Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća

 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su bili dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice Termin emitovnja sjednica Općinskog vijeća u 1program TV “Smart” Tešanj – subota, 05.10.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 06.10.2019.godine u 14,00 sati

 

Ad. A

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

Dnevni red

 

U raspravi o dnevnom redu učestvovali vijećnici Deljkić Nermin. Hrnjić Muris i Općinski načelnik.

 

Na prijedlog Općinskog načelnika sa Dnevnog reda je skinuta 9. tačka, Informaciju o postupku eksproprijacije, a u Dnevni red uvršten pod tačkom 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje zemljišta u Bukvi firmi “Madi” d.o.o. Tešanj, kako je dogovoreno na sastanku Kolegija.

 

 

Nakon toga, na prijedlog vijećnika Deljkić Nermina u ime Kluba SDP da se u Dnevni red uvrsti Informacija o trenutnoj problematici JU Dom zdravlja „Izudin Mulabećirović Izo“ i Poliklinika „Medicus“, Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 3 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći usaglašeni

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće Tešanj, u cilju izbjegavanja neugodnih situacija za pacijente primarne zdravstvene zaštite koji su koristili zdravstvene usluge u Medicusu, traži od Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” i Poliklinike Medicus da usaglase odnose i izbjegnu bilo kakve neugodnosti po pacijente.

Općinsko vijeće sugeriše da se dalji status pilot projekta razjasni do kraja 2019.godine.

 

(Vijećnici Hrvić Vahdet i Hrnjić Muris nisu glasali).

 

Općinsko vijeće je sa 6 glasova “ZA”, 12 glasova “PROTIV” i 7 glasova “UZDRŽAN” nije usvojilo prijedlog zaključka vijećnika Hrnjić Murisa, da se sa Dnevnog reda skinu 4.,5. i 6. tačka: Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom na lokalitetu u Rosuljama, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na nekretnini u Mrkotiću i Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta označenog kao k.p.broj: 998/6 k.o. Jevadžije.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 17 glasova “ZA”, 5 glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći Dnevni red:

 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta općine Tešanj za 2019. Godinu,
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta za 2019.godinu,
 3. Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom dana 23/24.08.2019.godine,
 4. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom na lokalitetu u Rosuljama,
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na nekretnini u Mrkotiću,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta označenog kao k.p.broj: 998/6 k.o. Jevadžije,
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju 1 (jednog) člana Općinske izborne komisije Tešanj,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje zemljišta u Bukvi firmi “Madi” d.o.o. Tešanj,
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izmjene i dopune urbanističkog projekta “Tešanj-Centar” Tešanj.

 

(Vijećnik Hrvić Vahdet nije glasao).

 

Ad. 1

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta općine Tešanj za 2019.godinu i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta za 2019.godinu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Huskić Kasim, Alić Hajrudin, Hodžić Enes, Solo Fahir, Jašić Haris i Općinski načelnik.

 

Pauza u radu Vijeća trajala od 14,44 do 15,10 h.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta općine Tešanj za 2019.godinu.

 

Ad. 2

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta za 2019.godinu.

 

Ad. 3

Općinski načelnik je dodatno uz prezentaciju obrazložio Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom dana 23/24.08.2019.godine.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Jupić Mirano, Solo Fahir, Hrnjić Muris, Huskić Kasim, Deljkić Nermin, Alić Munevera, Hasanbašić Senad, Piro Amir, Kurtić Amir, Alić Hajrudin, Pašić Danijel i Općinski načelnik.

 

Pauza u radu Vijeća trajala od 16,32 do 16,45 h.

 

Općinsko vijeće je na prijedlog vijećnika Piro Amira, Hrnjić Murisa i Solo Fahira, sa 23 glasa “ZA”, 1 glasom “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

Da se Predložena mjera – dugoročno, koja je navedena u Izvještaju o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom dana 23/24.08.2019.godine, pod rednim brojem 2. Sačiniti projektni zadatak i izraditi – snimanje vodotoka i procjenu protočnosti korita, prenese u predloženu mjeru – kratkoročno, s tim da se u nastavku doda za Piljužiće, Mračaj, O.Planje i Dž.Planje.

 

Općinsko vijeće je na prijedlog vijećnika Huskić Kasima, jednoglasno sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

Da se u toku planiranog održavanja i sanacije makadamskih puteva, propusta, priključaka, kanala i korita potoka, poveća rad na terenu komunalnog i sanitarnog inspektora zbog provođenja zakonskih mjera, kako bi izvođači lakše, neometano i kvalitetno realizovali plamnirane aktivnosti na području općine Tešanj

 

Općinsko vijeće je na prijedlog vijećnika Deljkić Nermina, jednoglasno sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

Obavezuje se ured Načelnika sa službama da uputi inicijativu za ponovno reaktiviranje Fonda za pomoć područjima nastradalim od prirodne nesreće. Inicijativa se upućuje na Vladu F BiH od koje očekujemo službeni odgovor na istu.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 25 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom dana 23/24.08.2019.godine.

 

Ad. 4

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, 2 glasa “PROTIV” i 4 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom na lokalitetu u Rosuljama.

 

Ad. 5

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na nekretnini u Mrkotiću,

 

Ad.6

U raspravi o Prijedlogu Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta označenog kao k.p.broj: 998/6 k.o. Jevadžije učestvovali vijećnici: Hrnjić Muris, Alić Munevera i Jašić Haris.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 25 glasova “ZA”, bez glaovsa “PROTIV”, i glasova “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Hrnjić Murisa, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Općinski načelnik sa saradnicima da do naredne sjednice pripremi pojašnjenje u smislu kada se vrši oblikovanje građevinske parcele, a kada prodaja putem Javnog poziva/konkursa, nekretnine u vlasništvu općine Tešanj, te da se po mogućnosti utvrde smjernice za prometovanje.

 

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV”, i 6 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta označenog kao k.p.broj: 998/6 k.o. Jevadžije.

 

Ad.7

U raspravi o Prijedlogu Rješenja o imenovanju 1 (jednog) člana Općinske izborne komisije Tešanj, učestvovali vijećnici: Alić Hajrudin, Huskić Kasim, Kurtić Amir, Alić Munevera i Jašić Haris..

 

Prijedlog zaključka vijećnika Alić Hajrudina koji glasi: “I. Poništava se Javni oglas broj: 01-49-2-819-8/19 od 04.07.2019.godine, za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Tešanj. II. Općinsko vijeće Tešanj će u najskorijem vremenskom periodu raspisati novi javni oglas za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Tešanj.”, Općinsko vijeće sa 8 glasova “ZA”, 5 glasova “PROTIV” i 12 glasova “UZDRŽAN” nije usvojilo.

 

Općinsko vijeće je sa 13 glasova “ZA”, 2 glasa “PROTIV” i 10 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o imenovanju 1 (jednog) člana Općinske izborne komisije Tešanj.

 

Nakon toga, vijećnik Hodžić Enes je u replici zamolio da se Predsjedavajući Vijeća suzdrži od komentara o glasanju.

Vijećnik Subašić Senad je odgovorio, da je komentarisao zato što mu je neprirodno da on kao predlagač bude suzdržan.

 

Ad.8

U raspravi o Prijedlogu Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj učestvovali vijećnici: Hrnjić Muris, Pašić Danijel, Alić Munevera i Solo Fahir.

 

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, 5 glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj.

 

(Vijećnici Hrnjić Muris i Piro Amir nisu glasali).

 

Ad.9

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 6 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje zemljišta u Bukvi firmi „MADI“ d.o.o.Tešanj.

 

(Vijećnici Hrnjić Muris i Piro Amir nisu glasali).

 

Ad.10

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izmjene i dopune urbanističkog projekta “Tešanj-Centar” Tešanj.

 

 Ad. B

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

 • U raspravi o inicijativi vijrćnika Alić Hajrudina o promjeni naziva Opće bolniće Tešanj, učestvovali vijećnici: Alić Hajrudin, Hodžić Enes, Alić Munevera i Huskić Kasim.

 

Općinsko vijeće je sa 8 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV” i 15 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Ne prihvata se inicijativa vijećnika Alić Hajrudina o promjenu naziva JU „Opća bolnica Tešanj“ u naziv JU „Opća bolnica Tešanj dr.EKREM AJANOVIĆ.

 

 • U raspravi o Inicijativi vijećnika Pašić Danijela učestvovali vijećnici Pašić Danijel, Amir Kurtić, Hrnjić Muris, Deljkić Nermin, Alić Munevera, Huskić Kasim i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 14 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 8 glasova “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Kurtić Amira, usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Da se napravi analiza rada Agencije “TRA” Tešanj od osnivanja do danas sa svim činjenicama i da se donesu smjernice za dalji rad. Rok: kraj 2019.godine.

 

Općinsko vijeće je sa 6 glasova “ZA”, 12 glasova “PROTIV” i 4 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Ne prihvata se inicijativa vijećnika Pašić Danijela za ukidanje Agencije “TRA” Tešanj.

 

Nove vijećničke inicijative

Vijećnik Solo Fahir je postavio sljedeću vijećničku inicijativu: „Da se što hitnije realizuje isplata građanima koji su pogođeni katastrofalnim poplavama u noći 23/24 august 2019.“

Općinski načelnik je odgovorio da je o ovoj inicijativi razgovarano i prije sjednice, da je ona pogrešno naznačena, da općina nije osiguravajuća kuća pa da daje odštetu, nego nakon procjene i provjere na terenu pomaže ljudima dajući im finansijsku podršku, onoliko koliko ima i na kraju naglasio da je važno da se to dvoje razlikuje.

 

Vijećnik Hrnjić Muris je u ime Kluba vijećnika SBB postavio inicijativu: „Za uredjenje dijela opcinskog zemljista “Musala”.“ 

 

Vijećnik Hrnjić Muris je u ime Kluba vijećnika SBB postavio inicijativu koja glasi: „Iniciramo instaliranje el.punjača na podrucju užeg dijela grada Tesnja u skladu sa mogucnostima i planom.“ Općinski načelnik je odgovorio da je u vezi toga kontaktirano sa Elektroprivredom, da to nije u nadležnosti općine ali da će biti dostavljen potpuniji odgovor u pismenoj formi.

 

Nova vijećnička pitanja

 

Vijećnik Galijašević Hasan se izjasnio da nije zadovoljan odgovoron na pitanje u vezi sa formiranjem kancelarije za besplatnu pravnu pomoć za građane općine Tešanj, jer je u odgovoru navedeno da je Kantonalni zavod za pravnu pomoć za pružanje besplatne pravne pomoći u Općini Tešanj uspostavio kancelariju u kojoj se pruža besplatna pravna pomoć dva puta mjesečno, a u Budžetu je navedeno da se u ovoj godini za besplatnu pravnu pomoć izdvaja 22.000,00 KM (za jednog zaposlenog 20.000,00 i za ostale troškove 2.000,00 KM).

Općinski načelnik je odgovorio da je prvi dio odgovora informacija, da je planirana kancelarija besplatne pravne pomoći ali i kod pružanja te pomoći postoje neke stvari, Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći ovlastio je Kantonalni zavod za pravnu pomoć za pružanje besplatne pravne pomoći na prostoru ZDK koji predviđa da Zavod pruža usluge besplatne pravne pomoći u svim općinama na području ZDK, pa je tako u Općini Tešanj uspostavljena kancelarija u kojoj se pruža besplatna pravna pomoć dva puta mjesečno. Pitanje je koji oblik pravne pomoći se očekuje i koji je obim potreba kod nas… oni sigurno imaju ovlaštenje i za pisanje tužbi, i odgovora na tužbu i dr. a Općina to u ovom trenutku nema…. zbog vanrednih okolnosti to se nije uspjelo ispitati, ali planira se sastanak kako bi se razjasnila ta pitanja…

 

Vijećnik Solo Fahir je u ime Kluba vijećnika A SDA postavio vijećničko pitanje u vezi inicijativa i pitanja koja su postavljali i inicirali u prethodnom vremenu a vezano za „Upućivanje općinskih službi koje će evidentirati uska grla rijeka i potoka, kao i svega onoga što je uzrokom poplava i da se krene u sistematsko rješavanje na poplavljenim područjima naše općine kako bi se spriječile nove poplave na istim područjima“:

 • Da li će se pozvati na odgovornost oni koji su se oglušili na ova pitanja i inicijative koje su postavljene prije nego li su se katastrofe dogodile, nakon čega su se desile katastrofalne poplave sa milionskim štetama na javnoj imovini, kao i imovini građana?“

 

Vijećnik Hrnjić Muris je u ime Kluba vijećnika SBB postavio vijećničko pitanje: „Kolika je garancija na novourađeni asfalt koji se finansira iz budžeta općine Tešanj?“

 

Vijećnik Jašić Haris je u ime Kluba vijećnika BPS SH postavio vijećničko pitanje: „Da li je tačno da je općini Tešanj, od strane kantonalnog nogomentnog saveza i drugih sportskih liga nuđena finansijska pomoć od 300 000 i pod kojim uslovima? Zašto nije prihvaćena i iz kojih razloga?“ Općinski načelnik je odgovorio usmeno, ali je napomenuo da će dostaviti i pismeni odgovor.

 

Vijećnik Piro Amir je postavio pitanje: „Da li će se u 2019.godini raditi saniranje udarnih rupa na lokalnim putevima mjesnih zajednica, s obzirom da u MZ DŽ.Planje u 2018.godini nisu?“

Općinski načelnik je odgovorio da su imali situacija i da su povukli neke naloge zbog šteta koje su bile u poplavama, da ove godine nemaju namjeru povlačiti ali da ima drugi problem koji se godinama ponavlja, to je situacija kada se izvođači jave na tender a poslije svi su mu drugi poslovi preči od krpljenja rupa jer tu sigurno imaju relativno malu zaradu. Zbog svega toga razgovarano je sa KP „Rad“ da se formira neki fim koji bi išao po terenu i oni bi stalno bili angažovani na tim poslovima, ne bi morali ići na tender i nebi imali ove probleme koji se godinama ponavljaju.

 

 

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad tridesetdruge sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 18:53 h.

 

 

Zapisnik sačinila:

Sajda Klepić

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N.Subašić,dipl.oec