz zaključak

          JU Centar za kulturu i obrazovanje će nastaviti sa kvalitetom organizacija kulturnih sadržaja i dr. kao i racionalnim korištenjem finansijskih i materijalnih sredstava.

Općinsko vijeće je sa 14 glasova “ZA”, bez glasova PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informaciju o radu i poslovanju JU Centar za socijalni rad Tešanj za 2017.godinu uz sljedeći predloženi zaključak:

          JU Centar za socijalni rad Tešanj će uz kvalitetno pružanje usluga nastaviti raditi na pripremi za poboljšanje prostornih uslova rada Centra.

Općinsko vijeće je sa 14 glasova “ZA”, bez glasova PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informaciju o radu i poslovanju JU Muzej Tešanj za 2017.godinu uz predloženi zaključak:

          „JU Muzej Tešanj će dalje intenzivirati aktivnosti na obnovi kulturnog naslijeđa, te unapređenju ukupne turističke ponude i organizacije turističkih aktivnosti i sadržaja.“

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad dvadesete sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 18:41 sati.

 

ZAPISNIČAR:  

Sajda Klepić                        

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.