Zapisnik sa 30. sjednice Vijeća

 

Nakon prijave vijećnika,  zamjenik predsjedavajućeg Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje  23 vijećnika, čime  su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 30. Sjednicu Vijeća i proglasio je javnom.

U materijalima za 30. Sjednicu  dostavljena je Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 28. i 29.  Sjednici Općinskog vijeća.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su bili dostupni na web stranici Općine:                                                              

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice                                                                   

Termin emitovnja sjednica Općinskog vijeća u rogram TV “Smart” Tešanj – subota, 06.07.2019.godine u 21,00 sat  i nedjelja, 07.07.2019.godine u 14,00 sati

 

Ad. A

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”,  bez glasova “PROTIV” i  5 glasova “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 28 sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

Ad. B

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”,  bez glasova “PROTIV” i  5 glasova “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 29.sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

Dnevni red

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća je prisutnima saopštio da je prije početka sjednice Kolegij usaglasio izmjenu u redoslijedu tačaka dnevnog reda Saziva 30.sjednice. Izmijenjeni Saziv je u pismenoj formi vijećnicima dostavljen pred početak sjednice.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”,  bez  glasova “PROTIV” i uzdržan “UZDRŽAN” usvojilo  sljedeći dnevni red:

 1. Informacija o realizaciji Projekta Sportske dvorane u Jelahu,
 1. Informacija o realizaciji projekta prečišćavanja i odvodnje otpadnih voda WATSAN,
 1. Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom u periodu 13-28.05.2019.godine,
 2. Prijedlog Odluke o prestanku ispunjavanju uslova pripadanja čestica Javnom vodnom/putnom dobru i uknjižbi u korist Općine Tešanj,
 3. Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Tešanj,
 4. Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja o raspisivanje Javnog konkursa za parcelu broj: 1410/3 za k.o. Medakovo,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Kraševu neposrednom pogodbom,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta na lokalitetu Ljetinića.

Ad. 1

Općinski načelnik je dodatno uz prezentaciju obrazložio Informaciju o realizaciji Projekta Sportske dvorane u Jelahu.

U raspravi učestvovali vijećnici: Pašić Danijel, Alić Hajrudin, Kurtić Amir i Solo Fahir.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23  glasa “ZA”,  bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o realizaciji Projekta Sportske dvorane u Jelahu.

 

 

 

Ad. 2

Općinski načelnik je dodatno uz prezentaciju obrazložio Informacija o realizaciji projekta prečišćavanja i odvodnje otpadnih voda WATSAN.

U raspravi učestvovali vijećnici:  Alić Munevera, Huskić Kasim, Kotorić Esmir, Hrnjić Muris, Jašić Haris, Jupić Mirano, Solo Fahir, Deljkić Nermin  i Općinski načelnik.

Pauza u radu Vijeća je trajala od 15,27 do 15,49 sati.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20  glasova “ZA”,  bez  glasova “PROTIV”  i “UZDRŽAN” na prijedlog vijećnika Kotorić Esmira u ime Kluba vijećnika SDA  usvojilo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Općina Tešanj ostaje posvećeno strateškom cilju rješavanja otpadnih voda.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20  glasova “ZA”,  bez  glasova “PROTIV”  i “UZDRŽAN”,  na prijedlog vijećnika Kotorić Esmira u ime Kluba vijećnika SDA,  usvojilo slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Općinsko vijeće Tešanj je zadovoljno načinom finansiranja sistema odvodnje otpadnih voda zbog visokog učešća donatorskih sredstava.

 

 

Općinsko vijeće je sa 16  glasova “ZA”,  1  glasom “PROTIV”  i 2 glasa  “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Kotorić Esmira u ime Kluba vijećnika SDA,  usvojilo  slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prilikom izgradnje sekundarne i tercijalne mreže općina će uspostaviti posebne kriterije za finansiranje istih pri čemu će ovi projekti biti finansirani ne samo kao opći nego i projekti lokalnih sredina.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 19  glasova “ZA”,  bez  glasova “PROTIV”  i “UZDRŽAN” na prijedlog vijećnika Kotorić Esmira u ime Kluba vijećnika SDA,  usvojilo  slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Tokom rješavanja vlasničkih odnosa za izgradnju uređaja za prikupljanje i prečišćavanja voda, nadležna služba će OV predložiti zakonske modalitete za preuzimanje preostalog eksproprisanog zemljišta za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda, odnosno rješavanje preostalih imovinsko-pravnih odnosa.

O prijedlogu zaključka vijećnika Harisa Ješića “Da se za svako prometovanje nekretnina, u materijalima budu dostavljena i pismena mišljenja pravobranioca i obrađivača”,  Općinsko vijeće se nije izjašnjavalo jer je vijećnik odustao od prijedloga.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20  glasova “ZA”,  bez  glasova “PROTIV”  i “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Prima se na znanje Informacija o realizaciji projekta prečišćavanja i odvodnje otpadnih voda WATSAN.

Ad. 3

Pomoćnik Načelnika Saletović Mensur  je dodatno obrazložio Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom u periodu 13-28.05.2019.godine,

O ovom prijedlogu Odluke diskutovao je vijećnik Kurdić Adem, Alić Munevera, Huskić Kasim.

Na prijedlog Kluba vijećnika SDP pauza u radu vijeća je trajala od 16,00 do 16,07 sati.

Općinsko vijeće je sa 22 glasa  “ZA”, 1 glasom “PROTIV”  bez  glasova “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Kurdić Adema u ime Kluba vijećnika SDA, usvojilo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Da Općina Tešanj prilikom izrade novog prostornog plana vodi računa o zabrani gradnje u rizičnim plavnim područjima.

 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno  sa 20 glasova  “ZA”, bez glasova “PROTIV”  i glasova “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Kurdić Adema u ime Kluba vijećnika SDA, usvojilo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Izraditi plan mjera zaštite od poplava za područja: Kalošević, Jelah-Polje, zonu Radušice i druga kritična mjesta.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno  sa 20 glasova  “ZA”, bez glasova “PROTIV”  i glasova “UZDRŽAN”,, usvojilo sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom u periodu 13-28.05.2019.godine.

 

Ad. 4

Pomoćnik načelnika Medarić Nadir dodatno je obrazložio Prijedlog  Odluke o prestanku ispunjavanju uslova pripadanja čestica Javnom vodnom/putnom dobru i uknjižbi u korist Općine Tešanj, Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja o raspisivanje Javnog konkursa za parcelu broj: 1410/3 za k.o. Medakovo, Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Kraševu neposrednom pogodbom i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta na lokalitetu Ljetinića

Općinsko vijeće je sa 19 glasova  “ZA”, bez glasova “PROTIV” i  “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prestanku ispunjavanju uslova pripadanja čestica Javnom vodnom/ putnom dobru i uknjižbi u korist Općine Tešanj.

 

 

Ad. 5

Općinsko vijeće je sa 19 glasova  “ZA”, bez glasova “PROTIV” i  “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK   

Usvaja se Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Tešanj.

 

Ad.6

Općinsko vijeće je sa 19 glasova  “ZA”, bez glasova “PROTIV” i  “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja o raspisivanje Javnog konkursa za parcelu broj: 1410/3 za k.o. Medakovo.

 

Ad.7

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”,  3 glasa “PROTIV”, bez glasova  “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Kraševu neposrednom pogodbom.

 

Ad.8

U raspravi o Prijedlogu Odluke o prodaji zemljišta na lokalitetu Ljetinića učestvovali vijećnici: Hrnjić Muris, Alić Munevera, Kurtić Amir, Jašić Haris i pomoćnik Načelnika Nadir Medarić.

Pauza u radu Vijeća trajala je od 16,36 do 16,50 sati.

Općinsko vijeće je sa 14 glasova “ZA”,  3 glasa “PROTIV” i 2 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta na lokalitetu Ljetinića.

 

 

Ad. B

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Vijećnik Deljkić Nermin  je postavio vijećničku inicijativu:

„Za implementaciju aplikacije interaktivne mape i historijsko snimanje prvog virtualnog prikaza grada Tešnja i općine Tešanj, sa posebnim akcentom na:

 • Adresni registar cijele općine za korisnike i goste web stranice i android aplikacije (preko 16000 adresa)
 • Street view-prikaz ulica općine po uzoru na gogle earth
 • Digitalno arhiviranje svih podataka aplikacije na poseban softver (mogućnost retroaktivnog pogleda unazad na razvoj općine
 • Promocija svih sadržaja od javne uprave, institucija i ustanova, pa do privrednih subjekata sa prostora općine, kao i cjelokupan sportski kulturni, turistički sadržaj.“

 

Vijećnik Pašić Danijel  je postavio vijećničku inicijativu o ukidanju TRA.

Vijećnik Hrnjić Muris je konstatovao da će ponoviti inicijativu od prošle godine koju je postavio 20.04. u vezi nekog propusta, jer nije odgovoreno i po tom pitanju nije ništa  urađeno a  u usmenom razgovoru je rečeno da će biti urađeno. Napomenuo je da će istu  dostaviti u pismenoj pormi sekretaru Vijeća.

Vijećnik Klepić Šemsudin  je postavio vijećničku inicijativu:

 • „Da se znatnom finansijskom pomoći pomogne rad Streljačkog kluba Tešanj do kraja 2019.godine
 • Da SK Tešanj u Budžetu općine Tešanj za 2020.godinu bude finansiran posebnim grantom kao klub od posebnog interesa za Općinu,
 • Da se općinskim priznanjem i finansijski nagradi najmlađi državni prvak i državni rekorder u sportskom streljaštvu Omerbašić Nadina član SK Tešanj.“

Vijećnik Solo Fahir  je postavio vijećničku inicijativu:

„Da se uradi „Registar svih zaposlenih u javnom sektoru općine Tešanj“ koji bi omogućio našim građanima uvid u imena, radna mjesta, stručnu spremu i iznos plaća uposlenika javnog sektora. Vremenom bi se registar popunio podacima o tenderima, dodjeli grant sredstava, izvršenim inspekcijskim nadzorima i sl.“

 

Vijećnik Solo Fahir  je postavio vijećničku inicijativu:

„Da općinske službe šestomjesečno a najmanje jednom godiišnje preventivno izvrše obilazak i pregled sportskih poligona i dješijih igrališta u svih 25 mjesnih zajednica općine Tešanj.“

 

Vijećnik Hodžić Enes  je postavio vijećničku inicijativu:

„Da se uz saobraćajne znakove koji dodatno ograničavaju brzinu pored škole postavi dodatna tabla koja označava vrijeme za koje ograničenje važi.“

 

 

Vijećnik Hodžić Enes  je postavio vijećničku  inicijativu:

 1. Da se u službama Općine Tešanj usklade adrese fizičkih i poslovnih subjekata sa provedenom numeracijom objekata.
 2. Da se od strane općinske administracije upute dopisi relevantnim službama na području općine Tešanj (CIPS, Općinski sud, banke…) da svoje potvrde usklade sa adresama nastalim poslije numerisanja objekata.

 

Vijećnik Kurdić Adem  je postavio vijećničku inicijativu: Za postavljanje dva saobraćajna ogledala na:

 • Raskrsnici u Bobarama kod šehidskog spomen obilježja i
 • Raskrsnici kod autobuskog stajališta.

 

Vijećnik Kurdić Adem  je postavio vijećničko pitanje: Da se dostave imena predsjednika i članova komisija za vodovod i kirije u Bobarama i Drinčićima, MZ Bobare-Drinčići-Blaževci.

Vjećnik Hrnjić Muris  je postavio vijećničko pitanje: Kakav je status objekata na parceli k.o. Jelah 384/2, Tešanj, Jelah, Titova 27 (tzv. KAMEL)? Molim da se daju na uvid odobrenje za gradnju, urbanistička, građevinska i ostale dozvole zbog veličine objekta i  sigurnosti građana od istog.

 

Vijećnik Solo Fahir  je postavio vijećničko pitanje: „Kada se misli riješiti oštećenje asfalta na magistralnom putu u samom centru Jelaha?

Vijećnik Solo Fahir je dostavio pitanje vijećnika Mahmutović Edin-a koje glasi: „Da li na parkinzima u općini Tešanj postoje besplatna parking mjesta za dobrovoljne davaoce krvi?

 

Vijećnik Pašić Danijel  je postavio vijećničko pitanje: „Da li su nadležne općinske službe učinile sve pripreme u cilju realizacije projekata vodosnabdijevanja i kanalizacije u 2019.godine, za koje je Vlada ZDK odobrila sredstva, a po prijedlogu općine. Kada bi mogli očekivati početak radova na izgradnji vodovoda Raduša, izgradnji bunara Mrkotić, vodovoda Dž.Planje?

Vijećnik Galijašević Hasan je postavio vijećničko pitanje: „Dokle se došlo sa formiranjem kancelarije za besplatnu pravnu pomoć za građane općine Tešanj?

 

Nakon toga,  zamjenik predsjedavajućeg Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad tridesete  sjednice Općinskog vijeća Tešanj u  17:05 h.

 

Zapisnik sačinila:  

Sajda Klepić                         

 

ZAMJENIK

PREDSJEDAVAJUĆEG  VIJEĆA

Amir Piro