Zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća

 

 

Sjednici prisustvovali: Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima.

SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:

Predstavnici TV “Smart” Tešanj

 

Elektronsko glasanje, vremensko praćenje diskusija i zapisnik vodi Sajda Klepić.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća g-din Subašić Senad.

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 22 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 34.sjednicu Vijeća i proglasio je javnom.

U materijalima za 34. Sjednicu dostavljena je Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 33. sjednici Općinskog vijeća.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su bili dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice Termin emitovnja sjednica Općinskog vijeća u 1program TV “Smart” Tešanj – subota, 21.12.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 22.12.2019.godine u 14,00 sati

 

 

Ad. A

Vijećnik Kurdić Adem je konstatovao da u Zapisniku sa 33 sjednice Općinskog vijeća nije navedeno da je na prošloj sjednici postavio vijećnićko pitanje i inicijativu.

 

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 4 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća Tešanj sa dopunom vijećničkog pitanja i inicijative vijećnika Kurdić Adema.

 

Dnevni red

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći Dnevni red:

 1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2020. godinu,
 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2020. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o visini boda za komunalnu naknadu,
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije,
 5. Prijedlog Odluke o finansijskoj podršci školovanju,
 6. Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim taksama i naknadama,
 7. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2020. godinu,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnih odbora JZU,
 10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine kod obdaništa u Tešnju,
 11. Prijedlog Rješenja kojim se odbija prijedlog Đonlagić (Alije) Muhameda iz Jelaha za oglašavanje Rješenja broj 02/2-483/66 od 23.05.1966.godine ništavim kao neosnovan.

 

 

Ad. 1

Općinski načelnik je dodatno uz prezentaciju obrazložio Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2020.godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2020.godinu.

 

Na Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2020.godinu pristigli su Amandmani Općinskog načelnika i Klubova vijećnika SDP, SBB i A SDA.

 

Amandmani Općinskog načelnika

 

Amandman I

Stavka „Naknade vijećnicima (neto iznos)“, ekonomski kod 613975, umanjuje se 15.000,00 KM tako da ukupno iznosi 100.000,00 KM, a druga stavka „Grant Općoj biblioteci Tešanj“, ekonomski kod 614311, uvećava se za 5.000,00 KM, tako da ukupno iznosi 35.000,00 KM, te stavka „Grantovi za rad sportskih klubova i društava i ljekarski pregled sportista“, ekonomski kod 614324, uvećava se za 10.000,00 KM, tako da ukupno iznosi 340.000,00 KM.“, uz Obrazloženje da navedena stavka „Naknade vijećnicima (neto iznos)“ je, nakon usaglašavanja na Kolegiju Općinskog vijeća iz 2018. godine, bila uvećana za 17.000 KM u odnosu na prethodnu godinu. Uvećanje sredstava je otvorilo mogućnost za uvećanje naknada vijećnicima kroz donošenje izmjena Odluke Općinskog vijeća. Budući da je izvjesno da se Odluka neće mijenjati, na stavci za 2020. godinu bi preostala neutrošena sredstva u visini od 15.000 KM. Shodno tome i shodno izdefinisanim zahtjevima kroz javnu raspravu i prethodno usaglašavanje stavova, od strane Predlagača je pripremljen ovaj amandman za preraspodjelu slobodnih sredstava.

S jedne strane, uvećanjem granta za Opću biblioteku Tešanj obezbijedit će se besplatna članarina u Biblioteci za sve građane, uz namirenje prihoda koji se po tom osnovu više neće ostvarivati u Ustanovi. Ustanova će obezbijediti ukidanje naknade za članove, uz namjenski utrošak sredstava za obnovu knjižnog fonda.

S druge strane, sredstva za ljekarske preglede sportista su već uvećana uz promjenu naziva same stavke. Analiza je pokazala da prvobitno definisano uvećanje od 10.000 KM neće biti dovoljno, tako da je neophodno obezbijediti dodatnih 10.000 KM da bi se ovom aktivnošću obuhvatio što veći broj sportista. Nadležna Služba će u narednom periodu definisati način utroška ovih sredstava.

Amandman II

Stavka „Studentske stipendije i sredstva podrške za posebno nadarene učenike“, ekonomski kod 614234, funkcija 0942, mijenja se tako da glasi „Finansijska podrška školovanju“ ekonomski kod 614234, funkcija 0942. Obrazloženje je u cijelosti dato u okviru prijedloga Odluke o finansijskoj podršci školovanju.

 

 

 

Amandmani Kluba vijećnika SDP Tešanj

 

Amandman I –

„Umanjuje se Ekonomski kod 613914 Fond 010 Reprezentacija za 5.000 KM, a sredstva se prebacuju na novi Ekonomski kod 614324 Sredstva za dodjelu sportskih stipendija.“

 

Općinski načelnik je odgovorio da Amandman nije prihvatljiv iz slijedećih razloga:Kroz općinski Budžet za narednu godinu je planirano izdvajanje sredstava za sport od blizu pola miliona KM. Između ostalog planirano je izdvajanje na stavci „Grantovi klubovima i sportistima za izuzetne sportske rezultate“ u visini od 10.000,00 KM. Ova sredstva su namijenjena i za sportiste koje se navode u obrazloženju, s tim da se ova sredstva dodjeljuju 2 puta godišnje, a ne kontinuirano. Inače, sportske stipendije se dodjeljuju za pojedince sa reprezentativnim i olimpijskim rezultatima.

 

Amandman II –

„Umanjuje se Ekonomski kod 613975 Fond 010 Naknade vijećnicima za 7.200 KM, a sredstva se ravnomjerno prebacuju na novi Ekonomski kod 614324 – 1 Finansiranje i nabavka opreme i vozila DVD Jelah 3.600 KM i Ekonomski kod 614324 – 2 Finansiranje i nabavka opreme i vozila DVD Tešanj 3.600 KM.“

Općinski načelnik je odgovorio da Amandman nije prihvatljiv na predloženi način iz slijedećih razloga:

Sredstva na Ekonomski kod 613975 Fond 010 Naknade vijećnicima, umanjena je prijedlogom predlagača – Općinskog načelnika i usmjerena za dodatnu podršku ljekarskim pregledima sportista. Samim time postaju sastavni dio prijedloga Budžeta za 2020. godinu.

Dobrovoljna vatrogasna društva (DVD Tešanj i DVD Jelah) se finansiraju kao udruženja od posebnog interesa (prema Odluci Općinskog vijeća), a općina osim godišnjeg izdvajanja za rad Udruženja plaća troškove registracije vozila, popravaka, dio nabavke opreme. Smatramo rad oba DVD-a vrlo korisnim i u namjeri smo pružiti dodatnu podršku njihovom radu (kroz rad sa mladima ili nabavku nužne opreme), te za to koristiti sredstva Fonda za vatrogastvo ili druga namjenska sredstva. Raspored ovih sredstava se vrši nakon usvajanja Budžeta. Stoga predlažemo da se ovakav amandman ne usvoji, uz obavezu provođenja napisanog u tekstu mišljenja na amandman. Iz sredstava Fonda za vatrogastvo predviđeno je provođenje opremanja i obuke jedinica i službi civilne zaštite sa značajnim sredstvima koja se mogu izdvojiti za dobrovolja vatrogasna društva. S toga smo saglasni da se u narednoj budžetskoj godini izvrši dodatno opremanje oba vatrogasna društva u navedenim iznosima, ali kroz plan utroška sredstava Fonda za vatrogastvo.

 

Amandman Kluba vijećnika SBB i A SDA

 

„Mijenja se tekst i namjena ekonomskog koda broj 614323, Fond 010 „Grantovi klubovima vijećnika u OV“ koji treba da glasi: „Grant za sufinansiranje izgradnje stambenih jedinica mladim bračnim parovima“.

 

Općinski načelnik je odgovorio da je Amandman uslovno prihvatljiv iz slijedećih razloga: Odluka Općinskog vijeća o finansiranju parlamentarnih grupa u Općinskom vijeću Tešanj definisana je obaveza finansiranja istih (član 2. Odluke). Uslov za usvajanje ovog amandmana je stavljanje van snage Odluke o finansiranju parlamentarnih grupa. Sve dok postoji usvojena Odluka smatramo da drugačiji pristup nije finansijski odgovoran i primjeren. Na 26. sjednici 28.02.2019 u raspravi o Nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi na usmeni prijedlog vijećnika Piro Amira o finansiranju političkih stranaka na šta je Predsjedavajući vijeća je konstatovao da se ovaj prijedlog zaključka ne odnosi direktno na prijedlog Odluke te da po odredbama Poslovnika ovaj prijedlog treba da se podnese u formi inicijative. Inicijativa nije podnesena. Smatramo da su vijećnici već informisani o načinu izmjene postojeće Odluke i da amandman u ovakvom obliku na usvajanju Budžeta nije način za mijenjanje sličnih odluka. Osim toga, Odlukom o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2020. godinu definisan je i način utroška ove stavke (član 21. Odluke), tako da je za usvajanje ovog amandmana neophodna i izmjena iste.

 

Općinsko vijeće je sa 4 glasa “ZA”, 12 glasova “PROTIV”, 7 glasova “UZDRŽAN” nije prihvatilo predloženi Amandman.

 

 

 

Amandman Kluba vijećnika SBB i A SDA

„Mijenja se tekst (iznos) ekonomskog koda broj 613975, Fond 010 115.000 KM, „Naknade vijećnicima (u neto iznosu)“

Tekst (iznos) navedenog koda treba da glasi: 103.000 KM „Naknade Vijećnicima (u neto iznosu)“.

 

Općinski načelnik je odgovorio da Amandman nije prihvatljiv iz slijedećih razloga: Iz samog amandmana se ne vidi, ali se iz obrazloženja može uočiti da je namjera amandmana da se uvećaju sredstva za opremanje DVD-a Jelah za 12.000 KM koja se amandmanom oslobađaju.Na teritoriji Općine egzistiraju 2 dobrovoljna vatrogasna društva, ne samo DVD Jelah, pa ovakav amandman smatramo neprincipijelnim.

Dajući Mišljenje na amandmane SDP-a naglasili da se ova oblast može dodatno urediti kroz opremanje oba vatrogasna društva iz sredstava Fonda za zaštitu i spašavanje. Uz obezbjeđenje namjenskog utroška sredstava za opremanje od strane DVD-ova, Općina i Služba civilne zaštite se mogu obavezati na provođenje opremanja oba vatrogasna društva na istovjetan način.S druge strane, evidntno je da će u Budžetu Općine, neprovođenjem uvećanja naknade za općinske vijećnike kroz izmjenu Odluke, iako je sama stavka uvećana na osnovu usaglašenih stavova sa Kolegija Općinskog vijeća iz 2018. godine, preostati slobodna sredstva na navedenoj stavci u visini od 15.000 KM. Shodno tome i shodno izdefinisanim zahtjevima kroz javnu raspravu i usaglašavanje stavova, od strane predlagača, Općinskog načelnika je pripremljen amandman za preraspodjelu ovih sredstava za potrebe obezbjeđenja besplatne članarine u Općoj biblioteci Tešanj za sve građane, te za sufinansiranje ljekarskih pregleda sportista. Amandman predlagača postaje sastavni dio prijedloga Budžeta i time se gubi smisao i mogućnost realizacije predloženog amandmana.

Općinsko vijeće je sa 4 glasa “ZA”, 17 glasova “PROTIV”, 2 glasa “UZDRŽAN” nije prihvatilo predloženi Amandman.

 

U raspravi o Prijedlogu Budžeta Općine Tešanj za 2020.godinu i Amandmanima na ovaj prijedlog učestvovali vijećnici: Huskić Kasim, Hasanbašić Senad, Solo Fahir, Kurdić Adem, Alić Hajrudin, Deljkić Nermin, Hrnjić Muris, Pašić Danijel, Jašić Haris, Kotorić Esmir, Kurtić Amir i Općinski načelnik.

 

U svojoj diskusiji o ovom prijedlogu vijećnik Deljkić Nermin je iznio prijedlog zaključka da se za sljedeću sjednici pripremi sveobuhvatna analiza rada Agencije TRA, od dana osnivanja pa do danas.

Nakon toga, vijećnik Deljkić je sa Predsjedavajućim vijeća usaglasio prijedlog zaključka: Da se u Program rada Općinskog vijeća za 2020.godinu u I kvartal uvrsti – Analiza rada Agencije TRA Tešanj u posljednjih 10 godina, i da se o tome Općinsko vijeće izjasni na 7. tački Prijedlog programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu.

 

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, 4 glasa “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2020. godinu.

 

 

Ad. 2

Na Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2020.godinu Općinski načelnik je podnio Amandman koji glasi:

U članu 18. stav 6. odluke koji glasi „Sredstva na poziciji “Studentske stipendije” raspoređuju se redovnim studentima kojima je, putem konkursa, dodijeljena općinska stipendija.“, mijenja se i glasi „Sredstva na poziciji “Finansijska podrška školovanju” raspoređuju se redovnim studentima kojima je, putem konkursa, dodijeljena finansijska podrška Općine.“ Obrazloženje je u cijelosti dato u okviru prijedloga Odluke o finansijskoj podršci školovanju.

 

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV”, 3 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2020. godinu.

 

Vijećnik Hrnjić Muris nije glasao.

Pauza u radu vijeća trajala od 16:36 do 16:46 sati.

 

Ad. 3

U raspravi o Prijedlogu Odluke o visini boda za komunalnu naknadu učestvovali vijećnici Deljkić Nermin, Huskić Kasim i Općinski načelnik.

 

U svojoj diskusiji o ovom prijedlogu vijećnik Deljkić Nermin je iznio prijedlog zaključka da se u Program rada Općinskog vijeća za 2020.godinu na početku posljednjeg kvartala uvrsti Analiza efekata Odluke o komunalnoj taksi. Nakon toga, vijećnik je sa Predsjedavajućim vijeća usaglasio da će se o tom prijedlogu zaključka Općinsko vijeće izjasniti kada dođe na red Prijedlog programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu koji je na 7.tački dnevnog reda ove sjednice.

 

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Prijedlog Odluke o visini boda za komunalnu naknadu.

 

 

 

Ad. 4

O Prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije diskutovao Hasanbašić Senad i pomoćnik načelnika Hojkurić Hamzalija.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije.

 

 

 

Ad. 5

Općinski načelnik dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o finansijskoj podršci školovanju.

 

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o finansijskoj podršci školovanju.

 

 

 

Ad.6

Stručni saradnik u Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Bešlagić Nermina je dodatno obrazložila Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim taksama i naknadama.

 

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim taksama i naknadama i upućuje na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Ad.7

O Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2020.godinu nije bilo diskusije. Odmah se pristupilo izjašnjavanju o prijedlozima zaključaka predloženim od strane vijećnika Deljkić Nermina na 2. i 3. Tački Dnevnog reda ove sjednice.

 

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV” i bez glasova “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Deljkić Nermina, u ime Kluba vijećnika SDP, usvojilo slijedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

Da se u Program rada Općinskog vijeća za 2020.godinu u I kvartal uvrsti – Analiza rada Agencije TRA Tešanj u posljednjih 10 godina.

 

 

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Deljkić Nermina, u ime Kluba vijećnika SDP, usvojilo slijedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

Da se u Program rada Općinskog vijeća za 2020.godinu na početku posljednjeg kvartala uvrsti Analiza efekata Odluke o komunalnoj taksi.

 

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN”, usvojilo slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2020.godinu.

 

 

 

Ad.8

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 2o glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Usvaja se Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj.

 

 

Ad.9

Općinski načelnik je dodatno obrazložio prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnih odbora JZU, kao i Informaciju o postupku izbora i imenovanja članova Upravnih odbora JZU koja je vijećnicima kao dodatni materijal dostavljena pred početak sjednice.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Munevera, Pašić Danijel i Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, 4 glasa “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JZU „Opća bolnica“ Tešanj.

 

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, 4 glasa “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU „Opća bolnica“ Tešanj kao predstavnika kantonalnog ministarstva.

Općinsko vijeće je sa 14 glasova “ZA”, 4 glasa “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JZU Apoteka i CMS „Tefarm“ Tešanj.

 

 

Općinsko vijeće je sa 14 glasova “ZA”, 4 glasa “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Apoteka i CMS „Tefarm“ Tešanj kao predstavnika kantonalnog ministarstva.

 

 

Općinsko vijeće je sa 16 glasova “ZA”, 4 glasa “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnih odbora JZU Dom zdravlja „Izudin Mulabećirović – Izo“ Tešanj.

 

 

Ad.10

U raspravi o Prijedlogu Odluke o prodaji nekretnine kod obdaništa u Tešnju učestvovali vijećnici Jašić Haris, Piro Amir, Kurtić Amir, Alić Hajrudin i Općinski načelnik.

 

Vijećnik Jašić Haris je u svojoj diskusiji predložio zaključak, na osnovu diskusije na budžetu, a i na Kolegiju su upoznati da ima oko 28 zahtjeva. Smatra da Načelnik i službe trebaju predložiti da zahtjevi koji se podnose za otkup zemljišta a ispunjavaju sve uslove da Općinskom vijeću budu predlagani onim redoslijedom po datumima, kojim su i pristigli.

Predsjedavajući je odgovorio da će se o ovom prijedlogu raspravljati na sjednici Kolegija.

 

 

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine kod obdaništa u Tešnju.

 

 

Ad.11

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja kojim se odbija prijedlog Đonlagić (Alije) Muhameda iz Jelaha za oglašavanje Rješenja broj 02/2-483/66 od 23.05.1966.godine ništavim kao neosnovan.

 

 

 

Ad. B

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Vijećnik Solo Fahir je postavio vijećničku inicijativu koja glasi: „Da se ubuduće na sastanak Kolegija Općinskog vijeća dostave kompletni materijali sa svim informacijama o tačkama dnevnog reda.“

 

Vijećnik Solo Fahir je postavio vijećničku inicijativu koja glasi: „Da Općinske službe izvrše kontrolu kvalitete postavljenih rasvjetnih stubova u svim mjesnim zajednicama općine Tešanj i da nalože zamjenu i popravak oštećenih stubova, kablova i rasvjetnih tijela tamo gdje je potrebno.“

 

Vijećnik Deljkić Nermin je postavio vijećničku inicijativu koja glasi: „Klub vijećnika SDP BiH u OV Tešanj daje preporuku uredu Općinskog načelnika, kao instituciji izvršne vlasti, da se što hitnije uključi u novonastalu situaciju u privrednim subjektima PREVENT FAD Jelah i IGM Usora –ciglana Jelah po osnovu realizacije ugovornih obaveza u samom procesu privatizacije.“

 

Vijećnik Galijašević Hasan je zamolio pojašnjenje na dostavljeno mišljenje o vijećničkoj inicijativi za smanjenje cijene parkiranja.

Općinski načelnik je odgovorio da su napravljeni određeni pomaci , da je u zadnje dvije godine uloženo preko 300.000,00 KM na kupovinu bankomata i proširenje u ulici Kralja Tvrtka. Odgovor je išao u pravcu da će se prihodi od parkinga usmjeravati dalje u parkinge i drugo da se ima u vidu promjena politike cijena parkiranja po sticanju prvih uslova (pokušati cijenom usmjeriti ljude da parkiraju izvan centra). To je jedna dimenzija. Druga dimenzija su parkinzi ljudi koji žive u samom Tešnju pa hoće godišnju kartu. Mi nemamo adekvatno rješenja da svi koji su u centru imaju besplatan parking, niti da on može biti prilično jeftin, jer je Tešanj sa ovakvim okolnostima da bismo nekom omogućili..da nekom ko je napravio kuću pa ispraznio garažu i pretvorio u sobu ili pravio kuću bez garaže i garažno mjesto da besplatno i skoro besplatno parkira moramo imati više sredstava. Smatramo da je potrebno učiniti još nekoliko faza uređenja parkinga kako bismo mogli pojevtiniti parking sjedišta u samom centru Tešnja i pri tome voditi računa da smanjimo gužve u Titovoj ulici u Tabacima i drugim ulicama a povećamo u drugim zonama gdje to pravi manji problem. Razmišljo je da napravi kreditno zaduženje na proširenje parkinga a da osnov za vraćanje tog kredita budu prihodi iz parking mjesta. Godišnji prihodi će biti na nekih otprilike 70.000,00 maraka, i da se ta sredstva koriste za vraćanje kredita za nove parkinge.

 

Vijećnik Piro Amir je u ime Kluba vijećnika SBB postavio sljedeće vijećničku inicijativu: „Da koordinatori projekata ili osobe zadužene za kontakte sa mjesnim zajednicama kao i predstavnici civilne zaštite, osim u vanrednim situacijama, najave svoj dolazak u MZ najmanje 24 sata ranije.“ (Inicijativa u pismenoj formi dostavljena 17.12.2012.g. Usmeno postavljena na sjednici)

 

Vijećnik Piro Amir je u ime Kluba vijećnika SBB postavio vijećničku inicijativu: „Da Općina, na prostoru ispod Gradine, zasadi lavandu.“ (Inicijativa u pismenoj formi dostavljena 17.12.2012.g. Usmeno postavljena na sjednici)

Nova vijećnička pitanja

Vijećnik Solo Fahir je u ime Kluba vijećnika A SDA postavio vijećničko pitanje koje glasi: „Kada službe planiraju završiti započete radove na koritima potoka u evidentiranim poplavnim područjima?“

 

Vijećnik Solo Fahir je u ime Kluba vijećnika A SDA postavio vijećničko pitanje koje glasi: „Kada se planira izvršiti isplata obeštećenja poljoprivrednicima koji su evidentirani kao oštećeni u poplavama 23/24 august 2019.godine?“

 

Vijećnik Nermin Deljkić je postavio sljedeće vijećnićko pitanje: „Šta se dešava sa projektom Trafo stanice pd 110 KV koja je planirana Strategijom razvoja Općine?“

Općinski načelnik je odgovorio da je Općinsko vijeće 20016.godine donijelo Odluku o prenosu zemljišta Elektroprenosu i još prije toga 3 godine..tako da se već 6 godina čeka na gradnju trafostanice u Jelahu. Trebala je biti u Ljetiniću pa je premještena na Glinište. Stvarni razlog zbog kojeg nema trafostanice je činjenica da dva tendera u vrijednosti za 5do 6 miliona nisu uspjela, da je bilo žalbi, a da je u međuvremenu Elektroprenos u nekoj vrsti političke blokade. Sredstva za gradnju postoje ali su sve investicije Elektroprenosa zaustavljene i ovo nije prvi put da se ova vrsta zaustavljanja desila u Elektroprenosu. Slati su dopisi i e-mailovi da li će se objaviti novi tender…O ovome je upoznat i premijer Federacije koji je jedan od dioničara u ime Federacije u Elektroprenosu. Ovo je izneseno i pred Vijeće za implementaciju mira u BiH… trpimo situaciju takozvane političke krize u Elektroprenosu i istovremeno koristimo 90-95% kapaciteta električne energije koju imamo na području Tešnja.

 

Vijećnik Deljkić Nermin je u ime Kluba vijećnika SDP postavio vijećničko pitanje koje glasi: „Da li postoje gubitci toplotne energije prema stambenim naseljima Simetrale i Krndija, raniji kvarovi i da li je JP Toplana znala za njih prije početka grejne sezone? Kakve su aktivnosti preduzete po tom pitanju?“

 

Vijećnik Piro Amir je u ime Kluba vijećnika SBB postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Da li je vršen tehnički nadzor nad radovima prilikom asfaltiranja igrališta za male sportove u Tešnju, (tkzv.gimnazijalsko igralište), i da li je izvršen tehnički prijem navedenog igrališta?“

 

Vijećnik Piro Amir je u ime Kluba vijećnika SBB postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Da li će JP Toplana Tešanj staviti u funkciju kalorimetre u stambenim jedinicama, gdje postoji tehnička mogućnost, čiji vlasnici koriste toplotnu energiju koju isporučuje navedeno JP?“

 

Vijećnik Piro Amir je u ime Kluba vijećnika SBB postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Kada je planirano da trenutni javni parkinzi kao i budući, koji budu izgrađeni, na području MZ Jelah budu dodijeljeni JP Rad na korištenje radi pružanja usluga parkiranja uz naplatu?“

Vijećnik Piro Amir je u ime Kluba vijećnika SBB postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Kada se planira izvršiti asvaltiranje (saniranje oštećenja) dijela lokalnog puta Tešanj-Tešanjka od Novog Sela do Tešanjke s obzirom da je kolovoz (asvaltna podloga) na više mjesta oštećen?“

 

Vijećnik Piro Amir je u ime Kluba vijećnika SBB postavio sljedeće vijećničko pitanje: „Kada će konačno biti saniran kolovoz (asfaltna podloga) u Kotlanicama koji je u znatnoj mjeri oštećen prilikom izvođenja radova na vodovodnoj mreži?“ (Vijećničko pitanje usmeno postavljeno na sjednici a pismeno dostavljeno dana 17.12.2019.godine).

 

Vijećnik Pašić Danijel se izjasnio da nije zadovoljan dostavljenim odgovorom na vijećničko pitanja u vezi primanja u radni odnos u posljednja 3 mjeseca u JU u općini Tešanj, pitanje se odnosilo na sve javne ustanove a dobio je samo za jednu za Biblioteku. Moli da mu se za sve javne ustanove dostavi odgovor u pismenoj formi.

Nije zadovoljan ni odgovorom na drugo pitanje „Da li je Općinski načelnik ikada izvršio eksternu provjeru finansijskog poslovanja u MZ Bobare Drinčići Blaževci, ako jeste zašto nikada nije podnio vijećnicima OV Tešanj?“ jer je bio određen rok za dostavu.

 

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad tridesetčetvrte sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 18:32 h.

 

 

Zapisnik sačinila:

Sajda Klepić

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N.Subašić,dipl.oec