Zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća

 

 

Ad. A

O Zapisniku sa 35. sjednice Općinskog vijeća Tešanj diskutovao vijećnik Deljkić Nermin.

 

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 4 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

Dnevni red

U raspravi o Dnevnom redu 36.sjednice Općinskog vijeća Tešanj učestvovali vijećnici: Hrnjić Muris i Huskić Kasim.

 

Općinsko vijeće je sa 10 glasova “ZA”, 14 glasova “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” nije prihvatilo prijedlog vijećnika Hrnjić Murisa da se inicijativa za smjenu aktuelnog predsjedavajućeg Općinskog vijeća, vijećnika Piro Amira, Hrnjić Murisa, Solo Fahira, Mahmutović Edina i Jupić Mirana uvrsti u Dnevni red 36.sjednice kao 1. tačka.

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, 3 glasa “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

Dnevni red:

 1. Izvještaj o implementaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga,
  2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim taksama i naknadama,
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i kriterijima za izbor i imenovanje radnih tijela OV,
  4. Analiza rada Agencije za razvoj općine Tešanj za period 2009-2019,
  5. Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa
  6. Principi i smjernice kod prometovanja nekretnina u vlasništvu općine Tešanj,
  7. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za period Januar-Decembar 2019. godine,
  8. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2019. godinu,
  9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisije za monitoring nad realizacijom Strategije

razvoja općine Tešanj.

 

Ad. 1

Pomoćnik načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno uz prezentaciju obrazložio Izvještaj o implementaciji  Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga,

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Hrnjić Muris, Huskić Kasim, Deljkić Nermin, Alić Hajrudin, Omić Mirsad, direktor JP “Rad” Tešanj Lihić Adnan i Općinski načelnik Huskić Suad.

 

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o implementaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga.

 

 

Ad. 2

Nermina Bešlagić stručni saradnik za prostorno planiranje i urbanizam, dodatno je obrazložila Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim taksama i naknadama.

 

U raspravi učestvovao vijećnik Solo Fahir.

 

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, 5 glasova “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim taksama i naknadama.

Nisu glasali vijećnici: Deljkić Nermin, Galijašević Hasan i Kotorić Esmir.

 

Ad. 3

Na osnovu člana 91. Poslovnika o radu Općnskog vijeća Tešanj Komisija za izbor i imenovanje je podnijela Amandman na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za izbor i imenovanje članova radnih tijela Općinskog vijeća Tešanj koji glasi:

„U članu V na kraju prvog stava dodaje se zarez i tekst koji glasi: „koja će dokaz iz člana II stav (1) tačka 1. i 2. provjeriti po službenoj dužnosti, a dokaze iz člana II stav (1) tačka 3., 4. i 5. kandidati će dati u formi izjave koja se nalazi na obrascu iz člana IV.“ Ovaj amandma Komisija je podnijela sa ciljem da se pojednostavi postupak i omogući kandidatima da na brži i lakši način pristupe proceduri izbora i imenovanja radnih tijela Općinskog vijeća.

O ovom Amandmanu predlagača nije bilo izjašnjavanja, on postaje sastavni dio Odluke,

 

U raspravi o Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i kriterijima za izbor i imenovanje radnih tijela Općinskog vijeća učestvovali vijećnici: Jupić Mirano, Huskić Kasim, Alić Munevera, Alić Hajrudin, Hrnjić Muris, Kurtić Amir, Solo Fahir, Galijašević Hasan, i Predsjedavajući Vijeća.

 

Pauza u radu Vijeća je trajala od 14.15 do 14:25 sati.

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da je sa vijećnicima koji su u svojim diskusijama iznijeli prijedloge usaglašeno u toku pauze da se u članu 1 prijedloga Odluke briše, gdje god stoji, tekst „najmanje 180 ETCS bodova“.

 

Općinsko vijeće je sa 21 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i kriterijima za izbor i imenovanje radnih tijela Općinskog vijeća.

 

Ad. 4

Pomoćnik načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Analizu rada Agencije za razvoj općine Tešanj za period 2009-2019.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Pašić Danijel, Hasanbašić Senad, Deljkić Nermin.

 

Na prijedlog predsjednika Kluba vijećnika SDP Tešanj pauza u radu Vijeća, je trajala od 14:36 do 14:53 sati. U vezi sa prijedlogom vijećnika Pašić Danijela i Deljkić Nermina, o odgađanju rasprave o ovoj tački dnevnog reda jer na sjednici nije prisutan direktor Agencije, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da je u vrijeme pauze održan mini Kolegij, da je već započeta rasprava o Analizi rada Agencije i da sada nema poslovničke mogućnosti da se prekine. Predložio je da se nastavi sa raspravom, vijećnici imaju mogućnost da postavljaju pitanja, na koja će odgovoriti Načelnik sa saradnicima, te ukoliko vijećnici ne budu bili zadovoljni odgovorom onda će se dogovoriti o odgađanju.

Na prijedlog Predsjedavajućeg Vijeća, pauza u radu Vijeća je trajala od 14:55 do 15:09 sati, a nakon toga nastavljena je rasprava.Predsjedavajući Vijeća je vijećnika Pašić Danijela odbio za diskusiju iz razloga što je već iskoristio vrijeme diskusije o ovoj tački Dnevnog reda.

Vijećnik Solo Fahir je predložio da se odustane od dalje rasprave o ovoj tački iz razloga što na sjednici nije prisutan predstavnik Agencije.

U daljoj diskusiji učestvovali su vijećnici: Hrnjić Muris, Kurtić Amir.

 

Na prijedlog Kluba vijećnika SDP Tešanj i Kluba vijećnika SBB Tešanj pauze u radu Vijeća trajala je od 15:18 do 15:46 sati. I na kraju o ovoj tački dnevnog reda je disutovao i dao dodatno obrazloženje Općinski načelnik.

Nakon toga, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da je obaviješten da nemaju konsenzus oko odgađanja rasprave i izjašnjavanja o ovoj tački Dnevnog reda i predložio izjašnjavanje o prijedlogu zaključka Kluba vijećnika SDA i Analizi rada Agencije za razvoj općine Tešanj za period 2009-2019.

 

Na prijedlog predsjednika Kluba vijećnika SDA pauza od 15.55 do 16:00 sati.

 

Nakon toga, vijećnici Piro Amir, Hrnjić Muris, Solo Fahir, Mahmutović Edin, Jupić Mirano, Deljkić Nermin, Pašić Danijel, Galijašević Hasan i Pilav Elvir su napustili sjednicu u 15 sati i 55 minuta.

Rad Vijeća je nastavljen sa 15 vijećnika.

 

Općinsko vijeće je sa 14 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Kurtić Amira u ime Kluba vijećnika SDA, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 1. Općinsko vijeće smatra opravdanim osnivanje i rad JP “TRA” Tešanj, Agenciju za razvoj Općine Tešanj.
 2. JP “TRA” Agencija za razvoj Općine Tešanj treba da radi na projektima koji su definisani Strategijom razvoja općine Tešanj.
 3. Preispitati djelatnosti koje su definisane u osnivačkom aktu i izmijeniti ih po potrebi.
 4. Ponuditi metod kako da Tehnološki centar počne da radi kao organizaciona jedinica unutar JP “TRA” Agencije za razvoj Općine Tešanj.

 

Vijećnik Kurtić Amir nije glasao.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 15 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Analiza rada Agencije za razvoj općine Tešanj za period 2009-2019.

 

Ad. 5

Nermina Bešlagić stručni saradnik za prostorno planiranje i urbanizam, dodatno je uz prezentaciju obrazložila Informaciju o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa

 

Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa

 

Ad.6

Na prijedlog akta Principi i smjernice kod prometovanja nekretnina u vlasništvu općine Tešanj Klub vijećnika SDP je podnio Amandman koji glasi: “Mijenja se način prometovanja nekretnina u slučaju kada je vlasništvo Općine veće od 30% ili kada se utvrdi da parcela u vlasništvu Općine može samostalno biti funkcionalna.

U ovim slučajevima je promet nekretninom u vlasništvu Općine moguć jedino putem javne licitacije, nakon odluke OV Tešanj.“ U obrazloženju dostavljenog Amandmana istaknuto je da se smatra da će se ovakvom regulacijom spriječiti mogućnost pogodovanja bilo čijim ličnim interesima, te osigurati jednaka polazna osnova za sve koji eventualno budu zainteresovani za predmetnu nekretninu u vlasništvu Općine.

 

Općinski načelnik je odgovorio da Amandman nije koristan, obzirom da su ove smjernice date samo kao pomoć za opredjeljenje i za pojašnjenje različitih situacija, gdje se baziralo na nekoliko sprecifičnih situacija.

 

Sam Zakon o stvarnim pravima (“Službene novine FBiH”, broj: 66/13 i 100/13) nije detaljnije razradio i definisao situacije kako i na koji način se vrši prodaja nekretnina u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, odnosno da li se ide na prodaju “putem neposredne pogodbe” ili se ide u prodaju “putem provođenja postupka licitacije”.Prijedlog Principa i smjernica kod prometovanja nekretnina u vlasništvu Općine Tešanj je zamišljen da bude kao svojevrsni “alat”/pomoć/ za razrješenje različitih situacija, ali nije moguće predvidjeti kakve sve različite situacije se mogu pojaviti u praksi. Kako u konačnici konačan Stav o prodaji nekretnine i konačnu odluku donosi Općinsko vijeće, uz prethodno utvrđivanje potrebnih činjenice u svakom konkretnom slučaju, pa se samim tim na osnovu istih i određuje način prodaje nekretnina, tako da se svaki prijedlog Odluke dostavlja Kolegiju Općinskog vijeća koje može iskazati svoje mišljenje da li će prometovanje u takvom slučaju ići kroz postupak oblikovanja građevinske čestice ili će prometovanje nekretnine ići kroz postupak provođenja javnog konkursa.

Općinsko vijeće sa 15 glasova “PROTIV”, bez glasova “ZA” i “UZDRŽAN” nije prihvatilo Amandman Kluba vijećnika SDP.

Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvajaju se Principi i smjernice kod prometovanja nekretnina u vlasništvu općine Tešanj.

 

Ad.7

Predsjedavajući Vijeća je obavijestio prisutne da je Komandir Policijske stanice Tešanj najavio da zbog ranije zakazanih obaveza nije u mogućnosti prisustvovati ovoj sjednici.

 

U raspravi o Informaciji o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za period Januar-Decembar 2019. godine diskutovali vijećnici: Kurdić Adem i Alić Hajrudin.

 

Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Kurdić Adema u ime Kluba vijećnika SDA, usvojilo slijedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 1. Da se u Informaciju o stanju bezbjednosti na prostoru Općine Tešanj uvrsti informacija o stanju migranata na području Općine Tešanj.
 2. Nastaviti sa aktivnostima sprečavanja organizovanog prosjačenja na prostoru OpćineTešanj.

Općinsko vijeće je sa 14 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Alić Hajrudina, u ime Kluba vijećnika SBIH, usvojilo slijedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

Da delegacija Općinskog vijeća Tešanj, koja će se odrediti na sjednici Kolegija, posjeti Policijsku stanicu Tešanj povodom 15.maja Dana policije.

 

Nije glasao vijećnik Jašić Haris.

 

Ad.8

Pomoćnik načelnika Muslija Azra je dodatno obrazložila Informaciju o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2019.godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Hasanbašić Senad i Kotorić Esmir.

 

Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prima se na znanje Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2019. godinu.

 

Ad.9

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se prijedlog Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisije za monitoring nad realizacijom Strategije razvoja općine Tešanj.

 

Ad. B

 

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Huskić Kasim je predložio da se na osnovu zaključka Komisije za izbor i imenovanje raspravlja o inicijativi vijećnika iz Kluba SBB, A SDA i nezavisnog vijećnika za smjenu aktuelnog predsjedavajućeg.

Predsjedavajući Vijeća je odgovorio da je dosadašnja praksa bila da podnosioci inicijative traže raspravu i da nebi bilo dobro da se to sada mijenja zbog čega je predsjednik Komisije povukao prijedlog.

 

Vijećnici Alić Hajrudin, Alić Munevera i Omić Mirsad su postavili vijećnićku inicijativu:

 • „o formiranju poslovne zone u naseljenom mjestu Šije, Općina Tešanj.“

 

Vijećnik Hrvić Vahdet je konstatovao da nije dobio odgovor na vijećničku inicijativu od grupe građana koju je dostavio 10.02.2020.godine.

Općinski načelnik je odgovorio da je odgovor elektronski dostavljen svim vijećnicima u dodatnim materijalima.

 

Vijećnik Hasanbašić Senad se izjasnio da raspravu o inicijativi „Da nadležne Općinske službe što prije izađu na trasu nekategorisanog puta Čifluk-Medakovo i snime predmjer potrebnih radova i imovinsko-pravni status za njegovo uređenje u lokalni status, te da u narednom periodu u saradnji sa mjesnim organima Bukva i Medakovo pokrenu proces izrade potrebne dokumentacije za izgradnju tog puta.“ ostavlja za narednu sjednicu jer su mu potrebne dodatne informacije koje će prikupiti do naredne sjednice.

 

 

 

Postavio je je nova vijećnićka pitanja:

 1. Koliko je ukupno repetitora koji su instalirani na području MZ Trepče?
 2. Koliko je od njih instalirano na državnom/općinskom zemljištu, i koliko prihoda se prikupi po pitanju iznajmljivanja zemljišta za repetitore u MZ Trepče?
 3. Da li se može očekivati da se od tih sredstava dio usmjeri za potrebe kapitalnih projekata na području MZ Trepče?

 

Vijećnik Jašić Haris se izjasnio da je djelimično zadovoljan odgovorom na vijećničko pitanje u vezi prometovanja nekretnina, te postavio dodatno Da nadležna služba koja prometuje zemljištem da komentar na članove Zakona koji su navedeni u prethodnom odgovoru.

Općinski načelnik je odgovorio da Općina ne može davati komentare na Zakone, do to radi neko drugi, i da oni koriste tumačenje iz sudske parakse zbornika.

 

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad tridesetšeste sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 16:35 h.

 

 

 

Zapisnik sačinila:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N.Subašić,dipl.oec