Zapisnik sa 41. sjednice Vijeća

 

Dnevni red

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač općina Tešanj za 2015. godinu:
  1. JP “Rad” Tešanj
  2. JP “Toplana” Tešanj,
  3. Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo
 1. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2015. godinu:
  1. JU Opća Biblioteka Tešanj,
  2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,
  3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,
  4. JZU Opća bolnica Tešanj,
  5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,
  6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,
  7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,
  8. JU Muzej Tešanj,

Ad. 1

Pomoćnik Općinskog načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Informaciju o radu i poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač općina Tešanj za 2015.godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Halilović Muhamed, Unkić Emir , Starčević Miralem, Šišić Fuad, Halilović Fadil, Kršić Boban, Kaser Vedran, Lihić Adnan, direktor JP Toplana Bašalić Asim, tehnički direktor JP Rad Tešanj Bošnjak Himzo i Općinski načelnik Huskić Suad.

Prijedlog zaključka vijećnika Kaser Vedrana u ime Kluba vijećnika SDP, da se zapošljavanje u javnim preduzećima provodi na maksimalno transparentan način (konkurs, kriteriji) i onemogući stranačko i rodbinsko zapošljavanje, Općinsko vijeće sa 10 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, 14 glasova “UZDRŽAN”, nije usvojilo

Na prijedlog vijećnika Lihić Adnana, Općinsko vijeće je sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Nalaže se poslodavstvu javnih preduzeća da provedu u cjelosti zaključke Općinskog vijeća od 29.05.2015.godine.

Na prijedlog vijećnika Lihić Adnana, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće Tešanj smatra neprihvatljivom jednostranu Odluku Općinskog vijeća Usora u pogledu zemljišta na kome se nalazi zahvat vode na izvorištu Jelah kao jedinstvene i nedjeljive cjeline vodozaštitnog i vodoopskrbnog pojasa za stanovništvo općine Tešanj i smatra istu štetnom za inače korektne dobrosusjedske odnose.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informaciju o radu i poslovanju JP „Rad“ Tešanj za 2015. godinu.

Na prijedlog vijećnika Halilović Fadila, Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, 2 glasa “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Obavezuje se JP Toplana Tešanj da analizira mogućnosti poboljšanja politike troškova priključka i cijena zagrijavanja u Tešnju u narednih šest mjeseci.

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, 1 glasom “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu JP „Toplana“ d.d. Tešanj za 2015.godinu, uz predložene zaključke i smjernice.

Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, 6 glasova “PROTIV”, 2 glasa “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu Agencije za razvoj Općine Tešanj “TRA” d.o.o. za 2015.godinu.

Ad. 2

Pomoćnik Općinskog načelnika Muslija Azra je dodatno obrazložila Informacije o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2015. godinu

U raspravi učestvovali vijećnici: Unkić Emir, Dujsić Amir, Alić Munevera, Halilović Fadil, Kaser Vedran, Lihić Adnan i Općinski načelnik Suad Huskić.

Na prijedlog vijećnika Lihić Adnana u ime Kluba vijećnika SDA, Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Ispoštovati sve zaključke Općinskog vijeća od 29.05.2015.godine.

Na prijedlog vijećnika Unkić Emira u ime Kluba vijećnika SDP, Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Da Općinski načelnik sagleda mogućnosti provođenja predloženih zaključaka Kluba vijećnika SDP:

 1. Zapošljavanje u JU provoditi na maksimalno transparentan način konkurs, kriteriji, transparentnost – i onemogućiti stranačko i rodbinsko zapošljavanje.
 2. Ulaganje u ljudski resurs treba biti prioritet u radu svakog menadžmenta u zdravstvu, a prvenstveno nastojati spriječiti odlazak zdravstvenih radnika van teritorije Tešnja i BiH.
 3. Raditi na dislociranju određenog broja kulturnih sadržaja i van Tešnja.
 4. Ojačati zdravstveni punkt na Jelahu adekvatnim brojem timova prema broju građana, obezbijediti prisustvo pedijatra.
 5. Obezbijediti redovan, godišnji, preventivni, zdravstveni pregled za učenike svih razreda.

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 7 glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanju JU Opća biblioteka Tešanj za 2015.godinu.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu JU Centar za socijalni rad Tešanj za 2015.godinu.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanjuJZU Apoteka i CMS „Tefarm“ Tešanj za 2015.godinu.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanjuJZU Opća Bolnica Tešanj za 2015.godinu.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanju JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj za 2015.godinu.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radui poslovanju JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj za 2015.godinu.

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 6 glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanju JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj za 2015.godinu.

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 7 glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanjuJU MuzejTešanj za 2015.godinu.

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad 41. (tematske) sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 17:00 sati.

 

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.