Obnova individualnih stambenih jedinica izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika na području općine Tešanj

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI


 


Radovi                                                          


 


Odjeljak I:      UGOVORNI ORGAN


 


I.1.      PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija:


Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fond za povratak BiH i Općina Tešanj


Kontakt-osobe (Općina Tešanj):


Zijad Spahić – za proceduru javne nabavke, Đorđo Ristić i Hajrudin Subašić – za tehnički dio predmeta nabavke


Adresa:


Trg BiH broj 1 / Ulica Koste Hermana broj 11 / Trg Alije Izetbegovića, broj 11


Poštanski broj:


71000 / 71000  / 74260


Grad:


Sarajevo / Sarajevo  / Tešanj


Identifikacioni broj:


4218328550008 (Općina Tešanj)


Telefon:


032 650-022 (Općina Tešanj)


Faks:


032 650-220 (Općina Tešanj)


Elektronska pošta (e-mail):


optesanj@bih.net.ba (Općina Tešanj)


Internet adresa (web):


www.opcina-tesanj.ba (Općina Tešanj)


I.2.      ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE


Kao pod I.1.    Prema Aneksu A        


I.3.      ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA


Kao pod I.1.    Prema Aneksu A        


I.4.      ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE


Kao pod I.1.    Prema Aneksu A        


I.5.      VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN)


I.5.a     upravni organ              na državnom nivou


 


Odjeljak II: PREDMET UGOVORAII.1      VRSTA UGOVORA:


Radovi                                                                     


II.3.     NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN
KOD UGOVORNOG ORGANA


Obnova individualnih stambenih jedinica izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika na području općine Tešanj


II. 4.    OPIS PREDMETA UGOVORA: (ako je potrebno, koristiti dodatni list papira)


Izgradnja 2 (dva) nova stambena objekta i sanacija 3 (tri) postojeća stambena objekta prema datim minimalnim uslovima stanovanja. Detaljan opis i količine potrebnih radova nalaze se u tenderskoj dokumentaciji.


II. 5.    UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA


Kao u tenderskoj dokumentaciji.


II.6.     MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA


a)      Stambeni objekat, vlasnik: Vojko Bugarinović, adresa: naselje Bobare bb – općina Tešanj


b)      Stambeni objekat, vlasnik: Simo Todorović, adresa: naselje Raduša bb – općina Tešanj


c)      Stambeni objekat, vlasnik: Risto Ristić, adresa: naselje Rosulje bb – općina Tešanj


d)      Stambeni objekat, vlasnik: Jovo Bugarinović, adresa: naselje Vrela br. 13 – općina Tešanj


e)      Stambeni objekat, vlasnik: Milan Bibić, adresa: naselje Vitkovci Donji bb – općina Tešanj


II. 7.    PODJELA NA LOTOVE


Da       Ne      


II. 8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)


Da       Ne      


II.9      TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA


Rok izvršenja: 90 dana (od  uvođenja izvođača u posao)


 


Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


 


III. 4.  OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA


ako je primjenjivo (član 19 UPZ)


Dobavljači su obavezni da dostave Fondu za povratak BiH, najkasnije do uspješno izvršenog tehničkog prijema, garanciju za ponuđene radove (garancija za kvalitet) u obliku bezuslovne bankovne garancije koja ima važnost u trajanju 12 mjeseci, a počinje da teče od uspješno izvršenog tehničkog prijema. Iznos garancije za kvalitet je 10 % od vrijednosti ugovora.


III. 5.  USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23 ZJN)


Svi ponuđači treba da dostave:


a) izvode iz sudskog registra ili ekvivalentne dokumente koje su izdali nadležni organi (originalni dokumenti koji nisu stariji od tri mjeseca od krajnjeg datuma podnošenja ponuda ili kopije istih ovjerene od nadležnih organa):


– da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti je ušao u određeni aranžman s povjeriocima, niti je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, niti je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;


– da nije predmet postupka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma/aranžmana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;


– da nije osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja ponude;


– da nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina i da je taj prekršaj prethodio datumu podnošenja ponude;


b) uvjerenja koja nisu starija od tri mjeseca od krajnjeg datuma podnošenja ponuda a izdao ih je nadležni organ (originalni dokumenti ili kopije istih ovjerene od nadležnih organa):


– o plaćenim doprinosima za penziono i invalidsko osiguranje uposlenih;


– o plaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje uposlenih;


– da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;


– da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem indirektnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.


III. 6.  USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24 ZJN)


Svi ponuđači treba da dostave:


– izvod iz registracije za obavljanje djelatnosti kod nadležnog organa (dokaz da ponuđač ima pravo da obavlja djelatnost iz predmeta nadmetanja).


III. 8.  USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST


(član 26 ZJN)


Svi ponuđači treba da dostave:


– listu radova koji su uspješno izvedeni u posljednje tri godine (2007., 2008. i 2009.) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljač registriran, odnosno počeo s radom prije manje od tri godine u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, (prema obrascu iz aneksa tenderske dokumentacije i uz prilaganje dokaznica: potvrde naručitelja radova o zadovoljavajućoj izvedbi navedenih radova sa podacima iz liste);


– kvalifikacionu listu kadrova koji će dobavljač angažovati za izvođenje predmetnih radova kako je to opisano u tenderskoj dokumentaciji (prema obrascu iz aneksa tenderske dokumentacije i uz prilaganje dokaznica: spisak zaposlenih iz PIO);


– izjavu o svakoj namjeri i predmetu podugovaranja (ukoliko je takav odnos uspostavljen), uz prilaganje izjave o podugovaračima.


 


Odjeljak IV: POSTUPAK


 


IV. 1.   VRSTA POSTUPKA:


Otvoreni                                                                                            


IV. 2.   KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34  ZJN):


(a)        Samo najniža cijena                                                              


IV. 3.   PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20 UPZ)


Ugovorni organ će na visinu cijene ponude primjenjivati preferencijalni tretman domaćeg u procentu koji je važeći za tekuću godinu, na način opisan u tenderskoj dokumentaciji.


IV. 4.   USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18 ZJN):


Može se obezbijediti do 11.03.2010. godine.


Novčana naknada za tendersku dokumentaciju je: 50,00 KM.


IV. 6.   ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE


Mogu se podnijeti do (datum): 22.03.2010. godine do (vrijeme): 10,00 sati.


IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI


60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda. U ponudi dostaviti izjavu o navedenoj obavezi.


IV. 8.   DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA


(u slučaju otvorenog postupka) (član 33 ZJN, član 13 UPZ)


Datum: 22.03.2010. godine u 12,00 sati


Mjesto: sala Općinskog vijeća, nova zgrada Općine Tešanj, drugi sprat


 


Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE


Ponuda se podnosi na obrascu za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa shemom koja je data u tenderskoj dokumentaciji i na originalu obrasca za cijenu ponude. Ukoliko u ponudi postoje povjerljive informacije ponuđač dostavlja spisak istih prema obrascu iz tenderske dokumentacije. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača u ponudi se prilaže originalan ugovor o zajedničkom nastupanju (konzorciju).


Da bi preuzeli tendersku dokumentaciju za predmetne radove ponuđači moraju dostaviti zahtjev i dokaz o uplati kontakt osobi ili putem faksa, najkasnije do 11.03.2010. godine do 15,00 sati. Ponuđači mogu preuzeti predmetnu tendersku dokumentaciju u Općini Tešanj, odnosno ponuđačima će Poštom biti upućena tenderska dokumentacija u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva. Naknadno pristigli i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje, te ponuđaču neće biti dostavljena tenderska dokumentacija. Predmetna tenderska dokumentacija se može obezbijediti uz nepovratnu novčanu naknadu od 50,00 KM. Uplata nadoknade za tendersku dokumentaciju vrši se na račun Općine Tešanj br. 1603000030017690, kod Vakufske banke Sarajevo, filijala Tešanj (vrsta prihoda: 722431; šifra Općine: 090) ili na blagajni Općine Tešanj. Prije otkupa i preuzimanja TD, ponuđači imaju pravo izvršiti uvid u istu.


 


PRILOG: Aneks A


DOSTAVLJENO:  1. Službeni glasnik BiH (JP NIO Službeni list BiH, Ul. Magribija broj 3, 71000 Sarajevo),

  2. web-stranica Općine Tešanj (nakon objavljivanja u Službenom glasniku BiH),

  3. Oglasna tabla Općine Tešanj (nakon objavljivanja u Službenom glasniku BiH),

  4. arhiva.

OPĆINSKI NAČELNIK:


FUAD Šišić, dipl. ing. maš.


 


Aneks A


 


I.2.      ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJEOrganizacija:


Općina Tešanj


Kontakt-osoba:


Zijad Spahić – za proceduru javne nabavke, Đorđo Ristić i Hajrudin Subašić – za tehnički dio predmeta nabavke


Adresa:


Trg Alije Izetbegovića, broj 11


Poštanski broj:


74260


Grad:


Tešanj


Identifikacioni broj:


4218328550008


Telefon:


032 650-022


Faks:


032 650-220


Elektronska pošta (e-mail):


zijad.spahic@opcina-tesanj.ba


Internet adresa (web):


www.opcina-tesanj.ba


 


I.3.      ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJAOrganizacija:


Općina Tešanj


Kontakt-osoba:


Zijad Spahić


Adresa:


Trg Alije Izetbegovića, broj 11


Poštanski broj:


74260


Grad:


Tešanj


Identifikacioni broj:


4218328550008


Telefon:


032 650-022


Faks:


032 650-220


Elektronska pošta (e-mail):


zijad.spahic@opcina-tesanj.ba


Internet adresa (web):


www.opcina-tesanj.baI.4.      ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆEOrganizacija:


Općina Tešanj


Kontakt-osoba:


Zijad Spahić


Adresa:


Trg Alije Izetbegovića, broj 11


Poštanski broj:


74260


Grad:


Tešanj


Identifikacioni broj:


4218328550008


Telefon:


032 650-022


Faks:


032 650-220


Elektronska pošta (e-mail):


zijad.spahic@opcina-tesanj.ba


Internet adresa (web):


www.opcina-tesanj.ba