Zapisnik sa 29. sjednice Vijeća

 

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 22 vijećnika (2 vijećnika kasnila, 1 vijećnica najavila odsustvo), čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 29. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom.

 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su bili dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice Termin emitovnja sjednica Općinskog vijeća je bio u programu TV “Smart” Tešanj – subota, 04.05.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 05.05.2019.godine u 14,00 sati.

 

Prije prelaska na usvajanje Dnevnog reda, Općinski načelnik se prisutnima obratio sa par informacija u vezi proglašenja prirodne nepogode (poplave), recertifikacije po BFC standardu, procjene napreptka – projekat MEG, prihoda od poreza…

Dnevni red

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 24 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći dnevni red:

 1. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Rad” d.d. Tešanj za 2018. godinu ,
 2. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Toplana” d.d. Tešanj za 2018. godinu,
 3. Izvještaj o radu i poslovanju Agencije za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o. za 2018. godinu,
 4. Informacija o poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj u 2018. godini:
  1. JU Opća Biblioteka Tešanj,
  2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,
  3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,
  4. JZU Opća bolnica Tešanj,
  5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,
  6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,
  7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,
  8. JU Muzej Tešanj.

Prije prelaska na Dnevni red, Općinski načelnik je dodatno uz prezentaciju obrazložio Izvještaje o radu i poslovanju javnih preduzeća i Informacije o poslovanju javnih ustanova.

 

Ad.1, Ad.2, Ad.3

Predsjedavajući Vijeća je predložio da se o Izvještajima javnih preduzeća raspravlja zajedno a izjašnjava pojedinačno o svakom kao i do sada, te s obzirom da je procijenio da niko od vijećnika nije iskazao protivljenje, bez zvaničnog izjašnjavanja Vijeća o prijedlogu, otvorio raspravu za prve tri tačke Dnevnog reda:

 1. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Rad” d.d. Tešanj za 2018. godinu ,
 2. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Toplana” d.d. Tešanj za 2018. godinu,
 3. Izvještaj o radu i poslovanju Agencije za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o. za 2018.godinu.

 

O izvještajima diskutovao vijećnik Kurdić Adem.

 

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o radu i poslovanju JP “Rad” d.d. Tešanj za 2018. godinu, uz predložene zaključke i smjernice za rad u 2019.godini:

 1. Smanjenje gubitaka vode u sistemu u narednih pet godina, za 1%, uz implementaciju ciljeva iz Strategije za obezbjeđenje novih količina.
 2. Zadržati trend za povećanje broja korisnika odvoza otpada.
 3. Povećati količinu recikliranog otpada na 1% od ukupno prikupljenih količina, ili cca 80 t.
 4. Na listi prioriteta JP “Rad” d.d. Tešanj treba da bude etapna zamjena azbestnih cijevi koje se nalaze u vodovodnom sistemu.
 5. Imajući u vidu prisutan problem sa sudskom nagodbom iz 2008.godine, Nadzorni odbor preduzeća i Uprava će poduzeti sve potrebne mjere na sprečavanju mogućih negativnih posljedica koje bi mogle ugroziti likvidnost i stabilnost preduzeća i pripremiti Plan mjera i aktivnosti na sanaciji eventualnih posljedica (mjere štednje, racionalizacija troškova rada, kapitalni projekti itd), te o svemu izvijestiti OV na jednoj od narednih sjednica.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o radu i poslovanju JP “Toplana” d.d. Tešanj za 2018.godinu, uz predložene zaključke i smjernice za rad u 2019.godini:

 1. Preduzeće će kroz realizaciju plana novih investicvija putem kreditnog zaduženja za projekte toplifikacije Grana IX i izmještanje vrelovoda kod Elektrodistribucije, uz adekvatnu promociju usvojenih poticajnih mjera, povećati broj korisnika.
 2. Preduzeće će nastaviti aktivnosti na realizaciji Strateškog cilja Općine na iznalaženju modela kroz koji će se izvršiti proširenje kapaciteta JP “Toplana” i zamjena postojećih kotlova na ugalj sa kotlovima na bio masu (JPP, samofinansiranje, javni poziv EU I sl.)
 3. Kao Trajan proces, ulagati dodatne napore na povećanju procenta naplate potraživanja.

(Vijećnik Deljkić Nermin nije glasao).

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 20 glasova “ZA”, 3 glasa “PROTIV”, bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o radu i poslovanju Agencije za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o. za 2018. godinu , uz predložene zaključke i smjernice za rad u 2019.godini:

 1. Obaveza je Agencije da u 2019.godini pronađe donator grant sredstava ili povoljan izvor kreditnih sredstava za realizaciju Projekata izgradnje prečistača otpadmih voda.
 2. Agencija će nastaviti redovne aktivnosti pripreme i implementacije projekata za potrebe realizacije strateških ciljeva Općine Tešanj, javnih preduzeća i javnih ustanova.
 3. Agencija će u toku 2019.godine preusmjeriti svoj interes sa projekata “ruralnog razvoja” na projekte koji će stvarati predpostavke za privlačenje novih investicija i povoljnijeg poslovnog okruženja te projekte koji će obezbijediti dodatni izvor finansiranja Agencije.
 4. OSS ured će intenzivirati promociju i predstavljanje svojih usluga korisnicima, u cilju funkcionisanja ureda po principu “sve na jednom mjestu” kako bi korisnici usluga u što kraćem vremenu dobili sve potrebne informacije.

(Vijećnik Hrvić Vahdet nije glasao).

 

Ad. 4

Predsjedavajući Vijeća je predložio da se o Informacijama javnih ustanova raspravlja zajedno a izjašnjava pojedinačno o svakoj kao i do sada, te s obzirom da je procijenio da niko od vijećnika nije iskazao protivljenje, bez zvaničnog izjašnjavanja Vijeća o prijedlogu, otvorio raspravu o Informacijama o poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj u 2018. godini:

  1. JU Opća Biblioteka Tešanj,
  2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,
  3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,
  4. JZU Opća bolnica Tešanj,
  5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,
  6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,
  7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,
  8. JU Muzej Tešanj.

U raspravi učestvovali vijećnici: Alić Munevera, Galijašević Hasan, Alić Hajrudin, Hasanbašić Senad, Pilav Elvir, Hodžić Enes, Danijel Pašić, Kotorić Esmir, Kurtić Amir, Hrnjić Muris, Deljkić Nermin, Solo Fahir, Subašić Senad, Općinski načelnik, v.d. direktor JZU “Dom zdravlja” Tešanj Dujsić Amir i član Upravnog odbora JZU “Opća bolnica” Tešanj Škiljo Nermin.

 

Vijećnik Pašić Danijel je na početku svoje diskusije napomenuo da su na ovoj sjednici do sada bila četiri teška prekršaja Poslovnika. Zamolio da se u zapisniku sa ove sjednice navede kako su se izjasnili kada je Predsjedavajući pitao da li su za to da se izjasne pojedinačno za svako preduzeće i ustanovu ili grupno… smatra da se nisu izjasnili ni za preduzeća ni za ustanove.

 

Pauza u radu vijeća je trajala od 16,11 do 16,35 sati.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Hodžić Enesa, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Da se u Izvještaju o radu Javnih preduzeća i Javnih zdravstvenih ustanova uz svaki pojedini kratkoročni i dugoročni cilj stavi i vremenska odrednica od kada do kada se isti cilj treba realizovati.

 

(Vijećnik Jupić Mirano napustio sjednicu, a vijećnik Huskić Kasim nije glasao).

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV” i 4 glasa “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnice Alić Munevere, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Općinski načelnik da u komunikaciji sa Javnim ustanovama i Javnim preduzećima definiše način ostvarenja posjeta općinskih vijećnika zainteresovanim Javnim preduzećima i Javnim ustanovama.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o poslovanju JU Opća Biblioteka Tešanj, uz prijedložene zaključke za dalje aktivnosti:

 1. Od javnih ustanova kojma je općina Tešanj osnivač očekuje se i dalje puni angažman na ostvarenju misije zbog koje su osnovane te puni agažman na realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj.
 2. Nastaviti sa provođenjem mjera usmjerenih na zadovoljstvo korisnika usluga (uključujući mjerenje).
 3. JU Opća biblioteka Tešanj će nastaviti sa aktivnostima afirmacije knjige i čitanja, uz sagledavanje bibliotečke djelatnosti na području općine i uskladiti aktivnosti sa školskim bibliotekama i zahtjevima čitalaca.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o poslovanju JU Centar za socijalni rad Tešanj, uz prijedložene zaključke za dalje aktivnosti:

 1. Od javnih ustanova kojma je općina Tešanj osnivač očekuje se i dalje puni angažman na ostvarenju misije zbog koje su osnovane te puni agažman na realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj.
 2. Nastaviti sa provođenjem mjera usmjerenih na zadovoljstvo korisnika usluga (uključujući mjerenje).
 3. JU Centar za socijalni rad Tešanj uz kvalitetno pružanje usluga, će nastaviti raditi na pripremi za poboljšanje prostornih uslova rada Centra.

 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o poslovanju JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj, uz prijedložene zaključke za dalje aktivnosti:

 1. Od javnih ustanova kojma je općina Tešanj osnivač očekuje se i dalje puni angažman na ostvarenju misije zbog koje su osnovane te puni agažman na realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj.
 2. Nastaviti sa provođenjem mjera usmjerenih na zadovoljstvo korisnika usluga (uključujući mjerenje).
 3. JZU APOTEKA “TEFARM” TEŠANJ Obezbijediti stabilno poslovanje na postojećim lokacijama (depoi).

 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o poslovanju JZU Opća bolnica Tešanj, uz prijedložene zaključke za dalje aktivnosti:

 1. Od javnih ustanova kojma je općina Tešanj osnivač očekuje se i dalje puni angažman na ostvarenju misije zbog koje su osnovane te puni agažman na realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj.
 2. Nastaviti sa provođenjem mjera usmjerenih na zadovoljstvo korisnika usluga (uključujući mjerenje).
 3. Od JZU Opća Bolnica Tešanj se očekuje da nastavi provoditi aktivnosti na prevenciji i sprečavanju svakog oblika nepotizma ili korupcije, raditi na stalnom unapređenju kvalitete pruženih zdravstvenih usluga, uz zadržavanje mjera ekonomskoj stabilizaciji Opće bolnice Tešanj.

 

 

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o poslovanju JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj, uz prijedložene zaključke za dalje aktivnosti:

 1. Od javnih ustanova kojma je općina Tešanj osnivač očekuje se i dalje puni angažman na ostvarenju misije zbog koje su osnovane te puni agažman na realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj.
 2. Nastaviti sa provođenjem mjera usmjerenih na zadovoljstvo korisnika usluga (uključujući mjerenje).
 3. JZU Dom zdravlja će nastaviti provoditi aktivnosti na prevenciji i sprečavanju svakog oblika nepotizma ili korupcije, raditi na stalnom unapređenju kvalitete pruženih zdravstvenih usluga i nastaviti sa daljim aktivnostima na infrastrukturnom razvoju i usluga porodične medicine.

 

 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o poslovanju JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj, uz prijedložene zaključke za dalje aktivnosti:

 1. Od javnih ustanova kojma je općina Tešanj osnivač očekuje se i dalje puni angažman na ostvarenju misije zbog koje su osnovane te puni agažman na realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj.
 2. Nastaviti sa provođenjem mjera usmjerenih na zadovoljstvo korisnika usluga (uključujući mjerenje).
 3. JU Centar za kulturu i obrazovanje će nastaviti sa kvalitetom organizacija kulturnih sadržaja i dr. kao i racionalnim korištenjem finansijskih i materijalnih sredstava.

 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o poslovanju JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj, uz prijedložene zaključke za dalje aktivnosti:

 1. Od javnih ustanova kojma je općina Tešanj osnivač očekuje se i dalje puni angažman na ostvarenju misije zbog koje su osnovane te puni agažman na realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj.
 2. Nastaviti sa provođenjem mjera usmjerenih na zadovoljstvo korisnika usluga (uključujući mjerenje).
 3. Javna ustanova Sportsko-rekreacioni centar će nastaviti usmjeravati investicije na prostor za sportske sadržaje koji mogu zadovoljiti potrebe građana cijele općine, te aktivan angažman na organizaciji sportskih aktivnosti.

 

 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o poslovanju JU Muzej Tešanj uz prijedložene zaključke za dalje aktivnosti:

 1. Od javnih ustanova kojma je općina Tešanj osnivač očekuje se i dalje puni angažman na ostvarenju misije zbog koje su osnovane te puni angažman na realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj.
 2. Nastaviti sa provođenjem mjera usmjerenih na zadovoljstvo korisnika usluga (uključujući mjerenje).
 3. JU Muzej Tešanj će dalje intenzivirati aktivnosti na obnovi kulturnog naslijeđa, te unapređenju ukupne turističke ponude i organizacije turističkih aktivnosti i sadržaja.

 

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad dvadesetdevete sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 16:48 h.

 

 

Zapisnik sačinila:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.