Rekonstrukcija (restauracija) objekta „Eminagića kuća“ – faza 2

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA


 


Radovi                                                          


 


Odjeljak I:      UGOVORNI ORGAN


 


I.1.      PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija:


Općina Tešanj


Kontakt-osobe:


Zijad Spahić – za proceduru javne nabavke, Suad Huskić i Ismar Alagić  – za tehnički dio predmeta nabavke


Adresa:


Trg Alije Izetbegovića, broj 11


Poštanski broj:


74260


Grad:


Tešanj


Identifikacioni broj:


4218328550008


Telefon:


032 650-022


Faks:


032 650-220


Elektronska pošta (e-mail):


optesanj@bih.net.ba


Internet adresa (web):


www.opcina-tesanj.ba


I.2.      VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN)


I.2.a     upravni organ              na lokalnom nivou


 


Odjeljak II: PREDMET UGOVORAII.1      VRSTA UGOVORA:


Radovi                                                                     II.3.     NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD UGOVORNOG ORGANA


Rekonstrukcija (restauracija) objekta „Eminagića kuća“ – faza 2II. 4.    OPIS PREDMETA UGOVORA:


Građevinsko-zanatski radovi, elektroinstalacije, uređaji za grijanje, instalacije vodovoda i kanalizacije (kao u tenderskoj dokumentaciji).II. 5.    PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)


111.111,10 KM


 


Odjeljak III:   POSTUPAK


 


III. 1.  VRSTE POSTUPKA:


Otvoreni                                                                                            III. 2.  KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34  ZJN):


(a)       Samo najniža cijena                                                              


 


Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA


 


IV. 1.   NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAČA


 


Broj ugovora:              02-49-1-5555-18/09


Organizacija:


“Dedo-rez” d.o.o. Zenica


Adresa:


Arnauti 98


Poštanski broj:


72000


Grad:


Zenica


Identifikacioni broj:


4218141130005


Telefon:


032 427-679


Faks:


030 525-376


Elektronska pošta (e-mail):


dedorez@bih.net.ba


Internet adresa (web): 


IV.2.    INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNIŽOJ / NAJVIŠOJ
CIJENI PRIMLJENIH PONUDA


 


Cijena najuspješnije ponude: 115.232,79 KM


Cijena najniže ponude:           115.232,79 KM                      /           najviše ponude: 115.232,79 KM


 


IV. 3.   PODUGOVARANJE


Da li se predviđa podugovaranje?


Da       Ne      


 


Odjeljak V:    DODATNE INFORMACIJEV.1.     DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA


02.03.2010. godineV.2.     BROJ PRIMLJENIH PONUDA


1 (jedna)


 


V.3.     DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
“SLUŽBENOM GLASNIKU BIH”?


Da       Ne      


 


Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti reference tog obavještenja:Broj obavještenja


1-13-18477-09


u “Službenom glasniku BiH” br.


101/09


objavljenom dana


28.12.2009. g


 


DOSTAVLJENO:  1. Službeni glasnik BiH (JP NIO Službeni list BiH, Ul. Magribija broj 3, 71000 Sarajevo),

  2. web-stranica Općine Tešanj (nakon objavljivanja u Službenom glasniku BiH),

  3. Oglasna tabla Općine Tešanj (nakon objavljivanja u Službenom glasniku BiH),

  4. arhiva.

 


 


OPĆINSKI NAČELNIK:_______________________


FUAD Šišić, dipl. ing. maš.