Zapisnik sa 19. sjednice Vijeća

 

Ad. A

            Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 4 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

Ad. B

            Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 3 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 18. (tematske) sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

Dnevni red

Na prijedlog vijećnika Alić Hajrudina, Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 3 glasa“UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

Zaključak

Mijenja se redoslijed tačaka dnevnog reda 19.sjednice, tako da:

          Prva Tačka bude: Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu

          Druga Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2018. godine i

          Treća Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2018. godinu.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći dnevni red:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2018. godine,
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2018. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Kraševo, općina Tešanj,
 5. Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorišta na lokalitetu “Cerik” Karadaglije,
 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj 1616/10 u Medakovu,
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju i provođenju Zoning plana „Poslovna zona Glinište“ Tešanj,
 8. Nacrt Odluke o provođenju Zoning plana ”Tešanjka”,
 9. Informacija o međuopćinskom Sporazumu o usaglašenim mjerama za usklađivanje Prostornih planova općine Usora i Tešanj,
 10. Informacija o radu mjesnih zajednica za 2017. godinu,
 11. Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2017.godinu,
 12. Informacija o radu udruženja građana u općini Tešanj za 2017. godinu.

Ad. 1

Pomoćnik Načelnika Hamzalija Hojkurić je dodatno obrazložio Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Kaser Vedran, Kurtić Amir, Alić Hajrudin, Subašić Senad i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 14 glasova “ZA”, 2 glasa “PROTIV” i 4 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu.

Ad.2

Pomoćnik Načelnika Hamzalija Hojkurić je dodatno obrazložio Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2018.godine.

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2018.godine.

Ad. 3

Pomoćnik Načelnika Hamzalija Hojkurić je dodatno obrazložio Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2018.godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Huskić Kasim, Kotorić Esmir, Piro Amir, Kaser Vedran, Senad Subašić, Solo Fahir, Jašić Haris, Alić Munevera, Kurtić Amir i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2018. godinu

Ad.4

Pomoćnik Načelnika Hamzalija Hojkurić je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Kraševo, općina Tešanj i Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorišta na lokalitetu “Cerik” Karadaglije.

Općinsko vijeće je 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Kraševo, općina Tešanj.

Ad. 5

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorišta na lokalitetu “Cerik” Karadaglije.

Ad. 6

Pomoćnik Načelnika Nadir Medarić je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj 1616/10 u Medakovu.

U raspravi učestvovalo vijećnik Solo Fahir.

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za parcele broj 1616/10 u Medakovu.

Ad. 7

  Pomoćnik Načelnika Nadir Medarić je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju i provođenju Zoning plana „Poslovna zona Glinište“ Tešanj.

U raspravi učestvoval i vijećnik Kurtić Amir i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju i provođenju Zoning plana „Poslovna zona Glinište“ Tešanj.

Ad. 8

Pomoćnik Načelnika Nadir Medarić je dodatno obrazložioNacrt Odluke o provođenju Zoning plana ”Tešanjka”, a predstavnik Instituta građevinarstva Banja Luka, Kondić Marko održao prezentaciju i odgovorio na pitanja vijećnika.    

U raspravi učestvovali vijećnici Kaser Vedran, Kondić Marko, Nadir Medarić i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK                                                                                                                                                          

Usvaja se Nacrt Odluke o provođenju Zoning plana ”Tešanjka”, (u daljem tekstu Plan).

Nacrt Plana se upućuje na javnu raspravu koja će trajati 15 dana računajući od dana donošenja ovog Zaključka.

Nosilac aktivnosti na pripremanju, organizovanju i provođenju javne rasprave na Nacrt Plana je Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove općine Tešanj.

Istekom roka za Javnu raspravu nosilac pripreme Plana će sa nosiocem izrade Plana sumirati dostavljene primjedbe i prijedloge i konačan Prijedlog dostaviti Vijeću općine Tešanj na usvajanje.

Ad.9

Općinski pravobranillac Brkić Arijana dodatno obrazložila Informacija o međuopćinskom Sporazumu o usaglašenim mjerama za usklađivanje Prostornih planova općine Usora i Tešanj.

U diskusiji učestvovala vijećnica Alić Munevera, Općinski pravobranilac i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK    

Daje se saglasnost na tekst međuopćinskog Sporazuma o usaglašenim mjerama za usklađivanje Prostornih planova općine Usora i Tešanj, zaključenog 27.04.2018.godine.

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK    

             Prima se na znanje Informacija o međuopćinskom Sporazumu o usaglašenim mjerama za usklađivanje Prostornih planova općine Usora i Tešanj.

Ad.10

Pomoćnik načelnika Azra Muslija dodatno pojasnila znanje Informacija o radu mjesnih zajednica za 2017. godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Pašić Danijel, Kotorič Esmir, Piro Amir, Alić Hajrudin, Huskić Kasim , Subašić Senad, Solo Fahir, Kurdić Adem, Hrvić Vahdet , Ali Munevera i Općinski načelnik.

Prijedlog vijećnika Pašić Danijela da se uz Informaciju o radu i poslovanju MZ u budućnosti bude uvršten i izvještaj koordinatora za rad sa MZ , kao posevna stavka informacije.”, Općinsko vijeće sa 5 glasova “ZA”, 6 glasova “PROTIV” i 9 glasova “UZDRŽAN” nije usvojilo.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 16 glasova “ZA”, 4 glasa “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK                                                                                                                                                          

Prima se na znanje Informacija o radu mjesnih zajednica za 2017. godinu.

Ad.11

Pomoćnik načelnika Saletović Mensur dodatno obrazložio Informaciju o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2017. godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Kaser Vedran, Hodžić Sedina, Hodžić Enes, Alić Hajrudin, Solo Fahir, Huskić Kasim, Kurtić Amir i Općinski načelnik.

Na prijedlog vijećnika Hodžić Sedine i Hodžić Enesa, Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće Tešanj upućuje javni poziv građanima općine Tešanj kako bi dali podršku u rješavanju vlasničkih odnosa za uređenje korita, posebno na tačkama gdje dolazi do izlijevanja vode iz tih korita.

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK                                                                                                                                                          

Prima se na znanje Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2017.godinu.

Ad.12

Pomoćnik načelnika Azra Muslija dodatno pojasnila Informaciju o radu udruženja građana u općini Tešanj za 2017. godinu.

U raspravi . učestvovali vijećnici: Kurdić Adem i Hodžić Enes.

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK                                                                                                                                                          

Prima se na znanje Informacija o radu udruženja građana u općini Tešanj za 2017. godinu.

Ad.C

VIJEĆNIČKE INICIJATIVE

Vijećnik Solo Fahir je postavio sljedeće vijećničke inicijative:

          „Nakon zadnjih poplava i velike štete koja je pričinjena građanima općine Tešanj na stambenim i pomoćnim objektima, a posebno teško stanje je na Pousorju (Piljužići, Miljanovci, Jelah Polje…), pokrećemo inicijativu da se štO hitnije pristupi pomenutom problemu te putem institucija Općine i ZDK građanima omogući normalizacija života.“

          „Nakon zadnjih poplava makadamski putevi na našoj općini su u veoma lošem stanju. Iniciramo angažman općinskih službi da što hitnije pošalju radne mašine i posipni materijal, da se putevio vrate u prvobitno stanje, kako bi naši građani imali nesmetane uslove za svakodnevni život.“

 

 

Vijećnička pitanja

 

Vijećnik Solo Fahir je postavio sljedeće vijećničko pitanje:

„Kada su općinske službe u planu da izađu na teren i da se evidentiraju uska grla u koritima rijeka i sve ono što je uzrokom poplava i da se krene u sistematsko rješavanje poplavnih područja na našoj općini.“

Vijećnik Jašić Haris je postavio aljedeća vijećnička pitanja:

          „Šta nadležne službe Općine Tešanj namjeravaju poduzeti po pitanju problematike ruševnih objekata na Dolačkoj ravni u MZ Raduša ?“

          „Šta nadležne službe Općine Tešanj namjeravaju poduzeti po pitanju PSA koji hodaju slobodno ulicama našeg grada?“

Vijećnik Piro Amir je postavio vijećničko pitanje koja glasi: „Da li je prilikom asfaltiranja dionice Bunar-Madi pilićarnik u Sejmenpolju bilo predviđeno da se urade bankine.“

Vijećnik Hodžić Enes je postavio vijećničko pitanje koje glasi: „Da li u upravnim i nadzornim odborima javnih ustanova i preduzeća ima penzionera i kada se planira njihova zamjena sa radno aktivnim članovima?“

 

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad devetnaeste sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 18,21. h.

 

ZAPISNIČAR:  

Sajda Klepić                        

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.