Zapisnik sa 18. (tematske) sjednice Vijeća

 

 

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 25 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 18. (tematsku) sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija. U svom uvodnom izlaganju napomenuo je da će se zbog trenutne situacije, iako nisu ispunjeni Poslovnički uslovi, ova sjednica održati, ali da u buduće nepripremljene materijale predlagača neće stavljati u dnevni red. Zamolio je prisutne da poštuju red na sjednici i da imaju na umu dignitet Općinskog vijeća Tešanj.

 

Dnevni red

Općinsko vijeće je sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći dnevni red:

  1. Informacija o ostvarivanju prava boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,

  2. Izjašnjavanje Općinskog vijeća Tešanj o prijedlogu zaključaka podnosioca inicijative za tematsku sjednicu.

Ad. 1

U uvodnom dijelu prisutnima se obratio Općinski načelnik Huskić Suad i pomoćnik Načelnika Omerbašić Sabahudin sa dodatnim obrazloženjem Informacije o ostvarivanju prava boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Kaser Vedran, Alić Hajrudin, Huskić Kasim, Alić Munevera, Jupić Mirano, Hrnjić Muris, Solo Fahir, Kurtić Amir, Edin Mahmutović, Deljkić Nermin, Hodžić Enes, Klepić Šemsudin.

Od gostiju prisutnima su se obratili: Zastupnik u Skupštini ZDK Handžić Hasan i Predsjednik ORVI Sejdić Muharem.

Pauza u radu Vijeća trajala je od 15,05 do 15,15 sati, te od 15,25 do 15,34 sati.

Općinsko vijeće je sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Informacija o ostvarivanju prava boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu.

 

Ad.2

Vijećnik Kaser Vedran je obrazložio prijedloge zaključaka podnosioca inicijative za održavanje tematske sjednice (podnosioci inicijative su vijećnici: Kaser Vedran, Deljkić Nermin, Pašić Danijel, Pilav Elvir, Hodžić Enes, Alić Munevera, Alić Hajrudin, Piro Amir, Hrnjić Muris, Solo Fahir, Mahmutović Edin i Jupić Mirano). Vijećnik Kaser Vedran je u svom izlaganju naglasio da predlažu devet zaključaka koji su usaglašeni na sastanku potpisnika Zahtjeva za održavanje sjednice Općinskog vijeća i predstavnika demobilisanih boraca, te da su odustali od nekih zaključaka koji su dostavljeni u materijalima za 18. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća.

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Hajrudin, Huskić Kasim, Hrnjić Muris, Kurtić Amir, Hasanbašić Senad, Piro Amir, Jašić Haris, Subašić Senad, Alić Munevera, Solo Fahir, Općinski načelnik.

Pauza u radu Vijeća trajala je od 16,45 do 16,58 sati

Od gostiju prisutnima su se obratili: predstavnik Inicijativnog odbora demobilisanih veterana OG 7 Jug, Krkalić Hamza i predstavnik Jedinstvene organizacije boraca Tešanj Izudin Handžić.

U vrijeme pauza koja je trajala je od 18,00 do 18,30 sati, održan je sastanak Kolegija Vijeća na kom nisu usaglašeni prijedlozi zaključaka.

Nakon toga, Općinsko vijeće sa 12 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 12 glasova “UZDRŽAN” nije prihvatilo prijedlog zaključka vijećnika Kurtić Amira (u ime Kluba vijećnika SDA) koji glasi: „Općinsko vijeće Tešanj podržava zaključke koje je usvojio Kolegij Općinskog vijeća u decembru 2017.godine, kao odgovor na pristigle inicijative i dopise grupe demobilisanih boraca, i samim tim Općinsko vijeće podržava uspostavu registra branitelja BiH koji bi omogućavao profesionalno i transparentno dokazivanje učešća u odbrani Bosne i Hercegovine. Shodno važećim propisima općina Tešanj nije nadležna za uspostavu samostalnog i i izdvojenog boračkog registra, ali će ispoštovati sve obaveze zakonske u tom pogledu, uključujući mogućnost ili pravo na pristup informacijama, javni uvid i sl., dosljedno poštujući važeće propise.“

Općinsko vijeće je sa 22 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 3 glasa “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Kurtić Amira u ime Kluba vijećnika SDA, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće Tešanj podržava i zahtijeve transparentan i zakonit rad svih udruženja građana (uključujući i udruženja od posebnog interesa – tzv boračka udruženja). Pri tome sva udruženja građana imaju samostalnost i integritet u donošenju odluka, ali i punu odgovornost za utrošak sredstava koja se izdvajaju iz Budžeta općine Tešanj.

Općinsko vijeće će na tragu prethodnog zaključka analizirati Odluku o proglašavanju nevladinih organizacija od posebnog interesa, te po potrebi dati dodatne smjernice u finansiranju i izvještavanju utroška namjenskih sredstava.

Općinsko vijeće je sa 13 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 12 glasova “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Kurtić Amira u ime Kluba vijećnika SDA, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće Tešanj podržava da se na nivou Federacije BiH propisima uredi koja udruženja su reprezentativan predstavnik boračke populacije, te da se time umanji ili ograniči broj udruženja koja predstavljaju boračku populaciju. Općina Tešanj je svoj stav izrazila kroz Odluku o proglašavanju nevladinih organizacija od posebnog interesa (2006.), te će podržati ujedinjavanje boračkih organizacija, ukoliko do njega dođe voljom članstva ili određenim propisima viših nivoa.

Općinsko vijeće je sa 13 glasova “ZA”, 8 glasova “PROTIV” i 4 glasa “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Jašić Harisa u ime Kluba vijećnika BPS SH, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Pozivamo sve borce da ne dozvole da se njima manipuliše i da ne podgrijavaju neslogu i svađu sa svojim saborcima koji su u udruženjima, te da se uključe u rad udruženja i da na taj način institucionalno i sa pravnim statusom i legitimitetom neposredno utiču na eventualne nepravilnosti u njihovom radu, kao i da neposredno utiču na doradu Zakona koji tretiraju njihovu problematiku.

Općinsko vijeće je sa 13 glasova “ZA”, 11 glasova “PROTIV” i 1 glasa “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Jašić Harisa u ime Kluba vijećnika BPS SH, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Obzirom da Općinsko vijeće nije nadležno za rješavanje većine predloženih zaključaka, da politički subjekti koji su inicijatori ove sjednice razvrstaju predložene zahtjeve po nivoima vlasti, da pokrenu i njihovo rješavanje.

Općinsko vijeće je sa 13 glasova “ZA”, 11 glasova “PROTIV” i 1 glasa “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Kaser Vedrana u ime podnosioca inicijative za održavanje sjednice, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće podrzava uspostavu i javno objavljivanje Registra branilaca BiH.

 

Općinsko vijeće sa 12 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV” i 12 glasova “UZDRŽAN” nije prihvatilo prijedlog zaključka vijećnika Kaser Vedrana, u ime podnosioca inicijative za održavanje sjednice, koji glasi: „Općina Tešanj će, nakon objavljivanja Registra, omogućiti zainteresovanim uvid u Registar u kancelarijama boračkih udruženja, općini Tešanj i u kancelarijama MZ.“

 

Općinsko vijeće sa 11 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 14 glasova “UZDRŽAN” nije prihvatilo prijedlog zaključka vijećnika Kaser Vedrana, u ime podnosioca inicijative za održavanje sjednice, koji glasi: „Općina Tešanj će uspostaviti Registar korisnika boračkih prava po svim osnovama sa svih nivoa vlasti, od završetka rata, koji će biti dostupan javnosti.“

 

Općinsko vijeće sa 12 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 13 glasova “UZDRŽAN” nije prihvatilo prijedlog zaključka vijećnika Kaser Vedrana, u ime podnosioca inicijative za održavanje sjednice, koji glasi: „Općinsko vijeće Tešanj daje punu podršku Inicijativi o uspostavljanju Boračkog dodatka za sve branioce BiH.“

 

Općinsko vijeće sa 12 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 13 glasova “UZDRŽAN” nije prihvatilo prijedlog zaključka vijećnika Kaser Vedrana, u ime podnosioca inicijative za održavanje sjednice, koji glasi: „Sugerišemo da u narednih 60 dana Koordinacija boračkih udruženja na prostoru Općine Tešanj pokuša naći način za objedinjavanje svih boračkih udruženja u jedno udruženje.“

 

Općinsko vijeće sa 12 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 13 glasova “UZDRŽAN” nije prihvatilo prijedlog zaključka vijećnika Kaser Vedrana, u ime podnosioca inicijative za održavanje sjednice, koji glasi: „Da se pristupi izradi Općinske odluke o socijalnoj zaštiti kojom će se regulisati sva socijalna davanja uključujući i boračka. Rok za izradu 60 dana.“

 

O prijedlogu zaključka vijećnika Kaser Vedrana u ime podnosioca inicijative za sjednicu koji glasi: „Zadužuje se Komisija za izbor i imenovanja da pripremi prijedlog Odluke Komisije za izradu Općinske odluke o socijalnoj zaštit za narednu sjednicu Općinskog vijeća.“, nije bilo izjašnjavanja.

 

Općinsko vijeće sa 12 glasova “ZA”, 10 glasova “PROTIV” i 3 glasa “UZDRŽAN” nije prihvatilo prijedlog zaključka vijećnika Kaser Vedrana, u ime podnosioca inicijative za održavanje sjednice, koji glasi: „Nalaže se stručnim službama Općine Tešanj i Boračkim udruženjima da sagledaju zakonske mogućnosti objedinjavanja boračkih udruženja, nakon čega će Općinsko vijeće Tešanj uputiti Inicijativu višim nivoima o objedinjavanju boračkih udruženja.“

 

Općinsko vijeće sa 12 glasova “ZA”, 2 glasa “PROTIV” i 11 glasova “UZDRŽAN” nije prihvatilo prijedlog zaključka vijećnika Kaser Vedrana, u ime podnosioca inicijative za održavanje sjednice, koji glasi: „Nalaže se svim korisnicima parking prostora, koji koriste javne površine da obavezno imaju odrđeni broj označenih parking mjesta za RVI.“

 

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad osamnaeste (tematske) sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 18,55 sati.

 

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.