Zaspisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća

 

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 24 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 35.sjednicu Vijeća i proglasio je javnom.

U materijalima za 35. sjednicu dostavljena je Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 34. sjednici Općinskog vijeća.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su bili dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

 

Ad. A

 

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 3 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

Dnevni red

U raspravi o Dnevnom redu diskutovali vijećnici: Huskić Kasim, Piro Amir, Solo Fahir i Općinski načelnik.

Pauza u radu vijeća na prijedlog Kluba vijećnika SBB trajala od 13,23 sati do 13,29 sati.

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, 2 glasa “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći:

ZAKLJUČAK

Prihvata se na prijedlog vijećnika Huskić Kasima: „Da se u Dnevni red 35.sjednice Općinskog vijeća kao 6. tačka uvrsti Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjedavajućeg Vijeća.“

Općinsko vijeće je sa 6 glasova “ZA”, 16 glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći:

ZAKLJUČAK

Ne prihvata se prijedlog vijećnika Piro Amira: “Da se sa Dnevnog reda 35. sjednice skine 9. tačka Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem.

 

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, 4 glasa “PROTIV” i bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći Dnevni red:

 1. Nacrt Odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom općine Tešanj 2020-2024,
 2. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija za 2019. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2020.godinu

(sa planom kandidovanih investicija za 2021 i 2022) 1+2,

 1. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj za 2019.godinu,
 2. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2019. godinu,
 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjedavajućeg Vijeća,
 4. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2019. godine,
 5. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2019. godinu,
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog pravobranioca,
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u

postupku prometa općinskim zemljištem,

 1. Informacija o gradnji Koridora 5c kroz općinu Tešanj,
 2. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2019.godini,
 3. Informacija o postupku eksproprijacije.

Ad. 1

Pomoćnik načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Nacrt Odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom općine Tešanj 2020-2024.

U raspravi učestvovali vijećnici: Deljkić Nermin, Hasanbašić Senad, Hodžić Enes, Kurtić Amir, Alić Munevera, Alić Hajrudin. Huskić Kasim, Hrnjić Muris, Kotorić Esmir, Solo Fahir, Jupić Mirano i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt Odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom općine Tešanj 2020-2024, i upućuje na javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

 

Ad. 2

Pomoćnik Načelnika Omerbašić Sabahudin dodatno obrazložio Izvještaj  o  realizaciji  Plana  kapitalnih  investicija za 2019. godinu.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Hasanbašić Senad, Huskić Kasim, Piro Amir, Alić Hajrudin, Solo Fahir, Kurtić Amir, Deljkić Nermin, Hodžić Enes, Hrnjić Muris, Alić Munevera, Kurtić Amir i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Izvještaj  o  realizaciji  Plana  kapitalnih  investicija za 2019. godinu.

Ad. 3

Pomoćnik Načelnika Omerbašić Sabahudin dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2020.godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2021 i 2022) 1+2, te napomenuo da je Općinski načelnik na ovaj prijedlog Odluke podnio Amandman, pomjeranje “Stavke u tabelarnom pregledu, Plan kapitalnih investicija, A) Mjesne zajednice red 11, projekat izgradnja dodatnog školskog prostora (učionica) se pomjera tako da je sastavni dio B) Projekti od općeg interesa, novi red broj 4 a ostali se pomjeraju za jedan broj i kod projekta od općeg interesa Uređenje obale rijeke Usore se briše dio “ u Jelahu”. Prebacivanjem ovog projekta mijenja se iznos sredstava za projekte pod A) Mjesne zajednice i pod B) Projekti od općeg interesa, a takođe se pomjeraju ostali projekti za broj prema gore.”

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Hajrudin, Galijašević Hasan, Hasanbašić Senad, Huskić Kasim, Deljkić Nermin, Hrnjić Muris, Solo Fahir i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2020.godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2021 i 2022) 1+2

 

Ad. 4

Općinski načelnikm dodatno uz prezentaciju Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj za 2019.godinu.

 

U raspravi učestvovali Deljkić Nermin, Huskić Kasim, Alić Hajrudin, Kurtić Amir, Hrnjić Muris, Solo Fahir, Subašić Senad i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj za 2019.godinu.

 

Ad. 5

O Izvještaju o radu Općinskog vijeća za 2019. godinu diskutovali vijećnici: Nermin Deljkić, Alić Hajrudin, Hrnjić Muris, Huskić Kasim, Alić Munevera i Solo Fahir.

 

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2019. godinu.

 

Ad.6

O Prijedlogu Rješenja o razrješenju zamjenika predsjedavajućeg Vijeća diskutovali vijećnici: Piro Amir, Huskić Kasim, Jašić Haris, Hrnjić Muris, Deljkić Nermin, Kurtić Amir, Alić Hajrudin, Subašić Senad, Hasanbašić Senad, Jupić Mirano, Solo Fahir i Alić Munevera.

 

Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da se izjašnjavanje o ovom prijedlogu može provesti na dva načina i to:

 1. Tajnim elektronskim putem ili
 2. Tajnim glasanjem, glasačkim listićima.

Nakon usaglašavanja, prihvaćen je prijedlog Predsjedavajućeg Vijeća o imenovanju Verifikacione komisije u sljedećem sastavu: Deljkić Nermin, predsjednik, Hodžić Sedina i Jašić Haris članovi.

Komisija će obaviti proceduru glasanja (glasačkim listićima) o prijedlogu Rješenja o razrješenju dužnosti zamjenika predsjedavajućeg Vijeća.

 

Pauza u radu Vijeća je trajala od 17,20 sati do 17,30 satu.

 

Nakon pauze predsjednik Verifikacione komisije je konstatovao da je pripremljeno 25 glasačkih listića, da je pripremljena glasačka kutija prazna, izvršio prozivanje vijećnika radi preuzimanja glasačkih listića.

 

Kada su svi vijećnici završili glasanje predsjednik Verifikacione komisije je podnio izvještaj.

Predsjedavajući Vijeća je objavio rezultate glasanja

Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjedavajućeg Vijeća prihvaćen je sa:

 • 19 glasačkih listića “ZA”,
 • 5 glasačkih listića “PROTIV”
 • jedan glasački listić nije bio ispunjen.

 

Sa ovim je zaključena šesta tačka dnevnog reda.

 

Nakon toga, predsjednik Kluba vijećnika S BiH Alić Hajrudin je predložio prekid ove sjednice zbog toga što su već svi umorni a na dnevnom redu ima još sedam tačaka, predlaže da se nastavak sjednice održi drugi dan.

 

U vrijeme pauze koja je trajala od 18,20 do 18,29 sati, članovi Kolegija su održali kraći sastanak i nakon izjašnjavanja 4 člana su bila ZA a 4 člana su bila protiv prijedloga Alić Hajrudin-a u vezi prekida sjednice.

 

Na prijedlog Kluba vijećnika A SDA pauza u radu vijeća je trajala od 18,29 do 18,39 sati.

 

Nakon pauze predsjedavajući vijeća je konstatovao da je u vrijeme pauze održan drugi sastanak Kolegija na kom je Kolegij sa 5 glasova ZA i 1 glasom protiv odlučio da se današnja sjednica Općinskog vijeća prekida, a da se zakazuje sjednica Kolegija za utorak 04.02.2020.godine s početkom od 15,30 sati na kojoj će dogovoriti termin za nastavak 35. sjednice Općinskog vijeća.

 

Sjednica prekinuta u 18,46 sati

 

NASTAVK 35. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ JE ODRŽAN DANA 10.02.2020. GODINE (ponedjeljak), S POČETKOM U 14:00 SATI, U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ

 

Nastavku 35.sjednice Vijeća prisustvovala 24 vijećnika. (Vijećnici Hrnjić Muris i Pašić Danijel prisutni od 14,30 sati a vijećnik Pilav Elvir prisutan od 14,52 sata).

Odsutan: vijećnika Jupić Mirano.

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Subašić Senad.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 24 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio nastavak 35.sjednice Vijeća i proglasio je javnom. Napomenuo vijećnicima i podsjetio ih o poštivanju poslovničkih odredaba u vezi vremenskog trajanja diskusije, replike i ispravke krivog navoda.

 

Ad. 7

Općinski načelnik je dodatno obrazložio Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2019.god.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Huskić Kasim, Alić Munevera, Deljkić Nermin, Solo Fahir, Kotorić Esmir, Alić Hajrudin i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i 4 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2019. godine.

 

Ad. 8

Općinski pravobranilac Brkić Arijana dodatno obrazložila Usvaja se Izvještaj  o radu  Općinskog  pravobranilaštva za 2019. godinu,

 

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2019.godinu.

 

Ad. 9

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog pravobranioca.

 

Ad. 10

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, 4 glasa “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem.

 

Ad. 11

Općinski načelnik dodatno obrazložio Informaciju o gradnji Koridora 5c kroz općinu Tešanj.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Informacija o gradnji Koridora 5c kroz općinu Tešanj uz prihvatanje predloženih zaključaka od strane Općinskog načelnika, koji glase:

 1. Općinsko vijeće Tešanj izražava zadovoljstvo što je gradnja Koridora 5c kroz općinu Tešanj dobila novu dinamiku i prioritet, vjerujući da će pored svih pozitivnih i negativnih okolnosti gradnje, direktna veza/priključak sa glavnim autoputem kroz Bosnu i Hercegovinu pozitivno uticati na razvoj općine Tešanj u budućnosti. Time potvrđujemo spremnost općine Tešanj da direktno i indirektno pruži podršku ovom projektu.
 2. Istovremeno naglašavamo i očekujemo da se ranija Uslovna saglasnost i stavovi izraženi dopisima Općinskog načelnika u potpunosti uvaže.
 3. Pozivamo Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, JP Autoceste FBiH, Ceste FBiH, JP Slivovi rijeke Save i sve druge institucije da stavove općine Tešanj analiziraju cjelovito i shodno tome usaglase svoje djelovanje. Svako parcijalno promatranje saobraćaja, voda, imovinskih odnosa i slično ili prebacivanje odgovornosti i nadležnosti na druge institucije može proizvesti probleme na terenu kod pripreme, gradnje, ali i kasnije eksploatacije Koridora 5c. Općina neće podržati parcijalan pristup i „ostavljanje“ problema „za kasnije“ ili ostavljanje problema lokalnoj zajednici.
 4. Pozivamo sve institucije na prostoru općine Tešanj, naročito mjesne zajednice u obuhvatu Koridora 5c, te pravne subjekte i fizička lica da se aktivno uključe i odazivaju na prezentacije, javne rasprave, sastanke i sl. na kojima se razgovara o ovoj temi, i da pravovremeno daju prijedloge i sugestije koji će uticati na konačna rješenja. Sada je najbolje vrijeme da svi iznesu svoje prijedloge i sugestije.
 5. Očekujemo da će sama gradnja Koridora 5c izazvati dosta tereta i izazova za sve građane općine Tešanj i da će za posljedicu imati i oštećenja na postojećoj infrastrukturi. Insistiramo da se u ugovorima obezbijede sredstva da sva oštećena infrastruktura bude u potpunosti sanirana i da tokom same gradnje lokalna zajednica i stanovnici budu što manje opterećeni.
 6. Izradu novog Prostornog plana općine Tešanj 2020-2040 u sadržaju i rokovima izrade treba prilagoditi projektovanju i rješenjima iz gradnje Koridora 5c.
 7. Izražavamo očekivanje da se u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa/eksproprijaciji i utvrđivanju naknade za eksproprisane nekretnine vodi računa o tržišnoj i pravičnoj naknadi u skladu sa međunarodnim principima za eksproprisane nekretnine. Očekujemo pravičnu naknadu za imovinu građana općine Tešanj.

 

Ad. 12

Pomoćnik načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložo Informaciju o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2019.godini.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Piro Amir, Mahmutović Edin, Alić Munevera, Kotorić Esmir, Huskić Kasim, Hasanbašić Senad, Hrnjić Muris, Alić Hajrudin, Solo Fahir, Deljkić Nermin, Kurtić Amir i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” na prijedlog vijećnika Piro Amira, usvojilo slijedeći

ZAKLJUČAK

Uputiti dopis premijeru ZDK da se izvrše obaveze prema korisnicima koji ispunjavaju pravo na novčane podsticaje iz okvira poljoprivredne proizvodnje, iz Programa podsticaja Federalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2019.godini.

 

Ad. 13

O Informaciji o postupku eksproprijacije diskutovali vijećnici: Kurdić Adem, Galijašević Hasan, Jašić Haris, Deljkić Nermin, Hrnjić Muris, Huskić Kasim, Pašić Danijel, Alić Hajrudin, Subašić Senad, Hasanbašić Senad, Kurtić Amir i Općinski načelnik.

Pauza u radu vijeća trajale su od 16,41 do 16,47 sati, i od 17,08 do 17,15 sati.

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, 6 glasova “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Kurdić Adema u ime Kluba vijećnika SDA Tešanj usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće Tešanj predlaže da se u postupku eksproprijacije za izgradnju Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljenom mjestu Kraševo na ime naknade za eksproprisano zemljište označeno kao k.p. broj: 12/4 K.O. Kraševo da naknada u zemljištu označeno kao k.p. broj: 66/40 i k.p. broj: 66/82 K.O. Jelah koje je u vlasništvu općine Tešanj.

 

Općinsko vijeće prihvata prijedlog Mjesne zajednice Jelah, da se za parcele k.p. broj: 128, k.p. broj: 66/84 i k.p. broj: 66/85 za K.O. Jelah pristupi izmjeni RP „Centar“ Jelah, Općina Tešanj („Službeni glasnik općine Tešanj“. Broj: 4/13) i izvrši promjena namjene za navedene parcele i da se iste predvide za buduće potrebe školstva i druge opšte društvene potrebe.

Općinsko vijeće zadužuje Općinskog načelnika da sa nadležnim iz organa uprave pristupi realizaciji navedenog zaključka.

 

Općinsko vijeće Tešanj predlaže da u toku pripreme donošenja Prostornog plana Općine Tešanj za period 2020-2040 rezerviše prostor iznad lokaliteta zv. „Šibovi u Jelahu“ i na istom predvidi donošenje detaljnog planskog dokumenta (Regulacioni plan, Zoning plan), a sve kada se stvore uslovi za isto.

Vijećnik Jašić Haris odustao od predloženog zaključka “HGi sa nivoa lokalne uprave ponuditi 10% više od najskuplje do sada plaćene parcele, a što iznosi 15,19 KM po m2, to u odnosu znači 278.754,85 KM za komletno zemljište.”

 

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, 2 glasa “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o postupku eksproprijacije.

 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Vijećnik Galijašević Hasan je je u ime Kluba vijećnika SDP Tešanj postavio vijećnićku inicijativu:

 • „Za postavljanje autobuskog stajališta na Vukovu, kod raskrsnice za Cerovac.“

Vijećnik Hasanbašić Senad je u ime Kluba vijećnika BPS SH Tešanj postavio vijećnićku inicijativu:

 • „Da nadležne Općinske službe što prije izađu na trasu nekategorisanog puta Čifluk-Medakovo i snime predmjer potrebnih radova i imovinsko-pravni status za njegovo uređenje u lokalni status, te da u narednom periodu u saradnji sa mjesnim organima Bukva i Medakovo pokrenu proces izrade potrebne dokumentacije za izgradnju tog puta.“

Vijećnik Mahmutović Edin je u ime Kluba vijećnika ASDA Tešanj postavio vijećnićku inicijativu:

 • „Da općinske službe u što kraćem roku formiraju tim koji će obići poplavna područja na općini Tešanj u cilju evidentiranja i uklanjanja potencijalnih uzroka koji mogu dovesti do poplave i štete na javnim, privrednim i stambenim objektima.“

Vijećnik Solo Fahir je u ime Kluba vijećnika ASDA Tešanj postavio vijećnićku inicijativu:

 • „Da općinske službe nadležnim organima upute zahtjev za postavljanje zaštitne odbojne ograde u naseljenom mjestu Piljužići – regionalni put R474 Prnjavor_Novi Šeher (lokacija pored parcele broj: 819 k.o. Piljužići).“

Vijećnik Solo Fahir je u ime Kluba vijećnika ASDA Tešanj postavio vijećnićku inicijativu:

 • „Da se na web stranici općine Tešanj izradi registar po imenima i prezimenima svih 25 vijećnika Općinskog vijeća Tešanj u koji bi se upisale inicijative i pitanja koja je vijećnik pokrećao i postavljao u mandatnom periodu na koji je izabran.“

Vijećnik Hrnjić Muris je u ime Kluba vijećnika SBB postavio sljedeću vijećnićku inicijativu:

 • „Da se sve sjednice Vijeća objavljuju na nekom YouTube kanalu.“

Vijećnik Galijašević Hasan je u ime Kluba vijećnika SDP Tešanj postavio sljedeće vijećnićko pitanje:

 • „Ko je zadužen za održavanje Centralnog spomen obilježja?“

Vijećnik Hasanbašić Senad je u ime Kluba vijećnika BPS postavio sljedeće vijećnićko pitanje:

 • „Kada će biti dozvoljeni novi priključci za nove zainteresovane korisnike na vodovod u Trepču i Medakovu?“

Vijećnik Jašić Haris je u ime Kluba vijećnika BPS postavio sljedeće vijećnićko pitanje:

 • „Da li općina može prometovati zemljištem ili vršiti zamjenu na osnovu bilo kojeg zakona bez saglasnosti Vijeća?
 • Da li to znači kada Vijeće proglasi javni interes , službe kreću u eksproprijaciju, te ukoliko vlasnik izrazi želju za zamjenu nekretnine a postoji mogućnost od strane općine, da li se tada postupak eksproprijacije poništava. Ako DA onda se vrši klasična zamjena zemljišta. Kako je onda moguće vršiti zamjenu bez vraćanja na Vijeće i njegovo potvrđivanje?“

Vijećnik Hrnjić Muris je u ime Kluba vijećnika SBB postavio sljedeće vijećnićko pitanje:

 • „Kada MZ Raduša planira raditi rasvjetu na putu Mulasmajlovića?“

Vijećnik Hrnjić Muris se izjasnio da nije zadovoljan odgovorom na pitanje u vezi parkinga i postavio novo vijećnićko pitanje:

 • „Da li je moguće da jedna mjesna zajednica ima svoje parkinge a druga mjesna zajednica nema?“

Vijećnik Pašić Danijel je zamolio da uđe u zapisnik da je prije dvije sjednice postavio vijećničko pitanje:

„Da li je Općinski načelnik ikada izvršio eksternu provjeru finansijskog poslovanja u MZ Bobare Drinčići Blaževci? “ , pa nije dobio odgovor na prošloj sjednici pa se nada da će na sljedećoj sjednici dobiti odgovor u pismenoj formi i postavljaće ovo pitanje sve dok ne dobije odgovor.

Vijećnik Piro Amir je u ime Kluba vijećnika SBB postavio sljedeće vijećnićko pitanje:

 • „Koliko je, od promjene odluke o broju taksi prevoznika na području općine Tešanj, uvedeno novih taksi prevoznika na općini i koliko je još kandidata na čekanju za dobijanje dozvole za bavljenje taksi prevozom, koliko će još čekati da bi dobili dozvolu i koji je način da se prijave novi kandidati za obavljanje taksi prevoza?“

 

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad nastavka tridesetpete sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 17:44 sati.

 

Zapisnik sačinila:

Sajda Klepić

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N.Subašić,dipl.oec