Zapisnik sa 37. sjednice Vijeća

Ad. A

Zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća Tešanj

Vijećnik Kaser Vedran je stavio primjedbu da u zapisniku nije navedeno da je učestvovao u raspravi o Prijedlogu Budžeta Općine Tešanj za 2016. godinu.

Vijećnik Unkić Emir je stavio primjedbu da u zapisniku nije navedeno da je postavio dodatno pitanje u vezi Radio “ZOS” da naknadno dostavi pismo namjere.

Predsjedavajući vijeća je konstatovao da će se primjedbe provjeriti i nakon toga dopuniti Zapisnik 36.sjednice.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

Dnevni red

U raspravi učestvovalivijećnici:Adnan Lihić i Kaser Vedran.

Nakon toga, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, usvojilo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se prijedlog Kluba vijećnika SDA i Kluba vijećnika SDP da se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama pretvori u nacrt i uputi u javnu raspravu u roku od 15 dana.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama,

 2. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne cijene m2 stambenog prostora za 2015. godinu,

 3. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2015. godinu,

 4. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2015. godinu,

 5. Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2015. godinu,

 6. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2015. godine,

 7. Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj,

 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog pravobranioca Općine Tešanj i Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika Općinskog praobranioca Općine Tešanj,

 9. Informacija o dodjeli/prodaji, potpunoj eksproprijaciji/otkupu i iznajmljivanju nekretnina/zemljišta,

 10. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanog poticaja na području općine Tešanj u 2015.godini,

 11. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2015. godini na području općine Tešanj.

Ad. 1

Pomoćnik načelnika Hamzalija Hojkurić je dodatno obrazložio Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama.

U raspravi o učestvovali vijećnici Kršić Boban, Kaser Vedran, Dujsić Amir, Halilović Fadil, Joldić Velid i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama.

Ad. 2

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne cijene m2 stambenog prostora za 2015. godinu

Ad. 3

Predsjedavajući Vijeća je dodatno obrazložio Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2015. godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Halilović Muhamed, Alić Munevera, Kaser Vedran, Joldić Velid, Halilović Fadil, Unkić Emir, Lihić Adnan, Subašić Senad i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, na prijedlog Kluba vijećnika SDA, usvojilo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Da Statutarno-pravna komisija uputi zahtjev političkim strankama koje participiraju u Općinskom vijeću da dostave prijedloge za izjenu Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj.

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 6 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2015. godinu.

Ad. 4

Zamjenik Općinskog pravobranioca Brkić Arijana je dodatno obrazložila Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2015.godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Dujsić Amir, Salkić Aida, Kaser Vedran i Halilović Fadil.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2015. godinu

Ad. 5

Pomoćnik načelnika Omerbašić Sabahudin je dodatno obrazložio Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2015. godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Unkić Emir, Alić Munevera, Halilović Fadil, Omerbašić Fahrudin i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, 6 glasova “PROTIV” , bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2015. godinu.

Pauza u radu vijeća trajala je od 16:06 sati da 16:16 sati.

Ad. 6

Općinski načelnik Suad Huskić je dodatno obrazložio Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2015. godine.

U raspravi učestvovali vijećnici: Unkić Emir, Alić Munevera, Šišić Fuad, Kaser Vedran, Salkić Aida, Pilav Osman, Joldić Velid, Halilović Fadil, Subašić Senad i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, 6 glasova “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2015. godine.

Ad. 7

Općinski načelnik Suad Huskić je dodatno, uz prezentaciju, obrazložio Informaciju o realizaciji Strategije općine Tešanj.

U raspravi učestvovali vijećnici: Šišić Fuad, Halilović Fadil, Kaser Vedran i Alić Munevera.

Nakon toga, na prijedlog Kluba vijećnika SDA Tešanj, Općinsko vijeće je sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

donijelo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

 1. U narednih 60 dana pripremiti prijedlog rješenja o imenovanju Komisije Općinskog vijeća za monitoring nad realizacijom Strategije razvoja Općine Tešanj. Ova komisija bi imala zadatak da periodično prati napredak u realizaciji Strategije, te da definiše odgovarajući oblik i sadržaj informacije za Općinsko vijeće na temelju koje bi Općinsko vijeće bilo sposobno jednostavno i jasno da ocijeni napredak, vidi ograničenja i prilike, te mjere koje će se poduzimati i nove rokove.

 2. Komisija treba da broji tri člana sastavljena od osoba koje imaju iskustvo u razvoju i praćenju strateških dokumenata, radu lokalne uprave u cjelini i izvještavanju.

 3. Komisija Općinskog vijeća za monitoring nad realizacijom Strategije razvoja Općine Tešanj će postati stalno radno tijelo Općinskog vijeća prilikom prve izmjene Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

(Jedan vijećnik nije glasao).

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj.

Vijećnik Šišić Fuad napustio sjednicu u 17:45 sati.

Ad. 8

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika Općinskog praobranioca Općine Tešanj.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog pravobranioca Općine Tešanj.

Nakon toga, imenovana, Općinski pravobranilac Arijana Brkić je dala svečanu zakletvu.

Ad. 9

Pomoćnik načelnika Medarić Nadir je dodatno obrazložio Informaciju o dodjeli/prodaji, potpunoj eksproprijaciji/otkupu i iznajmljivanju nekretnina/zemljišta.

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Munevera, Kaser Vedran, Hrvić Vahdet i Općinski načelnik.

Vijećnica Alić Munevera je u svojoj diskusiji o Informaciji o dodjeli/prodaji, potpunoj eksproprijaciji/otkupu i iznajmljivanju nekretnina/zemljišta postavila vijećničko pitanje koje glasi: Da li je na prostoru općine Tešanj bilo prodaje državne imovine, ako jeste koje su to parcele, kome su prodane i po kojem pravnom osnovu?

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o dodjeli/prodaji, potpunoj eksproprijaciji/otkupu i iznajmljivanju nekretnina/zemljišta.

Vijećnici Ajanović Ekrem i Dujsić Amir napustili sjednicu u 17:57 sati.

Ad. 10

U raspravi o Informaciji o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanog poticaja na području općine Tešanj u 2015.godini učestvovali vijećnici: Halilović Fadil, Pilav Osman, Alić Munevera i Huskić Kasim.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanog poticaja na području općine Tešanj u 2015.godini.

Ad. 11

Pomoćnik načelnika Saletović Mensur je dodatno obrazložio Informaciju o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2015. godini na području općine Tešanj.

U raspravi učestvovali vijećnici Alić Munevera, Kurdić Adem i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2015. godini na području općine Tešanj.

Ad.B

VIJEĆNIČKA PITANJA

Vijećnik Boban Kršićje postavio sljedeća vijećnička pitanja:

1.Da li Načelnik ima informacije o nezadovoljstvu građana uslugama JP Toplana, ako ima da li je nešto poduzeo da bi se otklonilo nezadovoljstvo?

2. Šta je planirano da se uradi sa objektom zv.“Klubana“ na sportskom terenu „Gimnazijalsko“?

Vijećnik Emir Unkić je postavio sljedeće vijećničko pitanje: Da li je urađena korekcija Projekta za put Most-Lete u MZ Kalošević, kojom bi se spriječilo plavljenje velikog dijela Kaloševića?

Vijećnik Vedran Kaser je postavio vijećnička pitanja koja glase:

Da li je Općinski načelnik upoznat da je ljetno održavanje u MZ Kraševo izvršeno 31.12.2015.godine?

Sa kim Načelnik komunicira, s obzirom da organi mjesne zajednice ne funkcionišu?

Ko je vršio nadzor nad izvođenjem radova prilikom obnove područne škole u Kraševu?

– Da li su neki korisnici već priključeni na kanalizacioni sistem koji je u izgradnji?

Općinski načelnik je odgovorio: Morali smo priključiti jedan nužni dio priključaka, ali ne mogu se svi priključiti niti će moći dok se ne uradi nova sekundarna mreža dok se ne rekonstruiše, jer postojeća sekundarna mreža obuhvata i kanalizacione i površinske vode i samim tim što ima površinsku vodu ima i neku količinu pijeska.

Da li je Načelnik spreman na sufinansiranje projekta trotoara na M4 u naseljenom mjestu Kraševo u skladu sa zaključkom sa 28.sjednice (31.3.2015.godine).

Općinski načelnik je odgovorio na ovo i na pitanje u vezi obilježavanja pješačkog prelaza na magistralnom putu M4 ističući da su to pitanja Direkcije cesta Federacije. Mi smo u predhodnim godinama redovno slali i kandidovali određene projekte. Ljetinić je nekoliko puta urgiran zato što je bilo stradanja pješaka, a sada smo imali nažalost tu situaciju na Kraševu. Imao sam sastanak sa grupom građana koji su izrazili zabrinutost jer je u zadnjih 15-20 godina bilo više stradanja u saobraćaju, čak do 10-11 poginulih. Ono što možemo uraditi je: snimićemo kompletnu dionicu magistralnog puta, sve dionice na kojima imaju izgrađeni trotoari i pješački prelazi, od Policijske stanice tražiti evidenciju stradanja pješaka i saobraćajnih nesreća. Nadam se da ćemo to riješiti u narednih 10-15 dana. Kada to kompletiramo ponovo ćemo se obratiti Direkciji cesta odnosno JP Ceste Federacije i argumentoavano ponuditi naše zahtjeve. Iz onog što imam informaciju da su održali 2-3 sastanka na našu inicijativu. Znam da imaju ograničena sredstva i da su to sredstva uglavnom za održavanje infrastrukture ali je moralna, ljudska i institucionalna obaveza svih nas da insistiramo na tome.

Vijećnik Halilović Muhamed je postavio vijećničko pitanje koje glasi: „Može li Načelnik i nadležna služba raditi na tome da se jedan krak vodovoda iz naseljenog mjesta Roše usmjeri za jedan dio naseljenog mjesta Halvadžići u Karadaglijama? Radi se o kratkoj dionici a riješio bi se veliki problem snadbijevanja mještana ovog naseljenog mjesta pitkom vodom.“

Općinski načelnik je odgovorio da je Projekat vodovoda Roše obuhvatio dio Dobropolja i Roša, da je projektovan za određeni broj korisnika. Da bi se odgovorilo na pitanje da li se on može produžiti za neko novo naselje potrebno je da struka da svoje mišljenje putem idejnog rješenja, idejnog i glavnog projekta. Do sada nije bilo zvaničnog zahtjeva građana niti MZ, da je to prvi prioritet a zavisiće prvenstveno od toga. Ukoliko se potvrdi da je to prvi prioritet onda ćemo mi postupiti, a ako to njima ne bude prioritet onda oni mogu samostalno raditi na pripremi projektne dokumentacije i provjeri da li je to tehnički izvodljivo da se na takav način rješava.

Vijećnik Halilović Fadil je postavio sljedeća vijećnička pitanja:

1.- Da li je ovlašteni Općinski vodni inspektor u 2015.godini vršio nadzor nad provođenjem „Odluke o vodozaštitnim zonama i zaštitnim mjerama“ izvorišta „Studenac“ Tešanj i vodovoda „Ponikva“ u MZ Šije, u skladu sa čl.131 st.2 Zakona o vodama ZDK (Sl.novine ZDK br.17/07) s obzirom na činjenicu da je 2015.godina bila veoma sušna?

– S tim u vezi, da li je sačinjen Zapisnik o provođenju „Zone sanitarne zaštite“ prema elaboratu o Zaštitnim zonama i provođenju zaštitnih mjera odnosno da li je sačinjen zapisnik o zatečenom stanju i o preduzetim mjerama?

2. – Da li na području Općine Tešanj, postoje osobe koje su u mandatu od 2010.-2014.godine kao izabrani dužnosnici bile na nekoj od nivoa vlasti u BiH, da su nakon isteka mandata primale nadoknadu zv. Bijeli hljeb na osnovu „Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH (čl.48.navedenog zakona)?

– Koliko postoji takvih osoba?

– Imena tih osoba?

Općinski načelnik odgovorio da Zakon o slobodi pristupa informacijama ne treba miješati sa vijećničkim pitanjem. Zakon o slobodi pristupa informacijama građani koriste kada žele da saznaju te informacije, a te informacije da li je neko koristio bijeli hljeb na federalnom ili državnom nivou (na kantonalnom nivou koliko se sjećam toga i nema) mi i nemamo. Svako kao građanin može poslati to pitanje ali direktno toj instituciji.

Vijećnik Hadžan Zaim je postavio vijećničko pitanje koje glasi:

– Koliko je TRA ostvarila prihoda pružajući usluge trećim licima?

– Da li postoji mogućnost da Načelnik sa Službom uputi zahtjev da se na magistralnom putu M4 u naseljenom mjestu Ljetinić obilježi pješački prelaz?

Vijećnik Joldić Velid je postavio vijećničko pitanje u vezi saniranja oštećenog zida na zgradi Simetrala, dokle se došlo po tom pitanju?

Općinski načelnik je odgovorio: Tačno je da smo potrošili nešto duže vremena na dogovaranja i ugovaranja tih radova. Potpisan je ugovor za sanaciju onog zida sa oštećenjem još od rata. Mi smo preuzeli obavezu da to isfinansiramo do kraja ali nismo dobili saglasnost i podršku od svih stanara. Očekivali smo da oni urade drugu i treću stranu pa da se cijeli objekat sanira. Na kraju smo ugovorili onu stranu koju ćemo preuzeti za finansiranje i početkom građevinske sezone i sticanjem uslova za takve radove to ćemo i realizovati.

VIJEĆNIČKE INICIJATIVE

Vijećnik Hrvić Vahdet je postavio vijećničku inicijativu da se izmjeni trasa puta III faza projekta izgradnje saobraćajnice u obuhvatu RP „Glinište“ do izlaza kod Alpina Bromy, i da se sagledaju sve zakonske procedure koje bi omogućile skraćivanje procedure izmjene Regulacionog plana „Poslovna zona Glinište“.

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad tridesetsedme sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 18:48 sati.

ZAPISNIČAR:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.