JZU Dom zdravlja: Prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-1114/20., VD Direktor Dujsić dr Amir,specijalista internista;subspec.kardiolog, raspisuje O G L A S za prijem u radni odnos.