Zapisnik sa 37. HITNE sjednice Općinskog vijeća

 

 

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnik TV “Smart” Tešanj

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Subašić Senad.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 24 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 37. Hitnu sjednicu Vijeća i u skladu sa članom 43. Stav 4. Poslovnika, Vijeće obavijestio da su razlozi za sazivanje hitne sjednice:

  • Radi novonastalih okolnosti od proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom virusa COVID-19,
  • Radi donošenja odluka kojim bi se ublažile posljednice pandemije i obezbijedila sredstva za borbu protiv širenja virusa, pomoć poslodavcima, zdravstvenom sektoru i stanovništvu i
  • Radi usklađivanja budžetskih prihoda i rashoda i izvršenja usklađivanje planiranih aktivnosti sa mjerama na nivou FBiH i ZE-DO kantona (podrška privredi, poljoprivredi, umanjenje prihoda i određenih rashoda).

Shodno Statutu i Poslovniku o radu OV, sjednicu proglasio zatvorenom za javnost. (Na sjednici Kolegija koja je održana 13.04.2020.godine odlučeno je da se sjednica, zbog ograničenog prostora, održi bez prisutva javnosti).

 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

 

Termin emitovnja sjednica Općinskog vijeća u 1program TV “Smart” Tešanj je bio u subotu, 18.04.2020. godine u 21,00 sat I u nedjelju, 19.04.2020.godine u 14,00 sati

 

Ad. A

Dnevni red

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

Dnevni red:

  1. Informacija o općoj situaciji uzrokovanom pandemijom,
  2. Prijedlog Odluke o izmjeni općinskih propisa s ciljem obezbjeđenja pomoći radi ublažavanja posljedica pandemije,
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2020. godini,
  4. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta općine Tešanj za 2020. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na odabir najpovoljnije ponude,
  6. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović – Izo” Tešanj,
  7. Rješenja o imenovanju člana – predstavnika Kantonalnog ministarstva Upravnog odbora u JZU Opća bolnica Tešanj i JZU Apoteka Tefarm.

 

Ad. 1

Općinski načelnik je uz prezentaciju obrazložio Informaciju o općoj situaciji uzrokovanoj pandemijom.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće Tešanj upućuje čestitke i zahvalnost Štabu civilne zaštite Tešanj, uposlenicima u zdravstvenim ustanovama, pripadnicima Policijske stanice Tešanj, vatrogascima, komunalcima, trgovcima u marketima, radnicima koji rade u preduzećima čiji rad nije zabranjen, posebno vozačima i svima koje smo nenamjerno izostavili na izuzetnim naporima i rezultatima koje postižu u borbi protiv pandemije.

 

Općinsko vijeće Tešanj posebno ističe zahvalnost privrednicima koji su i ovaj put izdvojili značajna finansijska sredstva za štetu i stavili ih na raspolaganje Štabu civilne zaštite i zajednici.

 

Općinsko vijeće poziva građane da i dalje strpljivo poštuju preporuke i naredbe Kriznih štabova svih nivoa.

 

Općinsko vijeće je jesdnoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o općoj situaciji uzrokovanoj pandemijom.

 

Ad. 2

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija i Općinski načelnik Huskić Suad su dodatno obrazložili Prijedlog Odluke o izmjeni općinskih propisa s ciljem obezbjeđenja pomoći radi ublažavanja posljedica pandemije,

 

Na ovaj prijedlog pristigli su amandmani Kluba vijećnika SDA i Općinskog načelnika.

 

Amandman Kluba vijećnika SDA glasi: „U članu 5, na kraju se briše tačka i mijenja se zarezom te se dodaju riječi: Osim subjekata koji organizuju igre na sreću.“

U obrazloženju je navedeno:Radi se o subjektima koji ostvaruju enormnu dobit, a iznosi komunalne naknade koju plaćaju zbog veličine prostora koju koristi je niska.“

 

Amandman Općinskog načelnika koji glasi:

„U članu 6. iza stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi: „Od oslobađanja iz stava 1. ove Odluke izuzimaju se djelatnosti iz grupe “igre na sreću” kao što su lutrija, kladionice, kockarnice, i dr.”

U obrazloženju je navedeno: U članu 6. stav 1. navedeno je da se od plaćanja komunalne takse (takse na firrmu) za 2020. godinu oslobađaju svi obveznici kojima je bio zabranjen rad zbog pandemije, a ovim amandmanom izuzimaju se od oslobađanja djelatnosti iz grupe “igre na sreću” kao što su lutrija, kladionice, kockarnice, i dr. čiji rad izaziva poroke i ovisnost kod mladih, a ovo je jedan vid iborbe protiv toga.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Hrnjić Muris, Deljkić Nermin, Alić Hajrudin, Solo Fahir, Jašić Haris, Huskić Kasim i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjeni općinskih propisa s ciljem obezbjeđenja pomoći radi ublažavanja posljedica pandemije, uz amandman Općinskog načelnika.

 

Ad. 3

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2020. godini.

 

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasva “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2020. godini,

 

Ad. 4

Općinski načelnik je dodatno obrazložio Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta općine Tešanj za 2020. godinu,

 

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, 5 glasova “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta općine Tešanj za 2020. godinu,

 

 

Ad. 5

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvajaju se Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na odabir najpovoljnije ponude.

 

Ad.6

U raspravi o prijedlogu Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović – Izo” Tešanj, diskutovao vijećnik Hrnjić Muris i Općinski načelnik..

 

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, 4 glasa “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN”, usvojilo slijedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se prijedlog Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović – Izo” Tešanj,

 

Ad.7

 

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, 4 glasa “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se prijedlog Rješenja o imenovanju člana – predstavnika Kantonalnog ministarstva Upravnog odbora u JZU Opća bolnica Tešanj.

 

Vijećnik Piro Amir nije glasao.


Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, 4 glasa “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Rješenje o imenovanju člana – predstavnika Kantonalnog ministarstva Upravnog odbora u JZU Apoteka Tefarm Tešanj.

 

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad tridesetsedme sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 15:22 h.

 

 

 

Zapisnik sačinila:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N.Subašić,dipl.oec