Zapisnik sa 31. sjednice Vijeća

 

 

Ad. A

Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 6 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

Dnevni red

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i uzdržan “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći dnevni red:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2019. godine,
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta općine Tešanj za 2019. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o osnivanju poslovnih zona na području općine Tešanj,
 4. Nacrt Odluke o pogodnostima za investitore na području općine Tešanj,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta,
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2019. godini,
 7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o administrativnim taksama i naknadama,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana UO JU “Muzej” Tešanj,
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova drugostepene komisije za rješavanje po žalbama protiv rješenja općinskih organa uprave,
 10. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2019.godine,
 11. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu.

 

 

Ad. 1

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2019. godine.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Huskić Kasim, Alić Hajrudin, Deljkić Nermin, Solo Fahir i pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija.

 

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2019. godine.

 

 

Ad. 2

Općinski načelnik je dodatno obrazložio Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta općine Tešanj za 2019. godinu.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Hasanbašić Senad, Huskić Kasim, Alić Munevera, Alić Hajrudin, Deljkić Nermin, Kurtić Amir, Solo Fahir i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta općine Tešanj za 2019. godinu.

 

Pauza u radu Vijeća je trajala od 15,22 do 15,37 sati.

 

 

Ad. 3

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o osnivanju poslovnih zona na području općine Tešanj.

 

U raspravi učestvovali vijećnici Alić Hajrudin, Solo Fahir, Kurdić Adem, Deljkić Nermin i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 18 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Adema Kurdića u ime Kluba vijećnika SDA usvojilo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

Općinsko vijeće Tešanj upućuje inicijativu Vladi i Parlamentu FBiH, kao i Vladi i Skupštini ZDK, za izmjenu propisa, kako bi se nakon definisanja i uspostave poslovnih zona (donošenja prostorno planskih dokumenata i adekvatnih odluka) zemljište namijenjeno za poslovne i proizvodne namjene automatizmom tretiralo kao građevinsko, tako da se ne ostavlja investitorima da i nakon donošenja odluke lokalne zajednice i usvajanja svih planskih dokumenata da vrše pretvorbu u građevinsku namjenu. Trenutnom praksom se usporava privredni razvoj u svim općinama i umanjuje konkurentnost Bosne i Hercegovine za domaće i strane investicije i istovremeno odluka lokalne samouprave degradira. Onda kada država ili neki od nivoa vlasti neko područje proglasi građevinskim, onda to treba biti službena dužnost da se zemljište tako i tretira.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Prijedlog Odluke o osnivanju poslovnih zona na području općine Tešanj.

 

 

 

Ad. 4

Pomoćnik načelnika Hojkurić Hamzalija dodatno je obrazložio Nacrt Odluke o pogodnostima za investitore na području općine Tešanj.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Hajrudin i Hodžić Enes.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt Odluke o pogodnostima za investitore na području općine Tešanj.

 

 

Ad. 5

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta.

 

 

Ad.6

Pomoćnik načelnika Hojkurić Hamzalija dodatno je obrazložio Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2019.godini.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Munevera, Alić Hajrudin, Kotorić Esmir, Kurtić Amir, Huskić Kasim, Solo Fahir i Općinski načelnik.

 

Pauza u radu Vijeća trajala je od 16,40 do 16,51 h.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 19 glasova “ZA”, bez glaovsa “PROTIV”, i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2019. Godini.

 

(Vijećnik Hrvić Vahdet nije glasao).

 

Ad.7

Općinski načelnik dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o administrativnim taksama i naknadama.

O prijedlogu diskutovao vijećnik Hasanbašić Senad.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o administrativnim taksama i naknadama.

 

 

 

Ad.8

U raspravi o Prijedlogu Rješenja o razrješenju člana UO JU “Muzej” Tešanj učestvovali vijećnici Alić Munevera i Deljkić Nermin i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 11 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 9 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o razrješenju člana UO JU “Muzej” Tešanj.

 

 

 

Ad.9

Općinsko vijeće je sa 14 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 6 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o imenovanju članova drugostepene komisije za rješavanje po žalbama protiv rješenja općinskih organa uprave.

 

 

 

Ad.10

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2019.godine,

 

 

 

 

Ad.11

U raspravi o Informaciji o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu raspravljali vijećnici Hasanbašić Senad, Huskić Kasim i Alić Hajrudin.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. B

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Vijećnik Hodžić Enes se u vezi inicijative za postavljanje dodatnih tabli koje označavaju vrijeme za koje ograničenje, uz saobraćajne znakove pored škola.“ izjasnio da je djelimično zadovoljan odgovorom i zamolio da im se dostavi informacija kada JP ceste budu nešto uradile po tom pitanju.

U vezi inicijative da se u službama Općine Tešanj usklade adrese fizičkih i poslovnih subjekata sa provedenom numeracijom objekata i da se od strane općinske administracije upute dopisi relevantnim službama na području općine Tešanj (CIPS, Općinski sud, banke…) da svoje potvrde usklade sa adresama nastalim poslije numerisanja objekata, izjasnio se da nije zadovoljan odgovorom, ali nije postavio dodatno pitanje.

 

Vijećnik Hodžić Enes je postavio vijećničku inicijativu:

“Da općina tešanj obezbijedi javni gradski prijevoz na relacijama:

 1. Tešanj-Jelah-Tešanjka-Tešanj
 2. Tešanj-Tešanjka-Jelah-Tešanj

(U skladu sa čl.8. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH.)

 

Vijećnik Solo Fahir je postavio vijećničku inicijativu:

“Da općinske službe što hitnije izvrše provjeru šta se poduzelo po prijavi veterinarske službe zbog onemogućavanja veterinarskog pregleda 25 pčelinjaka od strane vlasnika istih. Isto tako da se kao uslov za dodjelu poticaja uvede i dostava potvrde da je izvršen obavezni veterinarski pregled.”

 

Vijećnik Pašić Danijel je raspravu i izjašnjavanje o inicijativi o ukidanju TRA odgodio za narednu sjednicu.

 

Vijećnik Pašić Danijel je postavio vijećničku inicijativu:

“za Saniranje dijela regionalnog puta Novi Šeher – Prnjavor na dionici puta Jelah – Tešanj (od skretanja za Jevadžije do firme Alpina Bromy.”

 

 

Nakon toga, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad tridesetprve sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 17:22 h.

 

 

 

Zapisnik sačinila:

Sajda Klepić

 

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG VIJEĆA

Amir Piro