Saziv za 38. sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovu člana  22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

sjednicu Općinskog vijeća Tešanj  koja će se održati  u četvrtak,  14.05.2020. godine s  početkom  u 14:00  sati,  u  Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18)  za 38. sjednicu  Općinskog vijeća predlažem:

USVAJANJE ZAPISNIKA  SA  i 37. SJEDNICE  OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za izgradnju novog školskog objekta JU Osnovne škole  “ 9. semptembar” Medakovo,
 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom općine Tešanj 2020 – 2024,
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju projekta Revizije plana revitalizacije i regeneracije Stare čaršije (iz 1987.godine) integralnog dijela Starog grada Tešanj i sa proširenjima   granica stare historijske jezgre (iz 2002.godine),
 1. Prijedlog Odluke o funkcionisanju i načinu novih priključenja na vodovod Medakovo-Trepče,
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2019.godinu,
 3. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2020.godine,
 4. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put u Mrkotiću,
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području općine Tešanj,
 1. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP RAD Tešanj,
 2. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj.
 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena: 

 1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni  na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

 1. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 36. i 37.sjednici
 2. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:

– subota,  16.05.2020.godine u 21,00 sat  i nedjelja,  17.05.2020.godine u 14,00 sati.     

 

PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA                                                                                         

_________________________   

Senad N. Subašić, dipl.oec.