Zapisnik sa 39. sjednice Općinskog vijeća

 

 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su bili dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice Termin emitovnja sjednica Općinskog vijeća je bio u programu TV “Smart” Tešanj – subota, 06.06.2020.godine u 21,00 sat i nedjelja, 07.06.2020.godine u 14,00 sati.

 

Dnevni red

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći dnevni red:

 

 1. Prijedlog Odluke o zamjeni parcele u K.O. Mrkotić sa parcelom u K.O. Jevadžije,
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju novog rezervoara i pumpne stanice vodovoda Lepenica,
 3. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Rad” d.d. Tešanj za 2019. godinu,
 4. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Toplana” d.d. Tešanj za 2019. godinu,
 5. Izvještaj o radu i poslovanju Agencije za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o. za 2019. godinu,
 6. Informacija o poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj u 2019. godini:
  1. JU Opća Biblioteka Tešanj,
  2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,
  3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,
  4. JZU Opća bolnica Tešanj,
  5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,
  6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,
  7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,
  8. JU Muzej Tešanj.

 

Ad.1

Pomoćnik načelnika Medarić Nadir je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o zamjeni parcele u K.O. Mrkotić sa parcelom u K.O. Jevadžije.

 

O prijedlogu diskutovao vijećnik Hasanbašić Senad.

 

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o zamjeni parcele u K.O. Mrkotić sa parcelom u K.O. Jevadžije.

 

Ad.2

Pomoćnik načelnika Medarić Nadir je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju novog rezervoara i pumpne stanice vodovoda Lepenica.

 

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 21 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju novog rezervoara i pumpne stanice vodovoda Lepenica.

 

 

Prije otvaranja rasprave o narednoj tački dnevnog reda, Općinski načelnik je dodatno uz prezentaciju obrazložio Izvještaje o radu i poslovanju javnih preduzeća i Informacije o poslovanju javnih ustanova za 2019.godinu.

 

Ad.1, Ad.2, Ad.3

Predsjedavajući Vijeća je predložio da se o Izvještajima javnih preduzeća za 2019. godinu, raspravlja zajedno a izjašnjava pojedinačno o svakom kao i do sada, te s obzirom da je procijenio da niko od vijećnika nije iskazao protivljenje, bez zvaničnog izjašnjavanja Vijeća o prijedlogu, otvorio raspravu za prve tri tačke Dnevnog reda:

 1. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Rad” d.d. Tešanj za 2019. godinu ,
 2. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Toplana” d.d. Tešanj za 2019. godinu,
 3. Izvještaj o radu i poslovanju Agencije za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o. za 2019.godinu.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Pašić Danijel, Kurdić Adem, Alić Hajrudin, Solo Fahir, Huskić Kasim, Alić Munevera, Jašić Haris, Deljkić Nermin, Kurtić Amir, Hasanbašić Senad, Općinski načelnik, direktori JP “Rad” d.d. Tešanj, JP “Toplana” d.d. Tešanj i Agencije za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o..

 

Općinsko vijeće je sa 5 glasova “ZA”, 14 glasova “PROTIV” i 2 glas “UZDRŽAN” nije usvojilo prijedlog zaklučka vijećnika Deljkić Nermina kojim se traži revizija svih javnih preduzeća.

 

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o radu i poslovanju JP “Rad” d.d. Tešanj za 2019. godinu, uz predložene zaključke i smjernice za rad u 2020.godini:

 

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o radu i poslovanju JP “Toplana” d.d. Tešanj za 2019.godinu, uz predložene zaključke i smjernice za rad u 2020.godini:

 1. Preduzeće će u cilju proširenja obuhvata toplifikacije u starom dijelu grada, povećanja broja korisnika i smanjenja broja individualnih kotlovnica na ugalj, kao primarnih zagađivača, nastaviti radove na realizaciji investicije GRANA IX,
 2. Preduzeće će nastaviti aktivnosti na realizaciji Strateškog cilja Općine na iznalaženju modela kroz koji će se izvršiti proširenje kapaciteta JP “Toplana” i zamjena postojećih kotlova na ugalj sa kotlovima na bio
 3. masu (JPP, samofinansiranje, javni poziv EU i sl.),
 4. Kao trajan proces, ulagati dodatne napore na povećanju procenta naplate potraživanja.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 16 glasova “ZA”, 5 glasova “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o radu i poslovanju Agencije za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o. za 2019. godinu , uz predložene zaključke i smjernice za rad u 2020.godini:

 

 1. Agencija će u toku 2020. godine dio svojih planskih aktivnosti usmjeriti na unapređenje rada Centra poslovne izvrsnosti kao organizacione jedinice Agencije, gdje će na komercijalnoj osnovi nezaposlenim licima i poslovnoj zajednici ponuditi obuku za više softwerskih programa;
 2. Agencija će nastaviti redovne aktivnosti pripreme i implementacije projekata za potrebe realizacije
 3. strateških ciljeva Općine Tešanj, javnih preduzeća i javnih ustanova;
 4. Agencija će pored promocije potencijala Općine Tešanj, nastaviti sa promocijom OSS ureda i pružanja
 5. podrške MSP i fizičkim licima po principu “sve na jednom mjestu” kako bi korisnici usluga u što kraćem vremenu dobili sve potrebne informacije.

 

(Vijećnik Hrvić Vahdet nije glasao).

 

Ad. 4

Predsjedavajući Vijeća je predložio da se o Informacijama javnih ustanova raspravlja zajedno a izjašnjava pojedinačno o svakoj kao i do sada, te s obzirom da je procijenio da niko od vijećnika nije iskazao protivljenje, bez zvaničnog izjašnjavanja Vijeća o prijedlogu, otvorio raspravu o Informacijama o poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj u 2018. godini:

  1. JU Opća Biblioteka Tešanj,
  2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,
  3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,
  4. JZU Opća bolnica Tešanj,
  5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,
  6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,
  7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,
  8. JU Muzej Tešanj.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Munevera, Galijašević Hasan, Alić Hajrudin, Hasanbašić Senad, Pilav Elvir, Hodžić Enes, Danijel Pašić, Kotorić Esmir, Kurtić Amir, Hrnjić Muris, Deljkić Nermin, Solo Fahir, Subašić Senad, Općinski načelnik, v.d. direktor JZU “Dom zdravlja” Tešanj Dujsić Amir i član Upravnog odbora JZU “Opća bolnica” Tešanj Škiljo Nermin.

 

Vijećnik Pašić Danijel je na početku svoje diskusije napomenuo da su na ovoj sjednici do sada bila četiri teška prekršaja Poslovnika. Zamolio da se u zapisniku sa ove sjednice navede kako su se izjasnili kada je Predsjedavajući pitao da li su za to da se izjasne pojedinačno za svako preduzeće i ustanovu ili grupno… smatra da se nisu izjasnili ni za preduzeća ni za ustanove.

 

Pauza u radu vijeća je trajala od 16,11 do 16,35 sati.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Hodžić Enesa, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Da se u Izvještaju o radu Javnih preduzeća i Javnih zdravstvenih ustanova uz svaki pojedini kratkoročni i dugoročni cilj stavi i vremenska odrednica od kada do kada se isti cilj treba realizovati.

 

(Vijećnik Jupić Mirano napustio sjednicu, a vijećnik Huskić Kasim nije glasao).

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV” i 4 glasa “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnice Alić Munevere, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Općinski načelnik da u komunikaciji sa Javnim ustanovama i Javnim preduzećima definiše način ostvarenja posjeta općinskih vijećnika zainteresovanim Javnim preduzećima i Javnim ustanovama.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o poslovanju JU Opća Biblioteka Tešanj, uz prijedložene zaključke za dalje aktivnosti:

 1. Od javnih ustanova kojma je općina Tešanj osnivač očekuje se i dalje puni angažman na ostvarenju misije zbog koje su osnovane te puni agažman na realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj.
 2. Nastaviti sa provođenjem mjera usmjerenih na zadovoljstvo korisnika usluga (uključujući mjerenje).
 3. JU Opća biblioteka Tešanj će nastaviti sa aktivnostima afirmacije knjige i čitanja, uz sagledavanje bibliotečke djelatnosti na području općine i uskladiti aktivnosti sa školskim bibliotekama i zahtjevima čitalaca.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o poslovanju JU Centar za socijalni rad Tešanj, uz prijedložene zaključke za dalje aktivnosti:

 1. Od javnih ustanova kojma je općina Tešanj osnivač očekuje se i dalje puni angažman na ostvarenju misije zbog koje su osnovane te puni agažman na realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj.
 2. Nastaviti sa provođenjem mjera usmjerenih na zadovoljstvo korisnika usluga (uključujući mjerenje).
 3. JU Centar za socijalni rad Tešanj uz kvalitetno pružanje usluga, će nastaviti raditi na pripremi za poboljšanje prostornih uslova rada Centra.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o poslovanju JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj, uz prijedložene zaključke za dalje aktivnosti:

 1. Od javnih ustanova kojma je općina Tešanj osnivač očekuje se i dalje puni angažman na ostvarenju misije zbog koje su osnovane te puni agažman na realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj.
 2. Nastaviti sa provođenjem mjera usmjerenih na zadovoljstvo korisnika usluga (uključujući mjerenje).
 3. JZU APOTEKA “TEFARM” TEŠANJ Obezbijediti stabilno poslovanje na postojećim lokacijama (depoi).

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o poslovanju JZU Opća bolnica Tešanj, uz prijedložene zaključke za dalje aktivnosti:

 1. Od javnih ustanova kojma je općina Tešanj osnivač očekuje se i dalje puni angažman na ostvarenju misije zbog koje su osnovane te puni agažman na realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj.
 2. Nastaviti sa provođenjem mjera usmjerenih na zadovoljstvo korisnika usluga (uključujući mjerenje).
 3. Od JZU Opća Bolnica Tešanj se očekuje da nastavi provoditi aktivnosti na prevenciji i sprečavanju svakog oblika nepotizma ili korupcije, raditi na stalnom unapređenju kvalitete pruženih zdravstvenih usluga, uz zadržavanje mjera ekonomskoj stabilizaciji Opće bolnice Tešanj.

 

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o poslovanju JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj, uz prijedložene zaključke za dalje aktivnosti:

 1. Od javnih ustanova kojma je općina Tešanj osnivač očekuje se i dalje puni angažman na ostvarenju misije zbog koje su osnovane te puni agažman na realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj.
 2. Nastaviti sa provođenjem mjera usmjerenih na zadovoljstvo korisnika usluga (uključujući mjerenje).
 3. JZU Dom zdravlja će nastaviti provoditi aktivnosti na prevenciji i sprečavanju svakog oblika nepotizma ili korupcije, raditi na stalnom unapređenju kvalitete pruženih zdravstvenih usluga i nastaviti sa daljim aktivnostima na infrastrukturnom razvoju i usluga porodične medicine.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o poslovanju JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj, uz prijedložene zaključke za dalje aktivnosti:

 1. Od javnih ustanova kojma je općina Tešanj osnivač očekuje se i dalje puni angažman na ostvarenju misije zbog koje su osnovane te puni agažman na realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj.
 2. Nastaviti sa provođenjem mjera usmjerenih na zadovoljstvo korisnika usluga (uključujući mjerenje).
 3. JU Centar za kulturu i obrazovanje će nastaviti sa kvalitetom organizacija kulturnih sadržaja i dr. kao i racionalnim korištenjem finansijskih i materijalnih sredstava.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o poslovanju JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj, uz prijedložene zaključke za dalje aktivnosti:

 1. Od javnih ustanova kojma je općina Tešanj osnivač očekuje se i dalje puni angažman na ostvarenju misije zbog koje su osnovane te puni agažman na realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj.
 2. Nastaviti sa provođenjem mjera usmjerenih na zadovoljstvo korisnika usluga (uključujući mjerenje).
 3. Javna ustanova Sportsko-rekreacioni centar će nastaviti usmjeravati investicije na prostor za sportske sadržaje koji mogu zadovoljiti potrebe građana cijele općine, te aktivan angažman na organizaciji sportskih aktivnosti.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o poslovanju JU Muzej Tešanj uz prijedložene zaključke za dalje aktivnosti:

 1. Od javnih ustanova kojma je općina Tešanj osnivač očekuje se i dalje puni angažman na ostvarenju misije zbog koje su osnovane te puni angažman na realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj.
 2. Nastaviti sa provođenjem mjera usmjerenih na zadovoljstvo korisnika usluga (uključujući mjerenje).
 3. JU Muzej Tešanj će dalje intenzivirati aktivnosti na obnovi kulturnog naslijeđa, te unapređenju ukupne turističke ponude i organizacije turističkih aktivnosti i sadržaja.

 

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad dvadesetdevete sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 16:48 h.

 

 

 

Zapisnik sačinila:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.