Zapisnik sa 38. sjednice Općinskog vijeća

 

 

Ad. A

U diskusiji o Zapisniku sa 36. sjednice i Zapisniku sa 37 hitne sjednice Općinskog vijeća Tešanj učestvovao vijećnik Deljkić Nermin.

 

Općinsko vijeće je sa 14 glasova “ZA”, 3 glasa “PROTIV” i 6 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

Općinsko vijeće je sa 13 glasova “ZA”, 2 glasa “PROTIV” i 8 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 37. hitne sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

Dnevni red

Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

Dnevni red:

 1. 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za izgradnju novog školskog objekta JU Osnovne škole

“ 9. semptembar” Medakovo,

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom općine Tešanj 2020 – 2024,
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju projekta Revizije plana

revitalizacije i regeneracije Stare čaršije (iz 1987.godine) integralnog dijela Starog grada Tešanj i sa

proširenjima granica stare historijske jezgre (iz 2002.godine),

 1. Prijedlog Odluke o funkcionisanju i načinu novih priključenja na vodovod Medakovo-Trepče,
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2019.godinu,
 3. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2020.godine,
 4. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put u Mrkotiću,
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima

na području općine Tešanj,

 1. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP RAD Tešanj,
 2. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora JU Centar za kulturu i obrazovanje

Tešanj.

 

Ad. 1

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za izgradnju novog školskog objekta JU Osnovne škole “ 9. semptembar” Medakovo.

Ad. 2

Pomoćnik načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom općine Tešanj 2020 – 2024.

U raspravi učestvovali vijećnici Hasanbašić Senad, Alić Hajrudin, Kurtić Amir, Solo Fahir, Deljkić Nermin, Huskić Kasim, Galijašević Hasdan i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom općine Tešanj 2020 – 2024.

 

Ad. 3

Pomoćnik Načelnika Medarić Nedir je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju projekta Revizije plana revitalizacije i regeneracije Stare čaršije (iz 1987.godine) integralnog dijela Starog grada Tešanj i sa proširenjima granica stare historijske jezgre (iz 2002.godine).

U raspravi učestvovali vijećnici: Deljkić Nermin, Kurtić Amir i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 25 glasova “ZA”, bez glasva “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju projekta Revizije plana revitalizacije i regeneracije Stare čaršije (iz 1987.godine) integralnog dijela Starog grada Tešanj i sa proširenjima granica stare historijske jezgre (iz 2002.godine).

Ad. 4

Pomoćnik načelnika Omerbašić Sabahudin je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o funkcionisanju i načinu novih priključenja na vodovod Medakovo-Trepče.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Hasanbašić Senad, Hodžić Enes i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o funkcionisanju i načinu novih priključenja na vodovod Medakovo-Trepče.

 

Ad. 5

Pomoćnik načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2019.godinu i Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2020.godine.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Pašić Danijel, Huskić Kasim, Deljkić Nermin, Alić Hajrudin, Hasanbašić Senad, Solo Fahir i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, 2 glasa “PROTIV” i 6 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2019.godinu.

 

Ad.6

U raspravi o Izvještaju o izvršenju Budžeta za I kvartal 2020.godine učestvovao vijećnik Huskić Kasim.

 

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, 4 glasa “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvajaju se Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2020.godine.

 

Ad.7

Općinsko vijeće je sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN”, usvojilo slijedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put u Mrkotiću.

 

Nije glasao vijećnik Pašić Danijel.

Ad.8

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 22 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 3 glasa “UZDRŽAN” usvojilo slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području općine Tešanj.

 

 

Ad.9

U raspravi o Prijedlogu Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP RAD Tešanj učestvovali vijećnici: Pašić Danijel, Kotorić Esmir i Alić Munevera.

 

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, 7 glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor JP RAD Tešanj.

 

 

Ad.10

O prijedlogu Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj komentarisao je vijećnik Pašić Danijel je u okviru 9. Tačke.

 

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, 7 glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj.

 

Ad. B

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Vijećnik Deljkić Nermin je postavio sljedeće vijećnićke inicijative:

 1. „Za nastavak izgradnje trotoara u MZ Kraševo.
 2. „Za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o eksproprijaciji FBiH.
 3. „Za pokretanje sistemskog rješavanja problema prosjačenja i prisilnog rada nalodobne djece na području Općine Tešanj.
 4. „Za izgradnje trotoara u MZ Šije.

 

Vijećnik Deljkić Nermin je postavio sljedeće vijećnićko pitanje: „Zašto još uvijek ne funkcioniše kancelarija za besplatnu pravnu pomoć pri općini Tešanj?“

 

Vijećnik Galijašević Hasan je postavio sljedeće vijećnićko pitanje: „Krši li OV Tešanj Poslovnik o svom radu neizborom zamjenika predsjedavajućeg Vijeća?“

 

Vijećnik Hasanbašić Senad je postavio sljedeće vijećnićko pitanje: „Kada se planira izvršiti postavljanje kućnih brojeva u naselju Kemerovo brdo – naselje je na rubu MZ Trepče prema Jablanici i Ripnoj?“

 

Vijećnik Hodžić Enes je postavio sljedeće vijećnićko pitanje: „Zašto ni do dan danas nije realizovana vijećnička iniciajtiva o sanaciji ili rušenju objekata u privatnom ili društvenom vlasništvu, koji svojim dotrajalim stanjem predstavlja opasnost za živote građana ili njihovu imovinu, usvojena prije nepune 3 godine?“

 

Vijećnik Huskić Kasim je postavio sljedeća vijećnićka pitanja:

 1. Šta je sa radovima na pješačkoj stazi kod mosta u ul.Kralja Tvrtka ?
 2. Šta je sa izgradnjom fiskulturnih dvorana i u kojoj su fazi radovi?
 3. Čija je nadležnost i ko je izvođač radova na mostu kod firme Inžinjering u Rosuljama?

 

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad tridesetosme sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 16:33 h.

 

 

 

Zapisnik sačinila:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N.Subašić,dipl.oec