Zapisnik sa 43. sjednice Vijeća

 

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart”.

Tonski zapis i Zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Senad N. Subašić.

Nakon prijave vijećnika, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 22 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 43. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

 

Ad. A

Zapisnik sa 42. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

U raspravi učestvovala vijećnica Alić Munevera.

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 42. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

Dnevni red

U raspravi učestvovali vijećnici Kaser Vedran, Alić Munevera i Općinski načelnik.

Općinski načelnik je sa dnevnog reda povukao 2. tačku Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana jugozapad Tešanj,

Vijećnica Alić Munevera je predložila da se u dnevni red uvrsti Informacija o nerealizovanim zaključcima Općinskog vijeća.

Pauza u radu Vijeća, radi dogovora Kolegija o prijedlogu vijećnice Alić Munevere, je trajala od 14:15 sati do 14:20 sati.

Nakon toga, Općinsko vijeće sa 8 glasova “ZA”, 11 glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” nije prihvatilo prijedlog vijećnice Alić Munevere.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”, 2 glasa “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

D N E V N I R E D

  1. Izvještaj o šestomjesečnom izvršenju Budžeta 2016. godine,

  2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu,

  3. Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorište “Tešanjski kiseljak”,

  4. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta radi oblikovanja parcele na lokalitetu Novo naselje Krndija,

  5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom,

  6. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta kod zgrade kolektivnog stanovanja na Krndiji.

Ad. 1

Pomoćnik Načelnika Hamzalija Hojkurić je dodatno obrazložio Izvještaj o šestomjesečnom izvršenju Budžeta 2016. Godine.

U raspravi učestvovali vijećnici: Kaser Vedran, Ajanović Ekrem, Unkić Emir, Halilović Fadil, Huskić Kasim, Alić Munevera i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, 7 glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o šestomjesečnom izvršenju Budžeta 2016. godine.

 

Ad. 2

Pomoćnik Načelnika Medarić Nadir je dodatno pojasnio Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu.

 

Ad. 3

Pomoćnik Načelnika Hamzalija Hojkurić je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorište “Tešanjski kiseljak”.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorište “Tešanjski kiseljak”.

Pauza u radu vijeća trajala je od 15:24 sata do 15:34 sata.

 

Ad. 4

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta radi oblikovanja parcele na lokalitetu Novo naselje Krndija.

 

Ad. 5

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom.

 

Ad. 6

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, 1 glasom “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta kod zgrade kolektivnog stanovanja na Krndiji.

 

Ad.B

 

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Vijećnik Kaser Vedran je postavio vijećničko pitanje koje glasi: „Šta je Općinski načelnik poduzeo po zaključcima zbora građana MZ Kraševo?“

Općinski načelnik Huskić Suad je odgovorio da je tačno da je održan zbor građana u MZ Kraševo koji je u početku imao elemente legalnosti legaliteta koji je kasnije izgubio. U MZ Kraševo postoji problem održavanja Skupštine i oni su tri puta pokušali održati Skupštinu i od dvanaest prisutnih ljudi šest je glasalo za dnevni red a šest je bilo protiv. U istom tom vremenu Savjet ispunjava sve obaveze, dostavlja svoje zapisnike i izvještaje putem računovodstva koje prati finansijsko poslovanje, i pored toga nemamo nikakvih problema što se toga tiče. Jedan član Savjeta je izjavio da neće raditi i pokrenuta je aktivnost za njegov dopunu. Prije mjesec dana zakazan je zbor ali nije ispunjen jedan od uslova da 10% građana bude tu i da se verificira. Jedan dio građana je izašao sa sastanka i kod registrovanja rezultata glasanja oni su tretirani kao uzdržani. To dovodi u pitanje legalitet zbora. Analizirali smo kompletnu situaciju i tražili od MZ da ispune svoje obaveze što se tiče sjednica i da se nakon toga sva javnost informiše o radu i o rezultatima rada.

Trenutna osnovna funkcija MZ se ostvaruje, osim dijela da Skupština ne može usaglasiti dnevni red zbog političkih odnosa i političkih razlika koje imaju na nivou Skupštine. Nisu u pitanju neki drugi problemi nego su u pitanju razlozi političke prirode. Budući da smo pri kraju mandata /OV, Načelnik i organi MZ) do sada nisam predložio imenovanje povjereništva nadajući se da će ljudi razumjeti. Ubrzo će početi kampanja, i ono što oni misle da trebaju pričati neka ispričaju javnosti, što trebaju dokazati neka dokazuju. Tržiću da u tom periodu organi MZ i dalje rade, a nakon formiranja novog sastava ove MZ nadam se da nećemo imati ovaj problem.

Vijećnik Joldić Velid je postavio vijećničko pitanje:

„U protekla 2.dana u naseljenom mjestu Tugovići došlo je do devastiranja, rušenja krova kao velikih oštećenja cijelog objekta društvenog dobra – Čitaonica. Shodno tome, policijski službenici su bili na terenu i utvrdili činjenično stanje, te o svemu su upoznati i Općinski pravobranilac i Općinski građevinski inspektor. Stoga postavljam pitanje Pravobranilaštvu i inspekcijskoj službi:

  1. Da li je neki nadležni organ izdao neko rješenje o rušenju objekta o da li su postojale pravne radnje da počinioci mogu pristupiti rušenju?

  2. Šta pravobranilaštvo i inspekcijska služba planiraju činiti u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i obavezama o zaštiti društvene imovine kako bi počinioci snosili sankcije i da se objekat dovede u stanje kakav je bio prije rušenja, kao i sva druga zakonska prava o zaštiti istog objekta.

  3. Bez obzira na bahatost organa MZ Tešanj, ima li Pravobranilaštvo i inspekcijska služba obavezu za djelovanjem u ovakvim slučajevima kako bi zaštitili društveno dobro?“

Vijećnik Halilović Fadil je postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Da li su prestali razlozi zbog kojih je obustavljena gradnja puta „Lugovi-benziska pumpa“ Kosovčić-Komerc u MZ Šije, a koji datira od 2009.godine do danas?“

 

Vijećničke inicijative.

Vijećnik Joldić Velid je postavio sljedeću vijećničku inicijativu:„U skladu sa svim predhodno utvrđenim činjeničnim stvarima a po pitanju objekta Čitaonica Tugovići, molim da Pravobranilaštvo i Inspekcijska služba (bez obzira na bahatost organa MZ Tešanj po ovom pitanju) u skladu sa svojim ovlaštenjima i obavezama naprave sve potrebne pravne radnje kako bi se u krivičnom a i u materijalnom smislu sankcionisali počinioci i spriječili u daljem rušenju objekta – čitaonica, i da isti ostaje i dalje služiti kao društveni objekat koji kao takav je u svsi već preko proteklih 60 godina?“

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad četrdesetreće sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 15:48 sati.

 

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.