Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2005. godinu

vijeća Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj», broj: 1/03, 1/04 i 8/04), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 3. sjednici održanoj dana 30.12.2004. godine donosi

PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ ZA 2005. GODINU

I – UVOD
Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2005. godinu proizilazi iz prava, dužnosti i nadležnosti Vijeća, utvrđenim Ustavom, Zakonom i Statutom Općine, kao i aktivnosti koje proizilaze iz programa rada, koji čini pitanja iz djelokruga Vijeća koja će se razmatrati na sjednicama Vijeća.
Sam Program rada Vijeća svojim osnovnim sadržajem usmjeren je na određene teme koje se planiraju razmatrati na sjednicama Vijeća, kako u vidu normativno-pravnog regulisanja pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, tako i tematsko-izvještajnog djelokruga aktivnosti Vijeća.
Općinsko vijeće će takođe, na osnovu prijedloga ovlašćenih predlagača, razmatrati i pitanja koja proističu iz podijeljene nadležnosti između Općine i viših nivoa vlasti.

II – SADRŽAJ PROGRAMA
Općinsko vijeće Tešanj će u 2005. godini razmatrati:

A. U periodu januar – mart:

– Odluka o pristupanju izradi Studije razvoja općine,
– Odluka o sufinansiranju doniranih projekata IFAD – OdRaz,
– Odluka o izradi «Studije turističko-rekreacione i baleološke zone područja Kiseljak»,
– Odluka o izradi regulacionog plana «Tešanjka», naseljenog mjesta Tešanjka,
– Odluka o izradi regulacionog plana «Bukva» i reviziji dijela postojećeg planskog dokumenta «Urbanistički plan Tešnja»,
– Odluka o usvajanju i provođenju urbanističkog projekta «Zona zdravstva»,
– Odluka o izmjeni naziva ulica i trgova u Tešnju, Jelahu i Tešanjci,
– Rang lista kapitalnih ulaganja iz Budžeta 2005. godine,
– Plan kapitalnih ulaganja za period 2005 –2008. godina,
– Saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji općinskih organa uprave,
– Izvještaj o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka za period od 01.01.
do 31.12.2004. godine,
– Izvještaj o radu i poslovanju javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2004. godinu, kao i izvještaj o uočenim pojavama i problemima u primjeni zakona o značaju ostvarivanja funkcije Općinskog pravobranilaštva,
– Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2004. godinu,
– Izvještaj o izvršenju budžeta za 2004. godinu,
– Izvještaj o realizaciji ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju na području općine Tešanj,
– Informacija o radu Općinskog suda za prekršaje Tešanj za 2004. godinu,
– Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2004. godinu,
– Informacija o radu Policijske uprave za 2004. godinu,
– Informacija o položaju penzionera sa aspekta životnog standarda na području općine Tešanj,
– Informacija o provedbi i rezultatima akcije «Žetva 2004», i uklanjanju neeksplodiranih-ubojnih sredstava (NUS) na području općine Tešanj,
– Informacija o deminiranju i provođenju trajnog obilježavanja minskih polja u 2004. godini na području općine Tešanj,

B. U periodu april – juni:

– Odluka o izradi regulacionog plana za područje grada Tešnja, od mosta kod gradskog hotela do mosta na Sastavcima, odnosno za dio grada koji je obuhvaćen «Urbanističkim planom Tešnja»,
– Odluka o programu ekološke zaštite općine Tešanj,
– Odluka o vodovodu i kanalizaciji,
– Odluka o usvajanju Plana upisa učenik u I razred srednjih škola za školsku 2005/2006. godinu,
– Odluka o anketiranju građana u mjesnim zajednicama općine Tešanj,
– Program razvoja zaštite i spašavanja u općini Tešanj za period 2005-2010. godina,
– Izvještaj o radu i poslovanju sportskih klubova na općini Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o utrošku sredstava korisnika budžeta Općine Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o realizaciji ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju na području općine,
– Izvještaj o radu i poslovanju JP «Rad» Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o radu i poslovanju JP Profesionalna vatrogasna jedninica Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o radu i poslovanju JP Veterinarska stanica Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o radu i poslovanju JP «Toplana» Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za socijalni rad Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o radu i poslovanju JU Opća biblioteka Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o radu i poslovanju JU Opća bolnica Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o radu i poslovanju JU Dom zdravlja sa Poliklinikom «Izudin Mulabećirović Izo» Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o radu i poslovanju JU «Tefarm» Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o zimskom održavanju puteva na području općine Tešanj,
– Informacija o aktivnostima na izgradnji Sportske dvorane,
– Informacija o radu i funkcionisanju mjesnih zajednica za 2004. godinu,
– Informacija o realizaciji projekata u oblasti vodosnabdijevanja i kanalizacije u općini Tešanj,
– Informacija o radu Policijske uprave Tešanj za I polugodište 2005. godine.

C. U periodu juli – septembar:

– Izvještaj o izvršenju Budžeta za period 01.01. – 30.06.2005. godine,
– Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2005. godine,
– Informacija o radu i funkcionisanju mjesnih zajednica za I polugodište 2005. godine,
– Informacija o uslovima rada u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,
– Informacija o završetku školske 2004/2005. godine i upisu učenika u školsku 2005/2006. godinu.

D. U periodu oktobar – decembar:

– Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2006. godinu,
– Budžet Općine Tešanj za 2006. godinu,
– Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2006. godinu,
– Program rada Općinskog vijeća za 2006. godinu,
– Program prevencije borbe protiv alkoholizma i narkomanije,
– Odluka o odobravanju sredstava za dodjelu kredita redovnim studentima za školsku 2005/2006. godinu,
– Odluka o kreditiranju redovnih studenata za školsku 2005/2006. godinu,
– Izvještaj o problemima narkomanije i drugih poroka na općini Tešanj,
– Izvještaj o realizaciji ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju na području općine,
– Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj.

III
Zadaci utvrđeni Programom rada Općinskog vijeća su samo okvirni i određeni u minimumu. Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Vijeće očekuje nove inicijative i prijedloge tokom 2005. godine, koji će se po podnošenju na Vijeće, po proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Vijeća, uvrštavati u dnevni red sjednica i voditi rasprava o istim.
Redovne sjednice Općinskog vijeća se održavaju u pravilu jednom mjesečno, a po potrebi i češće, dok se vanredne sjednice sazivaju prema ukazanim potrebama, s tim da dnevni red za sjednice Vijeća ne bi trebao prelaziti 10 tačaka.
Predlagač i obrađivač materijala su obavezni pridržavati se rokova iz programa prilikom izrade materijala iz svoje nadležnosti, te materijale blagovremeno dostavljati Stručnoj službi Vijeća i Načelnika.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog