Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane u četvrtak, 30. decembra 2004. godine

Sjednici prisustvuju 24, odnosno 25 vijećnika (od 15,08 sati vijećnik Sadiković Nurdin).
GOSTI:
Predstavnici CCI-a, poslanik u federalnom Parlamentu sa prostora općine Tešanj
g-đa Ajanović Emina, predstavnici JOM-a Jelah i «CORMIT» Tešanj, te Općinski načelnik sa saradnicima.
SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:
Predstavnici NTV «AMNA» Tešanj.
Tonski zapis i Zapisnik vodi Ibrahimkadić Zahir.
Sjednicom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća gosp. Omerbašić Rasim sa sekretarom Vijeća gosp. Ćeman Smajom.

Nakon prozivke vijećnika od strane sekretara Vijeća, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuju 24 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 3. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.
Poslije toga, pristupilo se razmatranju standardnih predtačaka dnevnog reda:

Ad. A
Bez rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno usvojilo slijedeći

ZAKLJUČAK
Usvaja se Zapisnik sa 2. sjednice Vijeća, održane dana 03.12.2004. godine.

Ad. B
Vijećnička pitanja i inicijative:
– vijećnik Kurtić Amir: «…Interesira me da li je nadležna općinska služba reagovala na kvalitet zimskog održavanja puteva na dan 17.12.2004. (petak)? Ovo pitanje mi je važno iz razloga jer svakodnevno koristim put Tešanjka – Medakovo – Tešanj, a tog jutra put je bio zaleđen, bez znakova intervencije na istom i pouzdano znam da je do 8 sati i 30 minuta na istom došlo do najmanje tri saobraćajne nezgode, a kada nešto plaćamo, onda očekujemo i određen kvalitet usluge za to. »
– vijećnik Subašić Senad je postavio pitanje Centru za socijalni rad Tešanj: «Šta Centar za socijalni rad poduzima u slučajevima socijalno nezbrinutih, ugroženih osoba, beskućnika na čitavom prostoru opštine Tešanj, a pogotovo na području MZ Jelah? Imali smo prije par dana i jedan smrtni slučaj smrzavanja jednog beskućnika, a imamo već dole jedno dva-tri slučaja gdje ti ljudi koji su beskućnici i koji su bolesni postaju agresivni, ugrožavaju djecu, ljude, imovinu, čak lupaju auta, pa ako su nadležni, da vidimo šta oni poduzimaju? » Drugo pitanje je postavio Općinskom načelniku: «Ko je zadužen za održavanje spomenika šehidima i poginulim borcima ovdje pred Domom kulture, spomen-obilježje koje je izgrađeno prije godinu dana, a nalazi se u jednom jadnom stanju, pozelenilo i mislim da treba povesti o tome računa, ne znam ko je nadležan za održavanje tog spomenika»?
– vijećnik Ćehajić Irvana: «…U ime Kluba vijećnika SDA želimo pokrenuti inicijativu o izradi Vizije općine kao ekološke sredine, znači sredine čije će opredjeljenje biti da će općina Tešanj biti primjer ekološke svijesti i visokog nivoa čistoće. »
– vijećnik Suad Huskić: «…U prijedlogu Budžeta za slijedeću, 2005. godinu imamo stavku na rashodima koja se tačno zove: Izvršenje po presudama i prinudna izvršenja rješenja. Radi se o 70.000,00 KM koje mora Općina predvidjeti u rashodu za izvršenje sudskih presuda koje je Općina izgubila. Ne vidim ništa sporno u predlaganju toga, jer je to već sudska presuda i mi moramo predvidjeti ta sredstva. Međutim, zanima me, a primijetio sam i još mnoge druge, o kakvim sudskim sporovima je riječ, zašto su nastali i zašto smo ih izgubili, pa sad moramo plaćati te iznose? Uz to me zanima koliko je takvih sporova još u toku, kakvi su oni, može li se pretpostaviti kakve su nam mogućnosti da izgubimo ili dobijemo i te sporove i kolike bi iznose Općina morala u narednom periodu predviđati za tu namjenu? »
– vijećnik Unkić Miralem je vezano za inicijativu vijećnika Ćehajić Irvane (Kluba vijećnika SDA) kazao da je potrebno da se Vijeće o njoj izjasni da li će je prihvatiti ili odbiti, pa zbog toga predlaže, pošto su Vizija i Strategija već usvojene, da se za slijedeću sjednicu Vijeća podijeli vijećnicima, da se može razgovarati o njenoj redefiniciji, jer je ona već usvojena i nju već prate određene službe i institucije, znači, da se danas ne odlučuje o inicijativi, nego da se postupi po njegovom prijedlogu.
– vijećnik Ćehajić Irvana je kazala da se SDA u svom predizbornom programu zalagala za razvijanje visoke ekološke svijesti na općini Tešanj, čime bi se poboljšao kvalitet življenja i očuvala zdrava životna sredina, pa da zbog toga Općinski načelnik sa saradnicima treba izraditi Dugoročnu viziju ekološkog programa i zaštite na nivou općine Tešanj i da sa takvom Vizijom izađe na Vijeće kao prijedlog.
– vijećnik Unkić Miralem je pojasnio da nema kratkoročne Vizije i da je ona nešto dugo, pa je zbog toga predložio da se vidi ono što se već ima, da li valja i da se eventualno doradi, jer već postoji usvojen dokument.
– vijećnik Šišić Fuad je potvrdio da je prethodni saziv Vijeća usvojio Viziju i da kao takva nije upitna, da se sada samo radi o jednom njenom segmentu, da postoji jedna nedorečena stvar vezana za tu Viziju – nije nikada o njoj dodatno raspravljano, pa zbog toga predlaže kompromisni prijedlog: da za slijedeću sjednicu Vijeća Općinski načelnik predloži postojeću Viziju s dopunom o kojoj je govorila vijećnik Ćehajić Irvana, kako bi se nakon rasprave vidjelo da li se nešto u tom dokumentu treba mijenjati.

Nakon rasprave Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće zadužuje Općinskog načelnika da za slijedeću sjednicu Vijeća, postojeću Viziju dopuni sa dugoročnim programom ekološke zaštite na području općine Tešanj i predloži Vijeću na usvajanje.

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća je otvorio raspravu o dnevnom redu iz saziva:

– vijećnik Agić Smail: «…Obzirom da nije usaglašena na Kolegiju Vijeća, predlažem da se sa dnevnog reda skine tačka pod rednim brojem četiri – Prijedlog Odluke o finansiranju političkih stranaka i partija u Općinskom vijeću Tešanj. Predlažem istovremeno i pozivam većinsku parlamentarnu stranku, da ovu tačku dnevnog reda stavimo za narednu sjednicu Vijeća, a da, obzirom da sam takve nagovještaje na početku rada ovog Vijeća dobio, u interesu razvijanja političkog dijaloga među našim strankama i stimulansa razvoja demokratskih procesa, sjednu svi predstavnici političkih stranaka i jednim odgovornim pristupom usaglase jadan pravičan prijedlog ovakve Odluke. »
– vijećnik Unkić Miralem je predložio da pomenuta 4. tačka ostane na dnevnom redu i da se razmatra prije Budžeta.

Poslije toga, pristupilo se glasanju o prijedlozima, sa slijedećim rezultatima:
– prijedlog vijećnika Agić Smajla – «ZA» 6 vijećnika,
– prijedlog vijećnika Unkić Miralema – «ZA» 4 vijećnika,
tako da ni jedan prijedlog nije dobio potrebnu većinu glasova.

Nakon toga, Općinsko vijeće Tešanj je sa 19 glasova «ZA» i 5 glasova «protiv» usvojilo slijedeći

DNEVNI RED
1. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2005. godinu,
2. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2005. godinu,
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2005. godinu,
4. Prijedlog Odluke o finansiranju političkih stranaka i partija u Općinskom vijeću Tešanj,
5. Prijedlog Odluke o štampanju info letka poslije svake sjednice Općinskog vijeća,
6. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji općinske uprave,
7. Nacrt Odluke o formiranju Općinskog štaba civilne zaštite,
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju vijećnika Općinskog vijeća Tešanj, koji će sudjelovati pri sklapanju braka za pojedina matična područja,
9. Izvještaj o realizaciji programa proizvodnje maline na području općine Tešanj,
10. Informacija o aktivnostima na izgradnji sportske dvorane,
11. Informacija o realizaciji projekta vodosnabdijevanja Pousorja,
12. Informacija o provedenim Općinskim izborima 02.10.2004. godine na području općine Tešanj.

Ad. 1
Sekretar Vijeća je ukratko pojasnio prijedlog Programa rada i kazao da je Kolegij Vijeća dodatno usaglasio dopune, kako bi se otklonile tehničke i druge nejasnoće:
– u periodu januar – mart:
-Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2004. godinu,
– u periodu april – juni:
– Odluka o programu ekološke zaštite općine Tešanj (umjesto postojeće formulacije),
– Izvještaj o izvršenju budžeta za 2004. godinu (umjesto postojeće formulacije),
– Izvještaj o utrošku sredstava korisnika budžeta Općine Tešanj za 2004. godinu (umjesto postojeće formulacije),
– Izvještaj o zimskom održavanju puteva na području općine Tešanj (iza ostalih izvještaja),
– u periodu juli – septembar:
– Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2005. godine,
– u periodu oktobar – decembar:
– Program prevencije borbe protiv alkoholizma i narkomanije.

– vijećnik Unkić Miralem je predložio da se u periodu januar – mart uvrsti Izvještaj o izvršenju budžeta za 2004. godinu, iz tehničkih i zakonskih razloga, te da se Izvještaj o budžetu za period 01.01. do 30.06.2005. godine pomjeri u III kvartal (što je Kolegij Vijeća već predložio svojom dopunom prijedloga) i da se, takođe, Informacija o radu i funkcionisanju mjesnih zajednica za I polugodište 2005. godine prenese u III kvartal koji je i najmanje popunjen.
– vijećnik Članjak Muhamed je predložio da se Izvještaj o realizaciji ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju uvrsti u sve kvartale naredne godine.
– predsjedavajući Vijeća je konstatovao da je prijedlog vijećnika Unkić Miralema prihvatiljiv jer se samo radi o promjeni kvartala, a zatim sa vijećnikom Članjak Muhamedom usaglasio da se Izvještaj o realizaciji ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, pored II i IV kvartala, uvrsti i u I kvartal 2005. godine.

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
Usvaja se Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2005. godinu, uz slijedeće dopune:
– u periodu januar – mart:
– Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2004. godinu,
– Izvještaj o izvršenju budžeta za 2004. godinu,
– Izvještaj o realizaciji ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju na području općine Tešanj,
– u periodu april – juni:
– Odluka o programu ekološke zaštite općine Tešanj (umjesto postojeće formulacije),
– Izvještaj o utrošku sredstava korisnika budžeta Općine Tešanj za 2004. godinu (umjesto postojeće formulacije),
– Izvještaj o zimskom održavanju puteva na području općine Tešanj (iza ostalih izvještaja),
– u periodu juli – septembar:
– Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2005. godine,
– Informacija o radu i funkcionisanju mjesnih zajednica za I polugodište 2005. godine,
– u periodu oktobar – decembar:
– Program prevencije borbe protiv alkoholizma i narkomanije.

Ad. 2
Predsjedavajući Vijeća je podsjetio vijećnike da su prije početka današnje sjednice Vijeća dobili dva amandmana koja su upućena na prijedlog Budžeta, upitao podnosioce amandmana (Klub vijećnika SDA i SBiH) da li ostaju pri svojim prijedlozima i dobio potvrdan odgovor, a zatim pozvao predlagača da se izjasni o pomenutim amandmanima.
Općinski načelnik gosp. Huskić Adem je kazao da amandmani Kluba vijećnika Stranke za BiH nisu prihvatljivi jer se uopšte ne vide izvori odakle bi se namirilo predloženo povećanje sredstava (uvećanje granta za poljoprivredu sa 130 na 500 hiljada KM), a da su amandmani Kluba vijećnika SDA prihvatljivi jer uz povećanje sredstava, sadrže i izvore, tj. podatke sa kojih stavki bi se ta sredstva namirila (uvećanje grantova za fudbalske klubove «Tošk» i «Borac» sa po 2.000,00 KM, uvećanje granta šahovskim klubovima za 2.000,00 KM, uvođenje novog ekonomskog koda – Udruženje građana otpuštenih radnika (UGOR) sa 3.000,00 KM i uvođenje novog ekonomskog koda – Udruženje mladih «CORMIT» sa iznosom od 1.200,00 KM, a umanjenje bi se izvršilo na ekonomskom kodu 61123101 – Rad komisija sa 2.000,00 KM, ekonomskom kodu 614311 – Grant klubovima za ulazak u viši rang takmičenja za 4.000,00 KM, umanjenje na ekonomskom kodu 614311 – Grant za ostale sportske manifestacije za 1.200,00 KM i umanjenje budžetske rezerve za 3.000,00 KM).
– vijećnik Alić Munevera je kazala da joj nije bilo poznato da vijećnici prave budžet i da su mislili samo da upozore Općinskog načelnika šta treba dodati ili oduzeti, da postoje mjesta odakle bi se predložena uvećanja mogla namiriti i na kraju zamjerila Općinskom načelniku što nije pomenuo da se njihovi amandmani, osim poljoprivrede, odnose na uvećanje granta za jedokratne pomoći za tri udruženja građana boračkih populacija sa 1.500 na 2.000,00 KM, povećanje sredstava za redovnu djelatnost tim udruženjima sa 1.000 na 1.500,00 KM, te povećanje granta Lovačkom društvu «Kiseljak» sa 0,00 na 3.000,00 KM.
– vijećnik Subašić Senad je u ime Kluba vijećnika SDP-a kazao da podržavaju iznose koji su bili navedeni u Nacrtu budžeta i predlažu da ostanu u tom obliku, jer je prijedlog Budžeta katastrofalan: grantove pojedincima, grantove neprofitabilnim organizacijama i razno, grantove organizacijama u oblasti fizičke kulture i sporta i grantove udruženjima građana, s posebnim osvrtom da moraju ostati iznosi za normalan rad gradske Biblioteke u Tešnju, koja se novim prijedlogom kažnjava i Centra za kulturu i obrazovanje, da podržavaju amandman Stranke penzionera i SDA uz izmjenu, da se uvećanje grantova za ulazak u viši rang fudbalskih klubova od 4.000,00 KM briše i da se usmjeri i formira ekonomski kod – Udruženje dijabetičara za 4.000,00 KM, ponovio da bi prijedlog Budžeta nakon pomenutih izmjena za Klub vijećnika SDP-a bio prihvatljiv, a zatim kao vijećnik iskazao ogorčenje i zamjerio predlagaču što ni jedan prijedlog od organa MZ Jelah nije uvažen, što je MZ Jelah dobila sredstva za redovnu djelatnost kao i ostale MZ-ce i što su brisana tri udruženja građana iz Jelaha (Jedinstvena organizacija mladih Jelah – JOM koja je izostavljena i u amandmanu SDA, a uvedeno je Udruženje mladih «CORMIT» Tešanj, Dobrovoljno vatrogasno društvo i Aero-klub za koji se slaže da nije aktivan i da ne treba biti planiran u Budžetu), te ukazao da većinska parlamentarna stranka (SDA), a ne SDP, svojim postupcima doprinosi širenju raspoloženja građanstva u Jelahu za izdvajanje iz općine Tešanj i osnivanje vlastite općine.
– vijećnik Kurtić Amir je u ime Kluba vijećnika SDA kazao da su vodili dugu i iscrpnu raspravu o Nacrtu budžeta a zatim i o dostavljenom Prijedlogu budžeta, da su na Nacrt dostavili više primjedbi i prijedloga od kojih su samo neki uvaženi, da su zbog toga dostavili veći broj amandmana na prijedlog Budžeta koji su nužni zbog dodatnih zahtjeva pojedinih korisnika budžeta, kako bi se neke stavke korigovale i uveli kao korisnici – Udruženje građana otpuštenih radnika (UGOR) koji su izgubili prava i zaposlenje u R Hrvatskoj, a branili su BiH, da njihovi amandmani minimalno zadiru u finansijski omjer i ne narušavaju balans između rashoda i prihoda, da im je žao što se nisu mogla pronaći rješenja za sve zahtjeve koji su bili postavljeni, tako da sa drugim amandmanima nisu ni išli, da je Klub vijećnika SDA zadovoljan jer je Nacrt kvalitetno popravljen sa prijedlogom Budžeta u pogledu ekološke zaštite, informatičke uvezanosti Općine sa MZ-ma, što će poboljšati kvalitet pružanja usluga građanima, podrške uspostavi Odjeljenja Općine u Jelahu, čime će se višegodišnja rasprava o izdvajanju općine Jelah učiniti nepotrebnom, da postoje sredstva za sanaciju Tvrđave, što nije išlo na teret drugih razvojnih projekata, nego zadržavanjem plaća administracije na prošlogodišnjem nivou, materijalnim uštedama organa uprave i gašenjem nekih grantova koji su se duplali (npr. vatrogasna jedinica u Jelahu pored PVJ koja je sada u sastavu administracije), uz ranije povećanje sredstava za obrazovanje mladih, podrška poljoprivredi i vodosnabdijevanju Pousorja, te pomoć u finansiranju tužbe protiv SRJ. Pored amandmana, predlažu da se uz Odluku o Budžetu kao posebni zaključci donesu:

1. Definisati prijedlog općinske politike prema nevladinom sektoru na temelju analize rada, troškova i učinka svakog pojedinačnog subjekta i kriterija prema kojima bi se odredila budžetska podrška u narednom periodu, kroz raspravu sa svim subjektima iz ovog sektora,
2. Definisati prijedlog općinske politike u pogledu primanja općinske administracije u odnosu na opće stanje na općini, kao i kretanje plaća u postojećem ambijentu, koje neće iritirati okruženje, a koje će biti motivirajuće za puni angažman općinske administracije,
3. Napraviti okvirnu projekciju prihoda i rashoda u naredne tri godine kao podlogu za planiranje svakog slijedećeg godišnjeg budžeta.

– vijećnik Članjak Muhamed je napomenuo da se obraća vijećnicima, konstatovao da su sve političke stranke u predizbornoj kampanji obećavale unepređenje u poljoprivredi, da dosadašnji načelnici nisu davali podrušku poljoprivredi, uz tvrdnju da se samo sredstva iz budžeta koja se ulažu u razvoj poljoprivrede vraćaju i uvećavaju, pomenuo da je Općinski načelnik odbio njihov amandman zato što nije navedeno sa koje stavke će se namiriti, a vidljivo je povećanje plaća administracije za 25 % (npr. oni u Bolnici primaju plaću u iznosu od 64 %, a ostatak izdvajaju u nabavku opreme), te ponovo predložio da se napravi snažan zamah i za razvoj poljoprivrede izdvoji predloženih 500.000,00 KM ili bar duplo od predloženog (260.000,00 KM), jer su vijećnici odgovorni za ukupan razvoj općine, a ne općinski načelnici.
– Općinski načelnik je replicirao vijećniku Članjak Muhamedu i kazao da nije tačan navod da će doći do povećanja plaća u administraciji za 25%, jer je uvrštavanje PVJ u budžet stvarilo pogrešnu sliku.
– vijećnik Unkić Miralem je ukazao da su dobrovoljno vatrogasno društvo i Profesionalna vatrogasna jedinica sasvim različite stvari, da su dobrovoljna društva potrebna u centrima kao što su npr. Kalošević, Šije itd. koja bi u slučaju požara pomogla u njegovom gašenju, pa predlaže njihovo formiranje kroz grupisanje sredstava u sklopu protivpožarne zaštite, što je intencija na Zapadu i po čemu je Tešanj nekada bio prepoznatljiv, a da PVJ pomogne njihovo organizovanje i rad, te iskoristio priliku da ukaže kako ni jedna jedina marka od pretvorbe poljoprivrednog u građevinsko zemljište od 1999. godine do danas nije vraćena od Kantona Općini Tešanj (iznos oko 300-350 hiljada KM), da se slaže da treba ulagati u poljoprivredu, ali da na prostoru općine Tešanj ima i metalno-prerađivačka industrija kojoj je takođe potreban jak zamah, uz napomenu da se ipak sve vraća, pomenuvši primjer ulaganja u obrazovanje mladih.
– gosp. Hojkurić Hamzalija, rukovodilac Službe za finansije i ekonomiju, je ukratko pojasnio aktivnosti koje su obavljene tokom javne rasprave i koje su uticale na formiranje ovakvog prijedloga Budžeta koji se vidno razlikuje od njegovog Nacrta, da su na uštrb plaća administracije, reprezentacije Općinskog načelnika i drugih iznađena sredstva za uvećanje sredstava za kapitalne projekte u visini od 100.000,00 KM.
– vijećnik Agić Smail kazao je da ima dva prijedloga, da mu u prihodima nisu jasna sredstva koja Kanton treba vratiti općini kao izvorni prihod (10 miliona KM) i zamolio izvjestioca da ih pojasni, pa predlaže da se stavka Grantovi parlamantarnim partijama ekonomski kod 614311 sa planiranih 63.000,00 KM ukine i raspodjeli na slijedeći način: ekonomski kod 61394901 – Ostale medicinske usluge – finansiranje hitne medicinske pomoći da se planirana sredstva od 5.000 povećaju za 30.000,00 KM, ekonomski kod 61422905 – Jednokratne materijalne pomoći putem udruženja penzionera od 24.000,00 KM da se uvećaju za 6.000,00 KM, ekonomski kod 614311 – Udruženje invalida rada da se postojećih 12.000 poveća za 1.200,00 KM, da se uvede novi grant Radio-historijski muzej Jelah sa 2.400,00 KM, i novi grant Udrućenje građana nezakonito otpuštenih radnika iz BiH u R Hrvatskoj sa 12.000,00 KM, a da se preostali iznos od 11.400,00 KM ravnomjerno rasporedi ostalim udruženjima građana, uz zamjerku da sve ide na štetu penzionera, pa zbog toga predlaže da se političke stranke finansiraju iz članarine kako je to slučaj bio i ranije.
– vijećnik Huskić Suad je kazao da se ne slaže sa većinom diskusija jer nisu uvažene prednosti predloženog budžeta, da vidi dosta pohvalnih stvari: uvećanje budžeta za skoro 3%, da je povećano ulaganje u kapitalne projekte infrastrukture, da su uvećana izdvajanja za rad svih MZ, da je za borbu protiv narkomanije predviđeno 10.000,00 KM što je više nego za tri posljednje godine zajedno, uz sredstva za ekologiju, sanaciju tvrđave i kreditiranje studenata, a da su pri tom plaće administracije ostale na prošlogodišnjem nivou.
– vijećnik Šišić Fuad je, između ostalog, kazao kako u kriterijima postoje volja, želje i mogućnosti, tvrdeći da se nije ušlo u sferu realnih mogućnosti, da je pomenuto da je Nacrt prihvatljiv, a Prijedlog budžeta nije (SDP), što po njemu ne stoji (razlika oko 2%) navodeći primjer ekologije, informatičkog uvezivanja Općine sa MZ i formiranje Ureda Općine u MZ Jelah kao najvećoj urbanoj sredini, uz napomenu da MZ Jelah i Tešanjka imaju pijacu kao izvor prihoda, a to npr. MZ Tešanj nema, te na kraju predložio zaključak da Općinski načelnik sagleda pitanje razvoja poljoprivrede, kao i pitanje povrata sredstava od Kantona koja su ostvarena od pretvorbe poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, a koja bi se mogla usmjeriti u razvoj poljoprivrede.
– vijećnik Handžić Hasan je pojasnio da će boračke populacije, nakon posljednjeg «nepravednog» Zakona biti dovedene u vrlo težak položaj, pa je zamolio vijećnike da uvaže prijedlog SBiH o povećanju jednokratnih novčanih pomoći (lijekovi) boračkim populacijama sa 1.500 na 2.000,00 KM.
– vijećnik Rožajac Sead je podsjetio kako SDA ima većinu u Vijeću i da je odgovorna za drastičnu razliku između Nacrta i prijedloga Budžeta pominjući umanjenja za obdanište, omladinske organizacije, Biblioteku, tvrdeći da je ovakav prijedlog «kukavičije jaje» i da zbog toga predlaže da Nacrt Budžeta bude okosnica koja bi zajedno sa amandmanima SDA bio konačna forma Budžeta za 2005. godinu.
Ranijim diskutantima replicirali su vijećnici Šišić Fuad i Suad Huskić.

Pauza u radu Vijeća trajala je od 14,25 do 14,50 sati.
U nastavku sjednice, predsjedavajući Vijeća je saopštio da se tokom pauze Kolegij Vijeća usaglasio da postoje tri zaključka, a zatim pročitao tekst amandmana SBiH, koji nakon glasanja nije prošao, jer je dobio samo 7 glasova «ZA».
– vijećnik Kurtić Amir je saopštio da Klub vijećnika SDA neće prihvatiti amandmane na Budžet koji nisu ispoštovali predviđenu proceduru.
– vijećnik Unkić Miralem je pojasnio da, prema važećem Poslovniku, o svakom prijedlogu se danas može raspravljati i odlučivati i da je stvar demokratske većine da li će to ispoštovati i prihvatiti.
Poslije toga amandmani Stranke penzionera i amandmani SDP-a su dobili po 10 glasova «ZA», tako da ni jedan od njih nije dobio potrebnu većinu glasova.

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je sa 14 glasova «ZA» i 10 glasova «protiv» donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Budžet Općine Tešanj za 2005. godinu uz amandamne Kluba vijećnika SDA kao dopunu: uvećanje grantova za fudbalske klubove «Tošk» i «Borac» sa po 2.000,00 KM, uvećanje granta šahovskim klubovima za 2.000,00 KM, uvođenje novog ekonomskog koda – Udruženje građana otpuštenih radnika (UGOR) sa 3.000,00 KM i uvođenje novog ekonomskog koda – Udruženje mladih «CORMIT» sa iznosom od 1.2000,00 KM, a umanjenje bi se izvršilo na ekonomskom kodu 61123101 – Rad komisija sa 2.000,00 KM, ekonomskom kodu 614311 – Grant klubovima za ulazak u viši rang takmičenja za 4.000,00 KM, umanjenje na ekonomskom kodu 614311 – Grant za ostale sportske manifestacije za 1.200,00 KM i umanjenje budžetske rezerve za 3.000,00 KM.

Nakon toga Općinsko vijeće Tešanj je sa 14 glasova «ZA» i 10 glasova «protiv» donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće Tešanj zadužuje Općinskog načelnika da:

1. Definiše prijedlog općinske politike prema nevladinom sektoru na temelju analize rada, troškova i učinka svakog pojedinačnog subjekta i kriterija prema kojima bi se odredila budžetska podrška u narednom periodu, kroz raspravu sa svim subjektima iz ovog sektora,
2. Definiše prijedlog općinske politike u pogledu primanja općinske administracije u odnosu na opće stanje na općini, kao i kretanje plaća u postojećem ambijentu, koje neće iritirati okruženje, a koje će biti motivirajuće za puni angažman općinske administracije,
3. Izradi okvirnu projekciju prihoda i rashoda u naredne tri godine kao podlogu za planiranje svakog slijedećeg godišnjeg budžeta.

Ad. 3
U raspravi po ovoj tački dnevnog reda učestvovali su:
– vijećnik Rožajac Sead je saopštio primjedbu Kluba vijećnika SDP-a na prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta, da u tekst pomenute Odluke nije uvrštena Komisija za praćenje izvršenja Budžeta koju je Vijeće imenovalo na prošloj sjednici Vijeća, i da zbog toga traže da se u članu 4. Odluke – Računovodstvo i kontrola Budžeta ona inkorporira i aktivira.
– vijećnik Kurtić Amir je u ime Kluba vijećnika SDA predložio da se u članu 8. u stavu 1. nakon postojećeg teksta umjesto tačke upiše zarez i dodaju riječi «osim izmjena regulisanih odlukama Općinskog vijeća».
– gosp. Hojkurić Hamzalija je konstatovao da je predložena dopuna člana 8. u stavu 1. logična, prihvatljiva i u skladu sa Zakonom, a u vezi dopuna člana 6. u stavu 4. kazao je da nije sporno uvrštavanje komisije Vijeća, samo je sporno da li se radi o postojećoj Komisiji za budžet ili Komisiji za praćenje izvršenja budžeta.
– vijećnik Rožajac Sead je ponovo kazao da je takva Komisija formirana od ranijeg saziva Općinskog vijeća i da ona treba da prati izvršenje budžeta
– vijećnik Orlović Rašid je potvrdio da je na prošloj sjednici Vijeće imenovalo Komisiju za budžet i da su u članu 31. tačka b. tačno definisani zadaci te Komisije, tako da nema potrebe ništa dodavati.
– vijećnik Šišić Fuad je konstatovao kako se nepotrebno ulazi u raspravu o ovom pitanju, jer je poznat rad Komisije za budžet iz prethodnog perioda, i da će ona nastaviti sa takvim radom i u narednom periodu, dok se ne donese drugačija odluka Vijeća, uz napomenu da je ovakva Odluka po prvi puta na Vijeću.
– predsjedavajući Vijeća je predložio da u članu 6. u stavu 4. između riječi «izvještavaju» i «resorne općinske službe» dodaju riječi «Komisiju za budžet».

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je sa 15 glasova «ZA» i 10 glasova «protiv» donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
Prihvata se Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2005. godinu, s tim da se u članu 8. u stavu 1. nakon postojećeg teksta umjesto tačke upiše zarez i dodaju riječi «osim izmjena regulisanih odlukama Općinskog vijeća» i da u članu 6. u stavu 4. između riječi «izvještavaju» i «resorne općinske službe» dodaju riječi «Komisiju za budžet».

Ad. 4
Predsjedavajući Vijeća je podsjetio vijećnike da su uz prijedlog Odluke o finansiranju političkih stranaka pristigla dva amandamana od strane vijećnika Agić Smaila i Kluba vijećnika SDA, a zatim pozvao podnosioce amandmana da obrazlože svoje amandmane:
– vijećnik Agić Smail je podsjetio vijećnike da su ranije dobili tekst njegovog amandmana i pojasnio da je prema prethodnoj Odluci koja je još na snazi, predlagač (SDA) imao 26.995,00 KM, a Stranka penzionera 9.000,00 KM, da bi prema sadašnjem prijedlogu SDA imala 33.390,00 KM, a Stranka penzionera 5.166,00 KM na godinu, te da bi prema njihovom (SDA) amandmanu SDA imala 37.800,00 KM, a Stranka penzionera 2.520,00 KM ili 220,00 KM mjesečno, što govori da političkoj stranci koja ima parlamentarnu većinu u Vijeću i odgovornost nije stalo do razvoja demokratije, što je, najblaže rečeno, prema penzionerima nekorektno, uz napomenu da će glasati ukoliko je takav omjer potreban za poboljšanje materijalnog položaja Stranke ili ako će se taj iznos podijeliti vijećnicima.
– vijećnik Kurtić Amir je pojasnio (ispravak krivog navoda) da bi prema prijedlogu predlagača Stranci penzionera pripalo 518,00 KM mjesečno (više od 6.000,00 KM godišnje), da je SDA na traženje resorne Službe uputila prijedlog da se predviđeni iznos za finansiranje stranaka raspodijeli proporcionalno prema broju vijećnika u Vijeću, bez linearnog dijela, ali da su sada spremni na prijedlog predlagača kao kompromisno rješenje ukoliko ga prihvate i ostali, a ukoliko ne, da će prihvatiti svoj amandman.
– Općinski načelnik je saopštio da od dva ponuđena amandmana, koja su u potpunosti suprotstavljena, ne prihvata ni jedan od njih.
– vijećnik Unkić Miralem je podsjetio da je u vrijeme kada je on bio predsjedavajući Vijeća, a gosp. Šišić Fuad bio Općinski načelnik, Općina Tešanj bila primjer općine u kojoj se pravilno vodi briga o razvoju demokratskih odnosa, da je tada SDA imala oko 70% učešća u vlasti osjetila potrebu da se ide u demokratizaciju, da mu sada ništa nije jasno jer su ljudi otprilike ostali isti, replicirao vijećniku Kurtiću tvrdeći da je račun vijećnika Agića tačan i da bi Stranka penzionera, prema prijedlogu predlagača, imala 5.166,00 KM, uz sugestiju da bi ovakva raspodjela imala negativne posljedice za demokratizaciju, a zna se ko bi u tom slučaju snosio odgovornost, pa da zbog toga predaže da raspodjela sredstava bude po staroj Odluci koja je još na snazi, jer to nikome puno ne znači, a poslužilo bi kao dokaz da je SDA za razvijanje demokratskih odnosa.
– vijećnik Šišić Fuad je kazao da se slaže sa većinom navoda, a zatim replicirao vijećniku Unkić Miralemu uz tvrdnju da je Izvršni odbor SDA mjesec dana prije Općinskih izbora, na traženje nadležne Službe (u potpisu gosp. Unkić Miralem), zauzeo ovakav stav (pokazujući taj akt pred kamerom), da se može kritikovati na razne načine ali da konstrukcija vijećnika Unkića nije utemeljena i da je na Općinskom načelniku da pronađe kompromis, ukazujući na stanje na prostoru cijele BiH, gdje se vidi da nema političkog dijaloga, a SDA je na sve načine bezuspješno pokušavala da se taj dijalog otvori, da je lično na svojoj koži osjetio šta znači demokratija na SDP način i da o tome ne želi govoriti jer postaje emotivan, da je sada SDA samo malo razumnija i praktičnija i da se treba tražiti kompromis i da je svaka odluka u okviru zakona, na kraju krajeva, valjana.
– vijećnik Unkić Miralem je potvrdio tačnost navoda vijećnika Šišića jer je tada profesionalno bio zaposlen kao šef Službe, da je tada SDP imao 9, a SDA 10 vijećnika i da je njegov stav tada bio da se ne prihvati proporcionalni princip, kazao da ZE-DO kanton ima omjer 30:70, Federacija 40:60, u Gradačcu skroz obratno itd., da je Tešanj bio primjer u kantonu, i na kraju, predložio kompromisno rješenje između prijedloga predlagača i priloženih amandmana.

Pauza u radu Vijeća trajala je od 15,25 do 15,33 sati.
U nastavku sjednice, predsjedavajući Vijeća je predložio da se obavi glasanje o prijedlozima, a vijećnik Kurtić Amir je u ime Kluba vijećnika SDA zatražio pauzu od 5 minuta.

Pauza u radu Vijeća trajala je od 15,34 do 15,40 sati.
U nastavku sjednice, vijećnik Kurtić Amir je u ime Kluba vijećnika SDA saopštio da tokom pauze nije postignut dogovor, da povlače svoj raniji prijedlog i da je njihov novi prijedlog omjer 30:70, kako što je to slučaj i u ZE-DO kantonu, s čim se predlagač složio.
– vijećnik Agić Smail je kazao da je napravljena pijaca pred javnošću, ponovio svoj stav da se sve radi na štetu Stranke penzionera i njenom gašenju, a zna se ko je za to odgovoran i da zbog toga predlaže omjer 60:40, uz napomenu da se zna ko i koja stranka je najbogatiji u ovoj državi i da ne želi da otvara to pitanje.
– vijećnik Šišić Fuad je u svojstvu predsjednika SDA kazao da je vijećnik Agić Smail kazao da je SDA najbogatija stranka, pa ga je zbog toga javno pozvao da se otvori to pitanje pred javnošću na nekoj od narednih sjednica Vijeća, kazao da on svake godine plaća članarinu od 120,00 KM, da svi članovi IO-a i vijećnici SDA, kao i mnogi članovi, plaćaju članarinu, što nije dokaz da je SDA najbogatija stranka, da u svojoj kampanji imaju donatore koji im pomažu, da je finansiranje SDA potpuno otvoreno, zamolio da se pred javnošću ne stvara tamna slika koja nije utemeljena na istinitim činjenicama i što nije korektno prema SDA, te na kraju potvrdio prijedlog da finansiranje stranaka bude u omjeru koji je na snazi u ZE-DO kantonu.

Nakon rasprave i provedenog glasanja, prijedlog vijećnika Agić Smajla je dobio 10 glasova «ZA» uz 15 glasova «uzdržan», tako da nije prihvaćen.

Nakon toga Općinsko vijeće Tešanj je sa 15 glasova «ZA» i 10 glasova «protiv» donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
Prihvata se Odluka o finansiranju političkih stranaka, s tim da se u članu 2. procenat od 20% zamijeni sa procentom 30%, a procenat od 80% procentom od 70%.

Ad. 5
Gosp. Mandžukić Jasmin je u ime predlagača ukratko obrazložio prijedlog Odluke, nakon čega je otvorena rasprava:
– vijećnik Kurtić Amir je u ime Kluba vijećnika SDA saopštio da će prihvatiti predloženu Odluku ukoliko se njen tekst prečisti (izbrišu imena lica koja će izvršiti pripremu i distribuciju letaka) u tiražu od 1.500 primjeraka.

Nakon toga Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
Prihvata se Odluka o štampanju info letka poslije svake sjednice Općinskog vijeća u tiražu od 1.500 primjeraka, s tim da se u članu 2. brišu imena lica koja će učestvovati u njegovoj izradi i distribuciji.

Ad. 6
Gosp. Srkalović Elmir je u ime predlagača ukratko obrazložio Nacrt Odluke, čiji se suštinski dio odnosi na preimenovanje postojećeg Općinskog štaba civilne zaštite u Službu civilne zaštite prema odredbama važećeg Zakona i inkorporiranje Profesionalne vatrogasne jedinice, kazao da je došlo do tehničke greške i da se odjeljenja pomenuta u članu 6. brišu pod «a) Odjeljenje civilne zaštite» i pod «b) Odjeljenje profesionalne vatrogasne jedinice», nakon čega je otvorena rasprava:
– vijećnik Rožajac Sead je u ime Kluba vijećnika SDP-a kazao da se u načelu slažu s predloženim Nacrtom odluke, zatražio da se ubuduće u ovakvim prilikama dostavi i tekst ranije Odluke koji se mijenja, što je bila ranija praksa, te predložio da se u članu 6. u dijelu gdje se govori o nadležnostima PVJ na kraju dodaju riječi «- organizuje i pomaže u radu dobrovoljna vatrogasna društva. »
– vijećnik Orlović Rašid je ukazao da Profesionalna vatrogasna jedinica ne može organizovati dobrovoljno vatrogasno društvo, s čim se složila većina vijećnika.

Nakon toga Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
Prihvata se Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji općinske uprave, s tim da se odjeljenja pomenuta u članu 6. brišu pod «a) Odjeljenje civilne zaštite» i pod «b) Odjeljenje profesionalne vatrogasne jedinice».

Ad. 7
Gosp. Mehinović Nizah, načelnik Općinskog štaba civilne zaštite, je u ime predlagača ukratko obrazložio Nacrt odluke i predložio da se u članu 6. broj 13 zamijeni sa brojem 14, a da se u članu 9. na kraju teksta dodaju riječi «9. Direktor JKP «Rad» Tešanj».

Bez rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
Prihvata se Nacrt Odluke o formiranju Općinskog štaba civilne zaštite, s tim da se u članu 6. broj 13 zamijeni sa brojem 14, a da se u članu 9. na kraju teksta dodaju riječi «9. Direktor JKP «Rad» Tešanj».

Ad. 8
U raspravi po ovoj tački dnevnog reda učestvovali su:
– vijećnik Kurtić Amir je u ime Kluba vijećnika SDA predložio da se za matično područje Tešanj pod rednim brojem 6 doda Plančić Sakib, da se za matično područje Kalošević i Miljanovci, osim predloženih, doda i Orlović Rašid, kako se ne bi desilo da zbog opravdanog odsustva imenovanih vijećnika matičar bude spriječen da obavi sklapanje braka.
– vijećnik Unkić Miralem je predložio da u matično područje Jelah umjesto Orlović Rašida bude imenovan Senad Subašić.
– gosp. Mandžukić Jasmin je u ime predlagača saopštio kako je za matično područje Miljanovci praksa pokazala da je dovoljan jedan vijećnik.
– vijećnik Kurtić Amir je predložio da se za matično područje Miljanovci briše Ahmić Muharem, a ostanu Orlović Rašid i Unkić Nedžad, kao i za matično područje Kalošević, a da Orlović Rašid ostane i u matičnom području Jelah.

Nakon rasprave Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
Prihvata se Rješenje o imenovanju vijećnika Općinskog vijeća Tešanj, koji će sudjelovati pri sklapanju braka za pojedina matična područja, s tim da se za matično područje Tešanj pod rednim brojem 6 doda Plančić Sakib, da se za matično područje Jelah pod rednim brojem 6 doda Subašić Senad, a da se za matična područja Kalošević i Miljanovci imenuju Orlović Rašid i Unkić Nedžad.

Ad. 9
U raspravi po ovoj tački dnevnog reda učestvovali su:
– vijećnik Članjak Muhamed je zatražio pojašnjenje predlagača u vezi iznosa od 40.000,00 KM koji nije prikazan (od 130.000,00 KM utrošeno je 90.000,00 KM).
– Općinski načelnik je pojasnio da se radi o sredstvima koja su još na računu i bit će prikazana u izvršenju Budžeta, te da će Vijeće odlučiti u koje namjene će taj iznos biti upotrijebljen, ukoliko se do tada ne utroši u razvoj poljoprivrede.

Nakon rasprave Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
Prihvata se Izvještaj o realizaciji programa proizvodnje maline na području općine Tešanj, kao u prijedlogu.

Ad. 10
Vijećnik Huskić Suad je kazao da je ova Informacija korisna zbog pojašnjenja situacije i stvorenih obaveza, pojasnio da se Općina ranije kreditno zadužila u iznosu od 700.000,00 KM, od čega 500.000,00 KM nije utrošeno, pa se plaćaju kamate, da se rokovi probijaju i pojavljuju sudska potraživanja, da je firmi «Ingrap» unaprijed plaćeno 130.000,00 KM, pa se ne može uticati itd. Te da bi volio da se ovom prilikom da podrška Općinskom načelniku u pogledu konačnog dovršetka radova na sportskoj dvorani i obaveza daljeg informisanja Vijeća u vezi s tim.

Nakon toga Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Informacija o aktivnostima na izgradnji sportske dvorane.
Općinsko vijeće daje podršku Općinskom načelniku u pogledu nastavka i okončanja radova na sportskoj dvorani, uz obavezu redovnog informisanja Vijeća.

Ad. 11
U raspravi po ovoj tački dnevnog reda učestvovali su:
– vijećnik Unkić Miralem je vezano za vodosnabdijevanje Pousorja, između ostalog, konstatovao da je potrebno da struka odluči da li je moguće izvršiti priključenje za još 8.000 korisnika, a nakon šireg obrazloženja, izrazio sumnju da li su postojeće količine vode uopšte dovoljne za zadovoljenje iskazanih potreba.
– Općinski načelnik je kazao da bi se u slučaju stanja kakvo je pomenuo vijećnik Unkić Miralem trebalo ponovo vratiti na početak (novo izvorište), ali da on nema namjeru da se vraća na početak, jer je projektovanje u fazi između idejnog i glavnog projekta (dorada idejnog projekta), da postoje prijedlozi za vršenje novih bušotina, za što za sada nema novaca, te da efekti pojačanja izvorišta za sada nisu poznati.
– vijećnik Kurtić Amir je predložio da Općinski načelnik formira tim koji bi definirao konstrukciju finansiranja ovog projekta.
– predsjedavajući Vijeća je ukazao na koliziju u diskusiji vijećnika Unkić Miralema (da struka kaže da li ima vode, a zatim konstatuje kako nema vode), te predložio da se dugoročno prate efekti pojačanja izvorišta i da se tek tada nastavi rješavati ovo pitanje.
– vijećnik Ahmić Muharem je kazao da se u prošloj godini uradilo vrlo malo, od 700.000,00 KM utrošeno je samo 40.000,00 KM, pojasnio da je struka kazala kako dodatni bunarevi daju potrebni kapacitet, od čega nema ništa, da se novac nije mogao prenijeti, pa da zbog svega navedenog predlaže da Općinski načelnik sa službama u što kraćem roku od struke provjeri koja je mogućnost najbolja, a da se projekat ne zaustavlja.

Nakon toga, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Informacija o realizaciji projekta vodosnabdijevanja Pousorja.
Općinsko vijeće zadužuje Općinskog načelnika da formira tim koji bi definirao konstrukciju finansiranja ovog projekta i da u što kraćem roku kod struke provjeri koja je mogućnost najbolja, a da se projekat ne zaustavlja.

Ad. 12
U raspravi po ovoj tački dnevnog reda učestvovali su:
– vijećnik Plančić Sakib je u ime Kluba vijećnika SDA je vezano za navedene zaključke u Informaciji saopštio da nisu zadovoljni obavljenom registracijom birača i zatražio da Općinska izborna komisija što prije dostavi Plan rada Centra za registraciju birača na terenu, uz napomenu da ona u prethodnom periodu nije dobro obavila svoj posao, tako da se dešavalo da je upisano npr. 69 novih birača, a istovremeno sa spiska zbog smrti brisano 226 birača, što je neprihvatljivo.
– predsjednik Općinske izborne komisije gosp. Ćeman Smajo se složio sa konstatacijom da proces registracije birača u srednjim školama teče slabo i da godišnje ima 10 do 15 novih birača, što je zabrinjavajuće za sve strukture, te saopštio da će OIK vrlo brzo Vijeću dostaviti Plan rada Centra za registraciju birača na terenu.

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Informacija o provedenim Općinskim izborima 02.10.2004. godine na području općine Tešanj.
Općinsko vijeće zadužuje Općinsku izbornu komisiju Tešanj da što prije Vijeću dostavi Plan rada Centra za registraciju birača na terenu.

Predstojeću Novu godinu su vijećnicima i građanima općine Tešanj, a i šire, čestitali predsjedavajući Vijeća, Općinski načelnik i predsjednici klubova vijećnika parlamentarnih stranaka i partija.

Nakon toga predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad 3. sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 16,30 sati.

ZAPISNIČAR:
Zahir Ibrahimkadić

PREDSJEDAVAJUĆI
Rasim Omerbašić, dipl. politolog

________________________________________________________

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-3-3515-2/04.
Datum: 30.12.2004. godine

Na osnovu člana 13. Statuta Općine Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj», broj: 1/03 i 8/04) i člana 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj», broj: 1/03, 1/04 i 8/04), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 3. sjednici održanoj dana 30.12.2004. godine donosi

PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ ZA 2005. GODINU

I – UVOD
Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2005. godinu proizilazi iz prava, dužnosti i nadležnosti Vijeća, utvrđenim Ustavom, Zakonom i Statutom Općine, kao i aktivnosti koje proizilaze iz programa rada, koji čini pitanja iz djelokruga Vijeća koja će se razmatrati na sjednicama Vijeća.
Sam Program rada Vijeća svojim osnovnim sadržajem usmjeren je na određene teme koje se planiraju razmatrati na sjednicama Vijeća, kako u vidu normativno-pravnog regulisanja pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, tako i tematsko-izvještajnog djelokruga aktivnosti Vijeća.
Općinsko vijeće će takođe, na osnovu prijedloga ovlašćenih predlagača, razmatrati i pitanja koja proističu iz podijeljene nadležnosti između Općine i viših nivoa vlasti.

II – SADRŽAJ PROGRAMA
Općinsko vijeće Tešanj će u 2005. godini razmatrati:

A. U periodu januar – mart:

– Odluka o pristupanju izradi Studije razvoja općine,
– Odluka o sufinansiranju doniranih projekata IFAD – OdRaz,
– Odluka o izradi «Studije turističko-rekreacione i baleološke zone područja Kiseljak»,
– Odluka o izradi regulacionog plana «Tešanjka», naseljenog mjesta Tešanjka,
– Odluka o izradi regulacionog plana «Bukva» i reviziji dijela postojećeg planskog dokumenta «Urbanistički plan Tešnja»,
– Odluka o usvajanju i provođenju urbanističkog projekta «Zona zdravstva»,
– Odluka o izmjeni naziva ulica i trgova u Tešnju, Jelahu i Tešanjci,
– Rang lista kapitalnih ulaganja iz Budžeta 2005. godine,
– Plan kapitalnih ulaganja za period 2005 –2008. godina,
– Saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji općinskih organa uprave,
– Izvještaj o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka za period od 01.01.
do 31.12.2004. godine,
– Izvještaj o radu i poslovanju javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2004. godinu, kao i izvještaj o uočenim pojavama i problemima u primjeni zakona o značaju ostvarivanja funkcije Općinskog pravobranilaštva,
– Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2004. godinu,
– Izvještaj o izvršenju budžeta za 2004. godinu,
– Izvještaj o realizaciji ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju na području općine Tešanj,
– Informacija o radu Općinskog suda za prekršaje Tešanj za 2004. godinu,
– Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2004. godinu,
– Informacija o radu Policijske uprave za 2004. godinu,
– Informacija o položaju penzionera sa aspekta životnog standarda na području općine Tešanj,
– Informacija o provedbi i rezultatima akcije «Žetva 2004», i uklanjanju neeksplodiranih-ubojnih sredstava (NUS) na području općine Tešanj,
– Informacija o deminiranju i provođenju trajnog obilježavanja minskih polja u 2004. godini na području općine Tešanj,

B. U periodu april – juni:

– Odluka o izradi regulacionog plana za područje grada Tešnja, od mosta kod gradskog hotela do mosta na Sastavcima, odnosno za dio grada koji je obuhvaćen «Urbanističkim planom Tešnja»,
– Odluka o programu ekološke zaštite općine Tešanj,
– Odluka o vodovodu i kanalizaciji,
– Odluka o usvajanju Plana upisa učenik u I razred srednjih škola za školsku 2005/2006. godinu,
– Odluka o anketiranju građana u mjesnim zajednicama općine Tešanj,
– Program razvoja zaštite i spašavanja u općini Tešanj za period 2005-2010. godina,
– Izvještaj o radu i poslovanju sportskih klubova na općini Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o utrošku sredstava korisnika budžeta Općine Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o realizaciji ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju na području općine,
– Izvještaj o radu i poslovanju JP «Rad» Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o radu i poslovanju JP Profesionalna vatrogasna jedninica Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o radu i poslovanju JP Veterinarska stanica Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o radu i poslovanju JP «Toplana» Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za socijalni rad Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o radu i poslovanju JU Opća biblioteka Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o radu i poslovanju JU Opća bolnica Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o radu i poslovanju JU Dom zdravlja sa Poliklinikom «Izudin Mulabećirović Izo» Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o radu i poslovanju JU «Tefarm» Tešanj za 2004. godinu,
– Izvještaj o zimskom održavanju puteva na području općine Tešanj,
– Informacija o aktivnostima na izgradnji Sportske dvorane,
– Informacija o radu i funkcionisanju mjesnih zajednica za 2004. godinu,
– Informacija o realizaciji projekata u oblasti vodosnabdijevanja i kanalizacije u općini Tešanj,
– Informacija o radu Policijske uprave Tešanj za I polugodište 2005. godine.

C. U periodu juli – septembar:

– Izvještaj o izvršenju Budžeta za period 01.01. – 30.06.2005. godine,
– Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2005. godine,
– Informacija o radu i funkcionisanju mjesnih zajednica za I polugodište 2005. godine,
– Informacija o uslovima rada u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,
– Informacija o završetku školske 2004/2005. godine i upisu učenika u školsku 2005/2006. godinu.

D. U periodu oktobar – decembar:

– Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2006. godinu,
– Budžet Općine Tešanj za 2006. godinu,
– Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2006. godinu,
– Program rada Općinskog vijeća za 2006. godinu,
– Program prevencije borbe protiv alkoholizma i narkomanije,
– Odluka o odobravanju sredstava za dodjelu kredita redovnim studentima za školsku 2005/2006. godinu,
– Odluka o kreditiranju redovnih studenata za školsku 2005/2006. godinu,
– Izvještaj o problemima narkomanije i drugih poroka na općini Tešanj,
– Izvještaj o realizaciji ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju na području općine,
– Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj.

III
Zadaci utvrđeni Programom rada Općinskog vijeća su samo okvirni i određeni u minimumu. Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Vijeće očekuje nove inicijative i prijedloge tokom 2005. godine, koji će se po podnošenju na Vijeće, po proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Vijeća, uvrštavati u dnevni red sjednica i voditi rasprava o istim.
Redovne sjednice Općinskog vijeća se održavaju u pravilu jednom mjesečno, a po potrebi i češće, dok se vanredne sjednice sazivaju prema ukazanim potrebama, s tim da dnevni red za sjednice Vijeća ne bi trebao prelaziti 10 tačaka.
Predlagač i obrađivač materijala su obavezni pridržavati se rokova iz programa prilikom izrade materijala iz svoje nadležnosti, te materijale blagovremeno dostavljati Stručnoj službi Vijeća i Načelnika.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog

________________________________________________________

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-02-1-3787 /04.
Datum: 30.12.2004. godine

Na osnovu člana 2. Zakona o proračunima-budžetima u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 20/98) i člana 13. Statuta Općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj” broj:1/03 i 8/04), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 3. sjednici održanoj dana 30.12.2004. godine, donosi

O D L U K U
O IZVRŠAVANJU BUDŽETA
OPĆINE TEŠANJ ZA 2005. GODINU

I – OPĆE ODREDBE

Član 1.
Ovom odlukom se uređuje način izvršavanja Budžeta Općine Tešanj za 2005. godinu (u daljem tekstu: Budžet), upravljanje prihodima i izdacima Budžeta te prava i obaveze korisnika.

Član 2.
Budžet se sastoji od bilansa prihoda, primitaka i finansiranja te rashoda i izdataka, sa rasporedom rashoda i izdataka Jedinstvenog organa uprave i ostalih budžetskih korisnika (u daljem tekstu: korisnika).

II – TRANSPARENTNOST I JAVNOST BUDŽETA

Član 3.
Budžet je iskazan po funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji (po kategorijama, podkategorijama i stavkama).
Izvršenje Budžeta za 2005. godinu će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Tešanj“.

III – RAČUNOVODSTVO I KONTROLA BUDŽETA

Član 4.
Naredbodavac i odgovorna osoba za izvršenje budžeta u cjelini je Općinski načelnik, a ovlaštene osobe navedene u ovoj odluci (rukovodioci službi i nosioci aktivnosti – programa) su pomoćni izvršioci i odgovorni su za namjensku upotrebu sredstava budžeta.
Nadzor nad zakonitošću transakcija i računovodstvenih dokumenta prihoda i izdataka Budžeta obavlja Služba za finansije i ekonomiju – Odjeljenje računovodstva (računopolagač).
Služba za finansije i ekonomiju je obavezna podnositi izvještaj o izvršavanju Budžeta Općinskom načelniku a Općinski načelnik Općinskom vijeću.

IV – IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 5.
Sredstva Budžeta osiguravaju se budžetskim korisnicima koji su u Budžetu navedeni na pojedinim pozicijama.
Korisnici budžeta koriste budžetska sredstva samo za namjene koje su određene Budžetom i to do visine utvrđene na pojedinačnim pozicijama.

Član 6.
Budžet se izvršava na osnovu odobrenih programa za izvršenje Budžeta, u skladu s raspoloživim sredstvima.
Korisnici budžeta koriste budžetska sredstva u skladu sa svojim planom i odobrenim programima, uzimajući u obzir utvrđenu dinamiku priliva i odliva sredstava.
Nadzor nad raspoloživim sredstvima za plaćanje u skladu sa uputama nalogodavca i budžetom vrši Služba za finansije i ekonomiju – Odjeljenje finansija.
O utrošenim sredstvima korisnici izvještavaju Komisiju za budžet i resorne općinske službe.

Član 7.
Postupak nabavke roba, investicijskih dobara, ustupanja radova i vršenje usluga mora se obavljati u skladu sa važećim propisima o nabavkama i ustupanju radova, za što je u ime Općinskog načelnika odgovoran nosilac aktivnosti.

Član 8.
Sredstva raspoređena Budžetom ne mogu se preraspoređivati između pojedinih korisnika i stavki rashoda, osim izmjena regulisanih odlukama Općinskog vijeća.
Izuzetno, Općinski načelnik može na prijedlog Službe za finansije i ekonomiju odlučiti da se nedovoljno predviđeni izdaci korisnika ili pojedinih stavki rashoda podmire iz vlastitih ušteda ili ušteda drugih korisnika, smanjenjem sredstava na njihovim stavkama. Uvećanje i umanjenje pojedinih stavki može maksimalno iznositi 10% planirane stavke pojedinačnog rashoda-izdatka.
Neutrošena sredstva iz Budžeta prenose se u cijelosti i predstavljaju prihod Budžeta za narednu godinu.

Član 9.
Budžet će se izvršiti po slijedećim prioritetima:
– transferi za jednokratne novčane pomoći,
– dug po kreditnom zaduženju i kamata,
– plaće i naknade vijećnika i zaposlenika,
– izdaci za materijal, energiju i usluge,
– transferi mjesnim zajednicama,
– tekući transferi i kapitalna ulaganja,
– ostalo.

Član 10.
O korištenju sredstava Operativne budžetske rezerve odlučuje Općinski načelnik.
Općinski načelnik je obavezan kvartalno izvještavati Općinsko vijeće o raspolaganju-utrošku sredstava rezerve.

Član 11.
Ako se tokom godine, na osnovu zakona i drugog propisa, poveća djelokrug ili nadležnost korisnika što zahtijeva i povećana sredstva ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz Operativne rezerve Budžeta, a odobrava ih Općinski načelnik.
Ako se tokom godine, na osnovu zakona i drugog propisa, umanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva za njegove izdatke prenose se na korisnika koji preuzme njegove poslove uz odobrenje Općinskog načelnika.

Član 12.
Prikupljanje javnih prihoda i obavljanje platnih transakcija vrši se preko računa javnih prihoda i blagajne Budžeta Općine.
Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz stava 1. ovog člana su lica koja odredi Općinski načelnik.

Član 13.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Budžet, vraćaju se uplatiocima na teret tih prihoda.
Rješenje o tome donosi Služba za finansije i ekonomiju.

Član 14.
Sredstva na poziciji «Grantovi za edukaciju i razne oblike borbe protiv narkomanije» raspoređuju se na osnovu plana i programa koji će biti sačinjen od strane Službe za opću upravu i društvene djelatnosti.
Sredstva na poziciji «Grantovi za manifestacije – obilježavanja jubileja, značajnih datuma Općine i slično» raspoređuju se na osnovu plana i programa koji će biti sačinjen od strane Službe za opću upravu i društvene djelatnosti.
Sredstva na poziciji «Grantovi za izdavaštvo, druge organizacije u oblasti kulture, vjerske i kulturne manifestacije» raspoređivat će se finansiranjem pojedinačnih projekata na prijedlog resornih službi.
Planove, programe i prijedloge navedene u stavu 1., 2. i 3. ovog člana odobrava Općinski načelnik.

Član 15.
Sredstva na poziciji «Grantovi za razvoj poljoprivrede» utrošit će se u skladu sa zaključenim Ugovorom o finansiranju i realizaciji programa podizanja zasada malina i drugim kandidovanim programima za razvoj poljoprivrede.

Član 16.
Sredstva na poziciji «Grantovi parlamentarnim političkim strankama–partijama» raspoređuju se prema posebnoj Odluci Općinskog vijeća o finansiranju političkih stranaka i partija u Općinskom vijeću Tešanj.

Član 17.
Sredstva na pozicijama «Grant za organizovanje školskih sportskih takmičenja na nivou Općine» i «Grant za ostale sportske manifestacije – memorijalni turniri, izbori najuspješnijih sportista i nagrade pojedincima» raspoređuju se na osnovu plana i programa koji će biti sačinjen od strane Sportskog saveza Općine, a na osnovu kandidovanih aktivnosti na organizovanju takmičenja i turnira.
Planove i programe navedene u stavu 1. ovog člana odobrava Općinski načelnik.

Član 18.
Sredstva na poziciji «Ostala udruženja građana» raspoređuju se udruženjima građana koja nisu navedena pojedinačno u okviru Budžeta, finansiranjem pojedinačnih projekata koje će odobriti Općinski načelnik na prijedlog resornih službi, nakon javnog poziva za kandidovanje projekata.

Član 19.
Sredstva utvrđena na poziciji «Asfaltiranje makadamskih puteva» i “Ostali kapitalni grantovi i kapitalna ulaganja” raspoređuju se na osnovu Rang liste kapitalnih ulaganja u 2005. godini.
Rang listu kapitalnih ulaganja odobrava Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

Član 20.
Sredstva utvrđena na poziciji «Projekti ekološke zaštite» raspoređuju se na osnovu programa koji će sačiniti Služba za finansije i ekonomiju a odobriti Općinski načelnik.

Član 21.
Rang lista kapitalnih ulaganja i svi programi i planovi utroška sredstava navedeni u ovoj odluci donijet će se u roku od 30 dana od dana usvajanja Budžeta.

Član 22.
Prije nego transferi rashoda, na osnovu preuzimanja funkcija PVJ postanu efektivni, Općinski načelnik će utvrditi modele preuzimanja osoblja i status jedinice.
Prihodi od vlastite djelatnosti vatrogasne jedinice i naknada za pružanje usluga na tržištu uplaćuju se na račun javnih prihoda iz kojih će biti pokriveni planirani rashodi vatrogasne jedinice.

Član 23.
Zadužuje se Općinski načelnik da predloži uravnoteženje Budžeta ako se u toku budžetske godine, zbog izvanrednih i nepredviđenih prilika i potreba, znatnije umanje prihodi ili uvećaju rashodi, a u skladu sa članom 8. Zakona o proračunima-budžetima u FBiH.

V – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.
Ova odluka stupa na snagu objavljivanjem u “Službenom glasniku Općine Tešanj”, a primjenjivat će se na fiskalnu 2005. godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog

________________________________________________________

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-1-3778/04.
Datum: 30.12. 2004. godine

Na osnovu člana 13. Statuta Općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj: 1/03 i 8/04), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 3. sjednici održanoj dana 30.12.2004. godine, donosi

O D L U K U
o finansiranju političkih stranaka
i partija u Općinskom vijeću Tešanj

Član 1.
Sredstva u Budžetu Općine Tešanj planirana za rad političkih stranaka i partija mjesečno će se doznačavati političkim strankama i partijama koje imaju svoje vijećnike u Općinskom vijeću Tešanj (u daljem tekstu: stranke i partije).

Član 2.
Raspored sredstava iz člana 1. ove odluke vršit će Služba za finansije i ekonomiju na slijedeći način:
– 30 % ukupnih sredstava rasporedit će linearno svim strankama i partijama,
– preostalih 70 % sredstava rasporedit će strankama i partijama proporcionalno broju vijećnika u Općinskom vijeću.

Član 3.
Druge političke stranke i partije koje nemaju svoje vijećnike u Općinskom vijeću Tešanj po ovoj odluci neće ostvarivati pravo na finansiranje.

Član 4.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o finansiranju političkih stranaka i partija u Općinskom vijeću Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj», broj: 1/2000).

Član 5.
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Tešanj».

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog

________________________________________________________

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-1-3758/04.
Datum: 30.12.2004. godine

Na osnovu člana 13. Statuta Općine Tešanj («Službeni glasnik Općine Tešanj», broj: 1/03 i 8/04), Kodeksa dobre lokalne uprave («Službeni glasnik Općine Tešanj», broj: 14/01), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 3. sjednici održanoj dana 30.12.2004. godine, donosi

O D L U K U
o štampanju info letka poslije svake sjednice Općinskog vijeća

Član 1.
U cilju efikasnijeg informisanja građana općine Tešanj, Općinsko vijeće usvaja Odluku o štampanju info letka. Info letak će se štampati redovno nakon svake sjednice Općinskog vijeća u tiražu od 1.500 komada, a prema potrebi, kada Općinsko vijeće ili Općinski načelnik odluče da bi bilo korisno štampanje istih.

Član 2.
Zadužuje se Stručna služba Vijeća i Načelnika za obradu podataka, tehničku pripremu i štampanje redovnih info letaka sa sjednica Općinskog vijeća. Letak će biti odštampan u roku od 10 dana po završetku sjednice Općinskog vijeća i dostavljen Službi za opću upravu i društvene djelatnosti na dalju distribuciju.
Stručna služba Vijeća i Načelnika može prepustiti organizovanoj grupi građana, predstavnicima NVO-a, ili drugim zainteresovanim grupama građana da prate sjednice i pripremaju potrebne podatke za kreiranje letka.

Član 3.
Zadužuje se Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Tešanj da izvrši distribuciju info letaka najkasnije 5 dana nakon zaprimanja istih.
Info leci će biti distribuirani predstavnicima mjesnih zajednica, općinskim službama, vijećnicima općinskog vijeća i na frekventnim javnim mjestima u gradu.

Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Tešanj».

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog

________________________________________________________

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-13-10-3759/04.
Datum: 30.12.2004. godine

Na osnovu člana 25.Porodičnog zakona (“Službeni list SR BiH”, broj: 21/79) i člana 13. Statuta Općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj”,broj: 1/03 i 8/04), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 3. sjednici održanoj dana 30.12.2004. godine, donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju vijećnika Općinskog vijeća Tešanj
koji će sudjelovati pri sklapanju braka
za pojedina matična područja

I
Imenuju se vijećnici Općinskog vijeća Tešanj koji će sudjelovati pri sklapanju braka za pojedina matična područja i to :

I – MATIČNO PODRUČJE TEŠANJ
1. Munevera Alić,
2. Hasan Handžić-Hasko,
3. Sead Rožajac,
4. Sidreta Šaćirović,
5. Senad Travnjak,
6. Sakib Plančić.

II – MATIČNO PODRUČJE JELAH
1. Smail Agić,
2. Vahdet Hrvić,
3. Rasim Omerbašić,
4. Rašid Orlović,
5. Miralem Unkić,
6. Senad Subašić.

III – MATIČNO PODRUČJE TEŠANJKA
1. Rifet Begović-Mrki,
2. Irvana Ćehajić,
3. Amir Kurtić.

IV – MATIČNO PODRUČJE KALOŠEVIĆ
1. Nedžad Unkić,
2. Rašid Orlović.

V – MATIČNO PODRUČJE MILJANOVCI
1. Rašid Orlović,
2. Nedžad Unkić.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog