Zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća

 

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 21 vijećnik, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 32.sjednicu Vijeća i proglasio je javnom.

 

U materijalima za 33. Sjednicu dostavljena je Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 31 i 32. sjednici Općinskog vijeća.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su bili dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice Termin emitovnja sjednica Općinskog vijeća u 1program TV “Smart” Tešanj – subota, 02.11.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 03.11.2019.godine u 14,00 sati

 

Ad. A

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

Dnevni red

 

Vijećnik Jupić Mirano je predložio zaključak: da se sa Dnevnog reda skine tačka 5. Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja i raspisivanje Javnog konkursa za zemljište na lokalitetu Ljetinića.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Kurtić Amir, Subašić Senad, Alić Hajrudin, Huskić Kasim, Solo Fahir, Deljkić Nermin. Hrnjić Muris, Jašić Haris, Piro Amir i Općinski načelnik.

 

Nakon toga, Općinsko vijeće sa 7 glasova “ZA”, 13 glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” nije usvojilo prijedlog vijećnika Jupić Mirana da se sa Dnevnog reda skine tačka 5. Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja i raspisivanje Javnog konkursa za zemljište na lokalitetu Ljetinića.

 

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći Dnevni red:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2019.godine,
 2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2020. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o pogodnostima za investitore na području općine Tešanj,
 4. Prijedlog Odluke o pristupanju sporazumu gradonačelnika i izradi SECAP-a,
 5. Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja i raspisivanje Javnog konkursa za zemljište na lokalitetu Ljetinića,
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu,
 7. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2019. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj,
 8. Informacija JP “Rad” Tešanj o realizaciji sudske nagodbe po tužbi iz 2007.godine,
 9. Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj,
 10. Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2018.godinu,
 11. Informacija o provedenoj analizi Odluke o proglašavanju nevladinih organizacija od posebnog interesa u općini Tešanj,
 12. Informacija o završetku školske 2018/2019. godine i upisu učenika u školsku 2019/2020. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

 

Ad. 1

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2019.godine i Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2020. godinu

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Solo Fahir, Pilav Elvir, Huskić Kasim, Alić Hajrudin, Jašić Haris i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2019.godine.

 

Ad. 2

U raspravi o Nacrtu Budžeta Općine Tešanj za 2020.godinu učestvovali vijećnici: Huskić Kasim, Jašić Haris, Galijašević Hasan, Alić Hajrudin, Hodžić Enes, Kurtić Amir, Deljkić Nermin, Hrnjić Muris, Solo Fahir i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2020. godinu.

 

Ad. 3

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o pogodnostima za investitore na području općine Tešanj.

 

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Prijedlog Odluke o pogodnostima za investitore na području općine Tešanj.

 

Pauza u radu Vijeća trajala od 15,00 do 15,16 sati.

 

Ad. 4

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o pristupanju sporazumu gradonačelnika i izradi SECAP-a.

 

Ad. 5

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, 6 glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja i raspisivanje Javnog konkursa za zemljište na lokalitetu Ljetinića.

 

Ad.6

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, 9 glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu.

 

Ad.7

U raspravi o Informaciji o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2019. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj učestvovao vijećnik Kurdić Adem.

 

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Kurdić Adema u ime Kluba vijećnika SDA, usvojilo slijedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 • Da se u narednoj Informaciji o stanju bezbjednosti uvrsti i Informacija o prosjačenju, koje je sve intenzivnije na prostoru naše Općine, sa poduzimanjem mjera protiv onih koji to organizuju, i
 • Da se pojačaju mjere za nepropisno parkiranje i zaustavljanje.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”,

 

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2019. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

Ad.8

Izvršna direktorica JP “Rad” Ermelina Hatičić dodatno obrazložila Informaciju JP „Rad“ Tešanj o realizaciji sudske nagodbe po tužbi iz 2007.godine.

 

U raspravi učestvovali vijećnici Deljkić Nermin, Alić Hajrudin, Kurtić Amir, Kotorić Esmir, Pašić Danijel, Subašić Senad, Huskić Kasim, Solo Fahir i Općinski načelnik.

 

Pauza u radu vijeća trajala od 16,14 do 16,47 sati na kojoj je održan i kratki Kolegij na kom su usaglašeni zaključci.

 

Na prijedlog vijećnika Deljkić Nermina, Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo slijedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

Klub vijećnika SDP Tešanj traži od Općinskog vijeća Tešanj da usvoji Zaključak kojim će uputiti zahtjev za reviziju poslovanja JP “RAD” Tešanj od 2004-2008 godine prema Uredu za reviziju poslovanja FBiH i u isto vrijeme i Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za revizije. Ured za reviziju će usaglasiti plan za reviziju.

Na prijedlog vijećnika Kotorić Esmira u ime Kluba vijećnika SDA, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo slijedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 1. Obezbjediti stabilno funkcionisanje JP “Rad” Tešanj i obezbjeđenje svih komunalnih usluga koje pruža danas;
 2. Prilikom narednog izvještaja o radu dati cjelokupnu sliku i plan izmirenja dugovanja po ovom pitanju;
 3. Krajnji korisnici usluga ne smiju podnijeti teret plaćanja ovih potraživanja kroz povećanje cijena usluga ciljano zbog ovoga.

 

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, 5 glasova “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija JP “Rad” Tešanj o realizaciji sudske nagodbe po tužbi iz 2007.godine.

 

Ad.9

U raspravi o Informaciji o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj vijećnik Hasanbašić Senad i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj.

 

Ad.10

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2018.godinu.

 

Vijećnik Deljkić Nermin nije glasao.

 

Ad.11

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o provedenoj analizi Odluke o proglašavanju nevladinih organizacija od posebnog interesa u općini Tešanj.

 

Ad.12

U raspravi i Informacije o završetku školske 2018/2019. godine i upisu učenika u školsku 2019/2020. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj učestvovali vijećnii Alić Hajrudin i Hasanbašić Senad.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Informacija o završetku školske 2018/2019. godine i upisu učenika u školsku 2019/2020. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

 

Ad. B

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Vijećnik Deljkić Nermin je u ime Kluba vijećnika SDP postavio vijećničku inicijativu OV Tešanj i Načelniku sa službama: „Da se prihvati praksa da putevi koji nisu javni od 2020.godine neće više biti osvijetljeni, tretirani održavanjem i čišćenjem puteva (ljetno i zimsko), te neće biti uvršeni na listu kapitalnih, kao i projekti za asvaltiranje.“

 

Vijećnik Deljkić Nermin je u ime Kluba vijećnika SDP postavio vijećničku inicijativu: „Da Načelnik i službe krenu u pripremu Registra svih puteva sa naglaskom da se provjeri uzurpacija od strane privatnih lica .“

 

Vijećnik Deljkić Nermin je u ime Kluba vijećnika SDP postavio vijećničku inicijativu: „Načelnik i službe, da krenu u izradu Registra državnog zemljišta u vlasništvu Općine Tešanj i svih mjesnih zajednica, po svim parcelama, te da isti bude dostupan svim građanima .“

 

Vijećnik Galijašević Hasan je u ime Kluba vijećnika SDP postavio vijećničku inicijativu: „Za smanjenje cijene parkiranja .“ U obrazloženju je naveo da smatra da su cijene parkiranja u Tešnju nerealno visoke u odnosu sa cijenama parkinga u okruženju. Da je u nekim susjednim općinama cijena godišnje karte manja nego cijena mjesečne katre u Tešnju. Predlaže da se u što kraćem periodu pristupi smanjenju postojećih cijena parkinga, ali i da se uvede mogućnost kupovine polugodišnjih i godišnjih karata za parkiranje.

 

Vijećnik Kurdić Adem je postavio vijećničku inicijativu: „Postoji li mogućnost da se lokalni mjesni vodovod u MZ Bobare Drinčići Blaževci pripoji na vodovod Pousorje kojim upravlja JKP „Rad“ Tešanj?“

 

Nova vijećnička pitanja

 

Vijećnik Deljkić Nermin je u ime Kluba vijećnika SDP postavio vijećničko pitanje UO JU „Opća Bolnica“ Tešanj i Načelniku: „Šta planirate poduzeti po pitanju naplate parkninga i neizdavanja fiskalnih računa krajnjim korisnicima?“

 

Vijećnik Solo Fahir je u ime Kluba vijećnika A SDA postavio vijećničko pitanje: „Da Općinske službe što hitnije izađu na teren i evidentiraju sjeline na Regionalnom putu u mjestu Piljužići i put za Komin, jer je ugroženo nekoliko domaćinstava.“

 

Vijećnik Kotorić Esmir je postavio vijećničko pitanje: „Šta je sa Kantonalnim stipendijama, kako se dijele i da li postoji reciprocitet u podjeli stipendija ?“

 

Vijećnik Pašić Danijel je u ime Kluba vijećnika SDP postavio vijećničko pitanje: „Da li je bilo primanja u radni odnos u posljednja 3 mjeseca u JU u općini Tešanj? Ako jeste da li osobe koje su primljene u radni odnos ispunjavaju sve kriterije za prijem u radni odnos?“ U obrazloženju je naveo da je pitanje dostavljeno od strane građana koji imaju informaciju da su u radni odnos primljene osobe koje ne ispunjavaju uslove za obavljanje određenih djelatnosti, konkretno u JU Biblioteka.

 

Vijećnik Pašić Danijel je u ime Kluba vijećnika SDP postavio vijećničko pitanje: „Da li je Općinski načelnik ikada izvršio eksternu provjeru finansijskog poslovanja u MZ Bobare Drinčići Blaževci, ako jeste zašto nikada nije podnio vijećnicima OV Tešanj?“

 

Vijećnik Kurtić Amir je u ime Kluba vijećnika SDA, Direkciji za ceste ZE-DO kantona postavio vijećnička pitanja:

 1. „Zašto propust kod O.Š. Huso Hodžić nije završen? Da li nije završen zato što je na području općine Tešanj?“
 2. Da li je neko u ZE-DO kantonu oštećen i da li mu je oduzeto pravo zato što je Direkcija za ceste ZE-DO kantona gradila most na rijeci Usori u Jelahu, na Regionalnoj cesti RP 474, što je i nadležnost Direkcije?“

 

Vijećnik Kurdić Adem je postavio vijećničko pitanje:„Da li su Općinski načelnik, općine Tešanj i Općinske službe upoznati da se krši Statut Općine, MZ Bobare Drinčići Blaževci, jer već 4 mjeseca nije održana sjednica Savjeta MZ, i ako ste upoznati šta se po tom pitanju uradili ili radi?“

 

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad tridesettreće sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 17:11 h.

 

Zapisnik sačinila:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

__________________________

Senad N.Subašić,dipl.oec