Saziv za 42. sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

42. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u četvrtak, 01.10.2020. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 42. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

  1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 41. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2020. godinu,
  2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2021. godinu,
  3. Prijedlog Odluke kojom se odobrava, radi izgradnje trafo stanice, prodaja neposrednom pogodbom nekretnine k.p. broj: 5/40 k.o. Novo Selo,
  4. Nacrt Odluke o usvajanju Gender akcionog  plana općine Tešanj 2020-2023,
  5. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravila JU “Sportsko – rekreacioni  centar”, Tešanj,
  6. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Tešanj,
  7. Informacija o završetku školske 2019/2020. godine i upisu  učenika u školsku 2020/2021 godinu  u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

2. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 41.sjednici

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: – subota, 03.10.2020.godine u 21,00 sat i nedjelja, 04.10.2020.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.