Zapisnik sa 40. sjednice Vijeća

Ad. A

Vijećnik Kaser Vedran je stavio primjedbu da je u Zapisniku sa 39. sjednice Općinskog vijeća navedeno da je predložio da se tačka 9, PrijedlogOdluke o gubitku statusa Javnog dobra – put skine sa dnevnog reda a trebalo je navesti da je predložio da se tačka 9 pretvori u nacrt i uputi u javnu raspravu.

Predsjedavajući je konstatovao da se primjedba prihvata, te da će se napraviti ispravka u Zapisniku 39.sjednice.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 39. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

Dnevni red

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”, usvojilo sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu,

 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za I (prvi) kvartal 2016. godine,

 3. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tešanj za realizaciju kapitalnih projekata,

 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana ”Poslovna zona Glinište”,

 5. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana ”Poslovna zona Glinište”,

 6. Nacrt Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorište „Tešanjski kiseljak“ općina Tešanj,

 7. Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2015. godinu,

 8. Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2015/2016. godina,

 9. Informacija o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2015.godinu.

Ad. 1, Ad. 2

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2015.godinu, Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za I (prvi) kvartal 2016.godine i Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tešanj za realizaciju kapitalnih projekata .

U raspravi učestvovali vijećnici: Kaser Vedran, Halilović Muhamed, Halilović Fadil, Lihić Adnan, Unkić Emir, Huskić Kasim, Alić Munevera i Općinski načelnik Huskić Suad.

Na prijedlog Kluba vijećnika SDA, Općinsko vijeće je sa 12 glasova “ZA”, 8 glasova “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Izvršiti adekvatnu popunu administracije u skladu sa planiranim budžetskim sredstvima.

Na prijedlog Kluba vijećnika SDA, Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, 5 glasova “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Proces planiranja budžeta u budućnosti voditi optimistično i realno.

Na prijedlog Kluba vijećnika SDA, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

S obzirom na pozitivan priliv sredstava po stavci prihodi od korištenja građevinskog zemljišta i Fonda za vatrogastvo, a u svrhu olakšavanja izmirenja obaveza obveznika istih, predlažemo ukidanje kamate za obveznike naknade za građevinsko zemljište i naknade Fonda za vatrogastvo za period do 31.12.2016.godine.

Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, 5 glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu.

Vijećnik Šišić Fuad na sjednicu pristupio u 14:50 sati.

Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, 5 glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za I (prvi) kvartal 2016.godine.

Ad. 3

U raspravi učestvovali vijećnici Kaser Vedran, Joldić Velid i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tešanj za realizaciju kapitalnih projekata.

Pauza u radu vijeća trajala od 15:05-15-20 sati.

Ad. 4

U raspravi o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana ”Poslovna zona Glinište“ učestvovali vijećnici: Kaser Vedran, Hrvić Vahdet i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana ”Poslovna zona Glinište”

Ad. 5

Pomoćnik načelnika Medarić Nadir je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana ”Poslovna zona Glinište”.

U raspravi učestvovali vijećnici Hrvić Vahdet, Halilović Fadil, Subašić Senad i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana ”Poslovna zona Glinište”.

Ad. 6

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorište „Tešanjski kiseljak“ općina Tešanj i upućuje na javnu raspravu.

Ad. 7

Pomoćnik Načelnika Saletović Mensur dodatno je obrazložio Informaciju o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2015.godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Salkić Aida, Starčević Miralem, Alić Munevera, Halilović Fadil, Subašić Senad i Općinski načelnik.

Na prijedlog vijećnice Salkić Aide, Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i 3 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Razmotriti mogućnost da se obuče sekretari mjesnih zajednica i povjerenici civilne zaštite za upotrebu vatrogasnih aparata i nužne opreme za ranu intervenciju.

Prijedlog vijećnika Halilović Fadila da se u Službi zaštite i spašavanja, sa navedenim službama od 1-5, dopuni Službom za zaštitu od poplava (6.), Općinsko vijeće sa 5 glasova „ZA“ 6 glasova „PROTIV“ i 10 glasova „UZDRŽAN“ nije prihvatilo.

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na zanje Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara na području općine Tešanj za 2015.godinu.

Ad. 8

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Informaciju o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2015/2016.godina.

U raspravi učestvovali vijećnici Kaser Vedran, Piro Amir, Unkić Emir, Dujsić Amir, Halilović Fadil i Omerbašić Fahrudin.

Na prijedlog vijećnika Piro Amira, Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Da odabrani izvođači u buduće u mjesnim zajednicama budu zaduženi i za čišćenje autobuskih stajališta i okretišta, posebno tamo gdje postoje nastrešnice.

Na prijedlog vijećnika Omerbašić Fahrudina, Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Da se u buduće uz ovu informaciju o zimskom održavanju dostavi i prijedlog mjera za poboljšanje ukupnog sistema zimskog održavanja.

Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2015/2016.godina.

Ad. 9

Pomoćnik Načelnika Muslija Azra je dodatno obrazložila Informaciju o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2015.godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Kurdić Adem, Unkić Emir, Halilović Fadil i Hadžan Zaim.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2015.godinu.

Ad.B

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Vijećnik Vedran Kaser je konstatovao da s obzirom da je odgovor na njegovo vijećničko pitanje bio da regulacionim planom Tešanjka nije planirana stočna pijaca u užem dijelu naseljenog mjesta Tešanjka, postavlja dodatno pitanje koje glasi: „Šta Općinski načelnik planira poduzeti po tom pitanju s obzirom da imamo problem sa tom pijacom zbog aktivnosti subotom koje ometaju život građana u užem dijelu Tešanjke?“

Vijećnik Starčević Miralem se izjasnio da nije zadovoljan odgovorom na vijećničko pitanje u vezi Zahtjeva LD „Kiseljak“ Tešanj za novčana sredstva za veliku proljetnu EKO akciju, te postavio dodatno koje glasi: „ Zašto nije ispoštovan dogovor oko odvoza smeća, a nisu ni poslate vreće za smeće gdje su lovci u vlastitoj režiji iste kupili, a dogovor je postojao, a smeće je u području Kanatove kose i Križa stajalo oko deset dana.“

Vijećnik Starčević Miralem je postavio i novo vijećničko pitanje koje glasi: „S obzirom da je vršen upis novih priključaka vodovoda na području Mjesnih zajednica Miljanovci-Lončari, Novi Miljanovci i Piljužići po staroj cijeni, dokle je stigla ta realizacija?“

Vijećnik Amir Piro se izjasnio da nije zadovoljan odgovorom na vijećnička pitanja: „Ko je odgovoran za zbrinjavanje pasa lutalica na području općine Tešanj i da li će biti nadoknađena materijalna šteta vlasnicima stada kojima su psi lutalice ubili više ovaca?“ te postavio dodatno vijećničko pitanje koje glasi: „Na osnovu čega je Općinska služba utvrdila da su poznati vlasnici pasa koji su načinili štetu mještanima MZ Dž.Planje i Jevadžije?

Vijećnik Amir Piro je postavio i novo vijećničko pitanje koje glasi: „Da li je tačna informacija da nadležna služba općine prima nove zahtjeve za obavljanje taksi prevoza?

Vijećnik Velid Joldić se izjasnio da je zadovoljan odgovorom vijećničko pitanje: Da li su općinske službe i ustanove upoznate da Lozančić Nenad živi u objektu (Ulica – od AS posluge na čaršiji prema Krndiji) koji je totalno neuslovan, a da na području MZ Novo Selo (u dijelu Barići- Trnovca) žive u lošim uslovima dva brata Kadušić (Smaje) Alen i Admir… te postavio dodatno: Da li ima mogućnosti da se pokuša riješiti zaposlenje ovih ljudi i da se iznađe način da se za njih obezbijedi priključak na vododovod?

Vijećnik Halilović Fadil se izjasnio da je djelimično zadovoljan odgovorom na vijećničko pitanje:

Da se na potezu: Balići-škola raskrsnica-Kozara Kruške-Bor i dalje Medakovo-Tešanj ugrade autobusne nastrešnice po uzoru nastrešnica ugrađenih pored Magistralnog puta M-17 (četiri nastrešnice), jer smatra da treba ići sa najmanje 2 do 3 nastrešnice.

Vijećnik Emir Unkić se izjasnio da nije zadovoljan sa odgovorom na vijećničko pitanje: „Koji su efekti prodaje općinskog zemljišta po pitanju otvaranja firmi i broja novouposlenih radnika, u mandatnom periodu 2012-2016.godina? U obrazloženju navedeno: Molim da mi se dostave; nazivi prodatih parcela, ime firme/pojedinca koja je kupila parcelu i broj novouposlenih koji su rezultat prodaje parcele.“, te postavlja isto pitanje.

Vijećnik Emir Unkićje postavio i dva nova vijećnička pitanja koja glase:

 1. Da li Općina potpisuje ugovore o djelu na duži period dva i više mjeseci, za radna mjesta predviđena sistematizacijom radnih mjesta u Općini? Molim da mi se dostave potpisani ugovori za 2015. I 2016.godinu?“

 2. Da li je od nadležnog Kantonalnog ministarstva stigla saglasnost za uposlenje petog radnika u JU Muzej Tešanj? Ako nije, iz kojih sredstava se daje plaća petom uposlenom i da li se na taj način krši Zakon ili Pravilnici i Statut JU?“

Vijećnica Bernadeta Galijašević je postavila sljedeće vijećničko pitanje koje glasi:Kako teče uspostava adresnog registra na području općine Tešanj? Konkretno me zanima područje tj. Regionalni put R474 – dionica od kružnog toka do Marin-Hana, odnosno kad će ta ulica i sve pripadajuće ulice dobiti ime i kućne brojeve?

Vijećnica Salkić Aidaje postavila dva vijećnička pitanja koja glase:

 1. Da li postoji mogućnost da nadležna služba općine službeno dostavi: MUP-a Tešanj, Elektrodistribuciji Tešanj, BH pošti, BH Telecomu, JP Rad Tešanj i dr. bazu adresnog registra?“

 2. Da li postoji mogućnost da Dom zdravlja ili Bolnica subotom organizuje pregled studenata sa našeg područja?“

Vijećnik Lihić Adnan je postavio vijećničku inicijativu za pokretanje aktivnosti s ciljem izmjene propisa na lokalnom i federalnom nivou koji se odnosi na oblast „Igre na sreću“ (kladionice), te traže od Načelnika i nadležnih službi da maksimalno ozbiljno pristupe razmatranju ove problematike i da uvažavajući sve trenutne propise za narednu sjednicu Vijeća pripreme odgovor i prijedloge izmjena i dopuna odluka koje se odnose na ovu oblast i čija primjena će poboljšati stanje u ovoj oblasti u korist uže i šire društvene zajednice.

Vijećnik Halilović Fadil se izjasnio da nije zadovoljan odgovorom na vijećničku inicijativu za smanjenje priključka grijanja sa gradske toplane za fizička lica. Dostavio pismono obrazloženje sa prilogom.

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad četrdesete sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 17:18 sati.

 

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.