Zapisnik sa 35. sjednice općinskog vijeća Tešanj

održao je multimedijalnu prezentaciju na temu: ” GIS – Geografski informacioni sistem”.

Sjednici prisustvuju 23 vijećnika (Cerovac Mustafa najavio kašnjenje, a Ajanović Emina najavila opravdano odsustvovanje).

GOSTI:

Predstavnici IRIS-a Sarajevo, CCI Banja Luka, gosp. Brka Amir, direktor Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj, Begović Hasan, predsjednik Općinskog suda za prekršaje Tešanj, predstavnici MZ Jelah (Subašić Senad, Ramić Ibrahim i Kotorić Emir) i Općinski načelnik sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Novinari Brkić Hasan, dopisnik “Jutarnjih novina”, Džanić Amela iz Radio-Tešnja i predstavnici NTV «AMNA» Tešanj.

Tonski zapis i Zapisnik vodi Ibrahimkadić Zahir.

Predsjedavajući Vijeća, gosp. Huskić Suad je pred zamjenikom predsjedavajućeg Vijeća, gosp. Brkić Muhamedom, dao i potpisao svečanu izjavu, jer to na 34. sjednici Vijeća nije bilo obavljeno.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća gosp. Huskić Suad sa sekretarom Vijeća, gosp. Ćeman Smajom.

Nakon prozivke vijećnika od strane sekretara Vijeća, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da

današnjoj sjednici Vijeća od 25 vijećnika prisustvuju 23 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 35. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Nakon toga, pristupilo se razmatranju predtačaka dnevnog reda:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 34. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,

B) VERIFIKACIJA MANDATA VIJEĆNIKA BINAKAJ ZAHIDE,

C) VIJEĆNIČKA PITANJA.

Ad. A
Bez primjedbi, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
Usvaja se Zapisnik 34. sjednice Općinskog vijeća Tešanj, održane dana 29.12.2003. godine.

Ad. B
Novi vijećnik u Općinskom vijeću Tešanj, g-đa Binakaj Zahida je pred predsjedavajućim Vijeća dala i potpisala svečanu izjavu (vijećnik SDA umjesto vijećnika Ahmetlić Izudina).

Ad. C
Odgovori na postavljena vijećnička pitanja:

Predsjedavajući Vijeća je podsjetio vijećnike da je on na 34. sjednici Vijeća postavio dva vijećnička pitanja Općinskom načelniku vezano za aktivnosti oko formiranja nove općine Jelah, kazao da su odgovor na njih dobili svi vijećnici prije početka današnje sjednice i pozvao predsjednika Kluba vijećnika SDA radi izjašnjavanja u vezi s dobivenim odgovorom.

– vijećnik Šišić Fuad je u ime Kluba vijećnika SDA kazao kako nisu zadovoljni dobivenim odgovorom, da je na jasno i određeno pitanje Općinski načelnik odgovorio nejasno i neodređeno (kako se to pitanje odvijalo u prošlosti, ne navodi se kada je i zašto zajednička Komisija prestala raditi), da Općinski načelnik odgovorom želi skrenuti pažnju na činjenicu da je ovo pitanje prilično staro, što je svima poznato, ali da to ne umanjuje njegovu odgovornost za dosadašnje ponašanje, da Općinski načelnik u odgovoru navodi kako će putem Službe za društvene djelatnosti upozoriti Savjet MZ Jelah na nezakonite radnje i da očigledno ne smatra važnim uznemiravanje velikog broja građana općine Tešanj provođenjem aktivnosti oko referenduma od strane organa MZ Jelah, za čije ponašanje, Statutom Općine, Općinski načelnik ima neposrednu odgovornost, te da se iz dobivenog odgovora vidi kako se izvršna vlast nije bavila ovim vrlo važnim pitanjem, zbog čega nisu zadovoljni odgovorom, i da on u ime Kluba vijećnika SDA iznosi javnu kritiku na rad izvršne vlasti u vezi aktivnosti oko formiranja općine Jelah i načina na koji su one vođene.

VIJEĆNIČKA PITANJA

– vijećnik Šišić Fuad je u ime Kluba vijećnika SDA predložio inicijativu: da Vijeće donese zaključak o imenovanju jedne ulice ili trga u gradu Tešnju imenom prvog predsjednika nezavisne države BiH, rahmetli Alije Izetbegovića, te da konkretno predlažu da to bude prostor kod spomenika palim borcima (prostor između hotela, PBS i Doma kulture koji još nije imenovan), a zatim pozvao Vijeće da podrže ovu inicijativu, nakon čega bi Općinski načelnik pripremio prijedlog odluke za jednu od narednih sjednica.

– vijećnik Dizdarević Ahmet je u ime Kluba vijećnika SDP-a predložio da Vijeće zaduži Općinskog načelnika da preduzme sve neophodne mjere putem nadležnih kantonalnih i federalnih inspekcija, kako bi se pojačala kontrola i spriječilo stavljanje u promet uvezenog mesa sumnjivog kvaliteta (zaraženo groznicom) na području općine.

– vijećnik Smailbegović Benjamin je podsjetio vijećnike da su na prošloj sjednici Vijeća

dobili informaciju da je Policijska uprava Tešanj preduzela aktivnosti na regulisanju saobraćaja u ulici M. Tita u Tešnju i kazao kako on do danas nije primijetio nikakve promjene u vezi s tim, a zatim zatražio da se odgovori : Koliko je sredstava naplaćeno u 2003. godini po osnovu pretvorbe poljoprivrednog zemljišta u građevinsko na području općine Tešanj i koliko je tih sredstava vraćeno Općini?

– Brkić Muhamed je kazao kako nema ništa protiv inicijative vijećnika Šišića, da joj se

pridružuje i zatražio da se provede (ispoštuje) raniji zaključak Komisije za promjenu naziva ulica (formiranje šire komisije koja bi sagledala kompletnu problematiku vezanu za preimenovanje naziva ulica i trgova).

– vijećnik Smailbegović Jasmin je kazao kako posjeduje pismo grupe građana Tešnja, kojim se traži dislociranje kontejnera iz dvorišta njihove zgrade (nisu njihovi), pa je zamolio da Općinski načelnik preko svojih službi sagleda kakve su mogućnosti za njihovu dislokaciju.

Predsjedavajući Vijeća je kazao da je pomenuto pismo upućeno i na adresu Vijeća, da će ga Kolegij Vijeća proslijediti nadležnim službama na rješavanje, te da zbog toga nije ni pominjano na današnjoj sjednici.

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće traži provođenje ranijeg zaključka Komisije za preimenovanje ulica i iznalaženje prikladne lokacije (trga ili ulice) u Tešnju, koji će se zvati imenom prvog predsjednika nezavisne države BiH, rahmetli Alije Izetbegovića.

Nakon toga, u vezi inicijative vijećnika Dizdarević Ahmeta, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće zadužuje Općinskog načelnika da preduzme sve neophodne mjere putem nadležnih kantonalnih i federalnih inspekcija, kako bi se pojačala kontrola i spriječilo stavljanje u promet uvezenog mesa sumnjivog kvaliteta (zaraženo groznicom) na području općine.

Obzirom da vijećničkih pitanja nije bilo, predsjedavajući Vijeća je otvorio raspravu o dnevnom

redu iz saziva:

– vijećnik Šišić Fuad je podsjetio kako je na prošloj sjednici Vijeća, pod tačkom 2. usvojen zaključak kojim je Vijeće zadužilo Općinskog načelnika da Vijeću na prvoj narednoj sjednici predloži Odluku o politici raspodjele budžetskih sredstava za kapitalne projekte u narednom periodu i da se raspiše javni poziv, koji on do danas još nigdje nije vidio, a kraj je januara, pa, ukoliko načelnik nema drugačiji prijedlog, predlaže Vijeću zaključak o raspisivanju javnog poziva, da se na narednoj sjednici usvoje Kriteriji, a da Općinski načelnik sa saradnicima istovremeno pokuša pripremiti listu projekata koja će, eventualno, pretrpjeti manje korekcije, kako se ne bi došlo u vremenski tjesnac za trošenje sredstava namijenjenih za kapitalne projekte.

– Općinski načelnik je dao kratko pojašnjenje i kazao da se slaže kako je iskazana bojaznost opravdana, ali da se maksimalno transparentno nastupilo prema predstavnicima MZ-a, da je ponovo obavljena javna rasprava sa predstavnicima svih MZ-a na kojoj je većina MZ-a predložila određene izmjene u odnosu na ranije prijedloge, da nije tada razumio da se treba ići na raspisivanje javnog poziva, nego da se istovremeno provedu i javna rasprava i po pitanju Kriterija, a da građani dostavljaju svoje prijedloge do 28. februara, kako da bi se za narednu sjednicu Vijeća pripremila i Politika raspodjele i rang lista po tim Kriterijima.

– vijećnik Šišić Fuad je kazao da je došlo do nesporazuma, jer se ne može govoriti o transparentnosti ako se ide samo preko organa MZ-a, da u prijedlogu neusvojene Politike nije bilo primjedbi na tekst da se ide na javni poziv, kako bi svi građani imali mogućnost uvida i apliciranja, izrazio lično mišljenje da organi pojedinih MZ-a ne rade dovoljno dobro ili uopšte ne rade, pa da se ne ide na kažnjavanje ostalog stanovništva zbog njihovog nerada, te ponovo predložio zaključak o raspisivanju javnog poziva.

– Općinski načelnik je saopštio da je to prihvatljivo i da će, ako to Vijeće prihvati, već sutra raspisati javni poziv.

Nakon rasprave, u vezi prijedloga vijećnika Šišić Fuada, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće zadužuje Općinskog načelnika da u najkraćem mogućem roku objavi javni poziv putem sredstava javnog informisanja, mjesnih sredina i putem web site Općine Tešanj, kojim će se pozvati sve zainteresovane sredine i institucije za prijavu projekata koje imaju potrebu realizirati.

Nakon toga, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno usvojilo slijedeći

DNEVNI RED

Informacija o radu Općinskog vijeća za 2003. godinu,
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,
Prijedlog Odluke o uslovima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Tešanj,
Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za budžet Općine Tešanj,
Izvještaj o radu Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj za 2003. godinu,
Informacija o aktivnostima organa MZ Jelah u vezi konstituisanja nove općine,
Informacija o radu Općinskog suda za prekršaje Tešanj za 2003. godinu,
Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine i
realizaciji dvosmjernog povratka.

Ad. 1

Predsjedavajući Vijeća (iza govornice) i sekretar Vijeća su ukratko obrazložili Informaciju, nakon čega je otvorena rasprava:

– vijećnik Brkić Muhamed je kazao da je Informacija korektno napisana ali da joj nedostaju podaci o provođenju i efektima realizacije zaključaka Vijeća, da je provjerom ustanovio da veliki broj zaključaka sa ranijih sjednica Vijeća nije proveden, pa predlaže zaključak kojim se zadužuje Općinski načelnik sa službama, da uz pomoć predsjedavajućeg Vijeća, utvrdi koji zaključci i zbog čega nisu provedeni, uz sugestiju da Informacija o radu Vijeća ubuduće obavezno u sebi sadrži i podatke o realizaciji zaključaka.

– predsjedavajući Vijeća se složio s tim, uz napomenu da po Programu rada Vijeća slijedi Izvještaj Općinskog načelnika, koji će sadržavati i podatke o realizaciji zaključaka Vijeća, te da je to razlog zbog kojeg oni nisu uvršteni u Informaciju o radu Vijeća.

– Općinski načelnik je saopštio kako je ranije od sekretara Vijeća (od Stručne službe) tražio pregled zaključaka koji nisu provedeni, međutim, pošto Stručna služba praktično i ne postoji (u toku je izrada nove Sistematizacije kojom će biti formirana), pregled nerealiziranih zaključaka Vijeća nije urađen.

– vijećnik Brkić Muhamed je replicirao Općinskom načelniku, kazavši da taj pregled ne treba praviti sekretar Vijeća nego službe, svaka iz svog resora.

– sekretar Vijeća je potvrdio da izvršna vlast prati realizaciju zaključaka Vijeća i o tome blagovremeno izvještava Vijeće.

– vijećnik Dizdarević Ahmet je ukazao na nelogičnosti u grafikonu – piše da je 8 zaključaka predloženo a da su usvojena 82 zaključka?

– sekretar Vijeća je pojasnio da je to moguće, navodeći primjer početka današnje sjednice, gdje je već nekoliko zaključaka usvojeno, a nisu bili planirani kao prijedlog zaključka.

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu Općinskog vijeća za 2003. godinu, kao u prijedlogu.

Nakon toga, vezano za prijedlog vijećnika Brkić Muhameda, Općinsko vijeće Tešanj je sa 17 glasova «ZA» i 5 glasova «uzdržan» (1 vijećnik nije glasao), donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Informacija o radu Vijeća ubuduće obavezno mora sadržavati i podatke o realizaciji zaključaka Vijeća.

Ad. 2

Bez rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je sa 19 glasova «ZA» i 4 glasa «uzdržan» donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj, kao u prijedlogu.

Ad. 3

U raspravi po ovoj tački dnevnog reda učestvovali su:

– vijećnik Salkanović Nusret je u ime Kluba vijećnika SDA saopštio da u potpunosti podržavaju ovu Odluku.

– vijećnik Dizdarević Ahmet je u ime Kluba vijećnika SDP-a kazao da su oni blagovremeno uputili svoje prijedloge ali oni nisu uvaženi (ili nisu ni došli do predlagača), zatim upitao da li je ispušten institut javne licitacije ili ostaje samo konkurs za izgradnju objekata na zemljištu u državnom vlasništvu, te predložio:

– da u članu 9. rok bude produžen na 30 dana,

– da se usaglase član 15. i član 22. jer su u koliziji,

– u članu 29. – da li treba plaćanje rente na zemljišne površine proširiti sa objektima, a ako je ona ipak samo za stambene površine, onda da se smanji bar za 50%,

– da se pojasni pojam “I – zona” (član 29. i 32.)?

– vijećnik Smailbegović Jasmin je u vezi člana 29. zatražio pojašnjenje, da li se on odnosi na sve stambene površine koje su i u privatnom vlasništvu ili samo na površine čiji je vlasnik Općina, pa ih ona daje na korištenje ( tj. da li se odnosi na sva zemljišta)?

– g-đa Ajanović Besima je ukratko pojasnila da je Odluka rađena u skladu sa važećim Zakonom i da do eventualnih promijena može doći samo nakon podzakonskih akata, ukoliko ih bude.

– vijećnik Dizdarević Ahmet je kazao da je nezadovoljan pojašnjenjem i ponovo zatražio dodatna pojašnjenja, te predložio pauzu, jer Odluka ima vidnih nedorečenosti.

– vijećnik Brkić Muhamed je dao primjedbu (poslovnička intervencija), kazavši da je Odluka konačni prijedlog i da se na nju mogu davati samo amandmani (po Poslovniku), jer u obrazloženju nije navedeno da li su primjedbe SDP-a pristigle predlagaču ili ne.

– g-đa Hundur Haška je u ime Službe finansija kazala da je od SDA prispjela samo jedna primjedba, a od SDP-a nije bilo primjedbi i prijedloga.

– vijećnik Prnjavorac Galib je konkretno zatražio pojašnjenje da li je li “zakonom zabranjena” licitacija i da izričito ostaju konkurs i slobodna pogodba?

– g-đa Ajanović Besima je ponovila svoj ranije izrečeni stav (tako je prema važećem Zakonu).

– vijećnik Dizdarević Ahmet je ponovo zatražio pauzu ili da se usvajanje Odluke odloži za narednu sjednicu.

Pauza u radu Vijeća trajala je od 15,00 do 15,15 sati.

U nastavku sjednice sekretar Vijeća je pročitao tekst usaglašenog zaključka.

Nakon toga, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasano donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće Tešanj Odluku o uslovima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu upućuje Zakonodavno-pravnoj komisiji Općinskog vijeća u vezi usklađenosti sa Zakonom i da se ostale odluke vezane za navedenu Odluku pripreme za narednu sjednicu Općinskog vijeća.

Ad. 4

Općinski načelnik je ukratko obrazložio prijedlog Odluke, nakon čega je otvorena rasprava:

– vijećnik Šišić Fuad je u ime Kluba vijećnika SDA kazao kako po drugi puta mora iskazati nezadovoljstvo, jer su upravni odbori vrlo značajnih institucija ostali nekompletni nakon provođenja Zakona o sukobu interesa, da je punih 100 dana prošlo od donošenja odluke vezane za ovu oblast, a u međuvremenu nije bilo promjena zakonskih propisa, što je neprihvatljivo, pa predlaže da se odmah pristupi popuni upravnih odbora s ovom Odlukom, jer se stiče dojam da se to namjerno odugovlači.

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasano donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Tešanj, kao u prijedlogu.

Ad. 5

Bez rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Rješenje o imenovanju Komisije za budžet Općine Tešanj, kao u prijedlogu.

Ad. 6

Gosp. Brka Amir, direktor Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj, je ukratko obrazložio Izvještaj o radu, navodeći konkretno sve poteškoće s kojima se ova institucija susreće, nakon čega je otvorena rasprava:

– vijećnik Brkić Salih je kazao da je Izvještaj sadržajan, ali da je evidentno da djelatnost Centra može biti i proširenija povećanjem broja kadrova, te predložio da se iznađu mogućnosti kako bi se Centru za kulturu i obrazovanje pomoglo u daljem radu.

– vijećnik Šišić Fuad se složio s vijećnikom Brkić Salihom, konstatovao da bi saradnja između Upravnog odbora i osnivača (Općine) trebala biti češća i jača, da je Vijeće umanjilo sredstva za CKO u 2004. godini u odnosu na 2003. godinu i da do toga sigurno ne bi došlo da je Vijeće na dan usvajanja budžeta imalo pred sobom ovaj Izvještaj o radu CKO, da je Upravni odbor usvojio ovaj Izvještaj direktora i uputio zahtjev prema osnivaču, da nedostaje stav Službe za društvene djelatnosti i da je, po njegovom mišljenju, kočnica Općinsko vijeće i izvršna vlast, pa predlaže da Općinski načelnik sa svojim saradnicima, Upravnim odborom i direktorom CKO, izađu sa prijedlogom prema Općinskom vijeću kako bi, ukoliko Općinskom načelniku bude bila potrebna podrška ovog Vijeća, podržali ono što je ocjena Upravnog odbora o radu ove institucije, te da takav pristup bude kada su u pitanju i sve ostale institucije (da se to odradi prije nego što dođe na Vijeće).

– gosp. Mandžukić Jasmin je podsjetio vijećnike na svoj istup u oktobru 2003. godine, prilikom razmatranja Informacije o radu CKO za prvih 9 mjeseci 2003. godine, kada je umjesto direktora CKO (opravdano bio odsutan) iznio detalje i pohvale, tako da je smatrao da to uz ovaj Izvještaj ne treba ponavljati, da je prilikom razmatranja budžeta imao prijedlog za kadrovsko proširenje CKO, te da lično misli da osnivač ima neadekvatan stav prema CKO i rezultatima koje ova institucija postiže.

– vijećnik Alić Munevera je kazala da se stidi što je ovakav budžet usvojen (smanjena sredstva za CKO), jer nije bilo jake spone između izvršne vlasti i direktora CKO, i podržala prijedlog vijećnika Šišić Fuada.

– Općinski načelnik je kazao da se pridružuje svim izrečenim ocjenama i diskusijama, te da mu je drago što njegov saradnik (gosp. Mandžukić) tako misli, i da će se svim silama potruditi da taj saradnik ubuduće ima korektniji odnos prema CKO, i da će se, kroz različite mogućnosti, pomoći CKO, tako da direktor CKO nikada više ne dođe u situaciju da mora javno pisati Općinskom načelniku o svim nedostacima šefa Službe za društvene djelatnosti.

– predsjedavajući Vijeća je pročitao tekst zaključka u tri tačke.

– vijećnik Rožajac Sead je u tački 2. zaključka predložio da se Općinskom načelniku da rok od 30 dana za iznalaženje mogućnosti finansijske pomoći CKO.

Nakon toga Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasano donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o radu Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj za 2003. godinu, kao u prijedlogu.

2. Općinsko vijeće zadužuje Općinskog načelnika da u roku od 30 dana sa svojim saradnicima, Upravnim odborom i direktorom Centra za kulturu i obrazovanje sačini prijedlog načina podrške Vijeća ovoj instituciji.

3. Ovakav princip informisanja Općinskog vijeća da se poštuje i ubuduće.

Ad. 7

U ime predlagača, gosp. Mandžukić Jasmin je ukratko obrazložio Informaciju, nakon čega je otvorena rasprava:

– vijećnik Šišić Fuad je u ime Kluba vijećnika SDA kazao da su ovo pitanje ranije pokrenuli u vidu vijećničkog pitanja, da se radi o vrlo ozbiljnom pitanju i da o njemu treba raspravljati na ozbiljan način, da oba načelnika nisu bila dovoljno odgovorna (izvršna vlast), da postoje i javne izjave kako ova inicijativa nije zvanično pokrenuta, tako, dok se to ne desi nema ni stava Općinskog načelnika, da su Općinski načelnik i njegovi saradnici neposredno odgovorni i ovo pitanje treba rješavati kroz direktne dijaloge, a ne kroz distanciranje i podizanje tenzija, da u tom smislu lokalna tešanjska vlast nije uradila dovoljno prema organima MZ Jelah, koji su napravili niz grešaka u svom radu, što se i konstatuje u ovoj Informaciji, jer referendum mora biti u skladu sa Zakonom, a ne na način na koji je to urađeno, što nije korektno prema ljudima koji tamo žive, a izvršna vlast je sve to mirno posmatrala sa strane, tako da se hitno mora otvoriti dijalog između izvršne vlasti i organa MZ Jelah i otkloniti razlozi za osnivanje nove općine, da se stvori pozitivan ambijent i da se sačuvaju dobri međuljudski odnosi, kakav god bude rezultat na kraju, pomenuo nekoliko pozitivnih primjera iz dosadašnjih odnosa Općine Tešanj prema MZ Jelah, te u ime Kluba vijećnika SDA predložio zaključak:

1. Na temelju dostavljenih informacija od strane Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Tešanj konstatuje da je MZ Jelah imala ravnopravan tretman od strane lokalne općinske vlasti u proteklom periodu.

2. Zadužuje se Općinski načelnik da otvori direktan dijalog sa Savjetom MZ Jelah, te argumentirano raspravi sve primjedbe koje Savjet MZ Jelah navodi kao razloge zbog kojih je pokrenuo inicijativu za formiranje nove općine.

3. Zadužuje se Općinski načelnik da, shodno statutarnim obavezama i ovlaštenjima, poduzme i neposredne mjere u cilju zaštite građana i zaštite zakonitosti u radu organa mjesnih zajednica, sa posebnim mjerama u pogledu nezakonitih aktivnosti organa MZ Jelah.

– vijećnik Smailbegović Jasmin je pojasnio da se radi o Informaciji o aktivnostima koja se samo prima k znanju, pa je, obzirom da već imaju prijedlozi zaključaka i da je vođena rasprava o ovom pitanju, zatražio pauzu od 15 minuta radi usaglašavanja stavova.

Pauza u radu Vijeća trajala je od 16,10 do 16,30 sati.

U nastavku sjednice, predsjedavajući Vijeća je pročitao tekst usaglašenog zaključka.

Nakon toga Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Informacija o aktivnostima organa MZ Jelah u vezi konstituisanja nove općine, kao u prijedlogu.

2. Na temelju dostavljenih informacija od strane Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Tešanj konstatuje da je MZ Jelah imala ravnopravan tretman od strane lokalne općinske vlasti u proteklom periodu.

3. Općinsko vijeće zadužuje Općinskog načelnika da otvori direktan dijalog sa Savjetom MZ Jelah, te argumentirano raspravi sve primjedbe koje Savjet MZ Jelah navodi kao razloge zbog kojih je pokrenuo inicijativu za formiranje nove općine.

Ad. 8

Bez rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu Općinskog suda za prekršaje Tešanj za 2003. godinu, kao u prijedlogu.

Ad. 9

Bez rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području

općine i realizaciji dvosmjernog povratka, kao u prijedlogu.

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se zahvalio prisutnim i zaključio rad 35. sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 16,35 sati.

ZAPISNIČAR:

Zahir Ibrahimkadić

SEKRETAR OV-a PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Smajo Ćeman, dipl. pravnik Suad Huskić, prof.

BOSNA I HERCEGOVINE

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-01-2762/03.

Dana: 29.01.2004. godine

Na osnovu člana VI 5 (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 1/94., 13/97. i 52/02.), člana 22. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službene novine ZE-DO Kantona”, broj: 13/98. i 8/00) i člana 13. Statuta Općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj: 1/03.), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 35. sjednici održanoj dana 29.01.2004. godine, donosi

O D L U K U

o izmjenama i dopunama

Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj

Član 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj: 1/03.), u članu 25. stav 1. iza tačke 7. dodaju se nove tačke 8, 9 i 10 koje glase:

“8. Komisija za pitanja mladih”,

“9. Komisija za budžet”,

“10. Komisija za ravnopravnost polova”.

Član 2.

Iza člana 31. dodaju se novi članovi 31 A, 31 B i 31 C koji glase:

“Član 31. A.

h) Komisija za pitanja mladih:

– prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže Vijeću programe i mjere za rješavanje uočenih problema, posebno u suzbijanju narkomanije, alkoholizma i drugih toksikomanija,

– predlaže programe kreativnog angažovanja mladih u oblasti kulture, edukacije, sportskih aktivnosti,

– ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama koja se bave pitanjima mladih,

– ostvaruje saradnju sa organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih na profesionalnoj osnovi,

– vrši i druge poslove određene ovim Poslovnikom i drugim aktom Vijeća.”

Član 31. B.

i) Komisija za budžet:

– prati ostvarenje prihoda i rashoda budžeta općine,

– informiše Općinsko vijeće u slučajevima kada utvrdi da postoji neusklađenost u ostvarenju prihoda ili rashoda prema usvojenom planu budžeta,

– daje mišljenje o nacrtu i prijedlogu odluke o budžetu, prije razmatranja ovih akata na sjednici Općinskog vijeća,

– vrši i druge poslove u skladu sa Poslovnikom i odlukama Vijeća.

Član 31. C.

j) Komisija za ravnopravnost polova:

– prati zastupljenost žena u strukturi organa vlasti i upravljačkim institucijama gdje je Općina osnivač, te predlaže preduzimanje određenih aktivnosti,

– prati stanje ostvarenja prava žena – majki u smislu zdravstvene i socijalne zaštite i predlaže nadležnim organima određena rješenja,

– predlaže mjere i aktivnosti u cilju ostvarivanja i unapređenja ravnopravnosti polova,

– ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom ravnopravnosti polova,

– ostvaruje saradnju sa organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima ravnopravnosti polova,

– vrši druge poslove iz svog djelokruga”.

Član 3.

U članu 44. na kraju teksta, tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi “s tim da prekid sjednice ne može trajati duže od jednog sata”.

Iza stava 1. dodaju se novi stavovi 2. i 3. koji glasi:

“Predsjedavajući u dogovoru sa predsjednicima klubova, može odlučiti o prekidu sjednice.

Prekid sjednice ne može trajati duže od 15 dana”.

Član 4.

U članu 50. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Predlagač materijala može da do otvaranja pretresa povuče prijedlog materijala”.

Član 5.

U članu 52. u stavu 2. na kraju teksta, tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi “i vijećnicima”.

Član 6.

Iza Poglavlja VIII – JAVNOST U RADU dodaje se novo Poglavlje VIII A koje glasi:

VIII A – TRANSPARENTNOST U ODLUČIVANJU NA LOKALNOM NIVOU.

I – OPĆE ODREDBE

Član 91. a.

Odredbe iz ovog poglavlja odnose se na sve odluke koje kao opće normativne

akte donosi Općinsko vijeće ( u daljem tekstu odluke ), ako zakonom drugačije nije određeno.

II – PROCEDURA DONOŠENJA ODLUKA

Obavještavanje javnosti o prijedlogu odluke i mogućnost podnošenja komentara od strane javnosti.

Član 91. b.

Općinsko vijeće prije usvajanja odluke dužno je obavijestiti javnost o planiranom donošenju odluke na sjednici Općinskog vijeća, najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća i to:

a) objavljivanjem obavijesti o planiranom donošenju odluke u lokalnim medijima,

b) postavljanjem obavijesti o planiranom donošenju odluke na općinskoj oglasnoj tabli i

c) objavljivanjem obavijesti o planiranom donošenju odluke na web stranici općine.

Član 91. c.

Obavijest o planiranom usvajanju odluke mora sadržavati:

a) kratko objašnjenje svrhe donošenja predložene odluke, i

b) informacije o tome gdje, kada i kako zainteresirani organi, organizacije,

zajednice i pojedinci mogu dobiti primjerak kompletnog teksta prijedloga odluke, mogu podnositi pismene komentare, mogu zahtijevati javnu raspravu o predloženoj odluci i mogu tražiti da se izvrši analiza ekonomske opravdanosti predložene odluke kada Općinsko vijeće smatra da prijedlog odluke može imati ekonomske efekte.

Član 91. d.

Cjelokupan tekst prijedloga odluke mora biti dostupan javnosti i to:

a) objavljivanjem teksta na općinskoj oglasnoj tabli, i

b) stavljanjem teksta na uvid svim zainteresiranim organima, organizacijama,

zajednicama i pojedincima na njihov zahtjev, preko info pulta Općine.

Član 91. e.

U periodu od 10 dana nakon izdavanja obavijesti o donošenju odluke predlagač

odluke obavezan je zainteresiranim organima, organizacijama, zajednicama i pojedincima dati mogućnost da u pismenoj formi podnesu svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na tekst predložene odluke.

Javna rasprava

Član 91. f.

1. Općinsko vijeće obavezno je zakazati javnu raspravu o predloženoj odluci ako:

a) Općinsko vijeće odluči da podnese Nacrt odluke na javnu raspravu,

b) pismeni zahtjev za održavanje javne rasprave podnesu:

– najmanje pedeset (50) birača,

– udruženja, fondacije, privredna društva i druga pravna lica i organi mjesnih

zajednica, ili

– ombudsman.

2. U slučaju kad provodi javnu raspravu, Općinsko vijeće će obavijestiti javnost

o mjestu i vremenu održavanja rasprave najmanje petnaest (15) dana prije dana održavanja rasprave i to:

a) objavljivanjem obavijesti o održavanju javne rasprave u lokalnim medijima,

b) postavljanjem obavijesti o održavanju javne rasprave na općinskoj oglasnoj tabli, i

c) objavljivanjem obavijesti na web stranici Općine.

3. U slučajevima kada odluči održati javnu raspravu, Općinsko vijeće će:

a) odrediti nadležni organ koji će organizirati javnu raspravu,

b) odrediti datum javne rasprave,

c) najmanje petnaest (15) dana prije dana održavanja javne rasprave, obavijestiti

javnost o mjestu i vremenu održavanja rasprave, u skladu sa stavom 2 ovog člana, i

d) utvrditi načine prikupljanja i sortiranja komentara dobijenih tokom javne rasprave.

4. Javna rasprava mora biti otvorena za javnost. Organizator javne rasprave dužan je

obezbijediti da se svi usmeni komentari zabilježe stenografski, ili na neki drugi način i omogućiti učesnicima da daju i pismene komentare.

5. Organizator javne rasprave će pripremiti izvještaj sa pregledom komentara

prikupljenih tokom javne rasprave. Izvještaj će biti proslijeđen podnosiocu nacrta odluke i općinskim vijećnicima.

Usvajanje predložene odluke

1. U ime Općinskog vijeća nadležna općinska služba dužna je uzeti u razmatranje

sve komentare podnesene u pismenoj formi tokom trajanja perioda za primanje komentara javnosti, kao i komentare iz izvještaja o javnoj raspravi, kada je ona održana, sačiniti o tome pismeni izvještaj kojim će predložiti Općinskom vijeću da prihvati ili odbaci takve komentare sa razlozima takve odluke, i koji će se nakon usvajanja od strane Općinskog vijeća dostaviti podnosiocima komentara.

2. Pismeni komentari podneseni tokom perioda za primanje komentara javnosti,

zapis usmenih komentara prikupljenih u toku javne rasprave, izvještaj o održanoj javnoj raspravi, kao i pismeni izvještaji Općinskog vijeća o komentarima javnosti, bit će na zahtjev dostupni na uvid svim zainteresiranim građanima.

3. Općinsko vijeće ne može usvojiti odluku prije isteka perioda za podnošenje

pismenih komentara ili usmenih komentara u slučaju kada se održava javna rasprava.

4. U roku od 75 dana nakon izdavanja obavjesti o donošenju odluke u slučaju kad se

ne održava javna rasprava ili 60 dana nakon završetka javne rasprave nacrtu odluke Općinsko vijeće će usvojiti predloženu odluku ili prekinuti proceduru njenog donošenja i to:

a) objavljivanjem obavijesti u lokalnim medijima,

b) postavljanjem obavijesti na općinskoj oglasnoj tabli, i

c) objavljivanjem obavijesti na web stranici općine.

5. Po usvajanju odluke, Općinsko vijeće će u Općinskom službenom listu objaviti usvojenu

odluku sa obrazloženjem.

Procedure za predlaganje odluka sa ekonomskim efektima

Član 91. h.

1. Ako Općinsko vijeće smatra da prijedlog odluke može imati ekonomske efekte, u

obavijest o donošenju odluke uključit će informacije o tome kada, gdje i kako zainteresirane osobe mogu tražiti od Općinskog vijeća da izvrši analizu ekonomskih efekata predložene odluke.

2. Općinsko vijeće, putem nadležnog organa dužno je izraditi analizu ekonomskih

efekata odluke ukoliko u roku od deset (10) dana od vremena izdavanja obavijesti, pismeni zahtjev za izradu analize podnesu:

a) udruženja, fondacije, organi mjesnih zajednica,

b) privredna društva ili druga pravna lica.

3. Analiza ekonomskih efekata obuhvata:

a) procjenu troškova koje će snositi privredna društva, udruženja, fondacije,

druga pravna lica i građani pri implementaciji predložene odluke kojoj podliježu, predviđene troškove općine i ostalih organa vlasti u implementaciji i primjeni predložene odluke, i očekivani uticaj predložene odluke na općinske prihode, i

b) prijedlog uvođenja fleksibilnijih uslova za provođenje odluke kao način za

ublažavanje eventualnih štetnih ekonomskih efekata predložene odluke

4. Cjelokupan tekst analize ekonomske opravdanosti odluke bit će objavljena na

oglasnoj tabli općine najmanje deset (10) dana prije usvajanja predložene odluke. U analizi će biti navedeno gdje zainteresirani građani mogu dobiti objavljeni tekst analize.

Izuzeće od procedure javnog donošenja odluka

Član 91. i.

1. Članovi 91. b. do 91. h ovih odredbi neće se primjenjivati u slučajevima kada

Općinsko vijeće odluči da bi takve procedure bile neprimjenjive zbog hitnih mjera čije je preduzimanje u javnom interesu, a ne može biti odloženo.

2. Za svaku odluku koja se usvoji u skladu sa stavom 1 ovog člana Općinsko vijeće

obavezno je najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja odluke izdati obavještenje koje mora sadržavati detaljno obrazloženje razloga zbog kojih se procedure iz članova 91.b. do 91.h smatraju neprimjenjivim.

Obavještenje će se objaviti:

a) u lokalnim medijima,

b) postavljanjem na općinskoj oglasnoj tabli, i

c) na web stranici Općine.

Pravo iniciranja odluka

Član 91. j.

1. Svaki birač može kod Općinskog vijeća pokrenuti inicijativu za donošenje

odluke, koju će prije sjednice općinskog vijeća razmatrati nadležno radno tijelo vijeća, i nakon zauzimanja stava proslijediti nadležnoj općinskoj službi koja će za općinsko vijeće pripremiti pismeni odgovor na inicijativu.

2. U roku od trideset (30) dana nakon prijema inicijative, Općinsko vijeće će

inicirati proces izrade nacrta predloženog akta kod nadležne općinske službe ili odbiti inicijativu navodeći razloge takve odluke.

Pravo na zahtjev za izmjene, dopune ili stavljanje van snage odluke

Član 91. k.

1. Svaki birač može Općinskom vijeću podnijeti zahtjev za izmjenu, dopunu ili

stavljanje van snage odluke koji će prije sjednice vijeća razmatrati nadležno radno tijelo vijeća i nakon zauzimanja stava proslijediti nadležnoj općinskoj službi koja će u roku od trideset (30) dana od dana podnošenja zahtjeva pripremiti pismeni izvještaj.

2. Izvještaj iz prethodnog stava će sadržavati ocjenu opravdanosti odluke sa

obrazloženjem, a kopija izvještaja bit će dostavljena podnosiocu zahtjeva i stavljena na uvid svim zainteresiranim osobama na oglasnoj ploči Općine.

III – SASTANCI OPĆINSKOG VIJEĆA I NJEGOVIH RADNIH TIJELA

Nazivi koji se koriste u ovom poglavlju

Član 91. l.

Nazivi koji se koriste u ovom poglavlju imaju sljedeća značenja:

1. Otvoreni sastanak – sastanak kojem javnost ima pristup.

2. Zatvoreni sastanak – sastanak koji se održava bez prisustva javnosti.

3. Javnost – cjelokupno građanstvo.

Otvoreni sastanci
Član 91. m.

1. Svim sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela prethoditi će obavještavanje javnosti u skladu sa članom 91.n. ovih odredbi. Sjednice će biti otvorenog tipa, osim u slučaju da je zatvoreni sastanak izričito dozvoljen u skladu sa članom 91.r. stav 1. ovih odredbi.

2. Zapisnici o radu sjednica Vijeća i njegovih radnih tijela, na zahtjev će biti dostupa javnosti.

Obavještavanje javnosti o održavanju sastanaka

Član 91. n.

1. Općinsko vijeće izdat će obavijest o održavanju sastanka u lokalnim medijima i postavljanjem obavijesti na oglasnoj ploči Općine, a radna tijela Vijeća izdat će obavijest o održavanju sastanka u lokalnim medijima ili postavljanjem obavijesti na oglasnoj ploči Općine.

2. Obavijest o održavanju sastanka će uključivati vrijeme, datum i mjesto održavanja sastanka, kao i prijedlog dnevnog reda, a također će se u njoj naznačiti da je sastanak otvoren za javnost.

3. Obavještenje mora biti izdano najmanje sedam (7) dana prije dana održavanja sastanka, osim ako je izdavanje obavijesti iz opravdanih razloga nemoguće ili neprimjenjivo, u kojem slučaju Općinsko vijeće ili radno tijelo mora izdati obavijest u najkraćem mogućem razumnom roku.

Kada je neophodno održati sastanak po izdavanju obavještenja u roku kraćem od sedam (7) dana, razlog za ovakvo odstupanje bit će naveden u zapisniku sa sastanka.

4. Radno tijelo Vijeća može održati sastanak bez prethodnog obavještenja javnosti propisanog ovim članom, i to pred sjednicu Vijeća, u toku sjednice Vijeća, ili neposredno nakon sjednice, pod uslovom da se takav sastanak ukazao potrebnim, da je najavljen na sjednici Vijeća i da se tema sastanka u razumnoj mjeri podudara sa temama koje su predmet rasprave na sjednici Vijeća.

Ograničenja održavanja otvorenih sastanaka

Član 91. o.

Prisustvo javnosti održavanju javnih sastanaka može biti ograničeno veličinom prostora u smislu prijema samo određenog broja ljudi i to kada se iscrpe sve mogućnosti za održavanje sjednice u prostoru koji bi zadovoljio interese građana, te u slučaju da se odluči održati zatvoreni sastanak.

Zatvoreni sastanci

Član 91. p.

1. Općinsko vijeće i njegova radna tijela mogu održati zatvorenu sjednicu samo pod uslovom da to javnim glasanjem odobre svi prisutni članovi na sastanku i to kada se raspravlja o pitanjima:

a) koja predstavljaju vojnu tajnu,

b) koja se posebnim zakonima smatraju povjerljivima, ili

c) kojima se narušila lična privatnost pojedinih lica.

2. Zapisnici sačinjeni prilikom održavanja zatvorenog sastanka neće biti dostupni javnosti ukoliko to nije u suprotnosti sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Pravila ponašanja na sastancima

Član 91. r.

1. Na otvorenoj sjednici javnost može koristiti kamere ili uređaje za snimanje.

2. Odredbe članova 91. l. do 91. p. ne sprečavaju Općinsko vijeće ili njegovo radno tijelo da donosi ili provodi razumna pravila ponašanja na sastancima, kako bi se osigurao red i nesmetan rad, te spriječilo ometanje sastanka od strane prisutnih lica.

IV – ODGOVORNOST JAVNIH ORGANA

Dužnost pružanja pomoći

Član 91. s.

Javni organi dužni su da u okviru svojih nadležnosti poduzmu potrebne mjere i pruže pravnu pomoć fizičkim i pravnim osobama koje traže da ostvare svoje pravo učešća u vršenju javne vlasti u skladu sa ovim odredbama.

Obaveza objavljivanja i dostavljanja

Član 91. š.

1. Općinsko vijeće obavezno je, putem nadležne službe, izraditi šestomjesečni i godišnji izvještaj i isti nakon usvajanja na sjednici Općinskog vijeća objaviti.

2. Izvještaj iz prethodnog stava obavezno obuhvata:

a) broj donesenih odluka,

b) broj primljenih komentara za svaku odluku pojedinačno,

c) broj odluka koje su inicirali građani,

d) broj održanih javnih rasprava,

e) broj građana koji su prisustvovali javnim raspravama,

f) broj sprovedenih analiza ekonomske opravdanosti, i

g) broj građana koji su prisustvovali sjednicama Vijeća.

V – OMBUDSMAN

Uloga ombudsmana

Član 91. t.

1. U slučaju ne poštivanja ovih odredbi od strane Općinskog vijeća, bilo koja osoba ima pravo žalbe.

2. Ombudsman će preporučiti preduzimanje odgovarajućih mjera ukoliko, u toku analize primljenih žalbi ili po službenoj dužnosti utvrdi da je nepoštivanje ovih odredbi od strane Općinskog vijeća dovelo do kršenja ljudskih prava.

3. Općinsko vijeće će obavijestiti javnost o preporukama Ombudsmana, i to:

a) objavljivanjem preporuke o novinama širokog tiraža u općini, ili u slučaju da ovakva vrsta obavijesti nije moguća ili primjenjiva, objavljivanjem preporuke putem televizije ili radija,

b) objavljivanjem teksta preporuka na općinskoj oglasnoj tabli i

c) stavljanjem teksta preporuke na uvid svim zainteresiranim osobama na zahtjev”.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Općine Tešanj”.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

1. Općinski načelnik,

2. Općinsko vijeće, Suad Huskić, prof.

3. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-34-3092-2/03.

Datum: 29.01.2004. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 12/03) i člana 13. Statuta Općine Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj: 1/03), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 35. sjednici održanoj dana 29.01.2004. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija za imenovanja

na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Tešanj

I
U Odluci o utvrđivanju Standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj: 08/03), u članu 10. stav 1. i 2. mijenja se i glasi:

“KOMISIJE ZA IZBOR”.

Za provođenje postupka imenovanja na upražnjene pozicije u regulirane organe utvrđene članom 2. ove Odluke, imenuju se dvije (2) Komisije za izbor.

Komisije za izbor imenuje Općinsko vijeće i Općinski načelnik, zavisno od nadležnosti za imenovanje, u skladu sa Zakonom.

II

Ovo Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Tešanj».

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Općinsko vijeće i Suad Huskić, prof.

5. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-14-1-3491/03.

Datum: 29.01.2004. godine

Na osnovu člana 13. Statuta Općine Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj» broj: 1/03) i Zaključka Općinskog vijeća sa 32. sjednice broj: 01-14-3187/03 od 24.10.2003. godine, Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 35. sjednici održanoj dana 29.01.2004. godine, donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za budžet Općine Tešanj

I
Imenuje se Komisija za budžet Općine Tešanj u sastavu:

1. Dizdarević Ahmet, predsjednik,

2. Hukić Ibrahim, zamjenik predsjednika,

3. Alić Munevera, član,

4. Brkić Muhamed, član.

II
Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je:

– prati ostvarenje prihoda i rashoda budžeta Općine,

– informiše Općinsko vijeće u slučajevima kada utvrdi da postoji neusklađenost u ostvarenju

prihoda ili rashoda prema usvojenom planu budžeta,

– daje mišljenje o nacrtu i prijedlogu odluke o budžetu, prije razmatranja ovih akata na

sjednici Općinskog vijeća,

– vrši i druge poslove u skladu sa Poslovnikom i odlukama Vijeća.

III
Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Tešanj».

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Imenovanim 1-4, Suad Huskić, prof.

3. Služba za finansije i ekonomiju,

4. Općinsko vijeće i

5. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-31-3095/04.

Datum: 29.01.2004. godine

Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 35. sjednici održanoj dana 29.01.2004. godine, razmatrajući

prijedlog Odluke o uslovima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, donosi

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće Tešanj Odluku o uslovima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu upućuje Zakonodavno-pravnoj komisiji Općinskog vijeća u vezi usklađenosti sa Zakonom, i da se ostale odluke vezane za navedenu Odluku, pripreme za narednu sjednicu Općinskog vijeća.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Zakonodavno-pravna komisija, Suad Huskić, prof.

3. Služba za geodetske, imovinsko

pravne poslove i katastar,

4. Služba za prostorno uređenje, razvoj

i inspekcijske poslove,

5. Služba za finansije i ekonomiju,

6. Općinsko vijeće,

7. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-_________/04.

Datum: 29.01.2004. godine

Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 35. sjednici održanoj dana 29.01.2004. godine, razmatrajući

inicijativu Kluba vijećnika SDA, donosi

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće traži provođenje ranijeg zaključka Komisije za preimenovanje ulica i iznalaženje prikladne lokacije (trga ili ulice) u Tešnju, koji će se zvati imenom prvog predsjednika nezavisne države BiH, rahmetli Alije Izetbegovića.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Predsjedavajući Vijeća, Suad Huskić, prof.

3. Služba za prostorno uređenje

razvoj i inspekcijske poslove,

4. Služba za geodetske, imovinsko-pravne

poslove i katastar,

5. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti,

6. Općinsko vijeće,

7. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-_________/04.

Datum: 29.01.2004. godine

Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 35. sjednici održanoj dana 29.01.2004. godine, razmatrajući

inicijativu vijećnika Dizdarević Ahmeta, donosi

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće zadužuje Općinskog načelnika da preduzme sve neophodne mjere putem nadležnih kantonalnih i federalnih inspekcija, kako bi se pojačala kontrola i spriječilo stavljanje u promet uvezenog mesa sumnjivog kvaliteta (zaraženo groznicom) na području općine.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Služba za prostorno uređenje, Suad Huskić, prof.

razvoj i inspekcijske poslove,

3. Općinsko vijeće,

4. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-_________/04.

Datum: 29.01.2004. godine

Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 35. sjednici održanoj dana 29.01.2004. godine, razmatrajući

prijedlog vijećnika Šišić Fuada, donosi

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće zadužuje Općinskog načelnika da u najkraćem mogućem roku objavi javni poziv putem sredstava javnog informisanja, mjesnih sredina i putem web site Općine Tešanj, kojim će se pozvati sve zainteresovane sredine i institucije za prijavu projekata, koje imaju potrebu realizirati.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Služba za finansije i ekonomiju, Suad Huskić, prof.

3. Komitet za kapitalne projekte,

4. Općinsko vijeće,

5. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-5-293-2/04.

Datum: 29.01.2004. godine

Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 35. sjednici održanoj dana 29.01.2004. godine, razmatrajući I

nformaciju o radu Vijeća za 2003. godinu, donosi

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu Općinskog vijeća za 2003. godinu, kao u prijedlogu.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Općinsko vijeće, Suad Huskić, prof.

3. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-4-293-3/04.

Datum: 29.01.2004. godine

Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 35. sjednici održanoj dana 29.01.2004. godine, razmatrajući

prijedlog vijećnika Brkić Muhameda, donosi

ZAKLJUČAK

Informacija o radu Vijeća ubuduće obavezno mora sadržavati i podatke o realizaciji zaključaka Vijeća.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Općinsko vijeće, Suad Huskić, prof.

3. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-_________/04.

Datum: 29.01.2004. godine

Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 35. sjednici održanoj dana 29.01.2004. godine, razmatrajući

Izvještaj o radu Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o radu Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj za 2003. godinu, kao u prijedlogu.

2. Općinsko vijeće zadužuje Općinskog načelnika da u roku od 30 dana, sa svojim saradnicima, Upravnim odborom i direktorom Centra za kulturu i obrazovanje, sačini prijedlog načina podrške Vijeća ovoj instituciji.

3. Ovakav princip informisanja Općinskog vijeća da se poštuje i ubuduće.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Služba za opću upravu Suad Huskić, prof.

i društvene djelatnosti,

3. Služba za finansije i ekonomiju,

4. Centar za kulturu i obrazovanje,

5. Općinsko vijeće,

6. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-3-264-2/04.

Datum: 29.01.2004. godine

Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 35. sjednici održanoj dana 29.01.2004. godine, razmatrajući

Informaciju o aktivnostima organa MZ Jelah u vezi konstituisanja nove općine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Informacija o aktivnostima organa MZ Jelah u vezi konstituisanja nove općine, kao u prijedlogu.

2. Na temelju dostavljenih informacija od strane Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Tešanj konstatuje da je MZ Jelah imala ravnopravan tretman od strane lokalne općinske vlasti u proteklom periodu.

3. Općinsko vijeće zadužuje Općinskog načelnika da otvori direktan dijalog sa Savjetom MZ Jelah, te argumentirano raspravi sve primjedbe koje Savjet MZ Jelah navodi kao razloge zbog kojih je pokrenuo inicijativu za formiranje nove općine.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Služba za opću upravu Suad Huskić, prof.

i društvene djelatnosti,

3. MZ Jelah,

4. Općinsko vijeće,

5. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-____________/04.

Datum: 29.01.2004. godine

Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 35. sjednici održanoj dana 29.01.2004. godine,

razmatrajući Informaciju o radu Općinskog suda za prekršaje Tešanj za 2003. godinu, donosi

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu Općinskog suda za prekršaje Tešanj za 2003. godinu, kao u prijedlogu.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Općinski sud za prekršaje Tešanj, Suad Huskić, prof.

3. Općinsko vijeće,

4. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-36-6-317/04.

Datum: 29.01.2004. godine

Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 35. sjednici održanoj dana 29.01.2004. godine,

razmatrajući Informaciju o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine i realizaciji dvosmjernog povratka, donosi

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na

području općine i realizaciji dvosmjernog povratka, kao u prijedlogu.

DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
1. Općinski načelnik,

2. Služba za opću upravu Suad Huskić, prof.

i društvene djelatnosti,

3. Općinsko vijeće,

4. a/a